RA EBREO 11

1Co ra jamfri dí pa̱hʉ gue xi majua̱ni ma ga ha̱ñhʉ nú'a̱ dí tø'mhʉ. Nehe co ra jamfri dí pa̱hʉ xá hño gue xi majua̱ni ja nú'a̱ hingui hnequi. 2Ajua̱ bi ña̱mahño de ndu ma xitahʉ ngue'a̱ nu'ʉ́ bi mɛ'tsa ra jamfri. 3Po ra jamfri dí pa̱hʉ gue Ajua̱ bi ma̱ pa bi nja mahets'i ne ra ximhai. Hangue gatho nuya t'øt'e dí hanthʉbya, ma'mɛt'o mi othotho, pe 'mɛfa bi thoqui de nú'a̱ hinhya'mʉ xqui hnequi. 4Po ra jamfri ra Abé bi hyo 'nara mbo'oni pa bi umbabi Ajua̱ dega 'baha, y nura 'baha'a̱ gue'a̱ ma'na xá hño que nú'a̱ bi unga ra Caí. Y Ajua̱ bi 'ñudi gue ra Abé mi 'bʉi xá hño ngue'a̱ bi hña̱nba nú'a̱ rá 'baha bi uni. Masque ya xa du ra Abé, pe gue'a̱ zocaguihʉ thoho, ngue'a̱ nú'a̱ rá jamfri bi mɛ'tsi'a̱ utcaguihʉbya. 5Po ra jamfri ra Enoc bi ts'ixa mahets'i ne hinxa du. Bi thoniua'a̱ pe himbi ts'ʉdi ngue'a̱ Ajua̱ ya xqui zits'i pa mahets'i. Pe ante da ts'its'i'a̱ de guecua bi hma̱ gue bi 'yøt'e nú'a̱ ri ho Ajua̱. 6Pe nu'a̱ tó'o hingui pɛ'tsa ra jamfri hingui tsa da 'yøt'a nú'a̱ ri ho Ajua̱, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o ne da joni co Ajua̱ pɛ'tsi da gamfri gue 'bʉi Ajua̱, ne da gamfri gue ma da hña̱ni 'nara hño nú'a̱ to'o da hyoni'a̱. 7Ra Noé bi gamfri nú'a̱ bi xipabi Ajua̱ de nú'a̱ mi ma da nja, masque ni 'nara seña hinxqui hyandi de nú'a̱ ra da̱nga nzøthe bi ñu'tsa ra ximhai. Pe ra Noé bi 'yøde nú'a̱ bi 'bɛpabi Ajua̱, hangue bi hyoca ra arca pa bi yʉt'i con gatho ya mengu de rá ngu, pa njabʉ himbi ja̱t'i'ʉ ja ra dehe. Y co nú'a̱ bi 'yøt'e ra Noé po ra jamfri, ja bi hnecni gue nu'á̱ mi 'bʉi xá hño que gatho nuya 'yøt'ats'oqui bi du ja ra dehe. Y Ajua̱ bi ma̱ gue ra Noé ya hinte ma ts'oqui mi tu ngue'a̱ xqui gamfri'a̱. 8Po ra jamfri ra Abrá bi 'yøte Ajua̱ nu mi xipabi gue da zogui nú'a̱ ra hai habʉ mi 'bʉi'a̱ pa da ma da 'mʉi ja nú'a̱ ra hai mi ma da t'umbi dega tsogui. Hangue ra Abrá bi ma, masque himi pa̱di habʉ mri ma. 9Po ra jamfri bi 'mʉi ngu 'nara nzøhø nuni ja ra hai habʉ xqui ña̱'tua Ajua̱. Ja bi hyocni rá ngu dega carpa, ne ja bi 'mʉhni co ra Isaac ne ra Cobo, nehe ja bá hocni'ʉ yá ngu dega carpa, y nehe bi 'mʉhni'ʉ ngu 'raya nzøhø, masque gatho'ʉ xqui hña̱'tuabi nú'a̱ ra hai'a̱. 10Ra Abrá mi tø'mi gue da ma da 'mʉi nuni ja ra da̱hni habʉ nthoqui xá hño y hinda za to da huati. Y go guesɛ Ajua̱ bi beni hanja da hyoca nura hnini'a̱, y go bi hyocsɛ'a̱. 11Nehe ra Sara hinxqui za xqui mɛ'tsa ra ba̱tsi, nu'á̱ bi gamfri gue Ajua̱ himi tsa da pata rá noya nú'a̱ xqui xipabi'a̱, hangue po nú'a̱ ra jamfri'a̱ bi t'umba ra ts'ɛdi pa bi 'mʉi 'nará ba̱tsi masque ya mrá zi tia. 12Hangue ra Abrá masque nehe ya mrá zi nda̱xjua, pe bi 'mʉi 'nará t'ʉ, y co nú'a̱ ra t'ʉ'a̱ bi nxa̱nda ndunthi ya ja̱'i, y nubya ya hingui tsa to da mede, ngu yá ndunthi ya tsø, ne ngu rá ndunthi ra 'bomu nú'a̱ 'bonga ja rá hyo ra ndehe. 