RA EBREO 13

1Siguihʉ gui mpɛ'tsua hma̱tehʉ 'na ngu ma'na. 2Ne oxqui pumfrihʉ gui umfʉ ntsaya nú'ʉ tsøñ'ahʉ ja ri nguhʉ, ngue'a̱ bi njabʉ 'ra bi umba ntsaya 'raya ɛnxɛ masque himi pa̱di'ʉ ua myá ɛnxɛ. 3Ne oxqui pumfrihʉ ya 'yofadi, 'yøthʉ ra uɛnda gue go guí ohʉ fadi. Nehe oxqui pumfrihʉ nú'ʉ thogui ya nt'ʉtsate, ngue'a̱ ne'ahʉ guí 'yothʉua ja ra ximhai. 4Gatho'ihʉ cumplihʉ nura cohi gá pɛ'tshʉ nu ngá ntha̱tihʉ. Xi da nsuhʉ pa hingui ts'oca ri ntha̱tihʉ, ngue'a̱ Ajua̱ ma da hña̱'mba nguɛnda nú'ʉ ya zinga medintha̱ti ne nú'ʉ ya 'ñe'bɛhña̱. 5Odi oda ri mfenihʉ ra boja̱. Dá hñu ri mʉihʉ co nú'a̱ ya guí pɛ'tshʉ. Ngue'a̱ Ajua̱ ena: “Hinhya'mʉ ga tsoc'athohʉ, nixi ga hɛc'athohʉ.” 6Hangue co ma jamfrihʉ da za ga eñhʉ: Ajua̱ go gue'a̱ faxcagui; hangue hinga tsu ni 'nara ja̱'i de nú'a̱ beni te da 'yøtcagui. 7Oxqui pumfrihʉ nú'ʉ ri ma'yohʉ bi zo'ahʉ de rá noya Ajua̱. Pa̱hʉ xá hño de yá te'ʉ ne de yá hoga 'bɛfi. Tɛnhʉ nú'a̱ ra jamfri xa mɛ'tsʉ. 8Ra Zidada Jesucristo go guet'a̱ de mande, de nubya, ne pa nza̱ntho. 9Hangue oxqui hophʉ to da zix'a'ihʉ pa gui tɛnhʉ ma'ra ya nt'utuate nú'ʉ 'na'ño. Ma'na xá hño ga hoñhʉ rá mfats'i Ajua̱ que ga tɛnhʉ ya nza̱i dega hñuni nú'ʉ t'øt'e pa Ajua̱, ngue'a̱ nuya hñuni'ʉ hingui faxa nú'ʉ to'o ri dɛni'ʉ pa da za da 'mʉi xá hño co Ajua̱. 10Ya macja̱ de ya xodyo nú'ʉ pɛpabi Ajua̱ ja yá nija̱'ʉ, ho ya mbo'oni pa umbabi Ajua̱ dega hña̱'ti, nepʉ nura ngø go tsi'ʉ. Pe nura hña̱'ti bi t'øt'e por guecjʉ, 'na'ño. Y nuya macja̱'ʉ, pa gue'ʉ hinte ri muui nú'a̱ ra hña̱'ti bi t'øt'e por guecjʉ 'bʉ sigui'ʉ ho ya mbo'oni dega hña̱'ti. 11Nuyá ji nuya mbo'oni tho, ha̱xa ya nda̱ gá macja̱ pa mbo ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda pa da hña̱ca ya ts'oqui. Y nuyá ngø nuya mbo'oni'ʉ ts'a̱t'a møte ra hnini. 12Hangue nehe ra Zidada Jesu bi du møte ra hnini pa bi xʉgaguihʉ co rá ma̱ca ji'a̱. 13Hangue ma ga tɛnhʉ ra Zidada Jesu, ne ga tsohʉ gatho ma nda̱xjua jamfrihʉ, ga øthʉ ra uɛnda gue necjʉ ya stá pøñhʉ de ra hnini pa ga sufrihʉ ra nt'ʉtsate mahyɛgui co ra Zidada Jesu. 14Ngue'a̱ nujʉ́ hindí pɛ'tshʉ 'nara hnini de guecua ja ra ximhai habʉ ga 'bʉhʉ pa nza̱ntho. Nujʉ́ dí hoñhʉ 'nara hnini nú'a̱ ma da hnequi 'mɛfa. 15Hangue po rá thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ma ga xøcambenihʉ Ajua̱ nza̱ntho. Nuna søcambenina̱ guehna ngu 'nara hña̱'ti pa Ajua̱ nú'a̱ rí 'ñepi ga umfʉ co ma nehʉ. 16Nehe oxqui pumfrihʉ gui 'yø'tuahʉ ra hño ma'ra, ne gui faxhʉ nú'ʉ to'o hinte pɛ'tsi. Nu'bʉ gui 'yøthʉ njabʉ, gue'a̱ ngu 'nara hña̱'ti guí umfʉ Ajua̱, y nú'á̱ gue'a̱ ri ho'a̱. 17'Yøte ri ma'yohʉ. 'Yøthʉ nú'a̱ da xi'a'ihʉ'ʉ, ngue'a̱ go gue'ʉ ri su'a'ihʉ ne go gue'ʉ pɛ'tsi ma da dapa nguɛnda Ajua̱. 'Yøtehʉ'ʉ pa da za da mpɛfi co ra johya, hingue co ra dumʉi. Nu'bʉ co ra dumʉi ri mpɛfi'ʉ, nu'bʉ́ hinte ma gui ha̱ñhʉ. 18'Yaphʉ Ajua̱ por guecje. Nuje dí camfrihe gue dí 'bʉhe xá hño, ne dí nehe gue nza̱ntho ga 'yohe xá hño de gatho nú'a̱ dí øthe. 19Y nehe xi dí ba̱nte'ihʉ gui 'yaphʉ Ajua̱ pa 'nihi ga pengui ga tsøñ'ahʉ. 20Ajua̱ nú'a̱ unga ra hoga'mʉi bi japi bi yopa nte de ja ya du ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nú'á̱ go gue'a̱ ma da̱nga Ma'yohʉ, y po rá ji'a̱ bi nja nú'a̱ ra cohi pa nza̱ntho. 21Ajua̱ da 'ra'ahʉ ra ts'ɛdi pa gui 'bʉhʉ xá hño pa da za gui 'yø'tuahʉ rá paha'a̱, ne pa njabʉ co rá mfats'i ma Zidadahʉ ra Jesucristo gui 'bʉhʉ ngu nú'a̱ ne'a̱. ¡Drá nsunda ra Zidada Jesucristo pa nza̱ntho! Njabʉ gue'a̱. 22Dí ba̱nte'ihʉ zi cuhʉ, gue osti tsabi'ihʉ gui 'yødehʉ xá hño nuna ra ts'ofo dí 'ra'ahʉ, ngue'a̱ himbi za dá xi'ahʉ gatho nú'a̱ ndí ne ga xi'ahʉ. 23Ne dí ne ga xi'ahʉ gue ma zi cuhʉ ra Timu ya bi bøni de ja ra fadi. 'Bʉ 'nihi da zøhø de guecua'a̱ ga mɛ'bebʉ pa ma ga c'a̱'ts'a'ihe. 24Fat'ajua̱hʉbʉ gatho nú'ʉ to'o su'a'ihʉ, ne gatho nú'ʉ ma cuhʉ de ra jamfri. Ne ri fat'ajua̱'ihʉ ya cu me Italia. 25Ajua̱ da max'a'ihʉ guí gathohʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\