RA EBREO 12

1Hangue nujʉ́ dí pa̱hʉ gue bi 'mʉi ndunthi nú'ʉ to'o bi gamfri, y nú'ʉ́ utcahʉ gue xi bi 'ño xá hño ja yá jamfri. Hangue ma ga tsohʉbʉ gatho nú'a̱ hindi hocaguihʉ ga ø'tuahʉ rá paha Ajua̱. Nehe ga 'ueguehʉ de ra ts'oqui drí duhʉ, pa njabʉ hinda za̱mgahʉ. Ga njahʉ ngu nú'ʉ pa ra ta̱ha̱ dega 'rihi, ga tsɛthʉ gatho asta ga tsøñhʉ habʉ drá maha. 2Ma ga huxa ma thandihʉ ja ma Zidadahʉ ra Jesucristo nú'a̱ xa 'racjʉ ma jamfrihʉ, ne go gue'a̱ faxcaguihʉ pa ga camfrihʉ xi xá hño. Nú'á̱ xi bi sufri ja ra pont'i, pe himbi jamasu gatho nuya nt'ʉtsate de nú'a̱ ra du dega 'bɛtsa bi thogui'a̱, ngue'a̱ mi pa̱di gue 'mɛfa de gatho nú'a̱ xqui thogui mi ma da mɛ'tsa ndunthi ra johya. Hangue nubyá ya bí hudi ja ra 'ñɛi de habʉ bí hudi Ajua̱ rá Dada. 3Beñhʉ de gatho nú'a̱ bi zɛta ra Zidada Jesu, pa hinda zabi'ihʉ de nú'a̱ guí thohʉ, nixi da du ri mʉihʉ. Nu'á̱ bi zɛta gatho ya ts'ot'øt'e bi 'yø'tuabi ya 'yøt'ats'oqui gá ja̱'i. 4Nu'ahʉ, masque grí ntunhʉ nza̱ntho co ra ts'oqui, pe ni 'na de gue'ahʉ hinxa tho'ahʉ. 5¿Ha gue ya xcá pumfrihʉ nú'a̱ ra ts'ofo bi 'ra'ahʉ Ajua̱ nú'ahʉ gyá ba̱tsihʉ de gue'a̱? Ja ra Ma̱ca T'ofo enga njaua: Ma zi t'ʉ'i, ogrí ʉtsabi rá ts'ofo Ajua̱, nixi hinda du ri mʉi nú'bʉ tsʉ'a'i'a̱. 6Ngue'a̱ Ajua̱ zofo nú'ʉ to'o ma̱di'a̱, nehe ri castiga nú'ʉ to'o ri jaba̱tsi nú'bʉ hinda 'yøt'e xá hño'ʉ. 7Ogrí ʉhʉ rá ts'ofo Ajua̱. Nu'á̱ ri su'a'ihʉ ngue'a̱ gyá ba̱tsihʉ de gue'a̱. Dí pa̱hʉ gue gatho ya dada ha̱cuabi nú'a̱ ra maña di pɛ'tsa yá ba̱tsi, ¿ha ngue ha̱? 8Gatho ya ba̱tsi t'umba ra ts'ofo 'bʉ hingui øde. Hangue 'bʉ Ajua̱ hingui 'ra'ahʉ ra ts'ofo, nu'bʉ́ hingue xi gyá ba̱tsihʉ de gue'a̱. 9Nú'bʉ ndyá notsihʉ, numa dadahʉ mi tsʉcaguihʉ 'bʉ hinduí øtehʉ, y nujʉ́ ndí umfʉ ra t'equ'ei. Nu'bʉ́ ¿hanja hingo ma'na ga umfʉ ndunthi ra t'equ'ei nú'a̱ ma Dadahʉ bí 'bʉ mahets'i, pa njabʉ da nja ma tehʉ nza̱ntho? 10Nú'bʉ ndyá notsithohʉ, numa dadahʉ bi 'racjʉ ra ts'ofo po 'raya zi patho y ngu nú'a̱ bi ne'ʉ. Pe nu Ajua̱ ri 'racjʉ ra ts'ofo pa ma hñohʉ pa nza̱ntho, pa njabʉ ga 'bʉhʉ xá nt'axi ngu 'bʉ'a̱. 11Xi majua̱ni, ni 'nara ja̱'i hindi johya nura ora di ncastiga. Tu rá mʉi, ha̱. Pe nu'a̱ tó'o da hña̱nga ra ts'ofo, 'mɛfa ma da mɛ'tsa 'nara hoga te ne da 'mʉi te rá 'ñentho. 12Hangue nú'ahʉ guí tu ri mʉihʉ, dá nuhu ri mfenihʉ ne 'yøthʉ ra ts'ɛdi pa gui siguihʉ co Ajua̱. 13Ne 'yohʉ xá hño, pa njabʉ nú'ʉ ya cu hingui 'yo xá hño ja rá 'ñu Ajua̱, da 'ño xá hño, ne da zɛ yá jamfri. 14'Yøthʉ gatho nú'a̱ da za pa gui 'bʉhʉ 'nara hoga'mʉi con gatho. Nehe nsuhʉ pa strá nt'axi ri tehʉ, ngue'a̱ nú'ʉ hinstrá nt'axi yá te, hinda ma da hyandi Ajua̱. 