RA SANTIAGO 3

1Ma zi cu'ihʉ, hinxá hño gue ndunthi de gue'ahʉ guí ne gui nxahnatehʉ ja ya nija̱, ngue'a̱ dí pa̱hʉ gue ma'na ma da tha̱bgahʉ ra uɛnda nújʉ dyá xahnatehʉ. 2Ngue'a̱ gathoguihʉ xi dí øthʉ ndunthi ya t'øt'e xá nts'o ne hingui tsa da 'mʉtho ma nehʉ. Pe nu'bʉ 'nara cu pa̱di da za̱ma rá ne, nu'bʉ́ nura cu'a̱ pa̱di da za̱ma gatho rá ndo'yo nehe, ne xi øt'e gatho nú'a̱ xá hño. 3Ngu 'nara fani ga hu'tsuahʉ 'nara frenu pa ga tsa̱mbahʉ rá ne pa da 'yøde, nu'bʉ́ da za ga tsa̱mbahʉ gatho maxøgue rá ndo'yo. 4O ngu 'nara barco, masque xi dra da̱ngui ne xi di tsɛdi 'nara bʉnthi pa da 'yent'i, pe 'nara ja̱'i da za da 'yɛt'a nura barco'a̱ co 'nara t'ʉca bøja̱, ne da zits'i habʉ go da ne'a̱. 5Njabʉ ma nehʉ nehe, masque xi ra notsi pe da za da japi da nja ndunthi ya ts'ot'øt'e. Nja ngu 'nara zi xɛca tsibi, ¡hangu rá nda̱ngui hma̱ha̱ 'nara mboza tsa da nzø! 6Hangue njabʉ ma nehʉ, tsa da 'yøt'a ndunthi ya ts'ocate, y nja ngu ra ximhai nehe xi xá nts'o, ngue'a̱ ma nehʉ ri ts'oga gatho ma ndo'yohʉ co nú'a̱ te ma̱. Co ma nehʉ da za da nts'oca ma hoga'mʉihʉ, ne 'bʉ te dí ma̱ñhʉ xá nts'o, nuya noya'ʉ bí ehe de ja ra nidu. 7Ra ja̱'i tsa da ma̱x'o gatho nu'a̱raza ra mba̱nga zu'ue, ngu ya ts'ints'ʉ, ngu nú'ʉ ya zu'ue jʉt'a yá mʉi ja ra hai, ne ngu nú'ʉ ya zu'ue 'bʉi ja ra ndehe, ne ya xa ma̱x'o'ʉ. 8Pe numa nehʉ hingui tsa ga tsa̱mihʉ, ngue'a̱ xi xá nts'o, nja ngu rá ne ra qu'eña̱ hote. 9Co ma nehʉ dí xøcambenihʉ Ajua̱ ma Dadahʉ, y co ma nehʉ dí tsañhʉ ma miqu'eihʉ masque gathoguihʉ xa hyógaguihʉ Ajua̱ ngu rá 'bai'a̱. 10Hangue co ma nehʉ dí xøcambenihʉ Ajua̱, y co ma nehʉ dí tsantehʉ nehe. Ma zi cu'ihʉ, hindí 'ñepcahʉ ga øthʉ njabʉ. 11¿Ha gue da za 'nada ra pøthe da bøhø ra t'asdehe mahyɛgui co ra uxcadehe? Hina, hinda za. 12Ma zi cu'ihʉ, ¿ha gue da za 'na 'bai ra igo da unga ya olivo? ¿O 'nara 'bai gá obxi da unga ya igo? Hina, hinda za. Nixi 'nara pøthe hingui tsa da bøhø ra ts'othe ne ra t'asdehe. 13¿To'o 'na de gue'ahʉ ra nimfeni ne ra ba̱mhya̱? Nu'a̱ tó'o ra ba̱mhya̱ ne ra nimfeni dá 'ñudi rá hoga'mʉi co ya hoga 'bɛfi, ne hinda 'ñets'i co nura mfa̱di pɛ'tsi, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra hoga mfa̱di hingrá 'ñets'i. 14Pe nu'bʉ gyá ndustehʉ ne guí ne gui nsɛhɛhʉ, ogyá 'ñets'ihʉ gui 'ñeñhʉ gue xi guí pɛ'tshʉ ra hoga mfa̱di, ngue'a̱ gue'a̱ 'nara nc'uamba. 15Ngue'a̱ nú'a̱ ra mfa̱di guí pɛ'tshʉ gue'a̱ dega ximhai, ne dega ja̱'i, ne dega ts'onda̱hi, hingo de Ajua̱. 16Ngue'a̱ nu habʉ ja ra nduste ne habʉ ne da nsɛhɛ 'na, nuni ja guehni ja ra tuhni ne gatho ya ts'ot'øt'e. 17Pe nu'ʉ tó'o pɛ'tsa nú'a̱ ra mfa̱di bí ehe de mahets'i, gue'ʉ xá nt'axi yá mfeni ne hingyá 'yøt'atuhni. Nu'ʉ́ ya hoja̱'i, ya hoga'yøde ne xi ja yá huecate ne nza̱ntho øt'e xá hño. Hingui yohna yá mfeni, nixi hingyá yohmi. 18Nu'ʉ tó'o 'bʉi te rá 'ñentho, ne hingyá 'yøt'atuhni, nu'ʉ́ udi 'nara hoga'mʉi pa nehe ma'ra da 'mʉ 'nara hoga'mʉi, nja ngu 'nara 'bot'i nú'a̱ 'bot'i pa 'mɛfa da nja 'nara hoga sofo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\