RA EBREO 6

1Hangue hinga ña̱hʉ hma̱ha̱ de nuya ya mʉdi nt'utuate de ra jamfri de ra Zidada Jesucristo, ma ga nda̱nga ja̱'ihʉ ja ma jamfrihʉ. Ya hinga yopa ma̱ñhʉ gue mahyoni ga ñobrihʉ de gatho nuya 'bɛfi tsixcahʉ ja ra du, y gue mahyoni ga camfrihʉ Ajua̱. 2Nixi ga yopa ma̱ñhʉ de nura sistehe, nixi de nú'a̱ dí hu'tsuahʉ ma 'yɛhʉ nú'ʉ xa gamfri, nixi de nú'a̱ ma da yopa nte nú'ʉ xa du, nixi de ra nsʉca uɛnda nú'a̱ ma da nja rá nga̱ts'i ra pa, pa da hña̱nga cada 'na rá njut'i pa nza̱ntho. 3Nu'a̱ ga øthʉ, co rá mfats'i Ajua̱, ma'na ga pa̱hʉ nú'a̱ da maxcahʉ pa ma'na da nte ma jamfrihʉ. 4Nu'ʉ tó'o ya bi hña̱ni ra hyats'i de rá noya Ajua̱, ne xa ba̱di tengu nú'a̱ ra 'baha dega te bí ja mahets'i, ne xa ba̱di tengu ra ja̱pi ri unga ra Ma̱ca Nda̱hi, 5ne xa ba̱di tengu ra hño de rá noya Ajua̱, y co nuya da̱nga nt'udi xa hyandi xa ba̱di'ʉ tengu rá nsunda nú'a̱ ra te ma da nja 'mɛfa, 6pe masque gatho nuya bi ba̱di'ʉ, nu'ʉ́ himbi ne bi sigui, hangue bi 'uegue'ʉ de rá 'ñu Ajua̱, y ya njabʉ hinda za da yopa mengui pa da ñobri'ʉ. Ngue'a̱ go gue'ʉ ngu ri yopa pont'ua rá T'ʉ Ajua̱ co yá 'yɛ sɛhɛ'ʉ, ne ri 'bɛtua rá tsa ja yá thandi ya ja̱'i. 7Gatho ya ja̱'i nja ngu ra hai ri 'ñuni co nura 'ye 'ua̱i. 'Bʉ nú'a̱ ra hai da umbabi 'nara hoga sofo nú'a̱ to'o pɛfi'a̱, nu'bʉ́ ja ri hnequini rá ja̱pi Ajua̱. 8Pe nu'bʉ nú'a̱ ra hai da unga 'nara sofo dega 'mini ne dega ts'onda̱po, nu'bʉ́ hinte ri muui'a̱, hønsɛ ra ts'one tø'mi ne ra tsibi pa da nzø. 9Pe nu'ahʉ, ma zi hma̱di cu'ihe, masque stá xi'ahe gatho nuya noyaya, dí pa̱he xá hño gue nu'ahʉ hinxcá 'uehʉ de rá 'ñu Ajua̱ ngu xa nja nú'ʉ ma'ra. Dí camfrihe gue ma gui hña̱ñhʉ gatho ya ja̱pi de ra mpøhø. 10Ajua̱ xi ra hoja̱'i, hinda ma da pumfri de nuri 'bɛfihʉ xcá pɛfihʉ dega hma̱te ja rá thuhu'a̱. Xcá faxhʉ ya cu y astabya guí sigui guí faxhʉ'ʉ. 11Pe nu'a̱ xi dí nehe, dí nehe gue cada 'na de gue'ahʉ mahyɛgui ngu guí øthʉ ra ts'ɛdi guí faxhʉ ma'ra ya cu, nehe gui øthʉ ra ts'ɛdi gui pɛ'tshʉ xá hño asta rá nga̱ts'i ra pa nú'a̱ ra nthø'mate guí pɛ'tshʉ, pa njabʉ gui hña̱ñhʉ nú'a guí tø'mhʉ. 12Hindí nehe da zʉ'ahʉ ra nda̱hñei. 'Yøthʉ ngu bi 'yøt'a nú'ʉ bi gamfri xá hño ne bi dø'mi asta himbi hña̱ni nú'a̱ xqui ña̱'tua Ajua̱. 13Ajua̱, nu mi ña̱'tuabi ya ja̱pi ra Abrá, bi jurasɛ da umba nú'a̱ bi ña̱'tuabi. Himbi jura de ma'na, bi jura de rá thuhusɛ'a̱, ngue'a̱ go guesɛ'a̱ ra da̱ngui de gatho ma'ra. 14Hangue nu'á̱ bi 'ñena: “Ma xi ga ja̱p'a'i pa da nxa̱nda ndunthi ri 'bɛto ne ri mbong'bɛto.” 15Ra Abrá bi dø'ma ndunthi ya pa asta himbi hña̱nga nú'a̱ xqui hña̱'tuabi. 16Ya ja̱'i di jura co 'nara thuhu nú'a̱ pa̱di gue ma'na ra da̱ngui de gue'ʉ, pa da jamfri nú'a̱ ma̱ñ'ʉ, ne njabʉ hinda za to'o da 'ñembi gue hinga majua̱ni nú'a̱ ma̱ñ'ʉ. 17Hangue por gue'a̱ Ajua̱ bi jurabi nú'ʉ to'o xqui ña̱'tua ra hña̱'ti, pa da 'ñutui'ʉ gue nu'á̱ hinda ma da pata nú'a̱ xqui beni. 18Hangue ga pa̱hʉ gue nú'a̱ ra hña̱'ti bi ña̱tcahʉ Ajua̱ ne nú'a̱ bi jura'a̱, gue'ʉ yoho ya noya hinda za da mpadi, ngue'a̱ Ajua̱ hingui tsa da nhyate de nú'a̱ xa ma̱. Hangue co nú'ʉ ya noya'ʉ Ajua̱ 'racjʉ 'nara da̱nga humʉi nújʉ stá joñhʉ con gue'a̱ pa da sugaguihʉ, ne dí tø'mhʉ ga ha̱ñhʉ nuna ra hña̱'ti dega hoga nthø'mate bi 'racjʉ'a̱. 19Y nuna nthø'matena̱ faxcahʉ ndunthi pa hinga 'ueguehʉ de Ajua̱. Nja ngu nú'a̱ ra bøja̱ rá thuhu ra ancla di t'ɛnt'a ja ra ndehe pa tsa̱ma ra barco pa hinda 'uegue de habʉ 'bai'a̱, njabʉ nehe numa nthø'matehʉ xa zøni asta ra Ma̱ca Luga habʉ bí 'bʉ Ajua̱. 20Nuni ja bí 'bʉhni nehe ra Zidada Jesu. Nú'á̱ bi 'mɛt'o de guecjʉ pa bi xogahʉ ra 'ñu, ne pa bi nda̱ gá macja̱ pa nza̱ntho ngu bi nda̱ gá macja̱ ra Melquisede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\