RA EFESIO 5

1'Yøthʉ ra ts'ɛdi gui tɛmbahʉ rá 'mʉi Ajua̱, ngue'a̱ gyá hma̱ca ba̱tsihʉ de gue'a̱. 2'Bʉhʉ co 'nara hma̱te, ngu bi ma̱caguihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne bi du por guecjʉ. Bi unsɛ rá te pa bi tho pa bi gutca ma thaihʉ, y nurá du'a̱ bi hña̱ni Ajua̱ ngu 'nara 'baha nú'a̱ yʉni xá cʉhi ne bi ho'a̱. 3Nújʉ dyá gamfrihʉ hinga hñuxhʉ 'nara 'bɛhña̱ nú'a̱ hingo ma 'bɛhña̱hʉ, nixi ga øthʉ ma'ra ya ts'onc'at'i de ma ndo'yohʉ, nixi ga øthʉ ra nduste co ra ts'onc'at'i dí pɛ'tshʉ, y nixi ga beñhʉ pa ga ma̱ñhʉ de nuya ts'ot'øt'eya. 4Hinga ma̱ñhʉ ya noya dega 'bɛtsa, nixi ga 'ña̱nt'ʉhʉ co ya noya xá nts'o, nixi ga thøta ma nehʉ te ga ma̱ñhʉ, ngue'a̱ hindí 'ñepcahʉ ga øthʉ njabʉ. Nu'a̱ ga øthʉ, ga xøcambenihʉ Ajua̱. 5Ya guí pa̱hʉ gue nu'ʉ tó'o xi ya 'ñeja̱'i hingui tsa da yʉt'a ja rá hmanda Ajua̱ ne de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nixi nú'ʉ ma'ra to'o øt'a ma'ra yá ts'onc'at'i, ne ya nduste hingui tsa da yʉt'a ja rá hmanda Ajua̱. Nura nduste ma'na go ri ma̱di ra ximhai que Ajua̱. 6Hangue oto sta hyacjʉ da 'ñenjʉ gue rá cuɛ Ajua̱ hinda zʉcjʉ 'bʉ ga øthʉ nuya ts'oquiya, ngue'a̱ majua̱ni rá cuɛ Ajua̱ ma da zʉdi nú'ʉ to'o hingui øte'a̱. 7Hangue hinga ntsixhʉ co nú'ʉ to'o øt'a nuya ya ts'ot'øt'e. 8Ma'mɛt'o ndí 'bʉhʉ ja ra 'bɛxuui dega ts'oqui, pe nubyá ya dí 'bʉhʉ ja ra ñot'i ngue'a̱ stá camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Hangue ma ga 'yohʉ ngu rí 'ñepcahʉ ngue'a̱ ya dí 'bʉhʉ ja ra ñot'i. 9Nu'a̱ tó'o ya 'bʉ ja ra ñot'i øt'e nú'a̱ xá hño, ne 'yo ngu rí 'ñehe, ne ma̱nga nú'a̱ majua̱ni. 10Hangue ma ga øthʉ ra ts'ɛdi pa ga pa̱hʉ ga øthʉ gatho nú'a̱ ri ho Ajua̱. 11Y hinga tɛmbahʉ yá 'mʉi nú'ʉ to'o 'yo ja ra 'bɛxuui dega ts'oqui, ngue'a̱ nú'a̱ øt'e'ʉ hinte ri muui. Nu'a̱ ga øthʉ, ga zofohʉ'ʉ pa hinda sigui da 'yøt'a njabʉ. 12Ngue'a̱ asta 'nara 'bɛtsa 'bʉ ga ma̱ñhʉ nú'a̱ øt'e mant'a̱gui nú'ʉ to'o 'bʉ ja ra 'bɛxuui. 13Pe 'bʉ dra yot'i co ra ñot'i nuya ts'ot'øt'e øt'ʉ, nu'bʉ́ ha̱, da hnequi te rá 'bɛ gatho øt'e'ʉ, ngue'a̱ co ra ñot'i ri hnequi gatho. 14Hangue xa t'ena njaua: Nuhu, nú'i guí a̱ha̱, nangui de habʉ xa t'ac'a'i habʉ xa t'agui nú'ʉ xa du, y ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ da yo't'a ri mfeni pa gui 'bʉi ja rá ñot'i'a̱. 15Beñhʉ xá hño hanja grí 'bʉhʉ. 'Bʉhʉ co ndunthi ra hoga mfa̱di, oguí 'bʉhʉ ngu nú'a̱ gra 'mʉ nú'ʉ hinte yá fa̱di. 16Oguí 'yohʉbʉ grí 'bɛta ri orahʉ, nza̱ntho 'yøthʉ nú'a̱ xá hño, ngue'a̱ xi xá nts'o ya pa dí 'bʉhʉbya. 