RA GALATA 3

1¡Xi gyá 'bɛmfenihʉ nú'ahʉ gyá me Galaciahʉ! ¡Hanja xcá hophʉ to'o xa 'yʉ't'a'ihʉ pa guí ne gui 'ueguehʉ de nú'a̱ majua̱ni ne gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley! Y nu'ahʉ ya xa t'u't'ahʉ xá hño pa te bi du ra Zidada Jesucristo nú'a̱ bri pont'i. 2Dí ne gui xicaguihʉ: ¿Ha gue gá ha̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi ngue'a̱ gá øthʉ nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley? Hina. Nura Ma̱ca Nda̱hi gá ha̱ñhʉ ngue'a̱ gá camfrihʉ ra ma̱ca noya nú'a̱ gá ødehʉ. 3¿Hanja xcá 'bɛ ri mfenihʉ? Nu'ahʉ́ ya xcá cʉthʉ ja rá 'ñu Ajua̱ po rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Nde nu'bʉ́, ¿ha gue guí beñhʉ da za gui nehʉ nura 'ñu'a̱ co ri ts'ɛdisɛhʉ? 4¿Ha gue da njabʉtho gatho nú'a̱ xcá thoguihʉ? ¡Hina, ngue'a̱ nugui dí camfri gue hinda njabʉtho! 5Ajua̱ ri 'ra'ahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, ne xi u't'a'ihʉ ndunthi ya nt'udi. ¿Ha gue øt'a njabʉ ngue'a̱ guí øthʉ ra ts'ɛdi pa gui 'yøthma̱hʉ nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley? Hina. Nu'á̱ øt'a njabʉ ngue'a̱ guí camfrihʉ ra ma̱ca noya nú'a̱ gá ødehʉ. 6Ndu ra Abrá nehe bi gamfri Ajua̱. Hangue por gue'a̱ Ajua̱ bi ma̱ gue ra Abrá ya hinte ma ts'oqui mi tu. 7Hangue pa̱hʉ gue nu'ʉ tó'o pɛ'tsa ra jamfri go gue'ʉ hinte ma ts'oqui tu, y go gue'ʉ yá ba̱tsi ndu ra Abrá ngue'a̱ camfri ngu mi camfri'a̱. 8Maya'bʉ Ajua̱ xqui beni gue hingue hønsɛ nuje dyá xodyohe ya hinte ma ts'oqui ga tuxhe, pe nú'ahʉ nehe hingyá xodyohʉ, 'bʉ gui camfrihʉ ngu mi camfri nehe ra Abrá, nu'bʉ́ ne'ahʉ ya hinte ma ts'oqui gui tuxhʉ. Hangue de maya'bʉ Ajua̱ bi xipa ra Abrá ra ma̱ca noya ne bi 'ñembi: “Po rá ngue'i ma ga ja̱pi gatho ya ja̱'i 'bʉ ja rá ngʉni ra ximhai.” Njabʉ ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo. 9Hangue nu'ʉ tó'o pɛ'tsa ra jamfri go gue'ʉ nja̱pi mahyɛgui co ra Abrá nú'a̱ to'o bi mɛ'tsa ra jamfri. 10Pe nu'ʉ tó'o hu yá mʉi gue ma da mpøhø ngue'a̱ øt'a nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley, nu'ʉ́ hinda ma da mpont'ui rá cuɛ Ajua̱, ngue'a̱ hingui 'bʉi ni 'na nú'a̱ to'o tsa da 'yøt'a gatho nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. Y ra Ma̱ca T'ofo enga njaua: “Nu'a̱ tó'o hingui øt'a gatho nú'a̱ xa t'ofo ja ra ley, hinda ma da mpont'ui rá cuɛ Ajua̱.” 