RA EFESIO 3

1Hangue ringue'a̱ dí apabi Ajua̱ por gue'ahʉ, núgui drá Pablo dí jot'ua fadi ngue'a̱ dí pɛpabi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne ngue'a̱ dí zo'ahʉ de gue'a̱, nú'ahʉ hingyá xodyohʉ. 2Pøde ya guí pa̱dihʉ gue Ajua̱ po rá hñoja̱'i xa 'bɛpcagui pa ga xi'ahʉ de rá ma̱ca noya'a̱. 3Nú'á̱ go guesɛ'a̱ bi xicagui pa go dá pa̱di nú'a̱ mi beni'a̱, y nú'a̱ bi xicagui himi fa̱ditho. Y go gue'a̱ ya stá op'ahʉ masque co 'na yoho ya noya ja nuna cartana̱. 4Y nu xcrí hñe'thʉ, ma da zo ri mfenihʉ gue Ajua̱ go bi xicagui nú'a̱ mi beni go da 'yøt'a ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 5Y nú'a̱ bi xicagui hinto xqui ba̱di ma'mɛt'o. Pe nubyá ha̱, po rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ stá pa̱he nú'a̱ mi beni'a̱, núje dyá 'mɛhnihe de gue'a̱ ne dí ma̱mfe rá noya'a̱. 6Ne guehna nú'a̱ bi xicagui Ajua̱ gue nú'ʉ hingyá xodyo ya da za da mba̱tsi de Ajua̱ nehe, mahyɛgui ngu ya xodyo. Hangue núje dyá xodyohe ne nú'ahʉ hingyá xodyohʉ ya dí 'nada ra ndo'yohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Ne gathoguihʉ go ma mɛtihʉ nú'ʉ yá hña̱'ti Ajua̱ ngue'a̱ dí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne dí camfrihʉ ra ma̱ca noya. 7Y nú'a̱ ra ma̱ca noya'a̱ go xa hñuxcagui Ajua̱ pa ga xi'ahʉ'a̱. Gue'a̱ ra ma̱ca 'bɛfi bi 'racagui Ajua̱ po rá hñoja̱'i co rá da̱nga ts'ɛdi. 8Pa guequi dí beni gue hinte drí muui de gatho ma'ra ya cu. Pe Ajua̱ po rá hñoja̱'i bi 'racagui nuna ra hoga 'bɛfi pa ga xi'ahʉ nú'ahʉ hingyá xodyohʉ de gatho ya da̱nga ja̱pi nú'ʉ drí t'acjʉ ngue'a̱ dí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Xi ndunthi'ʉ, ne hinda za ga pa̱hʉ hangu yá ndunthi'ʉ. 9Y Ajua̱ xa 'bɛpcagui ga xipabi gatho ya ja̱'i nú'a̱ xqui beni maya'bʉ ne hinxqui 'ñuditho. Nehe go guet'a̱ Ajua̱ bi hyoca gatho nú'a̱ te ja ne gatho nú'ʉ 'bʉi. 10Nú'a̱ mi beni Ajua̱ hinxqui 'ñudi maya'bʉ, pe nubyá ha̱, ya xa 'ñutcaguihʉ nújʉ rá nija̱guihʉ'a̱. Y po rá nguecjʉ, asta nuya ɛnxɛ nú'ʉ bí ha̱ ra ts'ɛdi nuni mahets'i ya pa̱di nehe'ʉ nú'a̱ xqui beni Ajua̱. 11Ngu nú'a̱ xqui beni Ajua̱ maya'bʉ gue'a̱ bi nja, y numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo xqui thuts'i pa go gue'a̱ da 'ñehe da 'yøt'a nú'a̱ xqui beni Ajua̱. 12Nújʉ dí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo hangue dí pɛ'tshʉ ra nsɛqui ga ña̱hʉ co Ajua̱ nsi ra ntsu ni ra ntsa ngue'a̱ dí camfrihʉ'a̱. 13Hangue oguí tu ri mʉihʉ ngue'a̱ dí tho ya ts'othogui por gue'ahʉ. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, johyahʉ, ngue'a̱ nú'a̱ dí thogui go 'nara hño pa gue'ahʉ. 14Hangue ringue'a̱ drí ndandiña̱hmu ja rá thandi Ajua̱ ma Dadahʉ nú'a̱ to'o rá Dada ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 15Go guet'a̱ rá Dada nehe gatho nú'ʉ to'o camfri ne 'bʉcuatho ja ra ximhai ne nú'ʉ ya bí 'bʉi nuni mahets'i. 16Go gue'a̱ ma Dadahʉ nú'a̱ to'o xi ja ndunthi yá ja̱pi pa da 'racjʉ, dí apabi da 'ra'ahʉ ndunthi ra ts'ɛdi po rá Ma̱ca Nda̱hi'a̱. 17Nehe dí apabi gue da zɛdi ri jamfrihʉ pa da 'mʉi xá hño ri corasohʉ ngue'a̱ ja guehni 'bʉi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne pa gui 'bʉhʉ xá hño ja rá hma̱te Ajua̱, nja ngu ya 'yʉza ri cʉna mbo ra hai. 18Nehe dí apabi Ajua̱ pa da za gui pa̱hʉ xá hño hangu rá nda̱ngui ne rá nsunda rá hma̱te ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ngu dí apabi da ba̱di nehe gatho ma'ra ya gamfri. 19Dí apabi pa gui pa̱tuahʉ rá hma̱te'a̱, masque nurá hma̱te ma'na ra da̱ngui que ma mfenihʉ. Nehe dí apabi Ajua̱ gue xi da 'yoda ri mfenihʉ'a̱, pa njabʉ da za gui hña̱ñhʉ gatho nú'a̱ ne da 'ra'ahʉ'a̱, ne gui 'bʉhʉ ngu gra 'mʉi'a̱. 20Nubyá drá nsunda Ajua̱ nú'a̱ to'o ha̱ ra ts'ɛdi pa ma'na xi da 'yøt'a ndunthi de gatho nú'a̱ dí aphʉ ne nú'a̱ dí beñhʉ ngue'a̱ nu'á̱ xi ja rá ts'ɛdi, y nurá ts'ɛdi'a̱ ri mpɛfi ja ma corasohʉ. 21¡Nújʉ rá nija̱guihʉ Ajua̱ ne drí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nza̱ntho ga nsundahʉ Ajua̱ desde nubya y pa nza̱ntho! Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\