NSANJUA 16

1Dí xi'ahʉ njabʉ pa hingui 'ueguehʉ de gueque nu xcrí thohʉ ya nt'ʉtsate. 2Ma da t'ɛñ'a'ihʉ de ja ya nija̱. Nehe ma da nja ra pa gue 'bʉ to'o da hyo'ahʉ da beni gue supa rá 'bɛfi Ajua̱. 3Nu'ʉ́ ma da 'yø't'ahʉ njabʉ ngue'a̱ hinxa ba̱cagui'ʉ nixi xa ba̱ ma Dada. 4Dí xi'ahʉ njabʉ pa nu stí zø ra pa da njabʉ, da za gui beñhʉ gue ya stá xi'ahʉ. Nurá mʉdi hindá xi'ahʉ nú'a̱ te ma da nja ngue'a̱ mi 'bɛtho pa ga ma. 5Pe nubyá ma ga yopa pengui ga 'bʉ'be nú'a̱ to'o bá pɛncagui, ne ni 'na de gue'ahʉ hinguí angahʉ habʉ drá ma. 6Pe go guí tu ri mʉihʉ ngue'a̱ dí xi'ahʉ njabʉ. 7Pe dí xi'ahʉ majua̱ni gue pa gue'ahʉ ma'na xá hño ga ma, ngue'a̱ 'bʉ hinga ma, hinda 'ñe ra Ma̱ca Nda̱hi pa da 'mʉi con gue'ahʉ ne da hñup'a ri mʉihʉ, pe nu xcrá ma, ma ga pɛn'ahʉua'a̱. 8Ha nu stí zø'a̱ ma da zopa yá mfeni ya ja̱'i pa da ba̱di'ʉ gue xi tu ya ts'oqui, ne hanja da za da 'mʉ xá hño, nehe da ba̱di'ʉ gue Ajua̱ ma da 'yøt'a ra ts'ʉtbi. 9Nú'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi'a̱ ma da 'ñutuabi'ʉ gue xi tu ya ts'oqui ngue'a̱ hingui camfrigui'ʉ. 10Nehe nu'á̱ ma da 'ñutuabi'ʉ hanja da 'mʉi'ʉ xá hño, ngue'a̱ nuga ya ma ga ma pa ga 'bʉ'be ma Dada ne nu'ahʉ ya hingui ma gui hyandgahʉ. 11Y nu'á̱ ma da 'ñutuabi'ʉ gue Ajua̱ ma da 'yøt'a ra ts'ʉtbi, ngue'a̱ nu'á̱ ya xa hña̱cua rá ts'ɛdi ra ts'onda̱hi nú'a̱ di nda̱ ja nuna ra ximhai. 12Ja ma'ra te ga xi'ahma̱hʉ, pe nubyá hinga ma ga xi'ahʉ ngue'a̱ hinda za gui pa̱dihʉ gatho. 13Pe nu stí zø ra Ma̱ca Nda̱hi, ma da 'ñu't'ahʉ pa gui pa̱hʉ gatho nú'a̱ majua̱ni, nguetho nu'á̱ ma̱nga majua̱ni, ne hinda ma da ma̱nsɛ nú'a̱ da ma̱, nu'á̱ ma da xi'ahʉ gatho nú'a̱ ma da xipabi Ajua̱ ma Dada, ne ma da xi'ahʉ nú'a̱ te ma da nja. 14Ne ma da 'yøt'e pa da hneca ma nsunda, ngue'a̱ ma da xi'ahʉ ngu nú'a̱ te ga xipabi. 15Nuga, nu'a̱ dí ma̱, dí ma̱ ngu nú'a̱ xica ma Dada, hangue dí eñ'ahʉ gue ra Ma̱ca Nda̱hi ma da xi'ahʉ ngu nú'a̱ ga xipi. 16Ya ma da zø ra ora ya hingui ma gui hyandgahʉ, nepʉ hints'ʉ ya'a̱ ma gui yopa hyandgahʉ ma'na'qui, ngue'a̱ ma ga yopa pengui habʉ bí 'bʉ ma Dada. 17Nepʉ 'rayá nxadi bi 'ñémsɛ'ʉ 'na ngu 'na: ―¿Te rí bønga nú'a̱ bi xicjʉni nu mi ma̱: “Ya ma da zø ra ora ya hingui ma gui hyandgahʉ, nepʉ hints'ʉ ya'a̱ ma gui yopa hyandgahʉ ma'na'qui, ngue'a̱ ma ga yopa pengui habʉ bí 'bʉ ma Dada”? 