NSANJUA 13

1Nura pa ante ra ngo de ra pascua, ra Jesu mi pa̱di gue ya xqui zø ra ora pa da ma de guecua ja ra ximhai pa da yopa mengui habʉ bí 'bʉ Ajua̱ rá Dada. Nu'á̱ nza̱ntho bi ma̱di nú'ʉ to'o yá mɛti'a̱, ne xi ra da̱ngui rá hma̱te bi mɛ'tsuabi'ʉ. 2Ha ra Jesu bi nt'oxiui yá nxadi. Ha ra ts'onda̱hi ya xqui yʉt'a ja rá mfeni ra Juda Iscariote nú'a̱ mrá t'ʉ ra Simu, pa da da ra Jesu. 3Ha ra Jesu mi pa̱di gue bá ehe de habʉ mi 'bʉhui Ajua̱ rá Dada pa da 'mʉcua ja ra ximhai, ne mi pa̱di nehe gue ya mi ma da yopa mengui pa da 'mʉhui'a̱. Nehe mi pa̱di gue Ajua̱ rá Dada ya gatho xqui 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ'a̱. 4Hangue nu'á̱ bi 'mai de ja ra mexa habʉ mri nt'oxi'ʉ ne bi hña̱ca rá pat'i ne bi ngʉt'a 'nara nt'ot'yɛ. 5Ne bi xit'a ra dehe ja 'nara nsʉ'yɛ, ne bi mʉdi bi xʉcua yá ua yá nxadi. Nepʉ mi o'tuabi co nú'a̱ ra nt'ot'yɛ mri ngʉt'i'a̱. 6Ha nu mi ma da xʉcuabi yá ua ra Pedro, ra Pedro bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, ¿ha gue go ma gui xʉga ma uaga? 7Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Nubyá hingui tsa da zo ri mfeni nú'a̱ dí øt'e, pe 'mɛfa ha̱, ma gui pa̱di. 8Nura Pedro bi 'ñembabi: ―Nu'i hinhya'mʉ ma gui xʉga ma uaga. Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ hinga xʉc'a ri ua, hinte guí pɛ'tsi de gueque. 9Nu'bʉ́ ra Pedro bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, nu'bʉ́, hingue hønsɛ ma ua gui xʉgagui, xʉga ma 'yɛ ne ma ña̱xu nehe. 10Ha nura Jesu bi 'ñembabi: ―Nú'a̱ to'o ya xa nxaha, ya hinga mahyoni da yopa nt'axca ma'na'qui, hønsɛ da sʉcua yá ua, ngue'a̱ ya xá nt'axi gatho rá ndo'yo. Ha nu'ahʉ ya xá nt'axi'ihʉ, masque hinga gatho'ihʉ. 11Nu'á̱ mi pa̱di to'o mi ma da da'a̱, hangue bi 'ñena gue hinxmá nt'axi gatho'ʉ. 12Ha nu mi uadi bi xʉcua yá ua'ʉ, bi yopa hñuxa rá pat'i ne bi hñudi ma'na'qui ja ra mexa ne bi 'ñembabi'ʉ: ―¿Ha tso ri mfenihʉ nú'a̱ stá ø't'a'ihʉ? 13Nu'ahʉ guí enjʉ go gueque ri Xahnateguihʉ ne ri Hmuguihʉ. Nú'a̱ guí enjʉ gue'a̱ majua̱ni, ngue'a̱ ha̱, go guecagui. 14Hangue ngue'a̱ núga ri Hmuguihʉ ne ri Xahnateguihʉ ne stá xʉc'a ri uahʉ, hangue nu'ahʉ́ nehe rí 'ñep'ahʉ gui nxʉcua uahʉ 'na ngu ma'na. 15Dí u't'a'ihʉ njabʉ pa ne'ahʉ da za gui 'yøthʉ ngu nú'a̱ stá ø't'a'ihʉ. 16Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, 'nara 'bɛgo hingo ma'na ri manda'a̱ que rá hmu, nixi 'nara 'mɛhni hingo ri manda'a̱ que nú'a̱ to'o xa mɛhni. 17Nu'bʉ gui pa̱hʉ nú'a̱ dí xi'ahʉ, ne 'bʉ gui 'yøthʉ, nu'bʉ́ gui nja̱pihʉ. 18Pe hindí ma̱ de gatho'ihʉ, ngue'a̱ dí pa̱'a'ihʉ nú'ahʉ stá huan'a'ihʉ pa dua nxadi'ihʉ, ne stá huan'ahʉ pa da njabʉ ngu nú'a̱ ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo habʉ ena: “Xa gʉgui dega ncontra nú'a̱sɛ to'o stá ñu'me.” 19'Bɛdi da njabʉ ngu nú'a̱ stá xi'ahʉ, pe nubyá dí xi'ahʉ nú'a̱ te ma da nja, pa nu stí njabʉ, da za gui camfrihʉ gue go gueque ngu nú'a̱ stá xi'ahʉ. 20Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, nu'a̱ tó'o da numansu ma 'mɛhni, go gueque numansugui; ne nu'a̱ tó'o da numansugui, go numansu nú'a̱ to'o bá pɛncagui. 