RA EFESIO 4

1Nuguí dí jot'ua fadi po rá noya ma zi Hmuhʉ, hangue hñuxhʉ nt'øde xá hño núna dí xi'ahʉ. Dí ba̱nte'ihʉ gue gui 'yohʉ xá hño ngu rí 'ñehe ngue'a̱ Ajua̱ xa zohn'ahʉ pa dyá ba̱tsi'ihʉ'a̱. 2Ogrí 'ñets'ihʉ. Mpɛ'tsuahʉ ra t'equ'ei 'na ngu ma'na, ne ntsɛtuahʉ 'na ngu ma'na, ne má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 3Nu'ahʉ guí 'nathohʉ ngue'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi 'bʉi ja ri corasohʉ, hangue 'yøthʉ ra ts'ɛdi pa gui pɛ'tshʉ 'nada ra mfeni ne gui 'bʉhʉ co ra hoga'mʉi. 4Nujʉ́ dí 'nada ra ndo'yohʉ co ma zi Hmuhʉ. 'Nada ra Ma̱ca Nda̱hi 'bʉi ja ma corasohʉ. Ajua̱ xa zoncahʉ pa ga pɛ'tshʉ 'nada ra nthø'mate. 5'Nada ma zi Hmuhʉ dí xøcambenihʉ. 'Nada ra jamfri dí pɛ'tshʉ. 'Nada ra sistehe stá ha̱ñhʉ. 6'Nat'a Ajua̱ 'bʉi, ne go gue'a̱ ma Dadahʉ ne ra Dada de gatho nú'ʉ ma'ra to'o camfri'a̱. Y nú'á̱ go gue'a̱ ri manda de gatho, ne go gue'a̱ 'bʉi con guecjʉ, ne 'bʉi ja ma corasohʉ cada 'na de guecjʉ. 7Cada 'na de guecjʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo xa 'racjʉ 'nara 'bɛfi pa ga pɛhʉ y nehe bi 'racjʉ ra mfa̱di ne ra ts'ɛdi pa ga pɛhʉ nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'racjʉ. 8Hangue bi nja ngu nú'a̱ ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo habʉ ena: Ma zi Hmuhʉ bi nta̱te de nú'a̱ to'o xqui nta̱tehma̱, nepʉ bi yopa mengui pa mahets'i, ne de guehni bá pɛmpa ra ts'ɛdi ya ja̱'i pa bi umba yá 'bɛfi cada 'na. 9¿Te rí bøni da 'ñena nú'a̱ ra noya ena gue ma zi Hmuhʉ “bi yopa mengui pa mahets'i”? Ne da 'ñena gue nu'á̱ mbi 'bʉ mahets'i nepʉ bá ca̱i pa guecua ja ra ximhai. 10Y nú'a̱ bá ca̱i pa guecua ja ra ximhai, go guet'a̱ bi yopa menga mahets'i pa da manda gatho nú'a̱ te ja ne nú'ʉ 'bʉi. 11Nú'á̱ bi 'racjʉ ma 'bɛfihʉ ne bi 'racjʉ ra mfa̱di ne ra ts'ɛdi pa ga mpɛhʉ ja rá 'bɛfi'a̱. Bi hñuxcaguihʉ 'ra dega apostol, ma'ra pa da ma̱mba rá noya Ajua̱, ma'ra pa da zofo ya ja̱'i, ma'ra pa da ma'yo ja ya nija̱, y nu ma'ra pa da nxahnate ja ya nija̱. 12Hangue numa zi Hmuhʉ njabʉ bi hñuxa nú'ʉ ya mɛfi'ʉ co 'rama'na'ño yá 'bɛfi bi umbi pa da maxa gatho ma'ra ya cu, pa njabʉ nehe nú'ʉ ma'ra ya cu da mɛfi nú'a̱ ra 'bɛfi xa t'umbi. Nú'á̱ bi 'yøt'a njabʉ pa ma'na da te rá nija̱. 13Hangue njabʉ drí mfaxhʉ 'na ngu ma'na, asta hinga camfrihʉ xá hño co 'nada ra mfeni, ne asta hinga pa̱hʉ xá hño ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo rá T'ʉ Ajua̱, ne asta hinga 'bʉhʉ xá hño ngu gra 'mʉ'a̱. 14Ya hinga njahʉ ngu ya ba̱tsi rí maua rí mani pa go ga tɛnhʉ ma'ra ya nt'utuate nú'ʉ xa bensɛ ya ja̱'i ja yá ts'omfeni ne utcaguihʉ 'ñena xi majua̱ni nú'a̱ udi pa da hyacjhma̱hʉ. 15Nu'a̱ mahyoni ga øthʉ, ga sigui ga tɛnhʉ nú'a̱ xi majua̱ni co ndunthi ra hma̱te, pa njabʉ ma'na ga 'bʉhʉ xá hño ngu gra 'mʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nú'a̱ to ra ña̱xu de ra nija̱. 