RA GALATA 2

1Y mi thogui 'rɛt'amagoho njɛya de dá ma dá c'a̱'tsa ra cu Pedro nuni Jerusale. Ñepʉbya dá yopa mani ma'na'qui pa dá ña̱'be ya apostol. Dá mɛ'be ra cu Berhna, ne dá tsixa ra cu Tito nehe. 2Dá mani ngue'a̱ njabʉ bi xicagui Ajua̱. Y ja dá ña̱'beni ya apostol nú'ʉ myá nda̱ de ra nija̱ pa bi ba̱di'ʉ xá hño nú'a̱ ra ma̱ca noya dí xipabi nú'ʉ ya ja̱'i hingyá xodyo. Dá øt'a njabʉ pa himbi 'mɛditho ma 'bɛfi nú'a̱ stí pɛfi ne astabya dí pɛfi. 3Ha nú'ʉ ya apostol'ʉ bi 'ñena gue ha̱ha̱ xá hño nú'ʉ ya noya dá xipabi'ʉ. Hangue nu'ʉ́ bi 'ñena gue ha̱ha̱ xá hño gue hinda mɛ'tsa ra seña ra cu Tito ngu øt'a ya xodyo gue pɛ'tsa ra seña ja yá ndo'yo. Nura cu Tito hingrá xodyo, pe ra me Grecia ha̱, y hinxa thu'tsua ra seña ja rá ndo'yo. 4Nú'á̱ himbri japi da mɛ'tsa ra seña, masque 'raya 'ñet'a gamfri mi ne'ʉ gue xa thu'tsua ra seña hma̱ha̱'a̱. Nú'ʉ ya 'ñet'a gamfri mi cʉt'a ja ra nija̱ y 'na'ño ra mfeni mi beni. Mi ne da ba̱di'ʉ ua ndí tɛnhe rá ley ra Moise ua hina. Pe ra Zidada Jesucristo ya xqui pøngaguihe de nura ley'a̱. Pe nu'ʉ́ ha̱, mi tɛntho ra nda̱xjua ley, y bi yʉt'i ja ra nija̱ ngue'a̱ mi nehma̱'ʉ xa jacje stá yopa penjhma̱he ja ra nda̱xjua ley. 5Pe nuje ni ts'ʉ hindá øthe nú'a̱ mi ma̱ñ'ʉ. Hindá yopa tɛnhe ra nda̱xjua ley. Y dá øthe njabʉ pa nú'ahʉ hingyá xodyohʉ da za gui sigui gui camfrihʉ nú'a̱ ra ma̱ca noya dá xi'ahʉ nú'a̱ ma̱ gue ga mpøhøhʉ ngue'a̱ stá camfrihʉ ra Zidada Jesu. 6Nʉ́'ʉ ya apostol myá nda̱ de ra nija̱ hinte ma nt'utuate bi 'ñutcagui'ʉ. Pa guequi hinte ja 'bʉ ya myá apostol'ʉ 'mɛt'o de guequi 'bʉ hina, ngue'a̱ ja rá thandi Ajua̱ gatho ya ja̱'i mahyɛgui. 7Nuya apostol'ʉ bi ba̱di xá hño gue Ajua̱ xqui mɛncagui ga zofo nú'ʉ hingyá xodyo, ngu ra cu Pedro nehe xqui 'bɛhni da zofo ya xodyo. 8Nu'a̱ ra Zidada bi maxa ra cu Pedro pa bi zofo ya xodyo, go guet'a̱ ra Zidada bi maxcagui nehe pa dá zofo nú'ʉ hingyá xodyo. 9Nuya apostol bi ba̱di gue Ajua̱ xqui 'raca ra ts'ɛdi pa dá ma dá zofo nú'ʉ hingyá xodyo. Hangue nura cu Cobo ne ra cu Pedro ne ra cu Xuua nú'ʉ ya apostol myá nda̱ de ra nija̱, bi 'racje yá 'yɛ pa nugui ne ra cu Berhna dá mip'yɛhe con gue'ʉ. Gue'a̱ 'nara nt'udi pa dá ncompahe con gue'ʉ. Dá cohe 'nara cohi gue nugui co ra cu Berhna ga mɛ'be ga zohe nuya ja̱'i hingyá xodyo, ha nu'ʉ́ da ma pa da zofo ya xodyo. 10Nú'ʉ ya apostol nsøctho bi xicje gue ga sigui ga beñhe nú'ʉ ya zi cu hyoya. Hangue nugui dí øt'a ra ts'ɛdi pa dí fats'i'ʉ. 11Ñepʉ nuje dá penje ma'na'qui pa Antioquía. Y 'mɛfa ra cu Pedro bi mani bá ntsønte. Hangue ja dá yopa nthɛ'beni ma'na'qui con gue'a̱. Y nuni ja dá tsʉini'a̱ ngue'a̱ mi ne da yopa dɛna ra nda̱xjua ley ma'na'qui. 12Nurá mʉdi ha̱, mi øt'e xá hño, mi ñuni co ya cu hingyá xodyo. Pe 'mɛfa bi zønini ma'ra ya cu myá xodyo xqui mɛhna ra cu Cobo. Ha nu mi zønga nuya cu'ʉ, ra cu Pedro bi 'yøt'a ñohmi ne bi mʉdi bi 'uegue de nú'ʉ ya cu hingyá xodyo pa ya himbi ñuni con gue'ʉ. Bi 'yøt'a njabʉ ngue'a̱ mi tsu te da ma̱ nú'ʉ ya cu mi tɛnba yá nza̱i ya xodyo. 