NSANJUA 11

1Y de mi 'bʉhni ra Jesu ri'nandi ra da̱the Jordá, gue'bʉ mri hñenga 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Lasaro mrá me Betania nuni habʉ mrá mengu nehe ra Maria ne ra Marta nú'ʉ myá nju'a̱. 2Nú'a̱ ra Maria mrá nju nura Lasaro go gue'a̱ bi go'tsuabi ra hoga ñʉni ja yá ua ra Jesu, nepʉ bi o'tuabi co yá sta̱'a̱. 3Nú'ʉ ya 'bɛhña̱ mri ncu bi mɛmpa ra noya ra Jesu gue da t'embi: ―Ma zi Hmu'i, nú'a̱ ri hma̱di di hñeni. 4Ha nu mi sipabi ra Jesu njabʉ, bi 'ñena'a̱: ―Nú'a̱ ra hñeni'a̱ hingue xi pa da du'a̱. Xa njabʉ pa da hnequi rá nsunda Ajua̱, ne da hnequi rá nsunda rá T'ʉ Ajua̱ po rá ngue'a̱. 5Ha nura Jesu xi mri ma̱di gatho nú'ʉ hñu mri ncu. 6Masque myá hma̱di'ʉ ne bi 'yøde gue ra Lasaro mri hñeni, pe ra Jesu hinga 'bestho bi ma, bá 'bʉhnitho má yo pa habʉ mi 'bʉi'a̱. 7Nepʉ ja 'mɛfa nu'á̱ bi 'ñembabi yá nxadi: ―Maha pa Judea ma'na'qui. 8Ha nuyá nxadi bi 'ñembabi: ―Xahnate, guí nu ya nda̱ gá xodyo de guehni ja maha'mʉ mi ne xa hyo'a'i dega nc'ahni. ¿Ha nu'i guí ne gui yopa mani ma'na'qui? 9Nepʉ nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―¿Ha hinguí pa̱hʉ pɛ'tsa 'rɛt'amayoho ora cada ra pa? Y nu'a̱ tó'o da 'ño dega pa hinda hña̱xa 'nara mfe'tse, ngue'a̱ zø ra ñot'i ja ra ximhai, go gue'a̱ nú'a̱ to'o ø'tua rá paha Ajua̱ ne hinxa juatatho ra 'bɛfi nú'a̱ bi umbi. 10Pe nu'a̱ tó'o da 'ño dega xuui da hña̱xa ra mfe'tse ngue'a̱ otho ra ñot'i, go gue'a̱ nú'a̱ to'o hingui ø'tuabi rá paha Ajua̱. 11Mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra Jesu ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Ma amigohʉ ra Lasaro bí a̱ha̱, pe nuga ma ga mani pa ga a de rá t'a̱ha̱. 12Ha nuya nxadi bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'ihe, 'bʉ a̱ha̱, nu'á̱ ma da ña̱ni. 13Pe nura Jesu mi ma̱ gue xqui du ra Lasaro, ha nu'ʉ́ mi hu yá mʉi gue mi ma̱ de ra t'a̱ha̱tho. 14Nu'bʉ́ ra Jesu bi xipabi'ʉ de nú'a̱ xqui nja ne bi 'ñena: ―Ra Lasaro xa du. 15Ne nuga xi drí johya ngue'a̱ dá njo'oni ora mi hñeni, ngue'a̱ go 'nara hño pa gue'ahʉ, ngue'a̱ po rá ngue'a̱ ma'na ma gui camfriguihʉ. Maha, ma ga c'a̱'tshʉ'a̱. 16Nepʉ nura Toma nú'a̱ mi t'embi ra Go, bi 'ñemba yá minxadiui: ―Maha nehe pa grá tuhʉ mahyɛgui con guehni. 17Ha nu mi zønga ra Jesu ja ra hnini Betania, bi sipabi gue ya mi pɛ'tsa goho ma pa xqui t'agui ra Lasaro. 