RA SANTIAGO 2

1Ma zi cu'ihʉ, 'bʉ majua̱ni guí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo xá nsunda, oguí xʉ́cjʉ 'mɛt'o nú'ʉ to'o gui numansuhʉ. 2Nu'bʉ da yʉt'i habʉ guí øt'a ri hmunts'ihʉ 'nara ja̱'i xi dri hñe xá hño y dri hña̱ ya mfo'yɛ dega oro, ha nehe da yʉt'a 'nara hyoya di he ya zi zɛdutu, 3y nú'a̱ to'o dri hñe xá hño go gui umfʉ ntsaya co ra t'equ'ei ne gui 'ñembabihʉ: “'Yøtcahe ra ma̱te grí 'ñecua gui hñudi”, ha nura zi hyoya gui 'ñemfʉ: “Nu'í ja da 'bahma̱bʉ”, o gui 'ñemfʉ, “Ja da hñupʉ ja ra hai.” 4¿Hanja guí øthʉ njabʉ gue guí ha̱'mdahʉ nú'ʉ to'o guí numansuhʉ? Hingui ho nú'a̱ ri mfeni gue guí xʉ́ctahʉ ya ja̱'i. 5Ma zi hma̱di cu'ihʉ, 'yødehʉ: ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue go Ajua̱ xa huahna ya hyoya nuua ja ra ximhai pa go gue'ʉ da hña̱ni ya ja̱pi de mahets'i po yá jamfri? Nehe go gue'ʉ xa huahna Ajua̱ pa da ma dí 'mʉhuini habʉ bí manda'a̱, nehe xa hña̱'tuabi gue da 'mʉhuini gatho nú'ʉ to'o ri ma̱di'a̱. 6Pe nu'ahʉ́ guí numa'ñʉhʉ ya hyoya, ha nuya rico go guí numansuhʉ. Pe ¿ha gue hinguí pa̱hʉ gue go ya rico ha'a'ihʉ ne tsix'ahʉ ja ra ts'ʉtbi? 7¿Ha hingo gue'ʉ tsani nurá hoga thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nú'a̱ to'o po rá thuhu'a̱ xa thump'a'ihʉ gyá gamfrihʉ? 8Ra Ma̱ca T'ofo ena njaua: “Ma̱di ri miqu'eiui ne gui su ngu grí nsu sɛhɛ.” Nu'bʉ xi majua̱ni guí øthʉ nuna ra ma̱ca hmanda, nu'bʉ́ ha̱, guí øthʉ xá hño. 9Pe nu'bʉ guí xʉ́ctahʉ hønsɛ nú'ʉ to'o guí ma̱dihʉ, nu'bʉ́ guí øthʉ 'nara ts'oqui, y nurá nda̱xjua ley ra Moise ma̱ gue guí tuxhʉ ra ts'oqui ngue'a̱ hingá øthʉ nuna ra ma̱ca hmandana̱. 10Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o øt'a gatho nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley, pe 'bʉ da 'mɛdi 'nara hmanda hinda 'yøt'e, nu'bʉ́ nura ja̱'i'a̱ ya bi duxa ra ts'oqui de gatho nú'a̱ ma̱nga ra nda̱xjua ley. 11Ngue'a̱ Ajua̱ bi ma̱nga ja ra nda̱xjua ley ne bi 'ñena: “Oxqui nzinga medintha̱ti”, nehe bi 'ñena: “Oxqui hote.” Nde'bʉ, 'bʉ hingrá zinga medintha̱ti pe 'bʉ grá hyote, njabʉ ya hinxcá øt'e ngu nú'a̱ ma̱nga gatho ra nda̱xjua ley. 12Pe nujʉ́ dí camfrihʉ ra 'ra'yo ley nú'a̱ dí øthʉ co ma pahahʉ, hangue ga ña̱hʉ ngu rí 'ñehe ne ga øthʉ gatho nú'a̱ xá hño, ngue'a̱ Ajua̱ ma da hña̱bgahʉ nguɛnda ua stá øthʉ nú'a̱ ma̱nga nuna ra 'ra'yo ley ua hina. 13Nú'a̱ ra pa Ajua̱ ma da hña̱'mba nguɛnda ya ja̱'i hinda ma da huequi nú'ʉ to'o himbi hueca yá miqu'eiui. Pe nu'ʉ tó'o ri hueca yá miqu'eiui, Ajua̱ ma da huequi'ʉ nú'a̱ ra pa'a̱. 