17Ogrí hñɛguithohʉ, 'yøthʉ ra ts'ɛdi pa gui pa̱hʉ nda'a̱ go rá paha Ajua̱. 18Ogrí ntihʉ, ngue'a̱ nura nti ma'na da ja'ahʉ gui 'yøthʉ ya t'øt'e xá nts'o. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, 'yø'tuahʉ rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi. 19Hñu'mba mʉihʉ 'na ngu ma'na gui tuthʉ ya salmo ne ya ja̱hña̱ ne ma'ra ya ma̱ca thuhu. Tutuahʉ Ajua̱ ne xøcambenihʉ'a̱ con gatho ri mʉihʉ. 20Nza̱ntho umfʉ njama̱di Ajua̱ ma Dadahʉ de gatho nú'a̱ da 'ñep'ahʉ de ja rá thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 21'Ñøtuahʉ 'na ngu ma'na co rá ntsu Ajua̱. 22Nu'ahʉ 'bɛhña̱hʉ medintha̱tihʉ, 'yøta ri da̱mehʉ, y ja ra uɛnda go guí øthʉ ra Zidada Jesucristo. 23Ngue'a̱ nura 'ñøhø go gue'a̱ ra ña̱xu de rá 'bɛhña̱, nja ngu ma Zidadahʉ ra Jesucristo go gue'a̱ ra ña̱xu de ra nija̱, ngue'a̱ go gue'a̱ xa pøhø ra nija̱, y nura nija̱ go gue'a̱ rá ndo'yo'a̱. 24Nja ngu ra nija̱ øta ma Zidadahʉ ra Jesucristo, njabʉ nehe mahyoni gui njahʉbʉ 'bɛhña̱hʉ, gui 'yøta ri da̱mehʉ de gatho nú'a̱ da xi'ahʉ. 25Y nu'ahʉ 'ñøhøhʉ medintha̱tihʉ, ma̱di ri 'bɛhña̱hʉ, nja ngu ma Zidadahʉ ra Jesucristo ri ma̱caguihʉ nújʉ rá nija̱guihʉ'a̱, ne bi unsɛ rá te pa bi za bi pøhøguihʉ. 26Bi du pa bi 'uegaguihʉ de ma ts'oquihʉ. Bi xʉga ma corasohʉ co ra dehe, y nura dehe'a̱ go gue'a̱ rá noya'a̱. 27Nu'á̱ bi xʉga ma corasohʉ pa drá nija̱guihʉ'a̱ strá nt'axi. Bi 'uegaguihʉ de ma ts'oquihʉ ne de gatho ma nts'o'mʉihʉ, pa nu sta 'ñehe da zixcaguihʉ pa grá 'bʉhʉ con gue'a̱, ya hinga tuhʉ ni 'nara ts'oqui ngue'a̱ ya strá nt'axiguihʉ. 28Nja ngu ma Zidadahʉ ri ma̱caguihʉ nújʉ rá ndo'yoguihʉ'a̱, njabʉ nehe nu'ahʉ 'ñøhøhʉ rí 'ñepi gui ma̱di ne gui su ri 'bɛhña̱hʉ ngu grí susɛ ri ndo'yohʉ. Nu'a̱ tó'o ri su rá 'bɛhña̱, gue'a̱ ngu ri susɛ rá ndo'yo. 29Hinhya'mʉ to'o ri ʉtsasɛ rá ndo'yo. Cada 'na ri su rá ndo'yo ne ri umbabi te da zi, ngu ma Zidadahʉ ra Jesucristo ri sugaguihʉ nújʉ rá nija̱guihʉ'a̱, 30ngue'a̱ go guecjʉ rá ndo'yoguihʉ'a̱, ne cada 'na de guecjʉ go dyá xɛnihʉ de rá ndo'yo'a̱. 31Hangue ja ra Ma̱ca T'ofo ena gue ra 'ñøhø da zogui rá dada ne rá na̱na̱ pa go da 'mʉhui rá 'bɛhña̱ y de ri yoho'ʉ ya da 'natho. 32Nuna nt'utuatena̱ xi ra da̱ngui, ne ma̱ de ra Zidada Jesucristo ne de rá nija̱'a̱. 33Hangue nu'ahʉ suhʉ ri 'bɛhña̱hʉ ngu grí susɛ ri ndo'yohʉ. Y nu'ahʉ 'bɛhña̱hʉ, umfʉ ra t'equ'ei ri da̱mehʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\