11Nehe dí pa̱dihʉ gue nu'ʉ tó'o ri dɛna ra nda̱xjua ley, Ajua̱ hinda 'ñembi gue ya hinte ma ts'oqui tu, ngue'a̱ nu'ʉ́ hingui pɛ'tsa ra jamfri. Y ra Ma̱ca T'ofo ena gue nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra jamfri, ya hinte ma ts'oqui tu, y nu'á̱ pɛ'tsa 'nara 'ra'yo te. 12Pe nu'a̱ tó'o ri dɛna ra nda̱xjua ley hingui pɛ'tsa ra jamfri. Nú'á̱ mahyoni da 'yøt'e hma̱ha̱ gatho nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley pa da za da mɛ'tsa hma̱ha̱ ra te pa nza̱ntho, ngue'a̱ ra Ma̱ca T'ofo enga njaua: “Nu'a̱ tó'o da 'yøt'a gatho ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley, go gue'a̱ da zʉdi ra te ngue'a̱ xa 'yøt'e gatho ngu ri manda.” 13Pe ma Zidadahʉ ra Jesucristo go gue'a̱ bi ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱ nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley gue da zʉdi nú'a̱ to'o hingui øt'e gatho nú'a̱ xa t'ofo ja nura ley'a̱. Bi ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱ ngue'a̱ go guesɛ'a̱ bi zʉdi rá cuɛ Ajua̱ nú'a̱ mri 'ñepcahma̱hʉ go xa zʉcjʉ. Nu'á̱ bi zʉdi rá cuɛ Ajua̱ nu mi du ja ra pont'i, ngue'a̱ ja ra Ma̱ca T'ofo xa t'ofo njaua ne ena: “Nu'a̱ tó'o da du ja 'nara za, go gue'a̱ ya bi zʉdi rá cuɛ Ajua̱.” 14Ra Zidada Jesucristo bi du pa bi ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱. Bi njabʉ pa hingue hønsɛ núje dyá xodyohe bi za dá ha̱ñhe ra ja̱pi nú'a̱ xqui hña̱'tuabi ra Abrá. Nehe nú'ahʉ hingyá xodyohʉ bi za gá ha̱ñhʉ nú'a̱ ra ja̱pi'a̱. Nehe bi za dá ha̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ xqui hña̱'tuabi nú'ʉ to'o da gamfri ra Zidada Jesu. 15Zi cuhʉ, nubyá nurá cohi Ajua̱ bi gohui ra Abrá ma ga hyɛcuabihʉ ngu rá cohi 'nara ja̱'i. 'Bʉ 'nara ja̱'i xa 'yøt'a 'nara cohi ne ya bi t'øt'e ngu nú'a̱ ra cohi bi nja, nu'bʉ́ nura cohi'a̱ ni ts'ʉ hingui tsa to da huati nixi da pati, masque nura cohi'a̱ go bi 'yøt'a 'nara ja̱'i. 16Nde nubyá, Ajua̱ bi gohui 'nara cohi ndu ra Abrá co rá 'roho, y bi ña̱'tuabi 'nara hña̱'ti. Ajua̱ himbi 'ñemba ra Abrá: “Nú'ʉ ri 'roho”, y nixi bi ma̱ de gatho yá 'bɛto yá mbong'bɛto ra Abrá. Nu Ajua̱ bi ma̱ de 'nada rá 'roho ra Abrá, hangue bi 'ñena: “Nuri 'roho.” Y nubyá dí pa̱hʉ gue nura 'roho'a̱ go gue'a̱ ra Zidada Jesucristo. 17Nubyá ma ga xi'a'ihʉ xá hño te rí bønga nú'a̱ dá ma̱ de rá cohi 'nara ja̱'i. Ajua̱ bi gohui 'nara cohi ra Abrá nú'a̱ mi e da cumpli ra Zidada Jesucristo. Y de mi gohi ra cohi bi thogui goho nthebe ne 'natema'rɛt'a njɛya, ñepʉ ja bi thoca ra nda̱xjua ley. Hangue nura nda̱xjua ley hingui tsa da huata nura cohi'a̱ pa go da njabʉtho nú'a̱ ra hña̱'ti xqui ña̱'ti Ajua̱. 