14Ma zi cu'ihʉ, ¿te di muui 'bʉ 'nara ja̱'i da 'ñena gue camfri, pe hingui øt'e nú'a̱ xá hño? ¿Ha gue nú'a̱ rá jamfri'a̱ tsa da pøhø'a̱? Hina, hinda za. 15'Bʉ 'nara cu o 'nara nju otho te da hye ni te da zi, 16y 'na de gue'ahʉ gui 'ñemfʉ: “Nde, ga nzɛnguathohʉ, rí ma te rá 'ñentho y Ajua̱ da max'a'i”, pe nu'bʉ hingui umfʉ nú'a̱ honi nura cu'a̱, nu'bʉ́ hinte bi muui nú'a̱ gá xiphʉ'a̱. 17Nehe njabʉ ma jamfrihʉ. Nu'bʉ hønsɛ ra jamfri dí pɛ'tshʉ ne hindí øthʉ xá hño, nu'bʉ́ hinte di muui nú'a̱ ra jamfri dí pɛ'tshʉ. 18Da za njaua ga xiphʉ 'nara cu: “Nu'í hønsɛ guí camfri, y nugá go dí øt'a nú'a̱ xá hño. Guí nehma̱ gui 'ñutca ri jamfri pe hinguí øt'a nú'a̱ xá hño, ha nugá ga u't'a'i ma jamfri ngue'a̱ dí øt'a nú'a̱ xá hño. 19Nu'í guí camfri gue 'nat'a Ajua̱ 'bʉi, y xá hño guí camfri njabʉ. Nehe ya ts'onda̱hi camfri gue 'nat'a Ajua̱ 'bʉi, pe nu'ʉ́ di hua̱t'i co ra ntsu. 20Nu'í grá 'bɛmfeni. ¿Ha hinguí pa̱di gue hinte di muui ri jamfri 'bʉ nehe hinguí øt'e xá hño?” 21Ndu ma dadahʉ ra Abrá bi zixa rá t'ʉ mrá thuhu ra Isaac pa xa hyohma̱ ja ra ata, hangue Ajua̱ bi ma̱ gue hinte ma ts'oqui mi tu ra Abrá ngue'a̱ nu'á̱ bi 'yøt'a nú'a̱ bi xipabi Ajua̱. 22Hangue njabʉ ya dí pa̱hʉ gue rá jamfri ra Abrá mi pɛui mahyɛgui nú'a̱ ra hoga 'bɛfi bi 'yøt'e nehe. Y co nú'a̱ ra hoga 'bɛfi bi 'yøt'e bi 'ñudi gue xi mi ja rá jamfri. 23Hangue bi njabʉ ngu nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo, ne ena: “Ra Abrá bi gamfri Ajua̱, hangue Ajua̱ bi ma̱ gue ra Abrá ya hinte ma ts'oqui mi tu.” Nehe Ajua̱ bi ma̱ gue mrá amigo'a̱. 24Hangue dí pa̱hʉ xá hño gue Ajua̱ ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ ngue'a̱ hingue hønsɛ dí camfrithohʉ, pe nehe dí øthʉ nú'a̱ xá hño. 25Nehe ra Raab masque mi 'nara ts'o'bɛhña̱'a̱, pe Ajua̱ bi ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui mi tu'a̱ ngue'a̱ xqui 'yøt'e xá hño nu mi umba ntsaya yá 'mɛhni ra Josue, nehe bi mats'i'ʉ pa bi bøni pa ma'na ra 'ñu pa bi mengui'ʉ habʉ xqui 'ñehe. 26Hangue njabʉ numa jamfrihʉ, 'bʉ hindí øthʉ nú'a̱ xá hño, hinte di muui, nja ngu ma ndo'yohʉ, 'bʉ ya xa du, ya hinte di muui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\