NSANJUA 20

1'Nitho nú'a̱ ndomingo, tobya himi hats'itho, ra Maria Magdalena bi ma habʉ xqui t'agui ra Jesu, ne bi hyandi gue xqui t'ent'a ra do nú'a̱ xqui jot'a ra nt'agui. 2Hangue nu'á̱ bi ma hnest'ihi pa habʉ mi 'bʉi ra Simu Pedro ne nú'a̱ ma'na ra nxadi nú'a̱ xi mrá hma̱di ra Jesu ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Xa tha̱i ra zi Hmu de habʉ mi t'agui ne xa thuts'i, y nubyá nixi hindí pa̱he habʉ xá ts'ogui'a̱. 3Nepʉ nura Pedro bi ma 'bestho pa da c'a̱'tsa ra nt'agui co nú'a̱ ma'na ra nxadi. 4Bi ma hnest'ihi ri yoho, pe nú'a̱ ma'na ra nxadi ma'na bi 'mɛt'o de ra Pedro, hangue 'mɛt'o bi zønga ja ra nt'agui'a̱. 5Ngu bi zøni bi ndoqui ne bi nc'a̱ts'i, nepʉ bi hyanda ya xʉni dutu mi 'bøni, pe nu'á̱ himbi yʉt'i. 6Nepʉ hinga ya'a̱ 'bestho bi zønga ra Simu Pedro nú'a̱ mri 'bɛfa, ne nu'á̱ ha̱, bi yʉt'a mbo ra nt'agui ne bi hyanda ya xʉni dutu mi 'bøni. 7Ne bi hyanda nú'a̱ ra dutu xqui thu'tuahma̱ rá ña̱xu ra Jesu xqui 'bants'i ne 'nambʉ xqui thuts'i. 8Nehe nú'a̱ xqui zønga ra mʉdi, bi yʉt'i mbo habʉ bi t'agui ra Jesu pa bi hyandi, ne bi gamfri gue ra Jesu xqui yopa nte ngu xqui xipi'ʉ. 9Nu'ʉ́ hinxqui zo yá mfeni de nú'a̱ mi ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo habʉ ena gue mi pɛ'tsi da nangui de ja ra du, ne asta nura ora'a̱ ja bi zo yá mfeni'ʉ. 10Nepʉ ri yoho bi mengui pa ja yá ngu'ʉ. 11Pe nura Maria mi 'bahni møte guetbʉ ra nt'agui mi zoni, ne ra ora mi zoñ'a̱ bi ndoqui pa bi nc'a̱xa mbo ra nt'agui. 12Ne bi hyanda yoho ya ɛnxɛ mri hñe t'axi, 'na mi hudi habʉ xqui nja rá ña̱xu, ha nu'a̱ ma'na habʉ xqui nja yá ua nuni habʉ xqui 'bɛgui hma̱ha̱ rá zi ndo'yo ra Jesu. 13Ha nu'ʉ́ bi 'ñembabi'a̱: ―Na̱ná̱, ¿hanja guí zoni? Nu'á̱ bi 'ñena: ―Ngue'a̱ xa tha̱i ma zi Hmu ne xa thuts'i, ne hindí pa̱di habʉ xá ts'ogui'a̱. 14Ne nu mi ma̱nga njabʉ'a̱, bi ñegui nepʉ bi hyanda ra Jesu mi 'bahni, pe nu'á̱ himbi ba̱di ua go mi gue'a̱ ra Jesu. 15Ha nura Jesu bi 'ñembabi: ―Na̱ná̱, ¿hanja guí zoni? ¿To'o guí honi? Ha nura Maria mi hu rá mʉi gue go mi gue'a̱ ra nsu ua̱za, hangue bi 'ñembabi: ―Ndada, 'bʉ xcá tuts'igue, xicagui habʉ xcá tsogui pa ga ma ga tuts'i. 16Ha nura Jesu bi 'ñembabi: ―¡Maria! Ra ora'a̱ ra Maria bi mpʉnts'i ne bi 'ñembabi dega ebreo: ―¡Raboni! ―Nú'a̱ ra noya'a̱ rí bøni da 'ñena Xahnate. 