RA EBREO 7

1Nura Melquisede mrá nda̱ de ra hnini Salé, ne mrá macja̱ de Ajua̱ nú'a̱ bí 'bʉi mahets'i. Bi ma bá tha̱di ra Abrá pa bá ja̱pi nu de ya mbá pengui bá ntunhui 'raya nda̱ ne bá nta̱te'a̱. 2Nepʉ nura Abrá bi umba ra Melquisede 'nara 'rɛt'a parte de gatho nú'a̱ bá ha̱nga ja ra tuhni. Nura thuhu Melquisede ne da 'ñena “ra hoga nda̱”, y nura noya Salé ne da 'ñena “ra hoga'mʉi”. Hangue nura Melquisede mrá hoga nda̱ ne mrá nda̱ dega hoga'mʉi. 3Nú'á̱ hingui ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo to'o mrá dada nixi to'o mrá na̱na̱, y nixi habʉ bá ehe. Nehe hingui ma̱ de rá 'bʉi, nixi hingui ma̱ ua bi du. Hangue go gue'a̱ 'nara nt'udi de rá T'ʉ Ajua̱ nú'a̱ to'o ra macja̱ pa nza̱ntho. 4Pa̱hʉ gue nura Melquisede xi mrá da̱ngui rá nsu. Hangue nura Abrá nú'a̱ mrá dada de ya xodyo bi umba ra Melquisede 'nara 'rɛt'a parte de gatho nú'a̱ bá ha̱nga ja ra tuhni. 5Nú'ʉ yá t'ʉ ra Leví bi thuts'i dega macja̱ bi hmandabi ngu ma̱nga rá ley ra Moise gue da 'yapabi gatho ya ja̱'i de ra hnini 'nara 'rɛt'a parte de ra nthebe, y gatho ra hnini mi ncu con gue'ʉ, ngue'a̱ gatho ya ja̱'i de ra hnini mahyɛgui co ya macja̱ bá ehe de ra Abrá. 6Masque nura Melquisede hinte myá njaui nuya Levita, pe nura Abrá bi umbabi ra Melquisede 'nara 'rɛt'a parte de ra nthebe, ha ra Melquisede bi ja̱pa ra Abrá nú'a̱ to'o ya xqui ña̱'tuabi yá ja̱pi Ajua̱. 7Y dí pa̱hʉ xá hño gue nu'a̱ tó'o ri unga ra ja̱pi, ma'na ra da̱ngui rá nsu que nú'a̱ to'o ha̱ni. 8Ya Levita mi t'umbabi 'nara 'rɛt'a parte de ra nthebe, pe bi du'ʉ. Ha ra Melquisede nehe'a̱ bi t'umbabi 'nara 'rɛt'a parte de ra nthebe, pe nu'á̱ ja ra uɛnda tetho, ngue'a̱ hingui ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo ua bi du. 9Ra Leví ne gatho yá t'ʉ nú'ʉ bi macja̱ mi t'umbabi'ʉ ra 'rɛt'a parte de ra nthebe, ne da za ga ma̱ñhʉ gue nehe'ʉ bi umbabi ra Melquisede ra 'rɛt'a parte de ra nthebe nú'bʉ mi øt'a njabʉ nehe ra Abrá. 10Masque ra Leví himi 'bʉitho nu mi ma ra Melquisede bá tha̱di ra Abrá, pe ja ra uɛnda ya mi 'bʉi'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ mi 'bʉitho ja rá ndo'yo ra Abrá. 11Ya Levita mi utuabi ya me Israel te mi mahyoni da 'yøt'e pa da 'yøt'a nú'a̱ mi ma̱nga ra ley, ngue'a̱ nu'ʉ́ go myá macja̱'ʉ. 'Bʉ co yá 'bɛfi ya Levita mi tsa da 'mʉhma̱ xá hño ya me Israel co Ajua̱, nu'bʉ́ ya himi mahyoni xa thuxhma̱ha̱ ma'na'ño ra macja̱. Pe bi thuts'i ma'na'ño ra macja̱, y nura macja̱'a̱ bi thuts'i dega macja̱ ngu bi macja̱ ra Melquisede, hingue ngu ra Aarón. 