RA EBREO 9

1Ja nura mʉdi cohi mi ja ya hmanda pa hanja da søcambeni Ajua̱, nehe mi ja 'nara nija̱ nuua ja ra ximhai. 2Nú'a̱ ra nija̱'a̱ xqui thoqui dega carpa, y madetho de nura nija̱ xqui jot'i co 'nara xʉni dutu mrá thuhu ra cortina. Nura mʉdi ngu mi thu'mbi ra Ma̱ca Luga, ne ja mi jani ra mfoxyo, ne ra mexa habʉ mi cʉxa ya thuhme nú'ʉ mi thuts'i ja rá thandi Ajua̱. 3Y de mbo habʉ mi jot'i co nú'a̱ ra cortina'a̱, ja mi jani nú'a̱ rá ñoho ra ngu mi thu'mbi ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda. 4Ne mbo de guehni ja mi jani ra ata dega oro pa ja mi ts'a̱tni ra t'uts'i, ne ja mi jani ra caha de ra cohi nú'a̱ mi tu ra oro maxøgue, y de mbo ra caha'a̱ ja mi jani ra t'ʉca ts'øe dega oro habʉ mi 'bɛ'tsa ra maná. Nehe ja mi 'bɛ'tsini de mbo ra caha nurá ts'ʉt'o ra Aarón xqui 'roho. Ne ja mi 'bɛ'tsini nú'ʉ ya xingdo habʉ mi nt'ofo nú'ʉ 'rɛt'a ya mandamiento de ra mʉdi cohi. 5Y maña̱ de ra caha'a̱ ja mi tøhni yoho ya ɛnxɛ xqui thoqui dega oro, y nuni ja guehni mri hnequi rá nsunda Ajua̱. Nuya ɛnxɛ mi co'ma co yá hua nú'a̱ ra caha dega oro habʉ mi joxa ra ji pa ra pumbate. Y ya dá gue'a̱ dá xi'ahʉ, ngue'a̱ nubyá hinda za ga xi'ahʉ gatho de guehna. 6Y ya de mi ja gatho nuya t'øt'eya, nuya macja̱ nza̱ntho mi cʉt'a ja ra mʉdi ngu pa mi pɛ yá 'bɛfi dega macja̱. 7Pe nurá ñoho ra ngu hønsɛ ra nda̱ gá macja̱ mi cʉt'ini 'na'quitho ra jɛya. Y nura ora mi cʉt'ini'a̱, gue'bʉ mi ha̱xa ra ji dega mbo'oni pa mi umbabi Ajua̱, pa 'mɛt'o dra sʉcuabi yá ts'oqui'a̱, nepʉ pa yá ts'oqui ya ja̱'i. 8Con guehna utcahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi gue nú'a̱ ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda hinxqui xoguitho pa to da yʉt'ini nú'bʉ mi t'øt'etho ra søcambeni ja ra mʉdi ngu. 9Nú'a̱ ra nija̱'a̱ dega carpa gue'a̱ 'nara nt'udi pa nújʉ dí xøcambenihʉ Ajua̱ núbya mapaya. Nuni ja t'uni ya 'baha ne tho ya mbo'oni ngu ma̱nga ra nda̱xjua ley. Pe hinga co nuya t'øt'e'ʉ da za da t'axca yá mfeni nú'ʉ to'o øt'a ya søcambeni njabʉ. 10Ngue'a̱ nuya søcambeni'ʉ gue'ʉ hønsɛ dega hñuni, ne dega ts'ithe, ne dega nsʉqui. Nú'ʉ ya hmanda mi øt'ʉ gue'ʉ hønsɛ pa mi t'axca yá ndo'yo. Nú'ʉ ya hmanda'ʉ bi nja rá ts'ɛdi asta nú'a̱ ra pa bri pata ra nda̱xjua cohi pa bi nja 'nara 'ra'yo cohi nú'a̱ ma'na xá hño. 11Y nubyá ya xa zøhø ra Zidada Jesucristo y go gue'a̱ ra nda̱ gá macja̱ de gatho nú'ʉ ya hoga t'øt'e øt'a nura 'ra'yo cohi jabya. Nú'a̱ ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda nú'a̱ bí ja nuni mahets'i habʉ bí 'bʉi dega macja̱ ma Zidadahʉ, hingo xa hyoca ya ja̱'i y gue'a̱ ma'na xá hño que habʉ mi øt'a yá søcambeni ya macja̱ nuua ja ra ximhai. 12Ra Zidada Jesucristo 'na'quitho bi yʉt'a nuni ja ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda mahets'i. Ne himbi unga yá ji ya t'a̱xi, nixi ya t'ʉntfani, ngue'a̱ nu'á̱ go bi unsɛ rá ma̱ca ji, pa njabʉ da za da unga ra mpøhø pa nza̱ntho. 13Ma'mɛt'o co ra jintfani ne ra ji'yo ne rá 'bospi ra t'ʉntfani nú'a̱ mi ts'a̱t'a ja ra ata, mi hna̱xa nú'ʉ ya ja̱'i xqui nts'oqui pa mri yopa t'axca yá ndo'yo, pa da 'mʉi xá hño ma'na'qui. 14¡Pe nubyá, xi ma'na