RA EBREO 10

1Ra nda̱xjua ley mi gue'a̱ 'nara nt'uditho de nuya ja̱pi mi ma da nja 'mɛfa. Nura ley'a̱ hingo xi mi gue'a̱ majua̱ni. Nura ley'a̱ co nuyá ji ya mbo'oni mi tho nza̱ntho tat'a jɛya himbi za bi t'axca yá ts'oqui ya ja̱'i pa xa za xa 'mʉi xá hño co Ajua̱. 2'Bʉ majua̱ni co yá ji ya mbo'oni xa za xa xʉcua yá ts'oqui gatho, nu'bʉ́ ya hinxa sigui xa thohma̱ ya mbo'oni, nu'bʉ́ co 'na'quithohma̱. 'Bʉ xi majua̱ni xa t'axca yá ts'oqui nú'ʉ to'o mi hopa ya mbo'oni Ajua̱, nu'bʉ́ ya hinxa behma̱'ʉ gue mi tuda yá ts'oqui. 3Pe co nuya mbo'oni mi ho'ʉ tat'a jɛya, ma'na mi beni'ʉ de yá ts'oqui mi tu, 4ngue'a̱ hinda za da tha̱ca ya ts'oqui co ya jintfani nixi co ya ji'yo. 5Hangue nu mi zøhø ma zi Hmuhʉ ra Jesu nuua ja ra ximhai bi 'ñembabi Ajua̱ njaua: Ma Dada'i, nu'i hingá ne gá ha̱ni yá ji ya mbo'oni nixi ma'ra ya 'baha; hangue gá hogagui co ma ndo'yo. 6Nixi gá ho nú'ʉ ya mbo'oni tho pa da ts'a̱t'i, nixi nú'ʉ tho pa da hña̱ca ya ts'oqui. 7Hangue nugá dá ena: “Ajua̱ ma Dada'i, stá eheua pa ga ø't'a'i ri paha, ngu nú'a̱ xa t'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo gue ga øt'e.” 8Rá mʉdi, ra Zidada Jesu bi 'ñena: “Nu'i hingá ne gá ha̱ni yá ji ya mbo'oni nixi ma'ra ya 'baha, nixi hingá ne nú'ʉ ya mbo'oni tho pa da ts'a̱t'i, nixi nú'ʉ tho pa da hña̱ca ya ts'oqui. Hingá ho gatho nuya t'øt'eya.” Njabʉ bi ma̱ ra Zidada, y gatho nuya t'øt'e'ʉ gue'ʉ ri manda nura nda̱xjua ley. 9Nepʉ bi 'ñena: “Ajua̱ ma Dada'i, stá eheua pa ga ø't'a'i ri paha.” Nú'ʉ ya noya bi ma̱nga ma zi Hmuhʉ ra Jesu ne da 'ñena gue nu'á̱ bi 'ñe bi hña̱ca nú'ʉ tho ya mbo'oni pa go bi unsɛ rá te'a̱ pa da xʉcua yá ts'oqui ya ja̱'i. 10Hangue go rá paha Ajua̱ pa bi xʉgaguihʉ ngue'a̱ 'na'quitho bi unga rá ndo'yo ma Zidadahʉ ra Jesucristo pa gathoguihʉ. 11Gatho ya macja̱ de ya xodyo hyastho mi pɛ yá 'bɛfi dega macja̱, mi ho ya mbo'oni nza̱ntho y guet'ʉ ya hña̱'ti mi uni nza̱ntho. Mi sigui mi øt'a njabʉ'ʉ masque co nuya mbo'oni mi ho'ʉ hinhya'mʉ bi za bi xʉca ya ts'oqui. 12Pe nura Zidada Jesucristo 'na'quitho bi unsɛ rá te pa bi xʉca ya ts'oqui pa nza̱ntho. Nepʉ de mi uadi bi 'yøt'a njabʉ'a̱ bi ma bá hudi ja rá ma̱ca 'ñɛi Ajua̱. 13Y nubyá ja bí 'bʉhnitho tø'mi asta hinda 'mʉi gatho yá ncontra de nga'ti ja yá ua'a̱. 