21Ha nu mi ma̱nga njabʉ ra Jesu, bi du rá mʉi, ne bi xipabi yá nxadi te mri bønga nú'a̱ mi ma̱, ne bi 'ñena: ―Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, 'na de gue'ahʉ ma da dagagui. 22Ha nuya nxadi bi nʉ'tua da'ʉ ngue'a̱ himi pa̱di to'o 'na de gue'ʉ nú'a̱ mi ma̱ñ'a̱. 23Ha 'nara nxadi nú'a̱ xi mrá hma̱di ra Jesu, ja mi huhni ja rá hyo'a̱. 24Y nura Pedro bi 'ñutua ra seña nú'a̱ ra hma̱ca nxadi pa da 'yambabi ra Jesu to'o'a̱. 25Nepʉ nu'á̱ xqui ncahma guetbʉ ja rá tiña̱ ra Jesu bi 'ñembabi: ―¿To'o 'na de guecje, ma zi Hmu'ihe? 26Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Nú'a̱ to'o ga umba ra c'athuhme go gue'a̱. Nu'bʉ́ nu'á̱ bi po'mba ra thuhme ne bi umbabi ra Juda Iscariote nú'a̱ mrá t'ʉ ra Simu. 27Ha nura Juda mi hña̱nga nú'a̱ ra c'athuhme gue'a̱ ra ora bi yʉt'a ra Satá ja rá mfeni'a̱ pa da 'yø'tua rá 'bɛfi. Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi: ―Nú'a̱ guí beni gui 'yøt'e, 'yøt'e 'bestho. 28Pe ni 'na de gue nú'ʉ mi huhni ja ra mexa himbi zo yá mfeni hanja bi xipabi njabʉ'a̱. 29Ngue'a̱ nura Juda go mi pɛ'tsa ra ncʉboja̱, hangue 'ra de gue'ʉ mi hu yá mʉi gue ra Jesu xqui xipabi gue da ma da danga te mahyoni pa ja ra ngo, o pa da umbi te da umba ya hyoya. 30Ne ngu xi bi hña̱nga nura c'athuhme, 'bestho bi bøni. Ne ya xmá 'mɛxuui ra ora'a̱. 31Ha nu mi bønga ra Juda, bi 'ñenga ra Jesu: ―Nubyá ma da hnequi rá nsunda Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i po nú'a̱ ma da thogui. Ne po rá ngue'a̱ ma dra nsunda Ajua̱. 32Nepʉ Ajua̱ ma da umba rá nsu pa di mahyɛguiui yá nsu, ne ma da 'yøt'e 'bestho. 33Ma zi t'ʉ'ihʉ, ya hinga ma ga 'bʉi ndunthi con gue'ahʉ. Ma gui hyongaguihʉ, ne ngu stá xipa ya nda̱ gá xodyo, njabʉ nehe dí xi'ahʉbya: Hinda za gui mahani habʉ grá maga. 34Nubyá 'nara 'ra'yo hmanda dí tsoc'ahʉ: Má̱dihʉ 'na ngu ma'na, nja ngu stá ma̱'a'ihʉ, njabʉ nehe gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 35'Bʉ gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na, nu'bʉ́ njabʉ da ba̱di gatho ya ja̱'i gue majua̱ni ma nxadi'ihʉ. 36Ha nura Pedro bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, ¿habʉ ma gui ma? Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Hinda za ga mɛuibya habʉ grá maga. 'Mɛfa ha̱, ma gui mani. 37Ha nura Pedro bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, ¿hanja hinda za ga mɛuibya? Nuga masque ga tu por gue'e. 38Ha nura Jesu bi 'ñembabi: ―¿Ha gue ma gui tugue po rá nguecagui? Xi majua̱ni dí xi'a'i, ma gui cøngagui hñu'qui ante da mafi ra menja̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\