13Ha nu'ʉ ma'ra ya cu nú'ʉ myá xodyo bi 'yøt'a ñohmi mahyɛgui co ra cu Pedro, hangue asta ra cu Berhna bi cadi'ʉ pa bi ñohmi ne'a̱. 14Pe nu ndá handi gue nu'ʉ́ bi 'yøt'a ñohmi ne himbi dɛna xá hño rá noya Ajua̱, dá xipabi ra cu Pedro ja yá thandi gatho ya cu, ne dá embi: “Nu'í grá xodyo, pe ya gá camfri ra Zidada Jesu y ya hinguí tɛnhma̱ha̱ ra nda̱xjua ley. Nu'bʉ́ ¿hanja guí nehma̱ gue da dɛna ra nda̱xjua ley nú'ʉ ya cu hingyá xodyo?” 15Nugaguiui dyá xodyoui desde dá 'bʉhʉ. Nu ma'mɛt'o nza̱ntho ndí øt'ui nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley, ne hindá njaui ngu nú'ʉ hingyá xodyo hindi dɛna ra nda̱xjua ley, nú'ʉ enga ya xodyo gue nu'ʉ́ ya 'yøt'ats'oqui gá ja̱'i'ʉ. 16Pe rá nga̱ts'i dá pa̱diui gue nu'a̱ tó'o da gamfri ra Zidada Jesucristo ya hingui tu ra ts'oqui, hingue ngue'a̱ da 'yøt'a ngu nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. Hangue nugaguiui stá camfriui ra Zidada Jesucristo ne ya hinte dí tuui, ngue'a̱ dí camfriui ra Zidada Jesu, hingue ngue'a̱ dá øt'ui ngu nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. Ra Ma̱ca T'ofo ena gue ni 'na hinda za to da t'embi gue ya hingui tu ra ts'oqui masque da 'yøt'a gatho nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. 17Nugaguiui stá camfriui ra Zidada Jesu ne ya hinte dí tuui. Nubyá dí njaui ngu nú'ʉ hingyá xodyo ngue'a̱ ya hindrí dɛnui ra nda̱xjua ley. Hangue ya xodyo engaguiui gue dyá 'yøt'ats'oqui gá ja̱'iui. Nu'bʉ́ ¿ha gue ri 'bɛpcaui ra Zidada Jesu ga øt'ui ya ts'oqui ngue'a̱ ya hindrí dɛnui ra nda̱xjua ley? ¡Hina, hingui tsa! 18Pe 'bʉ ga yopa tɛnui nú'a̱ ra nda̱xjua ley ya stá tsohuibʉ, nu'bʉ́ ha̱, ga yopa tuxui ra ts'oqui ma'na'qui. 19Ma'mɛt'o nugui ndí 'bʉi ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. Pe ra nda̱xjua ley himbi za bi pøhøgui. Hangue nubyá ya dá 'uegue de gue'a̱, y nubyá dí pɛpabi Ajua̱. 20Nu mri pont'a ra Zidada Jesu, ja ra uɛnda nequi ja bri pontcaguini nehe. Hangue ya hindí 'bʉi de ma paha sɛhɛ. Nubyá go ra Zidada Jesu 'bʉi ja ma coraso. Y ya dí 'bʉi po ra jamfri nú'a̱ dí pɛ'tsuabi rá T'ʉ Ajua̱ nú'a̱ to'o bi ma̱cagui ne bi unga rá te por guecagui. 21Nugui hinstá ʉtsabi rá da̱nga hma̱te Ajua̱. Nu'á̱ po rá da̱nga hma̱te bá pɛhna rá T'ʉ pa bi du ne pa njabʉ bi pøhøguihʉ. Pe nu'bʉ stá mpøhø hma̱ha̱hʉ ngue'a̱ dá tɛnhma̱hʉ ra nda̱xjua ley, nu'bʉ́ hinte dri muui hma̱ha̱ rá du ra Zidada Jesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\