RA GALATA 4

1Nubyá ma ga nhyɛcuahʉ ngu 'nara ba̱tsi nú'a̱ bi ts'ocuabi rá tsogui. Nu'á̱ masque go rá mɛti gatho nú'a̱ bi ts'ocuabi, 'bʉ hingui tsøsta yá jɛya pa da manda sɛhɛ rá tsogui, nú'á̱ ja ra uɛnda ngu 'nara 'bɛgo ngue'a̱ hindi manda sɛhɛ. 2Nura ba̱tsi'a̱ 'bʉi ja yá hmanda nú'ʉ to'o su'a̱ ne nú'ʉ to'o supabi nú'a̱ bi ts'ocuabi. Nu'ʉ́ ma da manda asta da zøxa yá jɛya nura ba̱tsi'a̱ ngu nú'a̱ bi ma̱nga rá dada ra ba̱tsi. 3Necjʉ nehe, ante da zøhø ra Zidada Jesu ndí njahʉ ngu nú'a̱ ra ba̱tsi himi tsøsta yá jɛya, ja ra uɛnda ndyá 'bɛgohʉ ndí pɛphʉ yá 'bɛfi ya nda̱xjua jamfri de ra ximhai. 4Pe 'mɛfa bi zø ra pa de nú'a̱ xqui beni Ajua̱. Ñepʉ nu'á̱ bá pɛhna rá T'ʉ pa bi 'ñe bi mba̱tsi ja 'nara 'bɛhña̱ ne bi 'mʉi. Nehe bi 'ñe bi 'mʉi ja rá hmanda rá ley ra Moise. 5Bi 'ñe bi 'mʉi ja rá hmanda rá ley ra Moise pa bi za bi zigaguihʉ de rá hmanda nura ley'a̱ pa njabʉ ya hinga 'mɛgohʉ ja nura ley'a̱. Bi 'ñe bi mba̱tsiua ja ra ximhai pa njabʉ Ajua̱ bi za bi jaba̱tsiguihʉ. 6Y nubyá nujʉ́ ya dyá ba̱tsihʉ de Ajua̱ y nu'á̱ go gue'a̱ ma Dadahʉ. Y ya stá ha̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ bá pɛncahʉ Ajua̱ pa bi 'mʉi ja ma corasohʉ. Hangue nubyá co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi dí emfʉ Ajua̱: “¡Nu'i go gue'i ma zi Dada'ihe!” 7Hangue nujʉ́ ya hindí njahʉ ngu 'nara 'bɛgo hingui t'umba ra tsogui. Ya dyá ba̱tsihʉ de Ajua̱ y go ma mɛtihʉ nú'a̱ ra tsogui bi ña̱gui Ajua̱. Nu'á̱ go gue'a̱ bi 'racjʉ nú'a̱ ra tsogui'a̱ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. 8Nu'ahʉ ma'mɛt'o xi majua̱ni hingüí pa̱hʉ Ajua̱. Nguí pɛphʉ nú'ʉ hingo gue'ʉ Ajua̱ majua̱ni. 9Pe nubyá ha̱, ya gá pa̱hʉ Ajua̱. Nú'á̱ go gue'a̱ 'mɛt'o bi ba̱'ahʉ ne bi zohnahʉ pa gá pa̱hʉ'a̱. Nu'bʉ́ ¿hanja guí ne gui yopa penjʉ ja yá nda̱xjua jamfri ra ximhai nú'ʉ hingui pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa da pøhøguihʉ ne hinte ri muui? ¿Hanja guí ne gui yopa 'mɛgohʉ de nuya jamfri'ʉ? 10Nu'ahʉ xi grí jamasuhʉ ya pa, ya za̱na̱, ya jɛya, ne guí øthʉ ma'ra ya ngo pa guí eñhʉ gue njabʉ da za gui mpøhøhʉ. 