NSANJUA 18

1Ha nu mi uadi bi ma̱nga ra Jesu njabʉ, bi ma de guehni co yá nxadi ne bi 'rani ja 'nara hñe rá thuhu Cedró, pa bi zøni'ʉ ja 'nara ua̱za, nepʉ ja bi yʉt'ini'ʉ. 2Ha nura Juda nú'a̱ bi da ra Jesu, ya mi pa̱di nú'a̱ ra ua̱za, ngue'a̱ ndunthi ya 'mi'qui xqui mani'a̱ co ra Jesu ne ma'ra yá nxadi, mi munts'ini'ʉ. 3Nu'bʉ́ ra Juda bi zixa 'na hmunts'i ya soldado ne 'raya gʉnts'a̱hni nú'ʉ xqui mɛhna ya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo, ne ja bi mani'ʉ ja ra ua̱za mri hña̱ ya ñot'i ne con te da hñotehma̱. 4Pe nura Jesu gatho mi pa̱tho nú'a̱ te mi ma da t'ø'tuabi'a̱, hangue bá pøni de ja ra ua̱za pa bi nthɛui'ʉ, ne bi 'yambabi'ʉ: ―¿To'o guí hoñhʉ? 5Ha nu'ʉ́ bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ra Jesu nú'a̱ ra me Nasare. Nu'bʉ́ nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Go guecagui. Ne ra Juda nú'a̱ to'o bi da'a̱ mi 'bahuini ya soldado ne ya gʉnts'a̱hni. 6Ha ngu bi uadi bi ma̱nga ra Jesu gue go mi gue'a̱, nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi mengui dega xʉtha ne bi dagui ja ra hai. 7Nepʉ nura Jesu bi yopa 'yambabi'ʉ ne bi 'ñembabi: ―¿To'o guí hoñhʉ? Ha nu'ʉ́ bi 'ñena: ―Ra Jesu nú'a̱ ra me Nasare. 8Ha ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ya stá xi'ahʉ gue go guecagui. 'Bʉ go gueque guí hongaguihʉ, oxqui jʉhʉ ni 'na de núyʉ drí 'ño'be. 9Ra Jesu bi ma̱nga njabʉ pa da nja ngu nura noya xqui ma̱ñ'a̱: “Ni 'na hindá 'bɛdi de núyʉ xcá 'racagui.” 10Nu'bʉ́ nura Simu Pedro mri hña̱ 'nara mahuai, ha bi c'o'tsi ne bi dacua rá gu de ra 'ñɛi rá 'bɛgo ra da̱nga nda̱ gá macja̱. Y nú'a̱ ra 'bɛgo'a̱ mrá thuhu ra Malco. 11Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi ra Pedro: ―Oguí øt'a njabʉ, pɛ'tsa ri huai. Majua̱ni ma ga tho ra thogui, ngue'a̱ gue'a̱ rá paha Ajua̱ ma Dada. 12Nepʉ nuya soldado co yá nda̱ ne co ya gʉnts'a̱hni nú'ʉ xqui mɛhna ya nda̱ gá xodyo bi mihi'ʉ ra Jesu ne bi du'ti. 13Rá mʉdi bi ts'its'i'a̱ habʉ mi 'bʉ ra Anás, ngue'a̱ nu'á̱ go mrá ndøhña̱ ra Caifá nú'a̱ to'o mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ de nú'a̱ ra jɛya'a̱. 14Nura Caifá go gue'a̱ xqui ma̱ ne xqui xipa ya nda̱ gá xodyo gue mri 'ñepi hønda 'na da du po rá ngue ya ja̱'i. 15Ha nura Simu Pedro ne ma'na ra nxadi mri 'bɛfa zi yabʉtho mi dɛnga ra Jesu. Nú'a̱ rá ñoho ra nxadi mrá mpa̱di nú'a̱ to'o mrá da̱nga nda̱ gá macja̱, hangue nu'á̱ bi yʉt'a ja ra patio de rá ngu'a̱ habʉ xqui jʉ'ta ra Jesu. 16Pe nura Pedro bi gohi møte de ra gosthi. Nepʉ nú'a̱ ra nxadi mrá mpa̱di nú'a̱ to'o mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ bi bøni ne bi ña̱ui ra 'bɛhña̱ nú'a̱ mrá nsugosthi pa bi thoca ra Pedro mbo. 17Nepʉ nú'a̱ ra 'bɛhña̱ mrá nsugosthi bi 'yambabi ra Pedro ne bi 'ñembi: ―¿Ha hingo gue'e gá 'ñoui dega nxadi nura da̱me'a̱? Nepʉ nura Pedro bi da̱di bi 'ñena: ―Hina, nuga hina. 18Ha nuya 'bɛgo ne ya gʉnts'a̱hni xqui 'ñu ra tsibi ngue'a̱ xmá tsɛ, ne mi 'bahni mri mpa'ti, ha nehe ra Pedro mi 'bahuini'ʉ mri mpa'ti'a̱. 19Ha nú'a̱ ra da̱nga nda̱ gá macja̱ bi 'yambabi ra Jesu de yá nxadi ne de rá nt'utuate. 20Ne nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Nuga stá ña̱ ja yá thandi gatho ya ja̱'i, nza̱ntho stá udi ma nt'utuate ja ya nija̱ ne ja ra nda̱nija̱ habʉ di munts'a gatho ya xodyo, ne hinstá ña̱ mant'a̱gui. 21¿Hanja go guí angagui? 'Yambabi to'o gatho xa 'yøde te stá ma̱. Nú'ʉ́ ha̱, pa̱di xá hño te stá ma̱. 