13Ra Abrá ne gatho yá ja̱'i bi du, y himbi hña̱ni nú'a̱ xqui hña̱'tuabi'ʉ de ante da du. Pe nu'ʉ́ bi gamfri Ajua̱ gue ma da umbabi 'mɛfa gatho nú'a̱ xqui ña̱'tuabi'ʉ, hangue nu'ʉ́ bi dø'mi co ra johya. Hangue njabʉ mi ma̱ñ'ʉ gue ngu myá ne'ñu ngue'a̱ himi ma da nza̱ngua ja ra ximhai. 14Nu'ʉ tó'o ma̱nga njabʉ, ma̱ gue honga ma'na ra hai pa habʉ da 'mʉi'ʉ. 15Nu'bʉ nú'ʉ mi behma̱ha̱ nú'a̱ ra hai de habʉ bá ehe ra mʉdi, nu'bʉ́ xa zahma̱ xa mengui'ʉ pa guehni. 16Pe nu'ʉ́ mi honga ma'na ra hai ma'na xá hño, y nura hai mi hoñ'ʉ go gue'a̱ nú'a̱ bí ja mahets'i. Hangue Ajua̱ hindi ntsa pa da ma̱ gue go gue'a̱ ra Ajua̱ de gue'ʉ, ne nu'á̱ xa hoca 'nara hnini pa gue'ʉ. 17Po ra jamfri ra Abrá bi 'yøte Ajua̱ nu mi tsapi ua xi mi ja rá jamfri. Hangue bi zixa ra Isaac nú'a̱ rá 'ra t'ʉ pa xa hyohma̱ pa xa umba Ajua̱ ngu 'nara 'baha, masque Ajua̱ xqui ña̱'tuabi gue de ra Isaac mi ma da nxa̱nda ndunthi ya ja̱'i, ne xqui 'ñembi: 18“Go dri 'bɛto yá ba̱tsi ra Isaac.” 19Ra Abrá mi camfri gue Ajua̱ ja rá ts'ɛdi pa xa japi xa yopa nte ra Isaac. Y ra Abrá bi 'yøt'a ra uɛnda gue bi yopa nte ra Isaac ngue'a̱ ya mi 'bʉi pa da du, pe Ajua̱ bi ña̱ni'a̱ ne bi umbabi ra Abrá ma'na'qui. 20Po ra jamfri ra Isaac bi ja̱pabi nú'ʉ yoho yá t'ʉ, 'na mrá thuhu ra Cobo y nu ma'na ra Esaú, masque ya ja̱pi mri 'bɛtho da nja. 21Po ra jamfri ra Cobo nu ya de mi ma da du bi ja̱pabi nú'ʉ yoho yá t'ʉ ra Jose, y nú'a̱ ra ora mri ja̱pabi mi xøcambeni Ajua̱, xqui ntø'tse co rá bordo. 22Ra Jose nu de ya pa da du bi ma̱ co ra jamfri gue ya me Israel mi pɛ'tsi da bøni de Egipto. Ne bi xipabi'ʉ gue ra pa'a̱ da bøni de guehni'ʉ, da hña̱'tsua rá ndo'yo'a̱ pa da nt'agui habʉ mi ma da 'mʉi'ʉ. 23Po ra jamfri nu mi 'mʉi ra Moise, rá dada ne rá na̱na̱ himbi zu nú'a̱ ra da̱nga nda̱ de Egipto, masque nu'á̱ xqui manda pa da tho ya zi t'ʉca ts'ʉnt'ʉ. Nu'ʉ́ bi hyandi gue ra Moise mrá zi hoga ts'ʉnt'ʉ, hangue bi 'ña̱gui'ʉ hñu nza̱na̱. 24Po ra jamfri, nu de ya mi nda̱ngui ra Moise, ya himbi ne'a̱ bi t'embabi gue go mrá na̱na̱ nurá t'ixu ra nda̱ de Egipto. 25Ra Moise ma'na bi ho bi sufri mahyɛgui co rá hnini Ajua̱ que xqui gohi ja rá ngu ra nda̱ pa xa johyahma̱ co nuya ts'ot'øt'e nú'ʉ da uadi ne da thogui. 26Nú'á̱ bi gamfri gue nu'bʉ da thogui ya nt'ʉtsate ngu nú'ʉ mi ma da thogui ra Zidada Jesucristo, nu'bʉ́ mi ma da t'umbabi ma'na ndunthi ya da̱nga hño de gatho nuya hño mi ja nuni Egipto, ngue'a̱ nú'á̱ mi tø'ma 'nara hoga tha̱ha̱ nú'a̱ mi ma da umbabi Ajua̱. 27Po ra jamfri ra Moise bi bøni de Egipto ne himbi zupabi rá cuɛ nú'a̱ ra nda̱ de guehni. Ne bi sigui co nú'a̱ xqui beni da 'yøt'e ngue'a̱ mi camfri gue mi 'ñoui Ajua̱ masque himi handi. 