RA SANTIAGO 4

1¿Hanja grí ntsʉihʉ ne grí ntuñhʉ 'na ngu ma'na? Nu'ahʉ́ grí ntuñhʉ ngue'a̱ guí pɛ'tshʉ ya ts'onc'at'i y nuya ts'onc'at'i'ʉ gue'ʉ ja'ahʉ gui ntuñhʉ. 2Guí nehma̱hʉ te gui pɛ'tshʉ, pe hingui tsa te gui pɛ'tshʉ, hangue guí ne gui hñotehʉ. Gyá ndustehʉ pe hingui tsa gui pɛ'tshʉ nú'a̱ guí nehʉ, hangue asta grí ntuñhʉ pa gui pɛ'tshma̱hʉ nú'a̱ guí nehʉ. Hingui tsa te gui pɛ'tshʉ ngue'a̱ hinguí aphʉ Ajua̱. 3Ha̱ha̱, guí adihʉ, pe hingui t'a'ahʉ nú'a̱ guí adihʉ ngue'a̱ hinguí adihʉ ngu rí 'ñehe. Guí adihʉ hønsɛ pa gui johyahʉ ja ya ts'ot'øt'e de ra ximhai. 4¡Nú'ahʉ guí ma̱dihʉ ya ts'ot'øt'e de ra ximhai ne hinguí ma̱dihʉ Ajua̱, guí njahʉ ngu ra zinga medintha̱ti! ¿Ha hinguí pa̱dihʉ gue 'bʉ grí ma̱dihʉ ya ts'ot'øt'e de ra ximhai, nu'bʉ́ grí ʉtsahʉ Ajua̱? Hangue nu'a̱ tó'o xi ne da ma̱di ya t'øt'e de ra ximhai, nú'á̱ ya ri ʉtsa Ajua̱. 5¿Ha guí beñhʉ gue hinte ri muui ra Ma̱ca T'ofo nu habʉ ena?: “Nurá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ bá pɛhni pa da 'mʉ ja ma corasohʉ, nú'á̱ go gue'a̱ ma̱diguihʉ, y nu'á̱ ne gue xi ga ma̱dihʉ Ajua̱.” 6Nehe Ajua̱ go gue'a̱ ri 'racjʉ ra da̱nga mfats'i. Nu ja ra Ma̱ca T'ofo ena njaua: “Ajua̱ hingui faxa nú'ʉ to'o ri 'ñets'i ne ri nøt'e, pe nu'ʉ tó'o hingyá nøt'e ne hingyá 'ñets'i, nú'ʉ́ ha̱, fats'i.” 7Hangue 'yøtehʉ Ajua̱, ne nø'tuahʉ ra ts'onda̱hi y nú'á̱ da 'uegue de gue'ahʉ. 8Jonihʉ co Ajua̱ y nú'á̱ da joni con gue'ahʉ. Nú'ahʉ guí øthʉ ya ts'oqui, 'ueguehʉ de gue'ʉ pa strá nt'axi ri tehʉ. Ha nú'ahʉ guí yohna ri mfenihʉ, ntsø'mhʉ de nú'a̱ guí øthʉ, pa njabʉ da za da t'axca ri corasohʉ. 9Ntsø'mhʉ de ri ts'oquihʉ, ne dá du ri mʉihʉ de gatho nú'a̱ xcá 'yøthʉ, ne nzoñhʉ. Nuri thedehʉ, dá mpʉnga ts'oni, y nuri johyahʉ, dá mpʉnga dumʉi. 10Ogrí 'ñexhʉ ja rá thandi ra Zidada. Ñobrihʉ y nu'á̱ go da 'ñex'a'ihʉ 'mɛfa. 11Ma zi cu'ihʉ, ogrí nøñhʉ 'na ngu ma'na. Nu'a̱ tó'o nøni rá cu o ri 'yø de nú'a̱ te øt'e, nú'á̱ ja ra uɛnda go nøma'ñʉ ra ley ne ri 'yø. Nu'a̱ tó'o ri 'yø ra ley, ya hingo øt'a ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley, ngue'a̱ ya ri 'ñet'a nzayasɛ. 12Ajua̱ go bi hyoca ra ley y go gue'a̱ ra nzaya. Y nu'á̱ go gue'a̱ tsa da ña̱nga ya ja̱'i, nehe tsa da mɛhna to da mɛhna ja ra tsibi. Pe xi'a'i, ¿to'o'igue pa gui 'yø ri miqu'eiui? 13Nú'ahʉ guí eñhʉ njaua: “Núbya rapaya o rixudi ga maha ja nú'a̱ ra hnini dí ma̱ñhʉ, y ja grá 'bʉhʉni 'na njɛya, ne grá ntuquihʉ ne grá mpahʉ pa grá ta̱ha̱hʉ ra boja̱.” 14Njabʉ guí beñhʉ, pe nixi guí pa̱dihʉ te grá haxhʉ xudi. Nujʉ́ hindí pa̱hʉ hangu ya pa ma ga ntehʉua, ngue'a̱ dí njahʉ ngu ra 'bønguui ri hnequi ne hints'ʉ ya'a̱ da 'mɛtho. 15Hangue ma'na xá hño gui 'ñeñhʉ njaua: “'Bʉ Ajua̱ gue'a̱ rá paha, ne 'bʉ da 'racjʉ ra te ne ra nsɛqui, nu'bʉ́ ha̱, ga øthʉ gatho nú'a̱ dí beñhʉ.” 16Pe nu'ahʉ́ grí 'ñets'ihʉ co ri mfeni sɛhɛhʉ. Y nu gatho ri nt'ets'ihʉ xi xá nts'o. 17Ne nu'a̱ tó'o pa̱di da 'yøt'e nú'a̱ xá hño pe hingui øt'e, nú'á̱ go gue'a̱ 'nara ts'oqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\