NSANJUA 14

1Ne ra Jesu bi 'ñembabi yá nxadi: ―Oguí tu ri mʉihʉ. Nu'ahʉ guí camfrihʉ Ajua̱ ma Dada, hangue camfriguihʉ nehe. 2Nuni habʉ bí 'bʉ Ajua̱ ma Dada xi bí ja ndunthi ya ngu. Nu'bʉ di othohma̱, ya stá xi'ahma̱hʉ. Nuga ma ga ma pa ga hoc'a'ihʉ habʉ ma gui 'bʉhʉ. 3Ne xcrá ma pa ga hoc'a'ihʉ habʉ gui 'bʉhʉ, ma ga yopa pengui pa ga tsix'a'ihʉ pa gui 'bʉhʉ habʉ ma ga 'bʉca. 4Ne guí pa̱hʉ habʉ ma ga maga, ne guí pa̱hʉ ra 'ñu. 5Nu'bʉ́ nura Toma bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, hindí pa̱he habʉ ma gui ma, ¿ne guí enje gue dí pa̱he ra 'ñu? 6Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi: ―Nuga go guecagui drá 'ñu, ne drá majua̱ni, ne drá te. Hinda za to da zøni habʉ bí 'bʉ ma Dada 'bʉ hingo ga tsixca. 7'Bʉ xcá pa̱cjhma̱hʉ, xcá pa̱hma̱hʉ ma Dada nehe. Ne desde nubya guí pa̱hʉ'a̱, ne xcá hyanthʉ'a̱. 8Ha nura Lipe bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'ihe, 'ñutcahe Ajua̱ ra Dada, ne ya con guet'a̱. 9Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi: ―¿Ha hinxcá pa̱caguitho, nugue Lipe? Y ya øt'a ndunthi ya pa stá 'ñohʉ. Nu'a̱ tó'o xa hyandgagui xa hyanda Ajua̱ ma Dada nehe. Nu'bʉ́ ¿hanja guí engaguihʉ gue ga u't'a'ihʉ Ajua̱ ra Dada? 10¿Ha hinguí camfri gue dí 'natho'be Ajua̱ ma Dada? Nuga hinstá bensɛ nú'a̱ dí xi'ahʉ, nixi nú'ʉ ya 'bɛfi dí pɛfi hingo dí pɛfi de guecsɛ. Numa Dada to'o dí 'natho'be go gue'a̱ øt'e gatho, ne go rá 'bɛfisɛ'a̱. 11Camfrihʉ gue nuga dí 'natho'be Ajua̱ ma Dada. Pe nu'bʉ hinguí camfrihʉ nú'a̱ dí ma̱ gue dí 'natho'be'a̱, camfrihʉ po nú'ʉ ya 'bɛfi stá pɛfi. 12Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, nu'a̱ tó'o da gamfrigui, ne'a̱ ma da mɛ ya 'bɛfi ngu nú'ʉ dí pɛfi, ne ma'na dya da̱ngui ma da mɛfi'a̱ nguetho nuga ma ga yopa pengui pa ga 'bʉ'be ma Dada. 13Ne gatho nú'a̱ te ma gui 'yapabihʉ ma Dada de ma thuhuga, ma ga ø't'a ri nt'adihʉ, pa dra nsunda ma Dada po rá ngueque rá T'ʉgui. 14Hangue nu'a̱raza te gui 'yadihʉ ja ma thuhu, nuga ga 'ra'ahʉ. 15'Bʉ grí ma̱caguihʉ, 'yøthʉ nuya hmanda dí 'bɛp'a'ihʉ. 16Ne nuga ma ga apabi Ajua̱ ma Dada da mɛn'ahʉ ma'na nú'a̱ to'o da hñup'a ri mʉihʉ, ne nu'á̱ da mɛn'ahʉ pa da 'mʉi nza̱ntho con gue'ahʉ, y nu'á̱ go gue'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ to'o ma̱nga majua̱ni. 17Ne ya ja̱'i nú'ʉ hingyá gamfri hingui tsa da hña̱ni'a̱, ngue'a̱ nu'ʉ́ hingui pa̱di to'o'a̱, ne hingui tso yá mfeni'ʉ tengu'a̱. Pe nu'ahʉ́ guí pa̱hʉ'a̱ ngue'a̱ nu'á̱ 'bʉi con gue'ahʉ, ne ma da 'mʉi ja ri corasohʉ. 