RA EBREO 8

1Nú'a̱ xi dí ne ga xi'ahʉ go guehna núna ma ga ma̱, gue dí pɛ'tshʉ 'nama nda̱ gá macja̱hʉ nú'a̱ bí hudi nuni mahets'i ja rá 'ñɛi de habʉ bí hudi Ajua̱ ra Dada to'o pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi. 2Go gue'a̱ pɛ ra 'bɛfi dega macja̱ nuni mahets'i habʉ bí ja nú'a̱ ra Ma̱ca Luga bi hyocsɛ Ajua̱, hingo bi hyoca ya ja̱'i. 3Gatho ya nda̱ gá macja̱ xa thuts'i pa da umba Ajua̱ ya 'baha ne da hyo ya mbo'oni pa da umbabi'a̱, hangue ne ma Zidadahʉ ra Jesucristo mi pɛ'tsi da uni te da uni nehe. 4Nu'bʉ nú'a̱ di 'bʉcua thoho hma̱ha̱ ja ra ximhai, hindi tsa da macja̱'a̱ de guecua, ngue'a̱ ya 'bʉiua ya macja̱ nú'ʉ ri unga ya 'baha ngu ma̱nga ja rá ley ra Moise. 5Nuya macja̱ 'bʉiua pɛ ra 'bɛfi dega macja̱ pe nú'a̱ pɛfi'ʉ gue'a̱ 'nara nt'uditho de nú'a̱ bí t'øt'a nuni mahets'i. Hangue Ajua̱ xqui xipabi ra Moise ante da mʉdi da hyoca ra nija̱ dega carpa, ne xqui 'ñembabi: “Beni gui 'yøt'a gatho ya t'øt'e ngu nú'a̱ dá u't'a'i nuni ja ra t'øhø Sinaí.” 6Pe numa nda̱ gá macja̱hʉ bí øt'a 'nara 'bɛfi nú'a̱ ma'na xá nsunda, ngue'a̱ po nú'a̱ bi 'yøt'e'a̱, Ajua̱ bi 'yøt'a 'nara cohi con guecjʉ nú'a̱ ma'na xá hño que nú'a̱ mi ja ja ra nda̱xjua ley, y nuna 'ra'yo cohina̱ bi mʉdi co ma'ra ya hña̱'ti ma'na xá hño. 7Nu'bʉ nú'a̱ ra mʉdi cohi xa bøni xá hño hma̱ha̱, nu'bʉ́ ya himi mahyoni xa njahma̱ nuna ma'na ra cohi. 8Pe Ajua̱ bi hyandi gue hinxmá hño nú'a̱ mi øt'a ya ja̱'i co nura mʉdi cohi, hangue Ajua̱ bi ma̱ de gue'ʉ ja ra Ma̱ca T'ofo, ne bi 'ñena njaua: Núga drá Ajua̱ dí ena: Ma da zø ra pa ra ora ga pɛ'tsa 'nara 'ra'yo cohi co ya me Israel ne ya me Judá. 9Hingá ngu nú'a̱ ra cohi dá pɛ'tsua ndu yá xita'ʉ nu ndá pɛ'tsua ra nthecate de duá tsi de Egipto; nu'ʉ́ himbi 'yøt'a nú'a̱ ra cohi dá pɛ'tsi con gue'ʉ, hangue nugá dá hɛpʉ'ʉ, njabʉ ena Ajua̱. 10Nuna guehna ra cohi ma ga pɛ'tsi co ya me Israel nu sta thogui ya pa de ra mʉdi cohi, njabʉ ena Ajua̱: Ma ga huxa 'nara 'ra'yo mfeni ja yá mfeni'ʉ pa da 'yøtca ma hmanda. Y numa ley ma da 'mʉi ja yá coraso'ʉ pa njabʉ nura ley'a̱ ma da 'yøt'e'ʉ con gatho yá paha. Nepʉ ma da ba̱di'ʉ gue go drá Ajua̱ de gue'ʉ, y nu'ʉ́ go ma hnini'ʉ. 11Nuya pa'ʉ ni 'na hinda 'ñutuabi rá miqu'eiui y nixi 'nará cu, pa da 'mʉi con gueque, ngue'a̱ gatho'ʉ mahyɛgui ma da 'mʉi con gueque, ngu ya da̱ngui ngu ya notsi. 12Ngue'a̱ ma ga pumbabi'ʉ yá ts'ot'øt'e, ne hinhya'mʉ ma ga yopa benbabi yá ts'oqui. 13Nu mi ma̱ Ajua̱ de nura 'ra'yo cohi, nu'bʉ́ nu'á̱ ya bi zogui dega nda̱xjua nura mʉdi cohi. Hangue nú'a̱ ya bi ts'ogui dega nda̱xjua, ne 'yo rí nda̱xjua, nú'á̱ 'bestho ma da 'mɛdi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\