14Ngue'a̱ nu'á̱ bi unga rá te 'na'quitho pa njabʉ bi t'axca yá mfeni pa nza̱ntho nú'ʉ to'o xa xʉcuabi yá ts'oqui. 15Nehe ra Ma̱ca Nda̱hi damajua̱ni de guehna, ne ena: 16Nu sta thogui ya pa de ra mʉdi cohi ma ga pɛ'tsa ma'na ra 'ra'yo cohi con gue'ʉ, njabʉ ena Ajua̱: Ma ga huxa ma ley ja yá coraso'ʉ pa njabʉ nura ley'a̱ ma da 'yøt'e'ʉ con gatho yá paha. Nehe ma ga huxa 'nara 'ra'yo mfeni ja yá mfeni'ʉ pa da 'yøtca ma hmanda. 17Nehe ena: Hinhya'mʉ ma ga yopa benbabi yá ts'oqui nixi yá ts'ot'øt'e. 18Hangue nu'a̱ tó'o ya bri punduabi yá ts'oqui, ya hingue mahyoni da hyo ya mbo'oni pa da tha̱cua yá ts'oqui. 19Hangue zi cuhʉ, dí pa̱hʉ xá hño gue nubyá da za ga cʉthʉ ja ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda nuni mahets'i ngue'a̱ bi manga rá ji ra Zidada Jesu por guecjʉ, hangue hinga ntsahʉ nixi ga ntsuhʉ ga joñhʉ ja rá thandi Ajua̱ pa ga aphʉ te ga aphʉ. 20Ngue'a̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo po rá ndo'yosɛ bi xogaguihʉ 'nara 'ra'yo 'ñu pa da za ga cʉthʉ ja ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda nuni mahets'i, ngue'a̱ nu mi du'a̱ bi ntʉnga nú'a̱ ra xʉni dutu mi cot'a ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda nuni ja yá nija̱ ya xodyo, y nura xʉni dutu'a̱ gue'a̱ 'nara nt'udi de rá ndo'yo ra Zidada Jesucristo nú'a̱ bri sʉnbabi. 21Ra Zidada Jesu go gue'a̱ ma nda̱ gá macja̱hʉ, ne go gue'a̱ ri sugaguihʉ gatho nújʉ rá hniniguihʉ Ajua̱. 22Hangue ma ga jonihʉ co Ajua̱ con gatho ma mʉihʉ, ne con gatho ma jamfrihʉ, ne co ma mfenihʉ strá nt'axi, ngue'a̱ go guesɛ ma Zidadahʉ ra Jesucristo xa na̱xcasɛhʉ rá ji pa njabʉ ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ, ja ra uɛnda xa sʉga ma ndo'yohʉ co 'nara dehe xi xá nt'axi. 23Hinga 'ueguehʉ de nú'a̱ stá camfrihʉ nixi de nú'a̱ ra nthø'mate dí pɛ'tshʉ, y hinga dʉhʉhʉ, ngue'a̱ Ajua̱ xa ña̱tcaguihʉ nú'a̱ dí tø'mhʉ, y nu'á̱ hinda pata rá noya. 24Ne ga beñhʉ hanja da za ga nupa mfenihʉ 'na ngu ma'na pa ga má̱dihʉ ne pa ga øthʉ ya hoga 'bɛfi. 25Ne hinhya'mʉ ga 'ueguehʉ de ma hmunts'ihʉ, masque 'ra xa nza̱i hingui pa. Nujʉ́, nu'a̱ ga øthʉ, ga nzofohʉ 'na ngu ma'na. Y nubyá ma'na mahyoni ga øthʉ njabʉ ngue'a̱ dí hanthʉ ya 'bʉi guetbʉ ra pa de rá yo'ehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 26'Bʉ stá pa̱dihʉ xá hño te ma̱nga rá noya Ajua̱ ne dí siguihʉ dí øthʉ ya ts'oqui, ya otho ma'na con te da za da put'a ma ts'oquihʉ. 