RA SANTIAGO 1

1Núga drá Yɛgo dí pɛpabi Ajua̱ ne ra zi Hmu Jesucristo. Dí zɛngua'ihʉ gatho nú'ahʉ xcá ehehʉ de nú'ʉ 'rɛt'amayoho yá t'ʉ ra Israel, xcá pøñhʉ de ri haihʉ ne habʉraza guí 'bʉhʉ. 2Ma zi cu'ihʉ, xi da johyahʉ ora guí thohʉ ya thogui. 3Ngue'a̱ guí pa̱dihʉ gue nura ora guí thohʉ ya thogui gue'bʉ ma'na da zɛ ri jamfrihʉ pa ma'na gui tsɛthʉ. 4Hangue osta zabi'ihʉ gui tsɛtihʉ, pa njabʉ ma'na da nja ri jamfrihʉ, ne hinte gui 'bɛdihʉ pa xi gui 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. 5'Bʉ 'na de gue'ahʉ grí 'bɛhʉ ra mfa̱di, 'yaphʉ Ajua̱ y nú'á̱ da 'ra'ahʉ, ngue'a̱ nu'á̱ umba gatho nú'ʉ to'o da 'yapabi'a̱ ne uni ndunthi, ne hingui uni dega cuɛ. 6Pe nuto adi ra mfa̱di, dá 'yadi co ra jamfri, hinda dʉhʉ. Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o di dʉhʉ, nurá mfeni'a̱ nja ngu ra dehe nú'a̱ ent'a ra nda̱hi rí maua rí mani. 7Hangue nu'a̱ tó'o njabʉ rá mfeni, odi hu rá mʉi gue da ma da hña̱ni te da hña̱ni de Ajua̱. Nú'á̱ hinte ma da hña̱ni'a̱. 8Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o di yohna rá mfeni, hingui pa̱di nda'a̱ da 'yøt'e. 9'Bʉ 'nara gamfri hinte pɛ'tsi ne othobi ni 'nara nsu, dá johya'a̱ ngue'a̱ Ajua̱ e'tsuabi rá nsu. 10Ha nu'bʉ 'nara gamfri pɛ'tsa ndunthi ya hño, dá johya'a̱ 'bʉ da ba̱di gue nú'a̱ pɛ'tsi hinte di muui ja rá thandi Ajua̱. Ngue'a̱ nuya rico tu, nja ngu yá døni ya nda̱po, hinte tsɛti'ʉ. 11Nurá døni ra nda̱po, sta c'onts'a ra hyadi ne sta pat'i, da 'yot'a rá 'bai, ne da hyøe yá døni, ya ja bi uahni gatho ra døni, y ya hingui hnequi mahotho. Njabʉ thoho 'nara rico co rá nsu ne yá ndunthi yá hño, di mpɛfi y sta da̱mfri da uadi gatho. 12Nja̱pi nú'a̱ to'o tsɛta ya thogui, ngue'a̱ nu'bʉ da zɛti, Ajua̱ ma da umbabi ra te pa nza̱ntho ngu 'nara corona dega tha̱ha̱ nú'a̱ xa ña̱'tui da umba nú'ʉ to'o di ma̱di'a̱. 13'Bʉ 'na benga 'nara ts'omfeni pa te da 'yøt'e, odi ma̱ gue nú'a̱ ra ts'omfeni beni'a̱ gue xqui 'ñehe de Ajua̱, ngue'a̱ Ajua̱ hingui beni ni 'nara ts'omfeni y nixi japa 'nara ja̱'i da benga 'nara ts'omfeni. 14Pe rá ts'onc'at'i cada 'na ja eheni ya ts'omfeni ne di hñat'asɛ'a̱, y go gue'ʉ japi da 'yøt'a ya ts'oqui. 15'Bʉ rá ts'onc'at'i 'na japi da beni te da 'yøt'e xá nts'o, nepʉ da 'yøt'a nú'a̱ beni, nu'bʉ́ ya xa 'yøt'a 'nara ts'oqui, ne nura ts'oqui'a̱ japi da 'mɛdi. 16Hangue ma zi hma̱di cu'ihʉ, oguí hopa ri mfenihʉ da hya'a'ihʉ. 17Ajua̱ nú'a̱ bí 'bʉi mahets'i, nú'a̱ to'o bi hyoca ra hyadi ne ra za̱na̱ ne ya tsø, go gue'a̱ di 'racjʉ gatho ya hño. Ra hyadi ne ra za̱na̱ ne ya tsø di mpadi, pe Ajua̱ hinhya'mʉ xa pata rá 'mʉi y nixi hinhya'mʉ ma da pati. 18Ajua̱ po rá paha sɛhɛ bi 'yøt'e pa dá mba̱tsihʉ de gue'a̱ nu ndá camfrihʉ rá noya nú'a̱ majua̱ni. Y njabʉ go guecaguihʉ dyá mʉdi sofohʉ de nú'ʉ bi hyoca Ajua̱. 19Hangue ma zi hma̱di cu'ihʉ, hñuxhʉ nt'øde xá hño nú'a̱ guí ødehʉ. Beñhʉ xá hño nú'a̱ ma gui ma̱ñhʉ, ne oguí ncuɛhʉ 'bestho. 20Ngue'a̱ 'bʉ 'nara ja̱'i xi ri ncuɛ, hingui tsa da 'yøt'a nú'a̱ ri ho Ajua̱. 21Hangue tsohʉbʉ gatho ya ts'ot'øt'e ne gatho nú'a̱ xá nts'o. Camfrihʉ con gatho ri mʉihʉ rá noya Ajua̱ nú'a̱ ya xa 'bot'i ja ri corasohʉ. Nura noya'a̱ ja rá ts'ɛdi pa da pøhø'ihʉ. 22'Yøthʉ nú'a̱ xi'ahʉ rá noya Ajua̱, hingue hønsɛ gui 'yødehʉ, ngue'a̱ nu'bʉ hingui 'yøt'ehʉ nú'a̱ guí ødehʉ, njabʉ guí hñat'asɛhʉ. 23Ngue'a̱ nu'a̱ to da 'yøde rá noya Ajua̱ ne hinda 'yøt'a nú'a̱ ma̱, nu'bʉ́ nja ngu 'nara ja̱'i nú'a̱ di yot'a rá hmi ja ra hñe. 24Ha ngu bi uadi bi yot'a rá hmi, 'bestho bi pumfri mi tengu rá hmi. 25Pe nuto da hñuxa nt'øde nú'a̱ te ma̱nga rá noya Ajua̱ ne hinda pumfri, ne da 'yøt'e nú'a̱ ma̱, nu'bʉ́ Ajua̱ da ja̱pi. Rá noya Ajua̱ nja ngu 'nara ley nú'a̱ dí øthʉ co ma pahahʉ pa da nja ma hoga tehʉ. 26'Bʉ 'na de gue'ahʉ guí beñhʉ gue guí pɛphʉ Ajua̱, ne hinguí handa nú'a̱ guí ma̱ñhʉ, guí hu ri mʉihʉ gue guí pɛphʉ xá hño Ajua̱, pe hina. 27Nuna guehna ra hoga 'bɛfi nú'a̱ ri ho Ajua̱ ma Dadahʉ: Gue nu 'na da maxa ya hyoya ba̱tsi nú'ʉ jo'o yá na̱na̱ ni yá dada, ne nuya hyoya viuda, ne da nsu pa hinda nts'oqui co ya ts'ot'øt'e de ra ximhai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\