18Ha nura zi hnini Betania mi guetbʉ Jerusale mi pɛ'tsa ngu hñu kilometro rá ñabʉ. 19Ha xi ndunthi yá mixodyoui xqui ma da c'a̱'tsa ra Marta ne ra Maria pa da hñu'mba yá mʉi ngue'a̱ xqui du yá cu'ʉ. 20Ha nu mi 'yøde ra Marta gue ya mi ma da zønga ra Jesu ja yá ngu'ʉ, bi ma bá tha̱di, pe nura Maria bi gotritho ja rá ngu. 21Nepʉ ra Marta bi 'ñembabi ra Jesu: ―Ma zi Hmu'i, nu'bʉ gri 'bʉhma̱ua hinxa duhma̱ ma cu. 22Pe masqué, nuga dí pa̱di gue gatho nú'a̱ te gui apabi Ajua̱, nu'á̱ da 'ra'a'i. 23Ha ra Jesu bi 'ñembabi: ―Ri cu ma da nangui de rá du. 24Nepʉ nura Marta bi 'ñembabi: ―Dí pa̱di gue ma da nangui de rá du nú'a̱ ra pa de ra nga̱xhmai stí nanga gatho nú'ʉ ma'ra xa du. 25Nura Jesu bi 'ñembabi: ―Nuga ga jʉxa nú'ʉ xa du ne ga umbabi'ʉ ra te. Nu'a̱ tó'o da gamfrigui, masque xa du, nu'á̱ ma da nja rá te. 26Ne nu'a̱ tó'o 'bʉi ne camfrigui, hinhya'mʉ da du. Xi'i, ¿ha gue guí camfri njabʉ? 27Nepʉ nura Marta bi 'ñembabi: ―Ha̱ha̱, ma zi Hmu'i, nuga dí camfri gue go gue'e grá Cristo, rá T'ʉ'i Ajua̱, go gue'e ndí tøp'a'ihe pa gui 'ñehe nuua ja ra ximhai. 28Ha ngu mi ma̱nga njabʉ ra Marta, 'bestho bi mengui pa bá umba nt'øde ra Maria rá cu, ne bi xipi zi njante pa hinto da 'yøde ma'ra, ne bi 'ñembabi: ―Xa zø ra Xahnate bí tøp'a'i 'na̱. 29Ha nu mi 'yøde'a̱ bi da̱ma 'mai ne bi ma bá c'a̱'tsi'a̱. 30Ne nura Jesu hinxqui yʉt'atho mbo ra hnini, ja bi gotritho habʉ xqui ma da da̱di hma̱ha̱ ra Marta. 31Ha nuya xodyo nú'ʉ mi 'bʉhni ja rá ngu ra Maria mi hu'mba rá mʉi, ngu xi bi hyandi'ʉ gue ra Maria bi da̱ma 'mai ne bi bøni de rá ngu, nu'ʉ́ bi dɛni ne mri 'ñémbabi'ʉ 'na ngu 'na: ―Nuni rí ma da nzoni habʉ bí t'agui rá cu. 32Nepʉ ra Maria bi zøni habʉ mi 'bʉ ra Jesu, y ngu bi hyandi bi ndandiña̱hmu ja yá ua'a̱ ne bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, nu'bʉ gri 'bʉhma̱ua hinxa duhma̱ ma cu. 33Ha nu mi hyanda ra Jesu gue ra Maria xi mi zoni ne nú'ʉ ya xodyo mbra 'ñoui mi zoni'ʉ nehe, nu'bʉ́ nu'á̱ bi ntsø'mi ne bi du rá mʉi. 34Nepʉ bi 'ñena'a̱: ―¿Habʉ xcá aguihʉ'a̱? Ha nu'ʉ́ bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'ihe, maha ma ga u't'ahe. 35Nepʉ ra Jesu bi nzoni. 36Ha nuya xodyo bi 'ñémsɛ'ʉ: ―A, xi mri ma̱dihma̱. 37Pe 'ra de gue'ʉ bi 'ñena: ―Nuni go guehni bi xocua yá da nú'a̱ ra goda. ¿Ha hinxa zahma̱ xa 'yøt'e nehe pa hinxa duhma̱ ra Lasaro? 38Ha nura Jesu bi yopa du rá mʉi, nepʉ bi zøni habʉ xqui t'agui ra Lasaro. Xqui thi'tsi ja 'nara cʉts'i, ne mi jot'i co 'nara xingdo. 39Ha ra Jesu bi 'ñena: ―Hña̱cjʉ ra do. Ha nura Marta nú'a̱ mrá cu nú'a̱ xqui du bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, ya strá nxa̱ ngue'a̱ ya pɛ'tsa goho ma pa de xa du. 40Ha ra Jesu bi 'ñembabi ra Marta: ―¿Ha gue hinstá xi'a'i gue nu'bʉ gui camfri ma gui hyandua rá nsunda Ajua̱? 