RA EBREO 5

1Cada 'nara nda̱ gá macja̱ de ja ra nda̱xjua ley xa thahni de ja ya ja̱'i, ne xa thuts'i pa da mɛpabi Ajua̱ po rá ngue ya ja̱'i. Nu'ʉ́ xa thuts'i pa da umbabi Ajua̱ nú'ʉ ya 'baha ha̱xa ya ja̱'i, ne gatho ya hña̱'ti dega mbo'oni nú'ʉ umbabi Ajua̱ pa da pumba yá ts'oqui. 2Nú'ʉ ya nda̱ gá macja̱ ja yá ts'oqui nehe. Hangue por gue'a̱ tsa da zofo co ra nthecate nuya ja̱'i øt'a ya ts'oqui ne hingui pa̱di nú'a̱ øt'e'ʉ. 3Hangue ya nda̱ gá macja̱ pɛ'tsi da hyo ya mbo'oni pa da umba Ajua̱, hingue hønsɛ pa yá ts'oqui ya ja̱'i, nehe pa yá ts'oqui de guesɛ'ʉ. 4Y hingui tsa de guesɛ 'na da gʉ ra nsu dega nda̱ gá macja̱. Ngue'a̱ Ajua̱ go huansɛ'a̱ nú'a̱ to'o da mɛ nú'a̱ ra 'bɛfi'a̱, njabʉ ngu ra Aarón, Ajua̱ go bi huansɛ'a̱. 5Ra Zidada Jesucristo bi njabʉ nehe. Nu'á̱ himbi hñuxasɛ rá nsu dega nda̱ gá macja̱, nu Ajua̱ go gue'a̱ bi umbabi nú'a̱ ra nsu'a̱. Xqui 'ñembabi ja ra Ma̱ca T'ofo: Nu'i go gue'e ma T'ʉ'i; ne nubyá ri hnequi ja yá thandi ya ja̱'i gue go ri Dadagui. 6Nehe ja ma'na ra xɛni de ra Ma̱ca T'ofo, Ajua̱ bi xipabi rá T'ʉ, bi 'ñembi: Nu'i go gue'e grá macja̱ pa nza̱ntho ngu bi macja̱ ra Melquisede. 7Nu de mi 'bʉcua ra Zidada Jesucristo ja ra ximhai, bi 'yapabi Ajua̱ rá Dada nú'a̱ mi tsahma̱ xa ña̱ni'a̱ pa hinxa duhma̱. Xi mi apabi rá Dada con gatho rá mʉi asta mi zoni'a̱. Y nurá Dada bi 'yøtua rá nt'adi'a̱, ngue'a̱ ra Jesu nza̱ntho mi ø'tua gatho rá paha rá Dada. 8Pe nu'á̱ masque go guesɛ'a̱ rá T'ʉ Ajua̱, pe ma'na mi 'yo mi pa̱di da 'yø'tua rá paha Ajua̱ po nú'a̱ bi sufri. 9Hangue nu de mi pa̱di da 'yø'tua gatho rá paha'a̱, nu'bʉ́ nu'á̱ bi za bi pøhø nú'ʉ gatho to'o øte'a̱. 10Y Ajua̱ bi umbabi ra nsu dega nda̱ gá macja̱ ngu bi macja̱ ra Melquisede. 11Dí pɛ'tsa ndunthi te ga xi'ahʉ de guehna, masque xá hñei ga xi'ahʉ xá hño ngue'a̱ hinxcá nehʉ da zo ja ri mfenihʉ xá hño rá noya Ajua̱. 12Ya øt'a ndunthi ya pa xcá camfrihʉ. Y nubyá ya go gri xahnatehʉ hma̱ha̱ pa ma'ra, pe hinxa za te xcá 'yøthʉ. Nu'ahʉ mahyoni to da yopa 'ñu't'ahʉ ma'na'qui nú'ʉ ya mʉdi nt'utuate hingui hei de ra Ma̱ca T'ofo. Xcá yopa njahʉ ngu ya ba̱tsi nú'ʉ tsʉtho, otho yá ts'ɛdi. 13Hangue mahyoni da t'u't'a'ihʉ co ya noya hingui hei, ngu ra t'ʉca ba̱tsi nú'a̱ hønsɛ ra 'ba tsi, ne hingui pa̱di da zi ma'ra ya nzaqui, ngue'a̱ nu'ahʉ hinguí pa̱hʉ tengu ra hoga te de ja rá noya Ajua̱. 14Pe nú'ʉ ma'ra ya nzaqui, gue'ʉ pa ya da̱nga ja̱'i, njabʉtho nehe nú'ʉ ya nt'utuate ma'na xá hñei gue'ʉ pa nú'ʉ to'o ya ja yá mfeni xá hño pa da ba̱di nda'a̱ ra hño nda'a̱ ra 'ñʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\