12'Bʉ da mpadi ya macja̱, mahyoni da 'bata ra ley nehe. 13Bi ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo gue ma Zidadahʉ ra Jesucristo mi ma da macja̱ ngu bi macja̱ ra Melquisede. Ra Zidada Jesucristo hinte myá njaui ya Levita, y nú'ʉ mi ja te yá njaui'a̱ hinhya'mʉ xqui macja̱'ʉ. 14Ngue'a̱ xa fa̱di xá hño gue numa Zidadahʉ bá ehe de yá ja̱'i ra Judá. Ne ra Moise nu mi ma̱ de ya macja̱, hinhya'mʉ bi ma̱ gue da 'mʉi ya macja̱ de yá t'ʉ ra Judá. 15Nu mi thuxa ma'na'ño ra macja̱ nú'a̱ di ngu ra Melquisede, nu'bʉ́ ma'na bi fa̱di gue nuya Levita mi pɛ'tsi te da 'bati. 16Nura macja̱'a̱ himbi thuts'i ngu ma̱nga ja ra ley gue mahyoni di ja te dyá njaui ra Leví pa da za da macja̱, pe nu'á̱ bi thuts'i ngue'a̱ pɛ'tsa rá te nú'a̱ hinhya'mʉ da uadi. 17Hangue Ajua̱ bi ma̱ de gue'a̱ ne bi 'ñena: Nu'i go gue'e grá macja̱ pa nza̱ntho, ngu bi macja̱ ra Melquisede. 18Bri 'bata ra nda̱xjua ley nú'a̱ mi ja, ngue'a̱ bi 'ñotho rá ts'ɛdi ne hinte bi mfaste, 19ne himbi za bi patua yá mfeni ya ja̱'i pa bi 'mʉi xá hño co Ajua̱. Pe nubyá dí pɛ'tshʉ 'nara hoga nthø'mate ma'na xá hño, ngue'a̱ po ra Zidada Jesucristo da za ga 'bʉhʉ xá hño co Ajua̱. 20Ajua̱ bi jura nu mi hñuxa ra Zidada Jesucristo dega macja̱. 21Nu mi thuxa ya Levita dega macja̱, himbi 'mʉi to'o mri jura por gue'ʉ. Pe nu mi thuxa ra Zidada Jesucristo ha̱, Ajua̱ bi jura por gue'a̱, ngue'a̱ ja ra Ma̱ca T'ofo bi 'ñena njaua: Ajua̱ bi jura, ne hinda pata nú'a̱ bi ma̱ñ'a̱ ne bi 'ñena: “Nu'i go gue'e grá macja̱ pa nza̱ntho, ngu bi macja̱ ra Melquisede.” 22Hangue ra Zidada Jesucristo go ra nda̱ gá macja̱ ne bí 'bʉi ja rá thandi Ajua̱, hangue dí pa̱hʉ xá hño gue ma da t'øt'e nú'a̱ ra cohi dí pɛ'tshʉ co Ajua̱, nú'a̱ ma'na xá hño que nú'a̱ ra mʉdi. 23Ja ra nda̱xjua ley mi mahyoni da mpadi ya macja̱ ngue'a̱ nza̱ntho mi tu'ʉ. 24Pe nura Zidada Jesu go gue'a̱ 'bʉibya pa nza̱ntho, y hinhya'mʉ dra patua rá nsu dega macja̱. 25Hangue nu'á̱ tsa da pøhø pa nza̱ntho gatho nú'ʉ to'o ri joni co Ajua̱ po rá thuhu'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ go gue'a̱ 'bʉi pa nza̱ntho pa da 'yapabi Ajua̱ por gue'ʉ. 26Hangue ra Zidada Jesu gue'a̱ ra da̱nga nda̱ gá macja̱ ndí hoñhʉ, ngue'a̱ xá nt'axi, hingrá hyate, himbi 'yøt'a ni 'nara ts'oqui masque xi bi 'ñouiua ya 'yøt'ats'oqui, ne 'mɛfa bri 'ueque de gue'ʉ, ne bri ts'its'i pa maña̱ mahets'i habʉ bi t'umba rá nsu. 27Nu'á̱ hinga mahyoni da hyo ya mbo'oni hyastho ngu mi øt'a ya nda̱ gá macja̱ ja ra nda̱xjua ley. Nu'ʉ́ 'mɛt'o mi ho ya mbo'oni pa dra sʉcua yá ts'oqui de guesɛ'ʉ, nepʉ 'mɛfa mi ho ya mbo'oni pa dra sʉcua yá ts'oqui ma'ra ya ja̱'i. Pe ma Zidadahʉ ra Jesucristo hingui njabʉ, ngue'a̱ nu'á̱ 'na'quitho bi unsɛ rá te pa da xʉcua yá ts'oqui ya ja̱'i. 28Nuya nda̱ gá macja̱ mi thuts'i ngu ma̱nga ra ley, myá 'ñøhø dega 'yøt'ats'oqui. Pe 'mɛfa de ra ley, Ajua̱ bi jura ne bi hñuxa rá T'ʉ pa bi nda̱ gá macja̱, nú'á̱ bi nhyoga nda̱ gá macja̱ pa nza̱ntho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\