RA EBREO 2

1Hangue por gue'a̱ mahyoni ga huxhʉ nt'øde de nú'a̱ stá ødehʉ, pa njabʉ hinga 'ueguehʉ de nú'a̱ dí camfrihʉ. 2Nú'a̱ ra ley bi manda Ajua̱ maya'bʉ po ya ɛnxɛ bi fa̱di gue go gue'a̱ majua̱ni, ne Ajua̱ bi castiga ngu mrí 'ñepi nuto bi 'yøt'a ya ts'oqui ngue'a̱ himbi ne bi 'yøte'a̱. 3Nu'bʉ́ ¿hanja da za ga mponthʉ rá cuɛ Ajua̱ 'bʉ nújʉ hindí huxhʉ nt'øde xá hño nuya hoga noya xi di muui ndunthi ne xicjʉ hanja da za ga mpøhøhʉ? Nuya hoga noya dega mpøhø go rá mʉdi bi ma̱nsɛ ra Zidada Jesu, nepʉ nú'ʉ to'o xi bi 'yøde nuya noyaya bi xicjʉ gue go gue'a̱ majua̱ni. 4Nehe Ajua̱ bi damajua̱ni mahyɛgui co nú'ʉ to'o bi xicaguihʉ nuya ya noya, ngue'a̱ bi 'ñudi 'raya nt'udi, ne bi 'yøt'a ya da̱nga milagro ne ma'ra ya da̱nga 'bɛfi, ne bi 'racjʉ ra ts'ɛdi de ra Ma̱ca Nda̱hi ngu tengu rá paha Ajua̱ pa ga pɛphʉ'a̱ cada 'na de guecjʉ. 5Nehe Ajua̱ hinxa hñuxa ya ɛnxɛ pa go da nda̱ ja nú'a̱ ra 'ra'yo ximhai ma ga xi'ahʉ. 6Nu'a̱ xa 'yøt'e, xa hñuxa ya ja̱'i pa go da nda̱'ʉ, ngu ma̱nga 'na xɛni de ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena: Nu'i Ajua̱ ma Dada'i, ¿te ri muui ra ja̱'i de ra ximhai pa guí beni de gue'a̱? ¿Te ri muui'a̱ pa guí ne gui fats'i? 7Go 'raya patho ma'na xcá umba yá nsu ya ɛnxɛ que gue'a̱, ne 'mɛfa gá umba ra nsu xi ra da̱ngui ngu nú'a̱ ra nsu t'umbabi 'nara nda̱. Ne xcá hñuts'i pa da manda ya t'øt'e nú'ʉ xcá hoqui; 8xcá hñuts'i'a̱ pa da manda gatho. Njabʉ Ajua̱ xa hñuxa ya ja̱'i pa da manda gatho nú'a̱ te ja ja ra ximhai ne himbi gotho ni 'nara t'øt'e nú'a̱ himbi t'ɛnt'ua ja yá 'yɛ'ʉ. Pe nubyá hinxa hnequitho gue ya ja̱'i dri nda̱ de gatho ya t'øt'e. 9Pe dí pa̱hʉ gue nura Zidada Jesu ha̱, ri nda̱ de gatho ya t'øt'e. Pe po 'raya patho ma'na bi nja yá nsu ya ɛnxɛ que gue'a̱, y njabʉ bi du po rá ngue gatho ya ja̱'i po rá hñoja̱'i Ajua̱. Pe nubyá ya xa t'umba 'nara nsu dega nda̱, ngue'a̱ bi sufri ne bi du por guecjʉ. 10Ajua̱ bi hyoca gatho ya t'øt'e pa rá nsunda'a̱, ne ri su. Hangue bi 'ñepi bi mɛhna ra Jesu pa bi sufri, pa njabʉ bi nhyoga pøhøte pa da za da zixa gatho nú'ʉ yá ba̱tsi Ajua̱ pa da 'mʉhui'ʉ ja rá nsunda'a̱. 11Ra zi Hmu Jesu go gue'a̱ ri t'axca ya ja̱'i de yá ts'oqui. Y nú'á̱ ne nú'ʉ to'o xa t'axqui, 'nada yá Dada. Hangue ra zi Hmu Jesu rá T'ʉ Ajua̱ hindi ntsa da 'ñena gue go gue'ʉ yá cu. 12Hangue enga ja ra Ma̱ca T'ofo: Nú'ʉ ma cu ma ga xipabi de gue'e, y con gue'ʉ ma ga tu't'ahe ya ja̱hña̱ ja ra hmunts'i. 13Nehe ena: Ma ga huxa ma jamfri ja Ajua̱. Nehe ena: Ja dí 'bʉcua co nuyʉ yá ba̱tsi Ajua̱ xa 'yɛntc'a ja ma 'yɛ. 14Nuyá ba̱tsi Ajua̱ go ya meximhai pɛ'tsa ra ji co ra ndo'yo, hangue ra Zidada Jesu bi 'ñe bi nja̱'i nehe ngu'ʉ pa bi za bi du, ne co nú'a̱ rá du bi thogui'a̱ bi za bi huatua rá ts'ɛdi ra ts'onda̱hi nú'a̱ to'o mi ha̱ ra ts'ɛdi de ra du. 15Y njabʉ bi za bi 'bɛ ra ntsu nú'ʉ to'o nza̱ntho mi tsu ra du. 16Dí pa̱dihʉ gue ra Zidada Jesu himbi 'ñehe pa e da mats'i ya ɛnxɛ. Nu'á̱ bi 'ñehe pa e bi maxcaguihʉ nújʉ stí 'ñehehʉ de yá ja̱'i ndu ra Abrá. 17Y pa bi za bi maxcaguihʉ, mahyoni bi thogui gatho ngu nú'a̱ dí thoguihʉ nújʉ yá cuguihʉ'a̱. Hangue ja rá nthecate con guecjʉ, ne bi nhyoga nda̱ gá macja̱ de guecjʉ ja rá 'bɛfi Ajua̱, ngue'a̱ po nú'a̱ ra du bi thogui, Ajua̱ bi za bi punga ma ts'oquihʉ. 18Y nubyá nu'á̱ tsa da maxa nú'ʉ to'o tho ya thogui, ngue'a̱ nusɛ'a̱ bi sufri ne bi tho ya thogui nehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\