17Ha ra Jesu bi 'ñembabi: ―Oguí thangagui ngue'a̱ hinstá matho habʉ bí 'bʉ ma Dada, pe rí ma bá xipabi nú'ʉ ma'ra ma cu ne gui 'ñembabi'ʉ gue ma ga ma habʉ bí 'bʉ ma Dada ne ri Dadahʉ, ma Ajua̱ ne ri Ajua̱hʉ. 18Nu'bʉ́ ra Maria Magdalena bi ma bá xipabi ya nxadi gue xqui hyanda ra zi Hmu, ne bi xipabi'ʉ ngu nú'a̱ xqui xipabi'a̱. 19Ne nura domingo'a̱ de mi nxuui ya nxadi xqui munts'i ne xqui got'a ya gosthi ngue'a̱ mi tsu ya nda̱ gá xodyo. Nepʉ bi zønga ra Jesu ne bi 'mai madetho de gue'ʉ ne bi zɛngua bi 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉhʉ te rá 'ñentho. 20Ne nu mi xipabi njabʉ'ʉ, bi 'ñutuabi yá 'yɛ ne rá hyo rá tiña̱. Hangue ya nxadi xi bi johya ngue'a̱ bi yopa hyanda ra zi Hmu. 21Nu'bʉ́ ra Jesu bi yopa 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉhʉ te rá 'ñentho. Ngu bá pɛncagui Ajua̱ ma Dada, njabʉ nehe dí pɛn'ahʉ. 22Ne nu mi ma̱nga njabʉ bi hui'ti'ʉ ne bi 'ñembabi: ―Hña̱ñhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 23Nuto gatho gui pumbahʉ yá ts'oqui, gue'ʉ dra pumbabi, ne nuto gatho hingui pumbahʉ, gue'ʉ di tuda yá ts'oqui. 24Pe nura ora mi zønga ra Jesu mi jo'oni ra Toma 'na de nú'ʉ ya 'rɛt'amayoho ya nxadi, nú'a̱ mi t'embi ra Go. 25Hangue nu ma'ra ya nxadi bi 'ñembabi ra Toma: ―Stá hanthe ra zi Hmu. Nepʉ nu'á̱ bi 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉ hinga handua yá 'yɛ habʉ bi mfoxa ya clavo, ne 'bʉ hinga thint'a ma dedo habʉ bi mfoxa ya clavo, ne 'bʉ hinga thint'a ma 'yɛ ja rá hyo rá tiña̱, hinga camfri. 26Rá hña̱to ma pa'a̱ bi yopa munts'a ya nxadi ma'na'qui, ne nu'bʉ́ ha̱, mi 'bʉhni nehe ra Toma. Nepʉ bi zønga ra Jesu mi jot'a ya gosthi ne bi 'mai madetho de gue'ʉ ne bi zɛngua bi 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉhʉ te rá 'ñentho. 27Nepʉ nu'á̱ bi 'ñembabi ra Toma: ―Ha̱ua ri dedo ne thint'a ja ma 'yɛ, ne ha̱ua ri 'yɛ ne thint'a ja rá hyo ma tiña̱. Ográ 'ña̱gamfri, camfrigui. 28Nu'bʉ́ ra Toma bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―¡Ma zi Hmu'i, ne ma Ajua̱'i! 29Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi: ―¿Ha gue ya xcá camfri ngue'a̱ xcá hyandgagui, nugue Toma? Dá nja̱pi nuto gatho camfrigui masque hinxa hyandgagui. 30Ndunthi ma'ra ya da̱nga nt'udi bi 'yøt'a ra Jesu ja yá thandi yá nxadi, pe nu'ʉ́ hinxa t'ofo ja nuna ra t'ofo. 31Pe nuyá bi t'ofo pa da za gui camfrihʉ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gue'a̱ ra Cristo rá T'ʉ Ajua̱, ne pa 'bʉ gui camfrihʉ, da nja ri tehʉ pa nza̱ntho po rá ngue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\