ndunthi di muui rá ji ra Zidada Jesucristo! Ngue'a̱ nu'á̱ po rá nda̱hi'a̱ nú'a̱ pɛ'tsi pa nza̱ntho, bi unsɛ rá te ngu 'nara hña̱'ti pa Ajua̱, y nsinque ni 'nara ts'oqui mi tu. Y njabʉ nurá ji'a̱ xʉgaguihʉ gatho ma mfenihʉ pa hinga siguihʉ ga øthʉ ya 'bɛfi nú'ʉ da za da zixcahʉ ja ra du, y njabʉ da za ga pɛpabihʉ Ajua̱ nú'a̱ te. 15Hangue po rá du ma Zidadahʉ ra Jesu bi nja ra 'ra'yo cohi, pa njabʉ gatho nú'ʉ to'o bi zohna Ajua̱ da hña̱nga pa nza̱ntho gatho nú'a̱ xa ña̱'tuabi Ajua̱'ʉ ngu 'nara tsogui. Ngue'a̱ ra Zidada Jesucristo bi du pa njabʉ Ajua̱ bi za bi pumbabi yá ts'oqui nú'ʉ to'o mi 'bʉi ja ra nda̱xjua cohi. 16Dí pa̱hʉ gue pa da muui 'nara tsogui, mahyoni 'mɛt'o da du nú'a̱ to'o tsogui ra tsogui. 17Pe hinte di muui nú'a̱ ra tsogui 'bʉ tetho nú'a̱ to'o tsogui ra tsogui. 18Hangue nu mi t'øt'e ra mʉdi cohi mi mahyoni da hna̱'ma ra ji pa bi mʉdi. 19Ra Moise nu mi hñe'ta gatho ya hmanda de ra ley pa bi 'yøde gatho ya ja̱'i, bi gʉ 'nará 'yɛ 'nara nda̱po rá thuhu ra isopo, ne mi thu'ta ja rá ña̱ni co ra thɛnga xi'yo, ne bi thint'a ja ra jintfani ne ra ji'yo ntha̱nts'i co ra dehe, nepʉ bi na̱xa habʉ mi nt'ofo ra ley, nepʉ bi na̱xa gatho ya ja̱'i. 20Nu mi 'yøt'a njabʉ ra Moise bi 'ñena: “Nuna go guehna ra ji pa da mʉdi ra cohi nú'a̱ bi 'yøt'a Ajua̱ con guecjʉ.” 21Nehe bi na̱xa ra ji ja ra nija̱ dega carpa ne gatho ja ya t'øt'e mi jani pa mri mpɛfi ja rá 'bɛfi Ajua̱ de mbo nú'a̱ ra nija̱'a̱. 22Hangue ma̱nga ra ley gue casi gatho mahyoni da nt'axqui co ra ji, y nu'bʉ hindra hna̱'ma ra ji hinda za da tha̱ca ya ts'oqui. 23Hangue co yá ji ya mbo'oni mi pɛ'tsi dra t'axca ra nija̱ dega carpa ne gatho ya t'øt'e mi jani, nú'ʉ́ gue'ʉ 'nara nt'udi de nú'a̱ bí ja mahets'i. Pe gatho nú'a̱ bí ja mahets'i ma'na di muui que nuya t'øt'e'ʉ. Por gue'a̱ mi mahyoni da nt'axqui nú'a̱ bí ja mahets'i co ma'na ra ji nú'a̱ ma'na di muui que yá ji ya mbo'oni. 24Ngue'a̱ ra Zidada Jesucristo himbi yʉt'a ja 'nara ma̱ca luga nú'a̱ xa hyoca ya ja̱'i, ngue'a̱ nú'a̱ ra luga habʉ mi cʉt'a ya macja̱ pa da hña̱xa ra ji gue'a̱ 'nara nt'uditho de nú'a̱ bí ja mahets'i. Ra Zidada Jesucristo bi yʉt'a ja ra Ma̱ca Luga nuni mahets'i, y nuni ja bí 'bʉhni'a̱ ja rá thandi Ajua̱ pa bí adi por guecjʉ. 25Nu'á̱ himbi manga rá ji ndunthi ya 'mi'qui. Pe nú'a̱ ra nda̱ gá macja̱ nuua ja ra ximhai tat'a jɛya mi cʉt'a ja ra Ma̱ca Luga Xá Nsunda ne mi ha̱xa ra ji, pe hingo rá jisɛ'a̱. 26Nu'bʉ ra Zidada Jesucristo mi pɛ'tsi xa manga rá ji ndunthi ya 'mi'qui, nu'bʉ́ mi pɛ'tsi xa du hma̱ha̱ ndunthi ya 'mi'qui desde mi thoca ra ximhai. Pe nu'a̱ bi 'yøt'e'a̱, de yá nga̱ts'i ya pa bá ehe ja ra ximhai pa bi unsɛ rá te'a̱ 'na'qui thoho pa bi hña̱ca gatho ya ts'oqui. 27Ajua̱ xa hñuts'i gue pɛ'tsi te da du 'na'qui nuya ja̱'i, nepʉ de gue'a̱ da tha̱'mba nguɛnda'ʉ. 28Njabʉ nehe ra Zidada Jesucristo 'na'quitho bi du pa bi hña̱'tsua yá ts'oqui ya ja̱'i. Y nurá ño'qui ma da menguiua ma'na'qui, ma da mengui pe ya hingue pa da yopa hña̱'tsua yá ts'oqui ya ja̱'i, ngue'a̱ 'na'quitho bi 'yøt'e. Nu'á̱ ma da mengui hønsɛ pa da zixa nú'ʉ to'o tø'mi'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\