22Ha nu mi ma̱nga njabʉ ra Jesu, 'nara gʉnts'a̱hni mi 'bahni bi umba 'nara mpɛ'ti'a̱, ne bi 'ñembabi: ―¿Ha gue njabʉ guí tha̱tuabi ra da̱nga nda̱ gá macja̱? 23Nu'bʉ́ nura Jesu bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ stá ña̱ma'ñʉhma̱, da za gui xiqui te rá 'bɛ'a̱ stá ma̱ xá nts'o. Xi'a̱ gue dá ña̱ xá hño, ¿hanja guí nabgagui? 24Nepʉ de gue'a̱ ra Anás bi mɛhni mi tha̱t'itho pa habʉ mi 'bʉ ra Caifá nú'a̱ mrá da̱nga nda̱ gá macja̱. 25Ha nura Pedro mi 'bahni mri mpa'ti bi t'ambabi ma'na'qui: ―¿Ha hingo gue'e gá 'ñoui dega nxadi nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱? Ha nu'á̱ bi ncøni ne bi 'ñena: ―Hina, nuga hina. 26Ha mi 'bahni 'nará 'bɛgo ra da̱nga nda̱ gá macja̱, ne nu'á̱ mi ja te mrá njaui nú'a̱ xqui thacua rá gu, ne nura Pedro go xqui 'yøt'a njabʉ. Nura 'bɛgo'a̱ bi 'ñembabi ra Pedro: ―¿Ha gue hindá hant'a'ini ja ra ua̱za con gue'a̱? 27Ha nura Pedro bi ncøni ma'na'qui, ne 'bestho nura ora'a̱ bi mafi ra menja̱. 28Hamxuditho bi ts'ixa ra Jesu de ja rá ngu ra Caifá pa habʉ mi ja rá ts'ʉtbi ra Pilato nú'a̱ mrá gobierhnu, ha nuya xodyo himbi yʉt'a mbo ra ts'ʉtbi pa njabʉ hinda nts'oqui'ʉ, ne pa njabʉ da za da zi ra hñuni de ra ngo dega pascua. 29Nu'bʉ́ ra Pilato bi bønga møte habʉ mi 'bai'ʉ pa bi 'yambabi'ʉ ne bi 'ñembi: ―¿Te 'bɛ guí ne gui ma̱mbabihʉni? 30Nu'ʉ́ bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―'Bʉ hinte ma ts'oqui xa 'yøthma̱, nixi stá tsin'ahma̱he. 31Ha nura Pilato bi 'ñembabi'ʉ: ―Tsixhʉ ne go da 'yø'tuahʉ ra ts'ʉtbi ngu nú'a̱ ma̱nga ri leyhʉ. Ha nuya xodyo bi 'ñena: ―Núje dyá xodyohe hindí pɛ'tshe ra nsɛqui pa ga hohe 'nara ja̱'i. 32Bi ma̱nga njabʉ'ʉ pa ra Jesu da 'yo ja yá 'yɛ ya me Nroma, ngue'a̱ nu'ʉ́ ha̱, mi pɛ'tsa ra nsɛqui pa da nhyote'ʉ ja 'nara ponza. Hangue bi njabʉ ngu xqui ma̱nga ra Jesu te ma du mi ma da du'a̱. 33Nepʉ nura Pilato bi yopa yʉt'i ma'na'qui habʉ mi ja rá ts'ʉtbi, ne bi zohna ra Jesu pa bi 'yambabi ne bi 'ñembabi: ―¿Ha go gue'e grá Nda̱ de ya xodyo? 34Ha ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―¿Ha gue to xa xi'a'i, o go guí ma̱nsɛ? 35Ha ra Pilato bi 'ñembabi: ―¿Ha gue drá xodyoga? Nuya mengu ri hai ne ya nda̱ gá macja̱ go gue'ʉ bá tsi'a'i de guecua. ¿Te xcá 'yøt'e? 36Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ma nsu dega nda̱ hingo xa 'raca ya meximhai. Nu'bʉ go xa 'racjhma̱'ʉ, nu'bʉ́ nú'ʉ to'o gra manda xa ña̱njhma̱ha̱ de ja yá 'yɛ ya nda̱ gá xodyo. Pe numa hmandaga hingo mahyɛgui ngu nú'ʉ jaua ja ra ximhai. 37Hangue nura Pilato bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ́ nu'i 'nagrá nda̱gue'bʉ. Ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ha̱ha̱, drá nda̱ ngu ja juadi gá ma̱. Pa gue'a̱ dá e dá 'bʉiua ja ra ximhai pa ga xipa ya ja̱'i nú'a̱ majua̱ni. Nuto gatho camfri nú'a̱ majua̱ni, go gue'ʉ øde nú'a̱ dí ma̱. 38Nu'bʉ́ ra Pilato bi 'ñembabi: ―¿To ja gue'a̱ pa̱di nú'a̱ majua̱ni? Ha nu mi ma̱nga njabʉ bi bønga møte pa bá yopa ña̱ui ya xodyo ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nuga hinte ma ts'oqui dí tsʉtuabi nuna ra 'ñøhø. 39Numa nza̱ihʉ dí pɛ'tshʉ dí hɛc'ahʉ 'nara 'yofadi núbya de ra ngo dega pascua. Nu'bʉ́, ¿ha guí nehʉ ga hɛc'ahʉ nuni ri Nda̱hʉ nú'ahʉ gyá xodyohʉ? 40Ha nu'ʉ́ bi mʉdi bi mafi gatho ne bi 'ñena: ―¡Nuní hina, nura Barraba ha̱! Ha nú'a̱ ra Barraba mrá dacate'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\