11Nugui dí tsu da njabʉtho nura 'bɛfi stá pɛfi con gue'ahʉ. 12Zi cuhʉ dí ba̱nte'ihʉ gue gui 'ueguehʉ de ra nda̱xjua ley ngu stá njaga. Ngue'a̱ nugui stá tsopʉ ra nda̱xjua ley pa stá nja ngu nguí njahʉ hingüí tɛnhma̱hʉ ra nda̱xjua ley. Nu ndá zo'ahʉ de rá noya Ajua̱, nu'ahʉ xi gá numahñoguihʉ. 13Nu'ahʉ guí pa̱hʉ gue rá mʉdi dá zo'ahʉ de ra ma̱ca noya ngue'a̱ ndrí hñeni, hangue rá ngue'a̱ dá 'bʉpʉ pa dá zo'ahʉ. 14Hingá ʉtsaguihʉ nixi gá cujʉ masque numa hñeni mi xuhña'ihʉ. Gá 'racjʉ ntsaya ha̱, ja ra uɛnda 'nará ɛnxɛ Ajua̱ xqui zøhø. Ne nguí øthʉ ra uɛnda gue go gá umfʉ ntsaya ra Zidada Jesucristo. 15¿Habʉ bi ma nú'a̱ ra hma̱te nguí pɛscahʉ? Nugui drí damajua̱ni gue xi nguí ma̱caguihʉ asta nu'bʉ xa za hma̱ha̱ pøde xcá ha̱ihʉ hma̱ha̱ ri dahʉ pa xcá 'racjhma̱hʉ. 16Nu'bʉ́ ¿te bi ja? ¿Hanja grí ʉtsaguihʉbya? ¿Ha gue grí ʉtsaguihʉbya ngue'a̱ dá xi'a'ihʉ nú'a̱ majua̱ni? 17'Yobʉ 'ra to'o rí dagui rí du por gue'ahʉ, pe hingue pa ri hñohʉ. Nu'a̱ ne'ʉ, ne gue da 'uec'a'ihʉ de guecje, pa njabʉ go gui tɛnhʉ'ʉ. 18Nza̱ntho xá hño to'o da nu por gue'ahʉ pe nú'bʉ da nu pa ri hñohʉ. Nugui xi grá tagui grá tu por gue'ahʉ, masque ya hindí 'bʉi con gue'ahʉ. 19Ma zi cu'ihʉ, ja ra uɛnda ma ba̱tsi'ihʉ ngue'a̱ dá zo'ahʉ de rá noya Ajua̱. Nurá mʉdi ndá zo'ahʉ xi dá sufri, ja ra uɛnda dá tho ya ʉgui ngu nja 'nara 'bɛhña̱ thogui yá ʉgui. Dá thogui njabʉ pa bi za gá 'bʉhʉ ma'ra'yo. Y nubyá xi yopa tu ma mʉi ma'na'qui ngue'a̱ dí ne xi gui camfrihʉ xá hño ra Zidada Jesucristo con gatho ri mʉihʉ. 20¡Hindí pa̱di te ga øt'e con gue'ahʉ, hangue ga ne hma̱ha̱ gue núbya 'bestho ga 'bʉi con gue'ahʉ pa ga zo'ahʉ ngu nú'a̱ guí hoñhʉ! 21Nú'ahʉ guí ne gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley, xicjʉ: ¿ha gue hinguí pa̱hʉ nú'a̱ ma̱nga ra Nda̱xjua T'ofo? 22Ja ra Nda̱xjua T'ofo ma̱nga njaua: Ra Abrá bi mɛ'tsa yoho yá t'ʉ. 'Na mrá t'ʉ rá 'bɛgo ra Abrá, ha nu'a̱ ma'na mrá t'ʉ nurá 'bɛhña̱'a̱, y nura 'bɛhña̱'a̱ himrá 'bɛgo. 23Nurá ba̱tsi ra 'bɛgo bi 'mʉi ngu xi rá 'bʉi gatho ma'ra ya ba̱tsi, hingue bi 'mʉi dega hña̱'ti. Pe nurá ba̱tsi nú'a̱ himrá 'bɛgo bi 'mʉi dega hña̱'ti. 24Nuya yoho ya na̱na̱ ga hyɛcuahʉ ngu nú'ʉ yoho ya cohi bi 