27'Bʉ ga sigui ga øthʉ ya ts'oqui, ya hinte dí tø'mhʉ. Nu'a̱ dí tø'mhʉ, hønsɛ 'nara castigo xi xá nts'o de rá cuɛ Ajua̱, ne ra tsibi nú'a̱ ma da tsa̱t'i ne da huata gatho nú'ʉ to'o yá ncontra Ajua̱. 28Nu'bʉ 'nara ja̱'i bi nts'o'yøde de rá ley ra Moise, ne 'bʉ mi 'bʉi yoho o hñu to'o bi damajua̱ni de nú'a̱ xqui 'yøt'e, nú'a̱ ra ja̱'i'a̱ mi pɛ'tsi te da du nsinque to da huequi. 29¡Xihma̱ nú'a̱ to'o ri ʉtsabi rá T'ʉ Ajua̱! Handi ngu hinte di muui nú'a̱ ra ji bi mfani pa bi nja ra 'ra'yo cohi, ne con gue'a̱ ra ji'a̱ bi sʉcua rá mfeni nú'a̱ ra ja̱'i'a̱, ne da zani ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ utcahʉ rá hma̱te Ajua̱. ¿Ha gue hinguí beñhʉ gue nura ja̱'i'a̱ ma'na rí 'ñepabi dra da̱ngui rá castigo? 30Nujʉ́ dí pa̱hʉ gue Ajua̱ bi 'ñena: “Nuga go ma uɛnda ga øt'a ra ts'ʉtbi, ne ga ju'tuabi ngu rí 'ñepabi.” Nehe bi 'ñena'a̱: “Nuga ma ga ha̱'mba nguɛnda ma hnini.” 31¡Xi xá nts'o pa 'nara 'yøt'ats'oqui nu sta zo ja rá 'yɛ Ajua̱ nú'a̱ te! 32Nu'ahʉ, beñhʉ de nurá mʉdi gá pa̱hʉ rá noya Ajua̱ gá tsɛthʉ gatho nuya thogui gá thohʉ. 33'Ra de gue'ahʉ mi ts'añ'ahʉ ne xi mi t'ʉtsa'ihʉ ja yá thandi ya ja̱'i. Ha nu ma'ra de gue'ahʉ gá ma gá faxhʉ nú'ʉ mi thogui ya ts'othogui. 34Gá faxhʉ nú'ʉ mi ofadi. Nehe gá johyathohʉ nu mi tha̱n'ahʉ nú'a̱ te nguí pɛ'tshʉ, ngue'a̱ guí pa̱hʉ gue guí pɛ'tshʉ nuni mahets'i ma'ra ya hño ma'na xá hño nú'ʉ hinda ma da tha̱n'ahʉ. 35Hangue ogrí 'bɛ ri jamfrihʉ, ngue'a̱ con gue nura jamfri'a̱ ma dí t'a'ahʉ 'nara da̱nga tha̱ha̱. 36Mahyoni gui tsɛthʉ ne gui 'yø'tuahʉ rá paha Ajua̱, pa da 'ra'a'ihʉ nú'a̱ xa ña̱'t'a'ihʉ'a̱. 37Ngue'a̱ Ajua̱ ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena: Ya mero da zøhø nú'a̱ to'o ma da 'ñehe. Ya ts'ʉtho ya pa ri 'bɛdi pa da zøhø'a̱. 38Nu'a̱ tó'o 'bʉi xá hño con gueque ma da mɛ'tsa ra te po ra jamfri. Pe nu'bʉ da 'uegue de gueque, hindrí ho njabʉ. 39Pe nujʉ́ ma ga pɛ'tshʉ ma jamfrihʉ pa ga mpøhøhʉ, hingue ma ga 'ueguehʉ pa ga 'mɛdihʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\