RA EBREO 3

1Hangue ma zi ma̱ca cu'ihʉ, nú'ahʉ xa zohna'ihʉ Ajua̱ pa gui maha mahets'i, xi da beñhʉ ra Zidada Jesucristo nú'a̱ rá 'mɛhni Ajua̱ pa bi 'ñutcahʉ nú'a̱ dí camfrihʉ, nehe go gue'a̱ ma nda̱ gá macja̱hʉ de ma jamfrihʉ. 2Ajua̱ go bi hñuts'i'a̱ pa da nda̱ gá macja̱, y nu'á̱ xi pɛpabi xá hño, nja ngu ra Moise bi mɛpabi xá hño nu mí supa gatho rá hnini Ajua̱. 3Y ra Zidada Jesu ma'na rí 'ñepi da nja rá nsu que ra Moise, nja ngu nú'a̱ to'o hoca 'nara ngu, ma'na ja rá nsu'a̱ que ra ngu. 4Ngue'a̱ 'nara ngu, 'bʉi to'o xa hyoqui, pe nu Ajua̱ go gue'a̱ bi hyoca te gatho ja. 5Xi majua̱ni ra Moise mi gue'a̱ 'nara hoga 'bɛgo mi supa rá hnini Ajua̱, y nú'a̱ mrá 'bɛfi'a̱ mri damajua̱ni de nú'a̱ mi ma da ma̱nga Ajua̱ 'mɛfa. 6Pe ra zi Hmu Jesucristo go gue'a̱ ra nda̱ de rá hnini Ajua̱, ngue'a̱ go gue'a̱ rá T'ʉ'a̱, y nu'á̱ nza̱ntho øt'a rá 'bɛfi xá hño. Y nujʉ́ go rá hniniguihʉ Ajua̱ 'bʉ xi ga suhʉ ma jamfrihʉ asta rá nga̱ts'i ra pa, ne xi ga tø'mhʉ co 'nara johya nú'a̱ ra nthø'mate dí pɛ'tshʉ. 7Ra Ma̱ca Nda̱hi bi 'ñena ja ra Ma̱ca T'ofo: 'Bʉ núbya gui 'yøhʉ, nú'ahʉ zo'ahʉ Ajua̱, 8osti megui ri corasohʉ ngu bi nja nú'ʉ ya ja̱'i mri 'ñoui ra Moise ja ra mbonthi ne bi nø'tuabi Ajua̱ y bi tsø'tua rá mʉi. 9Nehe bi 'ñena Ajua̱: Ndu ri dadahʉ xi mi mfadagui'ʉ, masque xqui hyanda ya da̱nga nt'udi stí øt'a ja yá thandi de nú'ʉ ñote njɛya bi 'ño'ʉ ja ra mbonthi. 10Hangue por gue'a̱ bi tsøtca ma mʉi'ʉ, ne dá ena: “Nuya ja̱'i'ʉ nza̱ntho 'yo 'nambʉ yá mfeni, ne hinxa ne'ʉ xa 'yøt'a ngu nú'a̱ stá xipabi.” 11Hangue bi tsøtca ma mʉi'ʉ, ne dá jurabi gue hinda ma da ntsaya'ʉ con gueque ja ma tsaya. 12Ma zi cu'ihʉ, jamasuhʉ gue ni 'na de gue'ahʉ hinda nts'oca ri mfenihʉ po ra 'ña̱jamfri nú'a̱ da ja'ahʉ gui 'ueguehʉ de Ajua̱ nú'a̱ te. 13Nu'a̱ gui 'yøthʉ, 'na pa ngu 'na pa gui nupa mfenihʉ 'na ngu ma'na de núbya zocjʉ Ajua̱, pa ni 'na de gue'ahʉ hinda hya'ahʉ ya ts'onthate de ya ts'oqui ne da ja'ahʉ da megui ri corasohʉ. 14Ngue'a̱ 'bʉ ga siguihʉ ga camfrihʉ asta rá nga̱ts'i ra pa, ne hinga 'ueguehʉ de nú'a̱ stá camfrihʉ desde rá mʉdi, nu'bʉ́ ha̱, ga johyahʉ ga 'bʉhʉ mahyɛgui co ra Zidada Jesucristo pa nza̱ntho. 15Beñhʉ nú'a̱ ra xɛni habʉ ena: 'Bʉ núbya gui 'yøhʉ, nú'ahʉ zo'ahʉ Ajua̱, osti megui ri corasohʉ ngu bi nja nú'ʉ ya ja̱'i mri 'ñoui ra Moise ne bi nø'tuabi Ajua̱ y bi tsø'tua rá mʉi. 16¿To'o nú'ʉ bi 'yøde rá noya Ajua̱ nepʉ bi nø'tuabi? ¿Ha gue hingo gue'ʉ nú'ʉ bá pønga de Egipto, nú'ʉ bá tsi ra Moise? Ha̱ha̱, go gue'ʉ. 17Ne ¿xi con to'o bi bø rá cuɛ Ajua̱ gatho nú'ʉ ñote njɛya? ¿Ha gue hingue co nú'ʉ bi 'yøt'a ya ts'oqui, hangue ja bi du de guehni ja ra mbonthi ne ja bi gohini yá ndo'yo'ʉ? Ha̱ha̱, go gue'ʉ. 18Ne ¿xi to'o nú'ʉ bi ma̱ Ajua̱ gue xi majua̱ni hinda ma da ntsayaui Ajua̱ ja rá tsaya? ¿Ha gue hingo nú'ʉ bi nts'o'yøde? Ha̱ha̱, go gue'ʉ. 19Hangue dí pa̱hʉ xá hño gue nu'ʉ́ himbi za bi ntsayaui Ajua̱ ja nú'a̱ rá tsaya ngue'a̱ himbi ne bi gamfri'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\