RA GALATA 6

1Zi cuhʉ, nu'bʉ 'nara cu sta da̱mfri da 'yøt'a 'nara ts'oqui, nújʉ dí 'yohʉ ngu nú'a̱ utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, ma ga zofohʉ nura cu'a̱ co ra hma̱te pa da yopa mengui. Ga jamasuhʉ de guecsɛhɛhʉ nehe, pa hinga øthʉ 'nara ts'oqui nehe. 2Ma ga mfaxhʉ 'na ngu ma'na ga hña̱cua 'bats'ihʉ, pa njabʉ ga øthʉ nú'a̱ ri mandaguihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo gue ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 3Pe nu'bʉ 'nara cu ri 'ñets'i gue xi ma'na ra da̱ngui que ma'ra, nura cu'a̱ ri hñat'a sɛhɛ, ne hinga majua̱ni ra da̱ngui ngu beñ'a̱. 4Hangue cada 'na de guecjʉ ga hanthʉ xá hño nú'a̱ dí pɛfihʉ. Nu'bʉ́ ha̱, da za ga johyahʉ de nú'a̱ gra 'bʉhʉ, hingue ga 'ñets'ihʉ ga eñhʉ gue ma'na dí 'bʉhʉ xá hño que ma'ra. 5Ngue'a̱ cada 'na ri hña̱sɛ rá 'bats'i, ne ma da da̱disɛ. 6Nu'a̱ tó'o t'utuabi rá noya Ajua̱, mahyoni da umba 'nara hoga mfats'i nú'a̱ to'o utuate. 7Hinda ma da hyacjʉ ma mfenihʉ. Ajua̱ hingui tsa to dí 'ñeni. Gatho nú'a̱ ga pothʉ, gue'a̱ ma ga xofohʉ. 8Nu'bʉ nújʉ ga umfʉ rá paha ma ndo'yohʉ ne ga øthʉ ya ts'oqui, nu'bʉ́ ga xofohʉ ra du pa nza̱ntho. Pe nu'bʉ ga ø'tuahʉ rá paha ra Ma̱ca Nda̱hi ne ga øthʉ ra hñoja̱'i, nu'bʉ́ ga xofohʉ ra te pa nza̱ntho. 9Hangue hinga tsayahʉ ga øthʉ ra hñoja̱'i, ngue'a̱ ma da zø ra pa ga ha̱nga ma sofohʉ, nú'bʉ hinxa zabiguihʉ. 10Hangue núbya ja ma ts'ɛdihʉ, gatho ya ja̱'i ga ø'tuabihʉ ra hño, ma'na nuya gamfri. 11Hyanthʉ hangu yá nda̱ngui ya letra dí op'ahʉbya co ma 'yɛ sɛhɛ. 12Nú'ʉ to'o ri manda da thu'ts'ahʉ ra seña, go gue'ʉ ne da pønga yá hmi co ya xodyo. Nu'ʉ́ da nehma̱ gue da thu'ts'ahʉ ra seña pa njabʉ hinda t'ʉtsa'ʉ. Ngue'a̱ 'bʉ da ma̱ñ'ʉ gue ga mpøhøhʉ nsøctho 'bʉ ga camfrihʉ gue ra Zidada Jesu bi du ja ra pont'i pa bi pøhøguihʉ, nu'bʉ́ da t'ʉtsa'ʉ. 13Pe nixi gue'ʉ, masque thu'tsua ra seña ja yá ndo'yo, pe hingui øt'a gatho nú'ʉ ma'ra ya hmanda ma̱nga ja ra nda̱xjua ley. Pe nu'ʉ́ da nehma̱ gue ne'ahʉ da thu'ts'a'ihʉ ra seña pa njabʉ da johya'ʉ ngue'a̱ ya gui 'yøthʉ ngu øt'ʉ. 14Pe nugui ga johya nsøctho ngue'a̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo bi du ja ra pont'i pa bi pøhøguihʉ, hingue ga johya de ma'ra ya t'øt'e. Nu mi du'a̱ ja ra pont'i, ja ra uɛnda nequi dá tuga, y nubyá ya stá tsopʉ gatho ya t'øt'e de ra ximhai, y pa guequibya ya hinte ri muui nuya t'øt'e'ʉ. 15Nújʉ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, hinte ri muui 'bʉ xa thuscaguihʉ ra seña o hina. Numa 'ra'yo 'mʉihʉbya ha̱, go gue'a̱ ri muui. 16Y nú'ahʉ guí camfrihʉ nehe ngu núna dí ma̱, Ajua̱ da hñup'a ri mʉihʉ ne da mɛ'ts'ahʉ ra huecate. Y nújʉ dí camfrihʉ go guecjʉ majua̱ni rá hniniguihʉ Ajua̱. 17Pa rí 'ñepʉ hindí ne to da tsøtca ma mʉi, ngue'a̱ nugui dí ha̱ ja ma ndo'yo ya seña de ya mfɛi bi t'aqui ngue'a̱ dí pɛpabi ra Zidada Jesu. 18Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da max'a'ihʉ, zi cuhʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\