RA EFESIO 6

1Nu'ahʉ ba̱tsihʉ, 'yøta ri dadahʉ ne ri na̱na̱hʉ ngue'a̱ guí camfrihʉ ra Zidada y gue'a̱ rí 'ñepi gui 'yøthʉ. 2'Yøthʉ ngu ma̱nga ja rá noya Ajua̱ habʉ ena: “Umba ra t'equ'ei ri dada ne ri na̱na̱ ne gui su.” Nuna guehna ra mʉdi hmanda ri 'ñoui 'nara hña̱'ti. 3Y nura hña̱'ti'a̱ go gue'a̱ nú'a̱ “gui 'bʉ co 'nara johya, ne gui 'bʉ ndunthi ya jɛya nuua ja ra ximhai.” 4Ha nu'ahʉ dadahʉ ne na̱na̱hʉ, oxqui japhʉ da ncuɛ ri ba̱tsihʉ; zofohʉ co ya hoga ts'ofo, ne 'ñutuahʉ rá noya ma Zidadahʉ. 5Nu'ahʉ 'bɛgohʉ, 'yøta ri hmuhʉ de nuua ja ra ximhai co ndunthi ra ntsu, ne co ndunthi ra t'equ'ei, ne con gatho ri mʉihʉ. 'Yøthʉ ra uɛnda gue go guí pɛphʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 6Mpɛhʉ xá hño, pe hingue hønsɛ ra ora hant'a ri hmuhʉ pa gui pønga ri hmihʉ con gue'ʉ. 'Yøthʉ ngu rá paha Ajua̱ con gatho ri mʉihʉ, ne pɛpabihʉ ri hmuhʉ ngu rí 'ñepi gui 'yøthʉ ngue'a̱ gyá 'bɛgohʉ nehe de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 7'Yø'tuahʉ xá hño yá 'bɛfi ri hmuhʉ co 'nara hoga paha. 'Yøthʉ ra uɛnda gue go guí pɛphʉ ma Zidadahʉ, hingo guí pɛphʉ 'nara ja̱'i. 8Beñhʉ gue ma Zidadahʉ ma da 'racjʉ ma tha̱ha̱hʉ ngu nú'a̱ stá øthʉ, ngu ra 'bɛgo ngu nú'a̱ hingrá 'bɛgo. 9Nehe nu'ahʉ hmuhʉ, suhʉ xá hño ri 'bɛgohʉ. Ogrí pidihʉ'ʉ. Beñhʉ gue ngu'ʉ ne ngu'ahʉ bí 'bʉ 'nari Hmuhʉ nuni mahets'i nú'a̱ to'o hingui huahna ya ja̱'i. 10Nubyá zi cuhʉ, zɛdihʉ co nú'a̱ ra ts'ɛdi xa 'ra'ahʉ ma Zidadahʉ. 11Ngu ri hñe 'nara soldado pa da ma ja ra tuhni, njabʉ nehe ma ga hehʉ ra he nú'a̱ xa 'racaguihʉ Ajua̱, pa hinda za da da̱cjʉ ra ts'onda̱hi co yá nthate. 12Ngue'a̱ numa ncontrahʉ hingo 'nama mija̱'ihʉ. Nujʉ́ drí ntunhʉ co ya ts'onda̱hi nú'ʉ ri nhyaxa maña̱ ja ra nda̱hi, ne co nú'ʉ ya nda̱ de ya ts'onda̱hi nú'ʉ ri manda ja ra 'bɛxuui jaua ja ra ximhai. 13Hangue ngu ri hñe 'nara soldado, ga hñehʉ njabʉ nehe co nú'a̱ ra he xa 'racjʉ Ajua̱, pa njabʉ nura ora da ne da hyacjʉ ra ts'onda̱hi hinda za da da̱cjʉ, nujʉ́ go ma ga ta̱phʉ'a̱ ne ga 'bʉhʉ ngu nza̱ntho, ne hinda za te da 'yøtcahʉ. 14Hangue ma ga zɛdihʉ. Nja ngu 'nara soldado ri ngʉt'a rá ngʉt'i pa da nja rá ts'ɛdi ora 'yo ja ra tuhni, njabʉ nehe ga camfrihʉ nú'a̱ majua̱ni pa da za ga zɛdihʉ. Ne ngu ri su rá coraso co nú'a̱ ra nthaqui ha̱ ja rá tiña̱, njabʉ nehe ga nsuhʉ pa ga 'yohʉ xá hño pa hinte ga thohʉ. 15Ngu ri su yá ua 'nara soldado pa da za da 'ño xá hño ja ra tuhni, njabʉ necjʉ ma ga hñocjʉ pa da za ga maha habʉraza ga ma̱ñhʉ ra ma̱ca noya nú'a̱ udi ra hoga'mʉi. 16Nehe ngu 'nara soldado ri hña̱ rá nthaqui ja rá 'yɛ pa da ntaqui, necjʉ mahyoni ga pɛ'tshʉ ra jamfri pa ga ntacjʉ de yá nthate ra ts'onda̱hi. 17Ne ngu ri su rá ña̱xu 'nara soldado co ra fʉi dega bøja̱ pa hinte da ja, njabʉ nehe da za ga ntacjʉ ngue'a̱ dí pa̱hʉ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ya xa pøhøguihʉ. Nehe nja ngu 'nara soldado dri hña̱ rá mahuai, ma xi ga pa̱tuahʉ xá hño rá noya Ajua̱ pa ga ma̱ñhʉ, go gue'a̱ ra mahuai ri 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 18Ne de gatho núna di øthʉ, nza̱ntho ga aphʉ Ajua̱. Ga aphʉ co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi pa da maxcahʉ de gatho nú'a̱ da 'ñehe, ne nza̱ntho ga ndø'mhʉ ne hinga tsayahʉ ga aphʉ Ajua̱, ne ga aphʉ por gatho ma'ra ya gamfri nehe. 19Nehe 'yaphʉ Ajua̱ por guequi, pa nu xcrá ña̱, ga ña̱ nsi ra ntsu ni ra ntsa, ne go gue'a̱ da 'raca ya noya pa ga ma̱mba rá noya'a̱ ngu nú'a̱ xa 'ñutcagui, nú'a̱ hinxqui fa̱di. 20Nugui rá 'mɛhnigui Ajua̱ pa ga ma̱mba nuna rá ma̱ca noya'a̱, masque núbya dí ofadi pe dí ma̱mba rá noya. Hangue 'yaphʉ Ajua̱ pa ga ma̱mba rá noya'a̱ ngu rí 'ñepqui ga ma̱ nsinque ra ntsu. 21Pa gui pa̱hʉ de ma 'bɛfi ne te gra 'bʉi de guecua, nuni ra cu Tiquico go guehni ma da xi'ahʉ gatho. Nuni ma zi cuhʉ go guehni 'nará hoga mɛfi ma Zidadahʉ. 22Dí pɛhn'ahʉbʉ pa da xi'ahʉ te gra 'bʉheua ne pa da hñup'a ri mʉihʉ. 23Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱p'ahʉ ne gatho ma'ra ya cu pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho, ne da max'ahʉ pa gui mpɛ'tsua hma̱tehʉ 'na ngu ma'na ne pa gui pɛ'tshʉ ndunthi ra jamfri. 24Ajua̱ da ja̱pabi gatho nú'ʉ to'o ri ma̱di ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo co 'nara hma̱te nú'a̱ hinhya'mʉ da uadi. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\