28Po ra jamfri ra Moise bi 'yøt'a nú'a̱ ra ngo dega pascua, bi manda bi tho ya dɛti, y nuyá ji'ʉ bi hna̱xa ja ya gosthingu pa njabʉ nu mi thogui rá ɛnxɛ Ajua̱ pa da hyo yá mʉdi t'ʉ de cada 'naya ngu de Egipto, bi thoguitho ja yá ngu ya me Israel, y hinte bi ja'ʉ. 29Po ra jamfri ya me Israel bi 'raxa ja ra ndehe rá thuhu ra Thɛnga Ndehe. Bi hyegue ra dehe pa bi net'i ra 'yonhyai ne bi thogui'ʉ, y de mi ma da thogui njabʉ nú'ʉ ya me Egipto, bi ja̱t'i gatho'ʉ. 30Po ra jamfri ya me Israel bi thexa yoto ma pa gatho ja rá nthets'i ra hnini de Jericó mi jot'i dega da̱nga ja̱do. Y co yá jamfri'ʉ bi daguisɛ ya ja̱do. 31Ra Raab mi 'nara ts'o'bɛhña̱'a̱, pe co rá jamfri'a̱ himbi tho ngu bi tho gatho nú'ʉ ya 'ña̱gamfri mi 'bʉhni ja ra hnini Jericó, ngue'a̱ nura Raab xqui umba ntsaya nú'ʉ to'o xqui 'mɛt'o da c'a̱'tsa nú'a̱ ra hai'a̱. 32¿Te ja ma'na ga ma̱? Hinga juadi ga ma̱, 'bʉ ga ma̱ de ra Gedeó, de ra Barac, de ra Samso, de ra Jefté, de ra Davi, de ra Samue, ne de ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱. 33Nú'ʉ́ go gue'ʉ co ra jamfri bi nta̱te'ʉ de ma'ra ya hnini, y bi 'yøt'a ra hoga ts'ʉtbi, y bi hña̱ñ'ʉ nú'a̱ ra mfats'i xqui ña̱'tua Ajua̱. Co ra jamfri hinte bi ja nú'ʉ bi t'ɛnt'ua ya zate. 34Nehe hinte bi ja nú'ʉ bi t'ɛnt'a ja 'nara tsibi xi mi zø nts'ɛdi. Nehe ma'ra himbi za to bi hyo'ʉ co ra mahuai. Po ra jamfri mi t'umbabi ra ts'ɛdi ora mi othobi'ʉ. Himi tsu'ʉ nura ora mi 'yo ja ra tuhni, hangue mi japi mi nest'ihi gatho yá ncontra. 35Po ra jamfri 'raya 'bɛhña̱ bi hyandi gue bi yopa nte 'ra de yá ja̱'i xqui du. Ha nu ma'ra bi t'ø'tuabi ndunthi ya ts'ot'øt'e pa xa ncøhma̱ de Ajua̱, pe masque bi tho'ʉ himbi ncøni, ngue'a̱ bi gamfri'ʉ gue mi ma da yopa nte'ʉ pa da mɛ'tsa 'nara te ma'na xá hño. 36Nu ma'ra bi zɛta ya nt'ʉtsate ne ya mfɛi, ha nu ma'ra asta bi njot'a fadi ne bri tha̱t'i co ya cadena. 37Nu ma'ra bi tho dega nc'ahni. Nu ma'ra bi thɛcuabi madetho yá ndo'yo. 'Ra bri tsapi pa xa 'uehma̱ de yá jamfri. Ha nu ma'ra bi tho co ra huai. Ha nu ma'ra mri maua mri mani mi he ya xifri dega dɛti ne dega t'a̱xi ngue'a̱ mi otho te da hye, ne xi mi thogui ra nhyoya, ya ʉgui, ne ma'ra ya ts'othogui. 38Masque nú'ʉ́ go mri 'ñepabi 'raya t'øt'e ma'na xá hño que gatho nú'ʉ ja ja ra ximhai, pe nu'ʉ́ mi naxni ja ya mbonthi ne ja ya t'øhø, ne mri 'ña̱gui ja ya ma'ye ne ja ya hña̱do. 39Gatho nú'ʉ to'o bi sufri njabʉ, hma̱ xá hño de gue'ʉ ngue'a̱ bi gamfri xá hño Ajua̱. Pe nu'ʉ́ himbi za bi hyanda gatho nú'a̱ xqui ña̱'tuabi Ajua̱, 40ngue'a̱ Ajua̱ xqui beni de guecjʉ nújʉ dyá gamfrihʉ, gue da 'racjʉ 'nara ja̱pi ma'na xá hño que nú'a̱ bi hña̱ni'ʉ, pa nú'ʉ ya 'bɛt'o gamfri da dø'mi pa njabʉ ngu'ʉ ne ngujʉ ga ha̱ñhʉ mahyɛgui gatho nú'a̱ xa ña̱tcahʉ Ajua̱, ne ga 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\