'yøt'a Ajua̱ co ya ja̱'i. Nú'a̱ ra 'bɛhña̱ mrá thuhu ra Agar go gue'a̱ mrá 'bɛgo. Nú'á̱ gue'a̱ ri nhyɛcuaui nú'a̱ ra cohi de rá ley ra Moise bi gohi Ajua̱ co ya xodyo nuni ja ra t'øhø Sinaí. Y nu'ʉ tó'o ri dɛna nú'a̱ ra cohi'a̱ go gue'ʉ 'mɛgo ja rá hmanda ra nda̱xjua ley ngu bi 'mɛgo nehe ra Agar co rá ba̱tsi ja rá hmanda ra Abrá. 25Ra Agar gue'a̱ 'nara nt'udi de ra t'øhø Sinaí nuni Arabia. Nehe go gue'a̱ 'nara nt'udi de ra Jerusale mapaya nuni habʉ yá hai ya xodyo, ngue'a̱ nuya xodyo ri dɛna nura cohi de ra nda̱xjua ley nú'a̱ bi hoca Ajua̱ ja ra t'øhø Sinaí, y go gue'ʉ bi 'mɛgo ja rá hmanda nú'a̱ ra ley'a̱. 26Pe ra Sara nú'a̱ ra 'bɛhña̱ himrá 'bɛgo go gue'a̱ 'nara nt'udi de nú'a̱ ra Jerusale bí ja nuni maña̱ mahets'i. Y gatho nújʉ dí camfrihʉ go dyá menguhʉ de guehni. Hangue hindyá 'bɛgohʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. 27Nu ja ra Ma̱ca T'ofo bi ma̱nga njaua maya'bʉ de ra Sara ne ra Agar, ne ena: Johya nú'i hinxcá nda'thi, nixi hinxa 'mʉ ri ba̱tsi; mafi co ra johya ne con gatho ri mʉi, nú'i hinxcá thogui ya ʉgui ngu thogui nú'ʉ to'o 'bʉ yá ba̱tsi. Ngue'a̱ nú'i hinguí 'bʉhui ri da̱me bya, pe ña̱'tsi ma'na ma gui pɛ'tsa ri ba̱tsi que nú'a̱ to'o 'bʉhui ri da̱me bya. 28Hangue nújʉ zi cuhʉ go guecjʉ yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱ ngue'a̱ njabʉ bi ña̱gui'a̱, ngu ra Isaac nehe bi 'mʉi ngue'a̱ njabʉ xqui ña̱gui Ajua̱. 29Ra Ismae bi 'mʉi ngu xi 'bʉi gatho ya ba̱tsi, y nu'á̱ xi bi ʉtsa ra Isaac nú'a̱ bi 'mʉi dega hña̱'ti. Nepya mapaya njabʉ. Nújʉ stá yopa 'bʉhʉ ma'ra'yo co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, jacjʉ hma̱ha̱ nú'ʉ to'o ri dɛna ra nda̱xjua ley pa necjʉ hma̱ha̱ ga tɛnhʉ ra nda̱xjua ley ngu tɛni'ʉ. 30Pe ¿te ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo? Ra Abrá bi sipi gue da guui rá 'bɛgo co rá ba̱tsi, ngue'a̱ nurá t'ʉ ra 'bɛgo himbi za bi ts'ocua ra tsogui. Nurá t'ʉ ra Sara nú'a̱ himrá 'bɛgo, nu'á̱ ha̱, go bi ts'ocua ra tsogui. 31Hangue zi cuhʉ, dí njahʉ ngu rá ba̱tsi nú'a̱ himrá 'bɛgo, hindí njahʉ ngu rá ba̱tsi nú'a̱ mrá 'bɛgo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\