NSANJUA 15

1Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi yá nxadi: Nuga dí nja ngu 'nara hoga 'bai gá obxi, ha numa Dada nja ngu nú'a̱ to'o pɛ ra ua̱'obxi. 2Nu'ʉ tó'o 'bʉi con gueque go gue'ʉ nja ngu ya mai de nura hoga 'bai gá obxi'a̱. Ne gatho ya mai nú'ʉ hingui unga yá fruta, nú'a̱ to'o pɛ ra ua̱'obxi da zɛqui'ʉ. Pe nu'ʉ di unga yá fruta, nu'á̱ da moqui'ʉ pa ma'na da unga yá fruta. 3Nu'ahʉ ya xá nt'axi'ihʉ po nura noya stá xi'ahʉ. 4'Bʉhʉ con gueque, ne nuga ga 'bʉi con gue'ahʉ. Ngu 'nara mai hingui tsa da unsɛ yá fruta 'bʉ hingui tøgue ja rá 'bai, guí njahʉbʉ nehe, hinda za gui uñhʉ ri frutahʉ 'bʉ hingui 'bʉhʉ con gueque. 5Nuga go guecagui drá 'bai gá obxi, ha nu'ahʉ go gyá maihʉ. Nu'a̱ tó'o 'bʉi con gueque, ne nuga con gue'a̱, go gue'a̱ da unga ndunthi ya fruta, ngue'a̱ nsinque de gueque hinda za te gui 'yøthʉ. 6Nu'ʉ tó'o ya hingui 'bʉi con gueque, nja ngu ya mai xa ts'ɛqui, da 'yot'i, nepʉ da hmunts'i gatho pa dra thøt'a ja ra tsibi, da nzø. 7'Bʉ xi gui 'bʉhʉ con gueque, ne 'bʉ ma noya da 'yoda ja ri mfenihʉ, nu'bʉ́ 'yaphʉ Ajua̱ gatho nú'a̱ go gui nehʉ ne nu'á̱ da 'ra'ahʉ. 8'Bʉ gui uñhʉ ndunthi ra fruta, nu'bʉ́ da hnequi rá nsunda ma Dada, ne njabʉ ma go dua nxadi'ihʉ. 9Ngu ma Dada ma̱cagui, njabʉ nehe dí ma̱'a'ihʉ. Oxqui 'ueguehʉ de ma hma̱te. 10Nu'bʉ gui 'yøthʉ nuya hmanda dí 'bɛp'ahʉ, nu'bʉ́ guí 'bʉhʉ ja ma hma̱te, ngu nuga stá ø'tua yá hmanda ma Dada ne dí 'bʉ ja rá hma̱te'a̱. 11Dí xi'ahʉ njabʉ pa da nja ma johya ja ri corasohʉ, ne pa hinhya'mʉ da 'mɛ ri johyahʉ. 12Nu'a̱ ma hmanda dí 'bɛp'ahʉ: Má̱dihʉ 'na ngu ma'na ngu stá ma̱'a'ihʉ. 13Nu'a̱ tó'o da du po rá ngue yá amigo, go gue'a̱ ma'na ja rá hma̱te ra da̱ngui de gatho. 14Ha nu'bʉ gui 'yøthʉ nú'a̱ dí 'bɛp'ahʉ, nu'bʉ́ go ma amigo'ihʉ. 15Hangue ya hindí hant'ahʉ ngu 'nara 'bɛgo, ngue'a̱ 'nara 'bɛgo hingui pa̱di te pɛ rá hmu. Y nubyá dí hant'ahʉ ngu ma amigo'ihʉ, ngue'a̱ stá xi'ahʉ gatho nú'a̱ xa xicagui ma Dada. 16Nu'ahʉ hingo xcá huancahʉ, nuga go stá huan'a'ihʉ, ne stá hux'a'ihʉ pa gui maha habʉ ga pɛn'a'ihʉ, ne pa gui uñhʉ ra fruta nú'a̱ hinhya'mʉ da thegue. Ne nú'a̱ te gatho gui 'yapabihʉ ma Dada de ja ma thuhu, nu'á̱ da 'ra'a'ihʉ. 17Hangue nu'a̱ dí 'bɛp'a'ihʉ, má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 18'Bʉ da ʉtsa'ihʉ ya ja̱'i, beñhʉ gue go 'mɛt'o bi ʉtsaguiga'ʉ. 19Nu'bʉ dyá mɛti'ihʉ hma̱ha̱ ra ximhai, nu'bʉ́ ya meximhai di ma̱'a'ihʉ ngu ma̱di yá mimeximhaiui. Pe nu'ahʉ hingyá mɛti'ihʉ ra ximhai ngue'a̱ nuga stá huan'a'ihʉ ne stá 'uec'a'ihʉ de ya ts'ot'øt'e de ra ximhai. Hangue por gue'a̱ ya ja̱'i di ʉtsa'ihʉ. 20Oxqui ma gui pumfrihʉ nú'a̱ stá xi'ahʉ, gue 'nara 'bɛgo hingo ma'na ja rá nsu que rá hmu. Nu'ʉ tó'o xa ʉtsagui da ʉtsa'ihʉ nehe, ha nu'ʉ tó'o xa 'yøtca nú'a̱ stá ma̱, nehe da 'yø't'a'ihʉ nú'a̱ gui ma̱ñhʉ. 21Pe nú'ʉ to'o ma da ʉtsa'ihʉ ngue'a̱ guí camfriguihʉ, nu'ʉ́ ma da 'yø't'a'ihʉ njabʉ ngue'a̱ hingui pa̱di'ʉ nú'a̱ to'o bá pɛncagui. 22'Bʉ hinstá ehehma̱ ne hinstá zofohma̱ ya ja̱'i, nu'bʉ́ nu'ʉ́ hinte ma ts'oqui di tuhma̱'ʉ. Pe nuga dá ehe, ne dá zofo'ʉ. Hangue nubyá nu'ʉ́ tu ya ts'oqui ne hinda za te ma da da̱di'ʉ. 23Nu'a̱ tó'o ʉtsagui, ʉtsa ma Dada nehe. 24Nuga dá øt'a ya da̱nga nt'udi ja yá thandi'ʉ, nú'ʉ hinhya'mʉ to'o ma'na xa 'yøt'e. Pe masque njabʉ nu'ʉ́ himbi ne bi gamfrigui, hangue nubyá tu yá ts'oqui. Ne masque bi hyanda nuya da̱nga nt'udi'ʉ, bi ʉtsagui ne bi ʉtsa ma Dada nehe. 25Bi njabʉ pa da nja ngu nú'a̱ xqui t'ofo ja yá nda̱xjua ley'ʉ: “Masque hinte ma ts'oqui stá øt'e, pe nu'ʉ́ bi ʉtsagui.” 26Pe ma ga pɛn'a'ihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa da 'mʉi con gue'ahʉ ne da hñup'a ri mʉihʉ. Nu'á̱ ma da 'ñehe de Ajua̱ ra Dada, ne ma̱nga majua̱ni, ne ma da xi'ahʉ de gueque. 27Ne'ahʉ ma gui xiphʉ ma'ra ya ja̱'i de gueque ngue'a̱ desde rá mʉdi xcá 'bʉhʉ con gueque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\