NSANJUA 2

1Rá dat'ma̱ni bi nja 'nara ntha̱ti nuni ja ra hnini Ncaná de ra hai Galilea, ne xqui zøni de guehni rá na̱na̱ ra Jesu. 2Nehe ra Jesu bi zøni de guehni co yá nxadi ngue'a̱ bi ts'ohna ja ra ntha̱ti. 3Ne de mi 'bʉhni'a̱, bi thegue ra vinu, ha nurá na̱na̱ ra Jesu bi 'ñembabi'a̱: ―Ya bi thegue ra vinu. 4Ha nura Jesu bi 'ñembabi rá na̱na̱: ―¿Pa te go guí xicagui? Gue nuga ri 'bɛta ma ora pa da hneca ma ts'ɛdi. 5Nepʉ nurá na̱na̱'a̱ bi 'ñembabi nú'ʉ to mi faste ja ra ngo: ―'Yøthʉ gatho nú'a̱ da xi'ahʉni. 6Ne mi tihni 'rato ya da̱nga mpothe dega do xqui t'ehni pa mi øt'a ra nt'axqui ya xodyo ngu myá nza̱i'ʉ. Ne cada 'na de nú'ʉ ya mpothe mri 'ñɛnga yoho o hñu xøni ra dehe. 7Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi nú'ʉ to'o mi 'yoni mi faste: ―Ñu'tshʉ ra dehe nuya ya mpothe. Ha nu'ʉ́ bi xit'a ra dehe asta habʉ bi ñuts'i. 8Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Nubyá, 'ya'tshʉ ts'ʉ ne hña̱'tsuahʉ ra nda̱ de nuna ra ngo. Nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi 'yøt'a ngu nú'a̱ bi sipabi'ʉ. 9Ha nú'a̱ ra nda̱ de ra ngo bi zamacʉhi nú'a̱ ra dehe xqui t'øt'e da mvinu, y nu'á̱ himi pa̱di habʉ xqui 'ñehe nú'a̱ ra vinu, hønsɛ nú'ʉ ya maste xqui 'ya'tsa ra dehe, go gue'ʉ mi pa̱di. Hangue nura nda̱ de ra ngo bi zohna nú'a̱ ra na̱vio mi øt'ango, 10ne bi 'ñembabi: ―Nza̱ntho nú'ʉ to'o øt'ango, 'mɛt'o ri unga nú'a̱ ra vinu xá cʉhi, nepʉ de ya sta niña̱ co ra vinu nú'ʉ to'o xa ts'ohni, ja da t'umba nú'a̱ hingui cʉhi. Pe nu'i, xcá pɛ'tsta ra hoga vinu ne hinxcá untho asta núbya ja gá uni. 11Ra Jesu bi 'yøt'a nú'a̱ rá mʉdi ra da̱nga nt'udi nuni Ncaná de Galilea. Ne njabʉ bi 'yøt'e pa bi hnequi rá nsunda, ne yá nxadi ma'na bi gamfri gue go gue'a̱ xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 12Nepʉ nura Jesu bi ma pa Ncapernau, ne bi mɛui rá na̱na̱ ne yá cu ne yá nxadi, ne ja bá 'bʉhni'ʉ 'raya pa. 13Nepʉ de guehni ra Jesu bi ma pa Jerusale ngue'a̱ mi ma da dat'a ra pa de ra pascua 'nará ngo de ya xodyo. 14Ne bi hyanda 'raya ma mi 'bʉhni ja ra patio de ra nda̱nija̱, 'ra mi pa ya nda̱mfri, 'ra mi pa ya dɛti, ha nu ma'ra mi pa ya domitsu; ne mi huhni 'ra to'o mi pata ya boja̱. 15Hangue nura Jesu bi met'a 'nara ntha̱hi pa bi 'yɛni co ya mfɛi nuya mbo'oni de mbo ra nda̱nija̱ mahyɛgui co ya ma, nehe bi xamba yá boja̱ nú'ʉ to'o mi pata ya boja̱, ne bi pʉnts'ua yá mexa, 16ne bi 'ñembabi nú'ʉ to'o mi pa ya domitsu: ―¡Jʉcjʉ pa thi ri domitsuhʉ, oja guí huxhʉua ri 'mahʉ mbo rá ngu ma Dada! 17Ha nuyá nxadi bi beni gue njabʉ xqui t'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo habʉ ena: “Xi dí te ma vida pa ga sup'a'i ri ngu.” Ne nuyá nxadi bi zo yá mfeni gue nú'ʉ ya noya mi ma̱ de ra Jesu. 18Ha nuya nda̱ gá xodyo bi 'ñembabi ra Jesu: ―¿Te ma da̱nga nt'udi da za gui 'ñutcahe pa ga pa̱he to rá nsɛqui'a̱ pa guí øt'a njabʉ? 19Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉ gui yø'thʉ nuna ra nija̱, nuga co hñupa ga yopa 'ba'ma ma'na'qui. 20Nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi 'ñena: ―Ñotema'rato njɛya pa bri 'ba'ma nuna nija̱na̱, ¿nepʉ nu'i guí ena gue co hñupa ma gui yopa 'ba'ma ma'na'qui? 21Pe nú'a̱ ra nija̱ mi ma̱nga ra Jesu, mi ma̱ de rá ndo'yo sɛhɛ'a̱. 22Ha nu de mi nanga ra Jesu de ra du, nu'bʉ́ yá nxadi bi beni'ʉ nú'ʉ ya noya xqui ma̱ñ'a̱. Hangue bi gamfri'ʉ gue bi njabʉ ngu nú'a̱ xqui t'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo, ne ngu nú'a̱ xqui ma̱nsɛ'a̱ gue ma da yopa nte. 23Ha nu de mi 'bʉhni ra Jesu nuni Jerusale ja ra ngo de ra pascua, ndunthi ya ja̱'i bi gamfri gue go mi gue'a̱ bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱, nguetho nu'ʉ́ bi hyanda ya da̱nga nt'udi mi øt'a̱. 24Pe nura Jesu himi ne da 'ñoui'ʉ ngue'a̱ mi pa̱tuatho yá mfeni'ʉ. 25Ne himi honi'a̱ to'o da xipabi tengu yá 'mʉi ya ja̱'i, ngue'a̱ nu'á̱ mi pa̱tuasɛ yá mfeni'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\