NSANJUA 17

1Mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra Jesu, nepʉ bi nøts'e pa mahets'i ne bi 'yapa Ajua̱ rá Dada, bi 'ñena: ―Ma Dada'i, ya bi zø ra ora. 'Yøt'e pa da hnequi ma nsunda núga ri T'ʉgui, ne pa njabʉ necá ga øt'e pa da hnequi ri nsunda nehe. 2Ngue'a̱ nu'i xcá 'yɛntc'a ja ma 'yɛ gatho ya ja̱'i de ra ximhai, pa ga umbabi ra te nza̱ntho nuto gatho xcá 'raqui. 3Nú'ʉ to'o pɛ'tsa ra te nza̱ntho go gue'ʉ pa̱di gue go guesɛ'i grá 'nat'a Ajua̱ majua̱ni, ne pa̱cagui núga drá Jesucristo xcá pɛncagui. 4Nuga stá øt'e pa bi hnequi ri nsunda nuua ja ra ximhai, ngue'a̱ ya stá jua't'a ri 'bɛfi nú'a̱ gá 'bɛpcagui ga pɛfi. 5Nubyá, ma Dada'i, 'yøt'e pa nu xcrá yopa mabʉ, da yopa hnequi ma nsunda ngu nú'a̱ ndí pɛ'tsi nú'bʉ ndá 'bʉhuibʉ nú'bʉ mi othotho ra ximhai. 6Núyʉ to'o xcá huahni de ra ximhai ne xcá 'racagui, ya stá utuabiyʉ to'o'igue ne tengu ri 'mʉi. Nuyʉ go ri mɛtiyʉ ne xcá 'racaguiyʉ, ne nuyʉ́ xa 'yøt'e ngu ma̱nga ri noya. 7Nuyʉ́ ya pa̱di gue gatho nú'a̱ dí pɛfi ne nú'a̱ dí ma̱ go xcá 'bɛpcagui. 8Ngue'a̱ stá xipabiyʉ nú'a̱ xcá xicagui, ne nuyʉ́ xa gamfri, ne xa ba̱di gue xi majua̱ni stá ehe de habʉ ndí 'bʉhui, ne xa gamfri gue go gue'e xcá pɛncagui. 9Nuga dí a'a'i gui suyʉ, hingo dí a'a'i pa gui su nú'ʉ ya ja̱'i hingyá gamfri, hønsɛ dí a'a'i gui su núyʉ xcá 'racagui, ngue'a̱ go ri mɛtiyʉ. 10Ne gatho nú'a̱ xcá 'racagui go ma mɛtiga, ne gatho nú'a̱ ma mɛtiga go ri mɛti nehe, ne gatho nú'a̱ ri mɛtigue go ma mɛtiga nehe. Mahyɛgui ma mɛtihʉ. Ne ma nsunda di hnequi ja guehyʉ. 11Ngu guí pa̱di gue nuga ya hinga ma ga 'bʉcua ja ra ximhai, ngue'a̱ ma ga mabʉ pa habʉ guí 'bʉi. Pe nuyʉ́ ha̱, ma da gohi. Ma ma̱ca Dada'i, jamasu co ri ts'ɛdi núyʉ to'o xcá 'racagui, pa njabʉ da 'nathoyʉ ngu dí 'nathoui. 12De stá 'bʉcua ja ra ximhai stá jamasugayʉ co ri ts'ɛdi pa hinxa 'uegueyʉ. Stá su núyʉ xcá 'racagui, ne hinto ma'na de guehyʉ xa 'mɛdi, nsøctho nú'a̱ to'o dí 'ñepi da 'mɛdi pa da njabʉ ngu ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo. 13Nubyá ma ga mabʉ habʉ guí 'bʉi. Pe de dí 'bʉcuatho ja ra ximhai, dí a'i go gui subyayʉ, pa njabʉ nuyʉ́ da mɛ'tsa ra johya ja yá coraso ngu nú'a̱ dí pɛ'tsca. 14Nuga stá xipabiyʉ ri noya, pe nuya ja̱'i nú'ʉ hingyá gamfri di ʉtsayʉ ngue'a̱ nuyʉ́ ya hingyá mɛti ra ximhai, ngugui nehe hingo rá mɛtigui ra ximhai. 15Hindí a'a'i pa gui tsits'i de guecua ja ra ximhai, nu'a̱ dí a'a'i, ña̱niyʉ de ra ts'onda̱hi. 16Nuyʉ́ ya hingyá mɛti ra ximhai, ngugui nehe hingo rá mɛtigui ra ximhai. 17Hangue dí a'a'i gui utuabiyʉ ri noya, pa njabʉ da 'uegueyʉ de gatho nú'a̱ xá nts'o ja ra ximhai, ngue'a̱ nuri noya gue'a̱ majua̱ni. 18Ngu xcá pɛncaguiua ja ra ximhai, njabʉ nehe dí pɛhniyʉ pa da ma gatho ja rá ngʉni ra ximhai pa da ma̱nga ri noya. 19Nuga dí huts'i ga unga ma te po rá nguehyʉ ngue'a̱ dí ø't'a'i nú'a̱ go ri paha, pa njabʉ neheyʉ da 'yø't'a'i ri paha ngue'a̱ nuyʉ́ pa̱di nú'a̱ majua̱ni. 20Hindí a'a'i pa sɛhɛyʉ, dí a'a'i nehe pa nuto gatho ma da 'yøde nú'a̱ da ma̱nyʉ, ne da gamfrigui, 21pa da 'natho'ʉ ngu dí 'nathoui, ngue'a̱ nu'i ma Dada'i guí 'bʉi con gueque ne nuga dí 'bʉi con gue'e. Ne dí a'a'i pa nú'ʉ́ ne nujʉ ga 'nathohʉ, pa njabʉ gatho ya ja̱'i ja ra ximhai da gamfri gue go gue'e xcá pɛncagui. 22Ngu xcá 'yøt'e pa bi hneca ri nsunda ja ma 'mʉi nuua ja ra ximhai, njabʉ nehe stá øt'e pa da hneca ri nsunda ja yá 'mʉi'ʉ, pa njabʉ da 'natho'ʉ nehe ngu dí 'nathoui. 23Nuga dí 'bʉi con gue'ʉ ne nu'i guí 'bʉi con gueque, y njabʉ da 'natho'ʉ, pa njabʉ gatho ya ja̱'i ja ra ximhai da za da ba̱di gue go gue'e xcá pɛncagui ne grí ma̱di'ʉ nehe ngu grí ma̱cagui. 24Ma Dada'i, ya nguí ma̱cagui desde nú'bʉ mi othotho ra ximhai, ne 'nada ra nsunda habʉ ndí 'bʉhui. Nubyá nú'ʉ to'o xcá 'racagui dí ne da mabʉ núbʉ habʉ grá ma, y núbʉ́ ma dí hyanda ma nsunda nú'a̱ ya ma ga yopa ha̱ni ma'na'qui. 25Ma hoga Dada'i, nuya ja̱'i hingyá gamfri hingui pa̱di to'o'i, pe nuga ha̱, dí pa̱di to'o'i, ne núyʉ xcá 'racagui pa̱di gue go gue'e xcá pɛncagui. 26Stá utuabiyʉ to'o'igue ne tengu ri 'mʉi, ne ga sigui ga utuabi, pa njabʉ ngu grí ma̱cagui, neheyʉ da mɛ'tsa nú'a̱ ra hma̱te'a̱ ja yá coraso, ne nuga ga 'bʉi con guehyʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\