18Ne nu'ʉ́ mi 'ñémsɛ'ʉ: ―¿Te rí bønga nuya ya noya xicjʉni: “Ya ma da zø ra ora”, ne “hints'ʉ ya'a̱”? Hingui tso ma mfenihʉ nú'a̱ bi ma̱ni. 19Ha nura Jesu bi ba̱tho gue mi ne'ʉ da 'yambabi hma̱ha̱, hangue nu'á̱ bi 'ñembabi'ʉ: ―¿Ha gue grí 'ñánbahʉ te rí bønga nú'a̱ stá eñ'ahʉ gue ya ma da zø ra ora ya hingui ma gui hyandgahʉ, nepʉ hints'ʉ ya'a̱ ma gui yopa hyandgahʉ ma'na'qui? 20Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, nu'ahʉ ma gui nzoñhʉ ne ma gui tu ri mʉihʉ, pe ya ja̱'i nú'ʉ hingyá gamfri da johya'ʉ. Ma da du ri mʉihʉ, pe nuri dumʉihʉ ma da mpʉnga johya nu xcrí yopa hyandgahʉ ma'na'qui. 21Ma gui njahʉ ngu 'nara 'bɛhña̱ ma da 'mʉ rá ba̱tsi pɛ'tsa xica ʉgui ngue'a̱ ya xa dat'a rá pa, pe nu stí uadi da 'mʉ rá ba̱tsi, nu'á̱ ya da pumfri yá ʉgui ne da johya'a̱ ngue'a̱ ya bi dá nximhai 'nara ba̱tsi. 22Guí njahʉbʉ nehe, guí tu ri mʉihʉ, pe nuga ma ga yopa pengui ga 'bʉi con gue'ahʉ, ne njabʉ ma xi gui johyahʉ, ne hinto da hña̱c'ahʉ nura johya'a̱. 23Ha nuya pa'ʉ ya hinte ma nt'ani ma gui 'yangahʉ. Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, nú'a̱ te gatho gui 'yapabihʉ ma Dada de ja ma thuhu, nu'á̱ ma da 'ra'ahʉ. 24Hinte xcá 'yapthohʉ Ajua̱ ma Dada de ja ma thuhu. 'Yaphʉ y nu'á̱ da 'ra'ahʉ, pa njabʉ nza̱ntho xi da nja ri johyahʉ. 25Nú'a̱ stá xi'ahʉ, stá xi'ahʉ ngu 'nara 'bede. Pe ma da zø ra pa gue ya hinga ma ga xi'ahʉ njabʉ, pe ma ga xi'ahʉ de ma Dada co ya noya nú'ʉ 'bestho da za gui pa̱dihʉ. 26Ha nuya pa'ʉ ma gui 'yaphʉ ma Dada de ja ma thuhu, y hinga mathoni go ga api pa da 'ra'ahʉ nú'a̱ te gui 'yaphʉ. 27Ngue'a̱ ma Dada xi ma̱'a'ihʉ, ngue'a̱ guí ma̱caguihʉ ne xcá camfriguihʉ gue stá ehe de habʉ ndí 'bʉ'be'a̱. 28Ndí 'bʉ'be ma Dada ne stá ehe pa guecua ja ra ximhai, ne nubyá ma ga ma de guecua ja ra ximhai pa ga yopa pengui ma'na'qui nuni habʉ bí 'bʉ ma Dada. 29Nu'bʉ́ nuyá nxadi bi 'ñembabi: ―Nubyá ha̱, ya tso ma mfenihe xá hño nú'a̱ guí ma̱, ngue'a̱ ya hinte grí hyɛcuabi nú'ʉ ya noya guí ma̱. 30Nubyá ha̱, dí pa̱he gue guí pa̱tho gatho, hangue hinga mahyoni to da 'yan'a'i 'nara nt'ani. Hangue dí camfrihe gue Ajua̱ bá pɛñ'a'i. 31Ha nura Jesu bi da̱tuabi ne bi 'ñembabi: ―¿Ha gue ya guí camfrihʉ? 32Pa̱hʉ gue ma da zø ra pa ne majua̱ni nubya ya xa zøhø, ma gui nxanihʉ ne ma gui penjʉ ja ri nguhʉ 'na ngu 'na, ne ma gui hyɛgasɛhʉ, pe nuga hinga ma ga 'bʉsɛga, ngue'a̱ dí 'bʉ'be ma Dada. 33Dí xi'ahʉ njabʉ pa da za gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho nsi ra dumʉi ngue'a̱ guí camfriguihʉ. Nuua ja ra ximhai ma gui thohʉ ya thogui, pe oxqui tu ri mʉihʉ, dá nja ri ts'ɛdihʉ pa gui tsɛtihʉ, ngue'a̱ nuga ya stá nta̱te de nuna ra ximhai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\