RA GALATA 5

1Ra Zidada Jesucristo go gue'a̱ bi pøngaguihʉ de ra nda̱xjua ley pa ya hinga 'bʉhʉ ja rá hmanda nura nda̱xjua ley'a̱. Hangue ma ga zɛdihʉ pa hinga yopa 'mɛgohʉ ja rá hmanda nura nda̱xjua ley'a̱. 2'Yøhʉ, núgui drá Pablo dí xi'ahʉ gue nu'bʉ da thu'ts'a'ihʉ ra seña, nu'bʉ́ ya hinda za te gui ha̱ñhʉ de ra Zidada Jesucristo. 3Hangue osta ma da thu'ts'a'ihʉ ra seña, ngue'a̱ nu'bʉ da thu'ts'a'ihʉ pɛ'tsi te gui 'yøthʉ nehe gatho ma'ra ya hmanda nú'ʉ ma̱nga ja ra nda̱xjua ley. Guehna dí yopa xi'a'ihʉ. 4'Bʉ guí beñhʉ gue hingui ma gui tuhʉ ra ts'oqui ja rá thandi Ajua̱ ngue'a̱ grí dɛnhʉ ra nda̱xjua ley, nu'bʉ́ ya xcá 'ueguehʉ de ra Zidada Jesucristo, ne ya xcá 'ueguehʉ de ra mpøhø nú'a̱ bi 'racaguihʉ Ajua̱ po rá da̱nga hma̱te pɛscaguihʉ. 5Pe hinga ma ga mpøhøhʉ ngue'a̱ drí dɛnhʉ ra nda̱xjua ley. Hina. Nujʉ́ dí tø'mhʉ gue hinte ma ga tuhʉ ja rá thandi Ajua̱ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu ne ngue'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi 'bʉi ja ma corasohʉ. 6Nújʉ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, hinte ri muui 'bʉ xa thuscaguihʉ ra seña o hina. Numa jamfrihʉ ri hnequi ja ma 'mʉihʉ po nuya hoga 'bɛfi dí øthʉ dega hma̱te, nu'á̱ ha̱, go gue'a̱ ri muui. 7Nu'ahʉ nguí camfrihʉ hma̱ha̱ xá hño. Nu'bʉ́ ¿hanja guí hophʉ to'o da 'yʉ't'ahʉ pa guí ne gui 'ueguehʉ de rá ma̱ca noya ra Zidada Jesu ñepʉ gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley? 8Ajua̱ bi zohnahʉ pa xcá camfrihʉ, y hingo gue'a̱ bi 'yʉ't'a'ihʉ pa guí ne gui 'ueguehʉ de ra ma̱ca noya ñepʉ gui tɛnhʉ ra nda̱xjua ley. 9Nú'ʉ to'o ʉ't'ahʉ, gue'ʉ nja ngu ra ixcajʉni, ngue'a̱ “co 'na zi tʉi ra ixcajʉni da japi da ixca gatho ra jʉni”. 10Pe nuguí dí camfri gue nu'ahʉ, co rá mfats'i ra Zidada, hingui ma gui camfrihʉ ma'na'ño de nú'a̱ stá xi'ahʉ. Y nu'ʉ tó'o ri ts'oc'a ri mfenihʉ ma da duxa ra ts'oqui, dá ngu'a̱ dá ngu ra ja̱'i. 11Zi cuhʉ, nu'bʉ nugui gra udi thoho hma̱ha̱ nú'a̱ ra seña øt'a ya xodyo, nu'bʉ́ hindri ʉtsagui hma̱ha̱'ʉ. Pe nu'ʉ́ xi ri ʉtsagui ngue'a̱ dí ma̱ gue ga mpøhøhʉ nsøctho ngue'a̱ dí camfrihʉ gue ra Zidada Jesu bi du ja ra pont'i pa bi pøhøguihʉ. 12¡Nugui xi dí nehma̱ da 'uegue de gue'ahʉ nú'ʉ to'o ri ts'oc'a ri mfenihʉ! 