15Nsuhʉ xá hño pa ni 'na de gue'ahʉ hingui 'bɛhʉ nú'ʉ ya ja̱pi ri 'racjʉ Ajua̱. Y nsuhʉ pa hinda te ya ts'omfeni madetho de gue'ahʉ, pa hinda ts'ocua yá mfeni gatho ma'ra, ngu 'nara ts'onda̱po xá nju. 16Nu'a̱ ma gui 'yøthʉ, gui jamasuhʉ pa ni 'na de gue'ahʉ hingui hñuxhʉ co ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingo xi ri 'bɛhña̱hʉ, nixi ya 'bɛhña̱ hinda hñuxui ya 'ñøhø nú'ʉ hingo xi yá da̱me. Nehe jamasuhʉ gue ni 'na de gue'ahʉ hingui ʉtsahʉ gatho nú'a̱ di muui ja rá thandi Ajua̱, ngu bi 'yøt'a ra Esaú bi unga rá ja̱pi hønsɛ po 'nara hñuni bi t'umbabi, y nura ja̱pi'a̱ xqui umbahma̱ Ajua̱ ngue'a̱ gue'a̱ mrá mʉdi t'ʉ de ra Isaac. 17Guí pa̱hʉ gue ra Esaú nu mi nehma̱ da yopa hña̱nga ra ja̱pi de rá dada, ya himbi za bi t'umbi ma'na'qui. Masque xi bi nzoni ra Esaú, pe ya himbi za bi pata ra cohi pa xa yopa t'umba nura ja̱pi'a̱. 18Nujʉ́ hindí njahʉ ngu nú'ʉ ya me Israel nu mi umbabi Ajua̱ nura ley. Nu'ʉ́ bi zøni asta ra t'øhø Sinaí nú'a̱ tsa to da net'i. Nura t'øhø'a̱ mi zø, ne mi jani ra 'bɛxuui ne ra bʉnthi. 19Nu'ʉ́ bi 'yøde nú'a̱ ra trompeta bi nzʉni, nehe bi 'yøde rá noya Ajua̱ mi zofo'ʉ. Nu mi 'yøde'ʉ nura noya'a̱, bi ba̱ntebi'ʉ ra Moise pa da xipabi Ajua̱ gue ya hinda sigui da zofo njabʉ'ʉ. 20Ngue'a̱ himbi za bi zɛta nú'a ra hmanda bi xipabi'ʉ Ajua̱ ne bi 'ñena: “Asta 'nara mbo'oni, 'bʉ da net'a nuna t'øhøna̱, pɛ'tsi da tho co ya nc'ahni o co ra lansa.” 21Xi mi unga ra ntsu nú'a̱ mri hnequini, asta ra Moise bi 'ñena nehe: “Asta ri 'raca ra hua̱t'i co ra ntsu.” 22Pe nujʉ́ nu de dá camfrihʉ Ajua̱ ya stá jonihʉ ja nú'a̱ ra t'øhø rá thuhu Sion habʉ bí ja rá hnini Ajua̱ nú'a̱ te, y nú'á̱ go gue'a̱ ra Jerusale nú'a̱ bí ja mahets'i habʉ bí 'bʉ ya 'motho dega ɛnxɛ. 23Nú'ʉ́ xa munts'i pa brí nsunda Ajua̱. Ne stá muntshʉni con gatho ma'ra ya ba̱tsi de Ajua̱ nú'ʉ ya xa t'opa yá thuhu nuni mahets'i mahyɛgui con guecjʉ, y stá ha̱ñhʉ yá ja̱pi Ajua̱ ngu t'umba nuya mʉdi t'ʉ. Ne stá tsøhʉ ja rá thandi Ajua̱ nú'a̱ to'o ra Nzaya de gatho. Stá tsøhøhʉ habʉ bí 'bʉi nú'ʉ bi hñoja̱'i, nú'ʉ ya xa zits'i Ajua̱ pa da 'mʉi xá hño ja rá thandi'a̱ pa nza̱ntho. 24Ne stá jonihʉ ja ra Zidada Jesu nú'a̱ to'o po rá du bi nja ra 'ra'yo cohi, y stá mpøhøhʉ po rá ji bi mfani nú'a̱ utcaguihʉ nú'a̱ ma'na xá hño que rá ji nú'a̱ ra mbo'oni bi hyo ra Abé dega hña̱'ti. 25Por gue'a̱ jamasuhʉ gui 'yøtehʉ Ajua̱ nú'a̱ zo'a'ihʉ. Nú'ʉ to'o himbi 'yøte rá noya Ajua̱ nú'a̱ bi ma̱nga ra Moise nuua ja ra ximhai, nu'ʉ́ himbi mpont'ui rá cuɛ Ajua̱. Xigaguihʉ, 'bʉ hinga øtehʉ nú'a̱ bá ehe de mahets'i pa e bi zocaguihʉ, ma'na hinga mponthʉ rá cuɛ Ajua̱. 26Ajua̱ co rá noya bi japi bi mbi ra hai nú'a̱ ra pa bi unga ra ley. Pe nubyá ena njaua: “Ma ga japi da mbi ra hai ma'na'quitho, nehe mahets'i ma ga japi da mbi.” 27Nu mi 'ñena “ma'na'quitho”, xicjʉ gue ma da 'mɛdi gatho nuya t'øt'e xa hyoqui ne ri mpadi, pa go da gohi nú'ʉ ya t'øt'e hingui tsa da mpadi. 28Hangue ma ga umfʉ njama̱di Ajua̱ gue nurá hnini'a̱ habʉ ma ga maha hingui tsa da mpadi. Ma ga pɛphʉ Ajua̱ co ndunthi ra t'equ'ei ne co ndunthi ra ntsu ngu nú'a̱ ne'a̱. 29Ngue'a̱ Ajua̱ ma da huata gatho ya ts'oqui, nja ngu 'nara tsibi ri huata gatho nú'a̱ ja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\