RA EBREO 1

1Maya'bʉ Ajua̱ bi zofo ndu ma xitahʉ ndunthi ya 'mi'qui de 'rama'na'ño ya modo. Go yá 'mɛhni bi xipabi rá noya 'na hangutho pa go bi zofo'ʉ ndu ma xitahʉ. 2Pe nubyá de yá nga̱ts'i ya pa, Ajua̱ bá pɛhna rá T'ʉ pa bi zocaguihʉ. Ajua̱ bi 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ'a̱ pa bi hyoca mahets'i ne ra ximhai ne gatho nú'a̱ te ja, ne xa dapabi'a̱ gatho nú'a̱ te ja pa rá mɛti'a̱. 3Y nurá nsunda rá T'ʉ Ajua̱ gue'a̱ rá nsunda rá Dada nehe, y nurá 'mʉi rá T'ʉ Ajua̱ gue'a̱ rá 'mʉi Ajua̱ ra Dada. Gatho ya t'øt'e nú'ʉ bí ja mahets'i ne nú'ʉ jaua ja ra ximhai o ja rá 'yɛ ra T'ʉ, ne nu'á̱ ri su'ʉ co rá ts'ɛdi rá noya. Go gue'a̱ bi du pa bi xʉgaguihʉ gatho ma ts'oquihʉ, nepʉ bi ma mahets'i ne bá hudi ja rá 'ñɛi de habʉ bí hudi Ajua̱ rá Dada to pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi. 4Rá T'ʉ Ajua̱ ma'na ha̱ ra ts'ɛdi que ya ɛnxɛ, ne Ajua̱ bi hñu'mbabi'a̱ 'nara thuhu ma'na ja rá nsu que nú'a̱ pɛ'tsa ya ɛnxɛ. 5Ajua̱ hinhya'mʉ xa 'ñembabi 'nara ɛnxɛ ngu nuna ra noya bi xipa rá T'ʉ, bi 'ñembi: Nu'i go gue'e ma T'ʉ'i, ne nubyá ri hnequi ja yá thandi ya ja̱'i gue go ri Dadagui. Ajua̱ hinhya'mʉ bi ma̱ de 'nara ɛnxɛ: Nuga go gueque drá Dadagui'a̱, ne nú'á̱ go di gue'a̱ ma T'ʉ. 6Ha nu mbá pɛhna Ajua̱ rá 'ra T'ʉ ja ra ximhai, bi 'ñena njaua: Gatho ya ɛnxɛ dá nsundabi ma T'ʉ. 7Y de ya ɛnxɛ Ajua̱ bi 'ñena njaua: Ya ɛnxɛ nú'ʉ pɛpcagui ne dí pɛhni, dí japi da nja ngu ra nda̱hi, ne dí japi da nja ngu 'nara tsibi. 8Pe Ajua̱ bi 'ñemba njaua rá T'ʉ: Nu'i grá Ajua̱, ma gui nda̱ pa nza̱ntho; ne nuri hmanda gue'a̱ 'nara hmanda dega hoga ts'ʉtbi. 9Xi grí ho 'bʉ t'øt'a ra hño, pe hingrí ho 'bʉ t'øt'a ra nts'o'mʉi; hangue por gue'a̱ núga ri Ajua̱gui stá hux'a'i, ne stá 'ra'a ndunthi ra johya que gatho ma'ra nú'ʉ to'o 'bʉi con gue'e. 10Nehe Ajua̱ bi 'ñemba njaua rá T'ʉ: Nu'i grá zi Hmu, go gue'e gá hoca ra ximhai de mi othotho gatho nú'a̱ te ja; ne go gue'e gá hoca mahets'i. 11Gatho'ʉ ma da uadi, pe nu'í ma gui 'bʉi pa nza̱ntho. Gatho'ʉ ma da thegue ngu thegue 'nara dutu; 12ma gui pants'i'ʉ ngu 'nara he, ne ma gui pati'ʉ ngu 'raya zɛhe. Pe nu'í go di gue'atho pa nza̱ntho, y nuri te hinhya'mʉ ma da uadi. 13Ajua̱ hinhya'mʉ bi 'ñembabi ni 'nara ɛnxɛ ngu nuna ra noya bi xipa rá T'ʉ, bi 'ñembi: Hñudiua ja ma 'ñɛi, asta hinga tsogui ri ncontra rí nga'ti ri ua. 14Gatho ya ɛnxɛ go dega nda̱hitho ne pɛpabi Ajua̱, xuá mɛhni pa da mɛpabi gatho ya nthahni nú'ʉ ma da mpøhø.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\