RA SANTIAGO 5

1¡Nú'ahʉ ricohʉ 'yødehʉ! Mamts'onihʉ ngue'a̱ ma gui thohʉ ya da̱nga ʉgui. 2Ma da 'ya gatho nú'a̱ te guí pɛ'tshʉ, ne ma da zip'ahʉ ra zu'ue gatho ri hoga hehʉ. 3Ma da boxcua gatho ri boja̱hʉ ngu ra t'axi ne ra oro nú'a̱ xcá muntshʉ ne xcá pɛ'tsthohʉ, ne ja da hnequini gue hinxá hño nú'a̱ xcá øthʉ gue xcá pɛ'tsthohʉ. Ne'ahʉ ma gui njahʉbʉ ngu ri boja̱hʉ gue ma gui juadihʉ, y nuri ts'onc'at'ihʉ pa xcá pɛ'tshʉ ri boja̱hʉ, gue'a̱ ngu 'nara tsibi ma da juat'ahʉ. Ja nuya ya paya xcá muntshʉ ndunthi ri boja̱hʉ, y ya yá ga̱ts'i ya pa. 4Ya xa nt'øde yá ts'oni ri mɛfihʉ nú'ʉ to'o xa xop'ahʉ ri hua̱hihʉ. Nu'ʉ́ zoni ngue'a̱ xcá hyathʉ ne hinxcá ju'tuahʉ ngu rí 'ñepabi'ʉ. Pe ma Zidadahʉ nú'a̱ to'o ra nda̱ de gatho ya ɛnxɛ mahets'i, ya xa 'yøtuabi yá ts'oni nú'ʉ ri mɛfihʉ. 5Nuua ja ra ximhai guí øthʉ nú'a̱ go ri pahasɛhʉ, ne hinte grí 'bɛhʉ, pe guí njahʉ ngu 'nara mbo'oni nú'a̱ xa hnoqui pa da tho. 6Nu'ahʉ́ guí høxhʉ ra thai nú'ʉ hinte ma thai tu, ne guí hohʉ'ʉ masque hinte xa 'yøt'e, y nu'ʉ́ hingui nø't'ahʉ. 7Pe nu'ahʉ ma zi cu'ihʉ, tsɛthʉ gatho nú'a̱ da 'ñep'ahʉ mientra da zøhø ma Zidadahʉ. Njahʉ ngu ra mot'i nú'a̱ tø'ma ra mʉdi 'ye ne ra 'bɛfa 'ye pa njabʉ da za da gʉxa 'nara hoga sofo. 8Ne'ahʉ ndø'mhʉ, ne zɛdihʉ ri jamfrihʉ ngue'a̱ ya 'nitho ma da zøhø ma Zidadahʉ. 9Ma zi cu'ihʉ, ogrí hñøxa thaihʉ 'na ngu ma'na pa hingui tuxhʉ ya ts'oqui. Beñhʉ gue ma Zidadahʉ to'o ra nzaya, ya ts'ʉtho ya pa di 'bɛdi pa da zøhø'a̱. 10Ma zi cu'ihʉ, tsɛthʉ gatho nú'a̱ te guí thohʉ, ngu bi zɛta yá 'mɛhni Ajua̱ nú'ʉ bi 'mʉ maya'bʉ ne bi ma̱mba rá noya'a̱. 11Dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ja̱pi nú'ʉ to'o tsɛta gatho ya thogui nú'ʉ thogui'ʉ. Stá øhʉ de ra Job, hangu ya thogui himbi zɛthma̱'a̱. Pe 'mɛfa Ajua̱ xi bi ja̱pi'a̱ ngue'a̱ Ajua̱ xi ja ndunthi rá huecate ne ja ndunthi rá hma̱te. 12Ma zi cu'ihʉ, jamasuhʉ oxqui jurahʉ, nixi por mahets'i, nixi po ra ximhai, nixi por ma'ra ya t'øt'e. Ma̱ñhʉ nú'a̱ majua̱ni; nu'bʉ ha̱, gui ma̱ñhʉ “Ha̱”, y nu'bʉ hina, “Hina”, pa njabʉ Ajua̱ hinda castiga'ihʉ. 13'Bʉ 'na de gue'ahʉ grí sufrihʉ, 'yaphʉ Ajua̱ pa da max'ahʉ. O 'bʉ grí johyahʉ, tuthʉ ya ja̱hña̱. 14'Bʉ 'na de gue'ahʉ grí hñenihʉ, zoñhʉ ya nda̱ de ra nija̱ pa da 'yapa Ajua̱ por gue'ahʉ, ne da gox'ahʉ ra aceite de rá thuhu ma Zidadahʉ. 15Y 'bʉ gui 'yadihʉ con gatho ri jamfrihʉ, nu'bʉ́ gui ña̱nihʉ y ra Zidada da 'ra'ahʉ ra nzaqui, y 'bʉ xcá 'yøthʉ 'nara ts'oqui, nu'á̱ da puñ'ahʉ. 16Hangue njuá̱nihʉ de ri ts'oquihʉ 'na ngu ma'na, ne mfaxhʉ 'na ngu ma'na gui 'yaphʉ Ajua̱ da puñ'a'ihʉ, y pa njabʉ nu'á̱ da 'yøthe'ihʉ nehe. Ajua̱ øtuabi rá nt'adi nú'a̱ to'o 'bʉi xá hño con gue'a̱ ne apabi con gatho rá mʉi. 17Nura ba̱di Elía 'namrá ja̱'i nehe ngujʉ, y nú'á̱ xi bi 'yapa Ajua̱ pa hinda 'ua̱i, hangue himbi 'ua̱i hñu njɛya made. 18Nepʉ ma'na'qui bi yopa 'yapabi Ajua̱ pa da 'ua̱i y bi 'ua̱i, y nu'bʉ́ xi bi hogui ndunthi ra sofo ma'na'qui. 19Ma zi cu'ihʉ, 'bʉ 'nara cu da 'uegue de rá noya Ajua̱, nepʉ 'na de gue'ahʉ gui zofohʉ'a̱ pa da yopa mengui, y nu'á̱ da mengui, 20nu'bʉ́ pa̱dihʉ gue nu'a̱ tó'o da co'tsa 'nara 'yøt'ats'oqui de ja rá ts'o'ñu, nu'á̱ bi ña̱nga 'nara 'yøt'ats'oqui pa hinda ma ja ra nidu, y Ajua̱ go gue'a̱ bi pumbabi yá ts'oqui nú'a̱ ra 'yøt'ats'oqui'a̱ masque xi ndunthi yá ts'oqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\