RA EBREO 4

1Nubyá jatho nú'a̱ ra tsaya xquí hña̱'tuabi nú'ʉ ya ja̱'i mri 'ñoui ra Moise, y go gue'a̱ ri ña̱tcaguihʉ Ajua̱. Hangue mahyoni xi ga nsuhʉ pa ni 'na de guecaguihʉ hinga 'bɛhʉ nú'a̱ ra tsaya'a̱. 2Ngue'a̱ nú'a̱ ra hoga noya bi sipabi nú'ʉ ya ja̱'i'ʉ hinte bi muui pa gue'ʉ ngue'a̱ himbi gamfri'ʉ. 3Pe nújʉ dyá gamfrihʉ ha̱, ma ga cʉthʉ ja rá tsaya Ajua̱ pa ga tsayahʉ con gue'a̱, pe nú'ʉ to'o mri 'ñoui ra Moise, himbi ntsaya'ʉ ja rá tsaya Ajua̱, ngue'a̱ Ajua̱ bi 'ñena: Nú'ʉ ya ja̱'i'ʉ bi tsøtca ma mʉi, ne dá jurabi gue hinda ma da ntsaya'ʉ con gueque ja ma tsaya. Nu'ʉ́ himbi yʉt'i ja rá tsaya Ajua̱ masque ya mi ja nú'a̱ ra tsaya'a̱ desde mi uadi bi hyoca ra ximhai, hangue ja bi ntsaya'a̱. 4Ngue'a̱ ja ra Ma̱ca T'ofo ma̱ de rá yoto ma pa, habʉ ena njaua: Rá yoto ma pa Ajua̱ hinte ma 'bɛfi bi 'yøt'e, ngue'a̱ ya xqui ua gatho rá 'bɛfi, hangue bi ntsaya. 5Ne ma'na ra xɛni de ra Ma̱ca T'ofo ena: Nú'ʉ ya ja̱'i'ʉ hinda ma da ntsaya'ʉ con gueque ja ma tsaya. 6Nú'ʉ to'o rá mʉdi bi 'yøde ya hoga noya himbi yʉt'i'ʉ habʉ da ntsaya'ʉ con gue'a̱, ngue'a̱ myá ts'o'yøde'ʉ, hangue nubyá jatho ra hña̱'ti pa to da yʉt'i da ntsaya con gue'a̱. 7Ngue'a̱ Ajua̱ bi hñuxa ma'na ra pa pa to da yʉt'i da ntsaya con gue'a̱, y nú'a̱ ra pa bi ma̱ go guepya ya paya. De ya xqui thogui ndunthi ya jɛya Ajua̱ bi zocaguihʉ po yá noya ndu ra Davi. Nu'á̱ bi ma̱ ja ra Ma̱ca T'ofo ja nú'a̱ ra xɛni habʉ stá ma̱ñhʉ, ne ena: 'Bʉ núbya gui 'yøhʉ, nú'ahʉ zo'ahʉ Ajua̱, osti megui ri corasohʉ. 8'Bʉ ra Josue xa zixhma̱ nú'ʉ mri 'ñoui ra Moise pa xa ntsayahma̱'ʉ, nu'bʉ́ Ajua̱ hinxa yopa ma̱hma̱ de ma'na ra pa. 9Hangue dí pa̱hʉ gue jatho 'nara tsaya pa gatho rá hnini Ajua̱, 'nara tsaya hinhya'mʉ ma da uadi. 10Ngue'a̱ nu'ʉ tó'o ya xa yʉt'a ja nú'a̱ ra tsaya'a̱, ya tsaya de gatho yá 'bɛfi, ngu bi ntsaya Ajua̱ de gatho rá 'bɛfi'a̱. 11Hangue nujʉ́ ga øthʉ ra ts'ɛdi pa ga cʉthʉ ja nú'a̱ ra tsaya'a̱. Xi ga nsuhʉ gue ni 'na de guecjʉ hinga nts'o'yødehʉ ngu nú'ʉ mri 'ñoui ra Moise, hangue himbi za bi yʉt'a habʉ mi ne Ajua̱ xa ntsayauihma̱'ʉ. 12Ma ga nsuhʉ, ngue'a̱ rá noya Ajua̱ ja rá te, ne pɛ'tsa ndunthi rá ts'ɛdi, ne pa̱tcahʉ asta mbo ma mfenihʉ. Nu'á̱ ma'na ja rá ts'ɛdi que nu'a̱raza ra huai dega yo filo. 'Nara huai tsa da yʉt'a ja ya tøcando'yo ne tsa da hyeca ya ndo'yo, pe nurá noya Ajua̱ ma'na ja rá ts'ɛdi, nú'á̱ tsa da xenga gatho ya mfeni pa da japi da hnequi gatho nú'a̱ benga ja rá mfeni 'na, ne hanja ne da 'yøt'e nú'a̱ beni da 'yøt'e. 13Ajua̱ handi ne pa̱di gatho nú'a̱ dí øthʉ ne dí beñhʉ, ngue'a̱ nu'á̱ gatho go xa hyoqui ne pa̱di gatho nú'a̱ te ja. Ne hinda za te da t'a̱cuabi nixi te da jømbabi'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ ya pa̱di gatho, y go gue'a̱ ma ga daphʉ nguɛnda de gatho nú'a̱ stá øthʉ. 14Ra Zidada Jesucristo rá T'ʉ Ajua̱ gue'a̱ ma da̱nga nda̱ gá macja̱hʉ y bi ma bí 'bʉi ja rá thandi Ajua̱. Hangue por gue'a̱ mahyoni ga siguihʉ xá hño ja ma jamfrihʉ. 15Ngue'a̱ numa nda̱ gá macja̱hʉ pa̱di gue otho ma ts'ɛdihʉ ora dí thohʉ ya ts'othogui o ra ora ne da thacjʉ pa ga øthma̱hʉ 'nara ts'oqui, hangue nu'á̱ pɛscahʉ ra nthecate, ngue'a̱ ne'a̱ bi thogui njabʉ ngu nú'a̱ dí thohʉ nehe, pe nu'á̱ hinhya'mʉ bi 'yøt'a 'nara ts'oqui. 16Hangue hinga ntsuhʉ ga joñhʉ ja rá thandi Ajua̱ nú'a̱ ra hoja̱'i, ne ga xiphʉ gatho nú'a̱ dí thoguihʉ, y nu'á̱ da huegaguihʉ, ne da maxcaguihʉ ora dí homfʉ rá mfats'i, ngue'a̱ nu'á̱ xi ra da̱ngui rá hñoja̱'i pa guecaguihʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\