18Pe nu'bʉ nú'ʉ ya ja̱pi xqui ña̱'ti Ajua̱ go di ehe hma̱ha̱ de ja ra nda̱xjua ley, nu'bʉ́ nuya ja̱pi'ʉ ya hindi ehe de ja ra hña̱'ti. Pe ra Abrá bi hña̱nga ra ja̱pi ngue'a̱ njabʉ xqui ña̱'tuabi Ajua̱, hingue bi hña̱nga ra ja̱pi ngue'a̱ bi 'yøt'a nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. 19Nu'bʉ́ ¿pa te bi t'unga ra ley? Ra ley bi t'uni pa bi za dá pa̱dihʉ nda'a̱ gue'a̱ ra ts'oqui. Nú'a̱ ra ley'a̱ bi muui asta nú'a̱ ra pa bi zøhø ma Zidadahʉ ra Jesucristo nú'a̱ ra 'roho to'o xqui t'umba nú'a̱ ra hña̱'ti xqui ña̱gui Ajua̱. Nura nda̱xjua ley bi t'uni njaua: Ajua̱ bá pɛhna yá ɛnxɛ pa bi umba ra ley ra Moise. Ha nura Moise go gue'a̱ bi hña̱nga ra ley, ñepʉ bi umba ya ja̱'i. 20Pe nura cohi himbi t'uni ngu bi t'unga ra ley. Nura cohi go Ajua̱ sɛhɛ bi hyoqui co ra Abrá ne bi xipsɛ de ra hña̱'ti. Hinto bi 'mande de gue'ʉ ngue'a̱ go guesɛ Ajua̱ bi 'yøt'e, y nu'á̱ 'natho. 21Nu'bʉ́, ¿ha gue nura ley ri ncontraui nurá hña̱'ti Ajua̱ bi ña̱'tua ra Abrá? Hina, hingui tsa. Nura nda̱xjua ley himbi t'uni pa da 'racjʉ ra te ma'ra'yo. Nu'bʉ xa t'uni hma̱ha̱ 'nara ley nú'a̱ xa zahma̱ xa 'racjʉ ra 'ra'yo te, nu'bʉ́ xa zahma̱ gue ya hinte gra tuhma̱hʉ ngue'a̱ ndí dɛnhʉ nura ley'a̱. 22Pe nura nda̱xjua ley hindi pøhø ya ja̱'i. Nu'á̱ ena gue gatho ya ja̱'i pɛ'tsi te da duxa yá ts'oqui. Bi ma̱nga njabʉ ra nda̱xjua ley pa bi za dá ha̱ñhʉ nú'a̱ ra ja̱pi bi ña̱gui Ajua̱ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu, hingue ngue'a̱ dá øthʉ nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. 23Pe ante da zø ra Zidada Jesu pa dá camfrihʉ'a̱, nujʉ́ ndí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley, y ja dá 'bʉhʉni asta mi zøhø ra Zidada Jesu nú'a̱ xqui hñuxa Ajua̱ pa da 'ñehe. 24Hangue nura nda̱xjua ley bi nja ngu 'nara 'bɛmu bi sujʉ hma̱ha̱ asta ra pa bi zøhø ra Zidada Jesucristo. Bi sujʉ ra ley pa 'mɛfa bi za dá camfrihʉ ra Zidada Jesu, y hangue nubyá ya hinte dí tuhʉ. 25Ha núbya mi zøhø ra Zidada Jesu, ya hingo bi sujʉ ra ley. 26Nubyá gathoguihʉ ya yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. 27Nujʉ́ stá nxistehehʉ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu, y nubyá ya dí 'bʉhʉ ngu gra 'mʉi'a̱. 28Nubyá ya hingui thahni to'o ra xodyo, to'o hingrá xodyo, to'o ra 'bɛgo, to'o hingrá 'bɛgo, nixi to'o ra 'ñøhø, nixi to'o ra 'bɛhña̱, ngue'a̱ gathoguihʉ ya dí 'nathohʉ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. 29Nujʉ́ dí 'nathohʉ co ra Zidada Jesucristo, hangue necjʉ dyá 'rohohʉ de ra Abrá, y go ma mɛtihʉ nehe nú'a̱ ra ja̱pi bi ña̱'ti Ajua̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\