18Hangue njabʉ nuga hinga ma ga tsoc'asɛhʉ, ma ga yopa pengui ma'na'qui pa ga 'bʉi con gue'ahʉ. 19Ne 'bestho ma da zø ra ora ya ja̱'i nú'ʉ hingyá gamfri ya hinda ma da hyandgaua ngue'a̱ pa gue'ʉ ma ga njo'o, pe nu'ahʉ́ ha̱, ma gui hyandgaguihʉ ngue'a̱ ma ga 'bʉi con gue'ahʉ. Y nuga ma ga yopa nte, hangue ne'ahʉ ma gui pɛ'tshʉ ra te pa nza̱ntho ngue'a̱ dí tega. 20Ha nu xcrá njabʉ, ma gui pa̱hʉ gue dí 'bʉ'be ma Dada, ne nu'ahʉ guí 'bʉhʉ con gueque, ne nuga dí 'bʉi con gue'ahʉ ja ri corasohʉ. 21Nu'a̱ tó'o øt'a ya hmanda nú'ʉ dí ma̱, nú'á̱ go gue'a̱ ri ma̱cagui. Ha nu'a̱ tó'o ri ma̱cagui, ma Dada ri ma̱di'a̱, nequi ga ma̱di'a̱ ne ga utuabi tengu ma 'mʉi. 22Nu'bʉ́ ra Juda, pe hingue nura Juda Iscariote, bi 'ñembabi ra Jesu: ―Ma zi Hmu'i, ¿hanja hønsɛguihe ma gui utcaguihe tengu ri 'mʉi, ha nu ma'ra ya ja̱'i hina? 23Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Nu'a̱ tó'o ri ma̱cagui ma da 'yøtca nú'a̱ dí ma̱, ne ma Dada da ma̱di'a̱, ne nuga co ma Dada ga e'be ne ga 'bʉhe 'nadbʉ con gue'a̱. 24Nu'a̱ tó'o hingui ma̱cagui, hingui øtca nú'a̱ dí ma̱. Y nú'a̱ guí øhʉ dí ma̱, hindí ma̱nsɛga, numa Dada nú'a̱ to'o bá pɛncagui go gue'a̱ ma̱ñ'a̱. 25Dí xi'ahʉ njabʉ núbya de dí 'bʉitho con gue'ahʉ. 26Pe ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ ma dua pɛhna ma Dada de ja ma thuhu pa da 'mʉi con gue'ahʉ ne da hñup'a ri mʉihʉ, nu'á̱ ma da 'ñu't'a'ihʉ gatho, ne ma da ben'a'ihʉ gatho ngu nú'a̱ stá xi'ahʉ. 27Dí ne gui 'bʉhʉ te rá entho nsinque ra dumʉi, hangue dí 'ra'ahʉ ra humʉi, gue'a̱ ngu 'nara tsogui dí tsoc'ahʉ. Y nú'a̱ ra humʉi dí 'ra'ahʉ, hingue ngu nú'a̱ di unga ya meximhai. Hangue oxqui tu ri mʉihʉ, nixi gui ntsuhʉ. 28Nu'ahʉ ya stá xi'ahʉ gue ma ga ma, ne ma ga yopa pengui pa ga 'bʉi con gue'ahʉ. 'Bʉ gri ma̱cjhma̱hʉ, nu'bʉ́ xcá johyahma̱hʉ nu ndá xi'ahʉ gue ma ga ma habʉ bí 'bʉ ma Dada, ngue'a̱ nu'á̱ go ma'na ha̱ ra ts'ɛdi de gueque. 29Nubyá dí xi'ahʉ nú'a̱ di 'bɛtho da nja, pa nu stí nja, ma gui beñhʉ, pa njabʉ ma'na gui camfriguihʉ. 30Ya hinga ma ga 'bʉi ndunthi con gue'ahʉ pa ga ña̱hʉ, ngue'a̱ xa 'ñepʉ ra ts'onda̱hi nú'a̱ ri nda̱ de nuna ximhai, pe nu'á̱ hingui ha̱ ra ts'ɛdi pa te da 'yøtcagui. 31Nuga ma ga hoptho da 'yøtque nú'a̱ te xa 'yɛ'mgagui, pa njabʉ da ba̱di gatho ya ja̱'i gue dí ma̱di ma Dada, ne dí øt'e ngu nú'a̱ xa 'bɛpcagui'a̱. 'Baihʉ, maha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\