13Zi cuhʉ, nujʉ́ xa zoncahʉ Ajua̱ pa ya hinga 'mɛgohʉ ja ra nda̱xjua ley. Pe hingue ngue'a̱ hindí 'mɛgohʉ ja ra nda̱xjua ley ma ga øthʉ nú'a̱ go ga nehʉ. Hina. Nu'a̱ ga øthʉ ha̱, ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na, ne ga mfaxhʉ 'na ngu ma'na. 14Da za ga cumplihʉ gatho nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley 'bʉ ga øthʉ nuna hmandana̱, ena: “Ma̱di ri miqu'eiui ne su ngu grí nsu sɛhɛ.” 15Pe nu'bʉ drí 'ñʉtsahʉ ne drí ntunhʉ 'na ngu ma'na, nu'á̱ ha̱, ma ga nhuatihʉ 'na ngu ma'na. 16Dí xi'ahʉ gue ga 'yohʉ ngu nú'a̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. Ha nu'bʉ ga 'yohʉ ngu nú'a̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, hinga ma ga umbabihʉ rá paha ma ndo'yohʉ. 17Ngue'a̱ nurá paha ma ndo'yohʉ ri ncontraui rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi, y nurá paha ra Ma̱ca Nda̱hi ri ncontraui rá paha ma ndo'yohʉ. Nuri yohoya ri ntuhni ja ma mfenihʉ, hangue rá ngue'a̱ hingui tsa ga øthʉ nú'a̱ dí beñhʉ ga øthʉ. 18Pe nu'bʉ dí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra Ma̱ca Nda̱hi, ya hingo dí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. 19Nu'a̱ tó'o ø'tua rá paha rá ndo'yo, fa̱ditho nuya ts'o'bɛfi øt'e: ra zinga medintha̱ti, xi ra 'ñe'bɛhña̱, øt'a ra nts'ʉdi, ne øt'a gatho nú'a̱ go da ne. 20Nura ja̱'i'a̱ xøcambeni ya c'oi ne camfri ra nt'ete, ra 'yʉtsate ne ra 'yøt'atuhni, nza̱ntho ne go da nsɛhɛ, ra cuɛ, ra nehmya̱, ri ho to da ntsanoyaui, ra 'yʉ'tate ne 'ueca ya ja̱'i. 21Ri hyøca ya t'øt'e, ra hyote, ra tixfani, ne øt'a ya ts'ot'øt'e ora ri ti, ne øt'a ma'ra ya ts'ot'øt'e nguyatho. Dí xi'ahʉ ma'na'qui ngu ya stá xi'ahʉ gue nu'ʉ tó'o xi ri ho da 'yøt'a nuya t'øt'eya, hinda za da 'mʉ nuni mahets'i habʉ bí manda Ajua̱. 22Pe nu'bʉ ga 'yohʉ ngu nú'a̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, nu'bʉ́ ga pɛ'tshʉ ra hma̱te, ra johya, ra hoga'mʉi, ra nts'ɛtuate, ra t'equ'ei, ra hoga paha, ra jamfri, 23ra hñoja̱'i, ra ntsuni. Guehya gatho ri 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. Y nura ley hingui xicjʉ gue hinga øthʉ nuya t'øt'eya. 24Nújʉ ya stá camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, ya hindí umfʉ rá paha ma ndo'yohʉ ngue'a̱ ya stá pont'ihʉ ma ndo'yohʉ, y nubyá ya stá tsohʉbʉ ya ts'omfeni ndí pɛ'tshʉ. 25Nubyá nura Ma̱ca Nda̱hi go gue'a̱ 'bʉi ja ma corasohʉ. Hangue ma ga 'yohʉ ngu nú'a̱ utcahʉ'a̱. 26Hinga ma ga 'ñets'ihʉ, y nixi ga nxastehʉ 'na ngu ma'na, y nixi ga hyøcuahʉ nú'a̱ pɛ'tsa ma'ra ma cuhʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\