16Nura nija̱ nja ngu rá ndo'yo 'nara ja̱'i ri mpɛfi mahyɛgui. Numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ ra ña̱xu de gatho, ne go gue'a̱ 'racjʉ ra ts'ɛdi pa ga pɛhʉ nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'racjʉ'a̱. Ha nujʉ́ drí mpɛfihʉ mahyɛgui ne drí mfaxhʉ 'na ngu ma'na ne drí má̱dihʉ 'na ngu ma'na. Hangue njabʉ ma'na rí te rá nija̱ Ajua̱. 17Dí 'bɛp'ahʉ de rá thuhu ma Zidadahʉ, ne dí xi'ahʉ gue oguí 'yohʉ ngu gra 'ño nú'ʉ hingyá gamfri, ngue'a̱ gatho nú'a̱ benga ja yá mfeni'ʉ hinte ri muui, 18ne xa zo ra 'bɛxuui ja yá mfeni. Nu'ʉ́ hinxa ne xa ba̱di nú'a̱ majua̱ni ngue'a̱ xi xá me yá coraso, hangue hingui pɛ'tsa ra 'ra'yo te ngu nú'a̱ ri 'racjʉ Ajua̱. 19Ni ts'ʉ otho yá tsa, hangue xi xa 'ñɛnt'a ja ya ts'oqui pa da 'yøt'a gatho nú'a̱ go da ne'ʉ con gatho yá paha. 20Pe numa Zidadahʉ ra Jesucristo hinxa 'ñu't'ahʉ gui 'yøthʉ njabʉ. 21Ngue'a̱ xcá 'yøhʉ de gue'a̱ ne xa t'u't'ahʉ nú'a̱ majua̱ni ngu nú'a̱ bi 'ñudi'a̱. 22Hangue por gue'a̱ 'uehʉ de nú'a̱ ri nda̱xjua 'mʉihʉ guí pɛ'tshʉ, ngue'a̱ xi xá nts'o nú'a̱ ra 'mʉi'a̱, ngue'a̱ nuri ts'omfenihʉ go gue'ʉ ha'ahʉ pa gui nts'ocjʉ. 23Ne 'bʉhʉ co 'nara 'ra'yo mfeni xá nt'axi. 24Nehe 'bʉhʉ 'nara 'ra'yo 'mʉi, ngue'a̱ Ajua̱ ya bi yopa hyoc'ahʉ ma'ra'yo pa gui 'bʉhʉ ngu gra 'mʉi'a̱, pa njabʉ xi majua̱ni da za gui 'yohʉ xá hño co 'nara mfeni strá nt'axi. 25Hangue por gue'a̱ hyɛhʉbʉ ya nc'uamba, ma̱ñhʉ nú'a̱ majua̱ni 'na ngu ma'na, ngue'a̱ gathoguihʉ ya dí 'nada ra ndo'yohʉ. 26Nu'bʉ gui ncuɛhʉ, oxcrí øthʉ 'nara ts'oqui co ra cuɛ, ne oxcrí ncuɛhʉ ya'a̱, 27pa njabʉ hinda da̱'ahʉ ra ts'onda̱hi. 28Nu'a̱ tó'o ra be, ya odri mpe. Ma'na xá hño dá gʉ 'nara 'bɛfi ne da mpɛfi xá hño, pa njabʉ da za da mats'i nú'ʉ to'o hingui tsʉpabi. 29Pa gui ña̱hʉ, oguí ña̱hʉ co ya ts'onoya, ña̱hʉ xá hño pa da za gui nuphʉ yá mfeni nú'ʉ to'o da 'yø'ahʉ. 30Ne oguí japhʉ da du rá mʉi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ nú'a̱ to'o 'bʉi ja ma corasohʉ, ne go gue'a̱ 'nara seña gue ya yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱, ne nu'á̱ ri sugaguihʉ asta hinda zixcaguihʉ Ajua̱ pa mahets'i pa grá 'bʉhʉni con gue'a̱. 31Nu'bʉ te da t'ø't'a'ihʉ, osti tsøt'a ri mʉihʉ. 'Bʉ to da xax'ahʉ, oxqui ncuɛhʉ nixi gui má'tihʉ ne nixi gui ntsanihʉ, ne oxqui øthʉ ma'ra ya ts'ot'øt'e. 32Nu'a̱ mahyoni gui 'yøthʉ, gui nhyoja̱'ihʉ 'na ngu ma'na ne gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na, ne mpumbahʉ 'na ngu ma'na, ngu Ajua̱ xa pun'ahʉ por nú'a̱ bi 'yøt'e ra Zidada Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\