41Nepʉ nuya ja̱'i bi hña̱ca nú'a̱ ra do xqui jot'a ra nt'agui. Nepʉ nura Jesu bi nøts'e pa mahets'i ne bi 'ñena: ―Ma Dada'i, dí 'ra'a'i ra jama̱di ngue'a̱ xcá 'yøde nú'a̱ stá a'a'i. 42Nuga dí pa̱di nza̱ntho guí øde nú'a̱ dí a'a'i. Pe dá ma̱nga njabʉ po rá ngue ya ja̱'i 'bʉcua con gueque, pa njabʉ da za da gamfriyʉ gue go gue'e xcá pɛncagui. 43Ha mi uadi bi 'yapa Ajua̱ njabʉ, nepʉ bi ña̱ nts'ɛdi bi 'ñena: ―¡Lasaro, bá pøni! 44Ha ra Lasaro 'bestho bá pøni mi 'bant'a yá 'yɛ ne yá ua co 'raya xʉni dutu, ne mi 'bant'a rá ña̱xu co ma'na ra dutu. Ha ra Jesu bi 'ñembabi ya ja̱'i: ―Xo'tuahʉ ya xʉni dutu. 45Nu'bʉ́ nú'ʉ ya xodyo mri 'ñoui ra Maria mi hyanda nú'a̱ bi 'yøt'a ra Jesu, ndunthi de gue'ʉ bi gamfri'a̱. 46Pe 'ra bi ma bá xipabi ya fariseo nú'a̱ te xqui 'yøt'e'a̱. 47Nu'bʉ́ nuya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo bi 'yøt'a 'nara hmunts'i ne bi 'ñena: ―¿Te ga øthʉ? Ngue'a̱ nura 'ñøhø'a̱ xi øt'a ndunthi ya da̱nga nt'udi. 48Nu'bʉ ga hoptahʉ njabʉ, gatho ya ja̱'i da gamfri'a̱, ne 'mɛfa da 'ñehe ya me Nroma da hña̱nga ma nija̱hʉ ne da zinga ma ja̱'ihʉ. 49Pe 'na de gue'ʉ mrá thuhu ra Caifá mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ nú'a̱ ra jɛya'a̱, nu'á̱ bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu'ahʉ hinte ri fa̱dihʉ. 50¿Ha hinguí pa̱hʉ gue ma'na xá hño da du 'nada ra 'ñøhø pa hinda du gatho ya ja̱'i, pa njabʉ hinda 'mɛdi ya ja̱'i mengu ma haihʉ? 51Pe nú'a̱ ra Caifá himbi bensɛ nú'a̱ bi ma̱. Pe ngue'a̱ mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ nú'a̱ ra jɛya'a̱, Ajua̱ bi umbabi nuya ya noya, hangue bi ma̱ gue ra Jesu mi ma da du po rá ngue ya me Judea. 52Y hingue hønsɛ po rá ngue ya menguni, pe nehe pa gatho yá ba̱tsi Ajua̱ nú'ʉ xa nxani habʉraza de ra ximhai, pa da 'natho'ʉ. 53Hangue de gue'bʉ bi 'ñʉ'ti'ʉ pa hanja da hyohma̱'ʉ ra Jesu. 54Hangue ra Jesu ya himbi sigui bi 'ño habʉraza pa bi ña̱ ja yá thandi ya xodyo, ne bi ma de guehni Judea pa ja 'nara t'ʉca hnini rá thuhu Efraí, guetbʉ habʉ ja 'nara 'yo'mtha, ne ja bá 'bʉhuini yá nxadi. 55Ha ya mi ma da dat'a ra pa de ra pascua 'nará ngo ya xodyo, y ndunthi ya ja̱'i de habʉraza ya zi t'ʉhnini bi ma Jerusale ante ra ngo pa da nt'axqui ngu myá nza̱i'ʉ. 56Ne go gue'ʉ mi 'yo mi honga ra Jesu, y de mi 'bʉhni ja ra nda̱nija̱, mri 'ñémsɛ'ʉ: ―¿Te guí beñhʉ? ¿Ha gue hinda 'ñecua ja ra ngo'a̱ 'bʉ? 57Ha ya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo xqui manda gue nu'bʉ to'o da ba̱di habʉ di 'yo'a̱ da xipabi'ʉ, pa da gʉ nts'a̱hni'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\