NSANJUA 3

1Ha mi 'bʉ 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Nicodemo mrá nda̱ de ra hmunts'a nda̱ gá xodyo, ne mrá fariseo. 2Nu'á̱ bi ma dega xuui pa bá c'a̱'tsa ra Jesu ne bi 'ñembabi: ―Xahnate, dí pa̱he gue Ajua̱ xpá mɛñ'a'i pa gui xancaguihe, ne guí 'bʉi con gue'a̱, ngue'a̱ 'bʉ hingrí 'bʉhma̱ con gue'a̱ hinda za gui 'yøthma̱ nuya da̱nga nt'udi guí øt'e. 3Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Xi majua̱ni dí xi'a'i, nu'a̱ tó'o hinda yopa 'mʉi ma'ra'yo hinda za da 'mʉ ja rá hmanda Ajua̱. 4Nu'bʉ́ ra Nicodemo bi 'ñembabi: ―¿Hanja da za 'nara nda̱xjua ja̱'i da yopa 'mʉi ma'ra'yo? ¿Ha gue da za da yopa yʉt'a ja rá mʉi rá na̱na̱ ne da yopa 'mʉi? 5Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Xi majua̱ni dí xi'a'i, nu'a̱ tó'o hinda 'mʉi de ra dehe ne de ra Ma̱ca Nda̱hi, hinda za da yʉt'a ja rá hmanda Ajua̱. 6Nuto gatho bi mba̱tsi dega ja̱'i, gue'a̱ 'nara ja̱'i, ha nu'a̱ tó'o bi yopa 'mʉi ma'ra'yo dega Ma̱ca Nda̱hi, gue'a̱ 'bʉi dega hoga nda̱hi. 7Oguí 'yø ngue'a̱ dí xi'a'i gue mahyoni gui yopa 'bʉhʉ ma'ra'yo. 8Nura nda̱hi 'yo habʉraza, ne guí øde bʉ, pe hinguí pa̱di habʉ brí 'ñehe nixi habʉ rí ma. Njabʉ nehe ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ ri mpɛfi ja yá mfeni nuto gatho xa 'mʉi ma'ra'yo de gue'a̱. 9Nu'bʉ́ bi da̱di ra Nicodemo ne bi 'ñembabi: ―¿Pe hanja da za da njabʉ? 10Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―¡Conque grá xahnate de Israel ne hinguí pa̱di nuya ya t'øt'e! 11Xi majua̱ni dí xi'a'i, dí ma̱ñhe nú'a̱ dí pa̱he, ne dí damajua̱nihe de nú'a̱ stá hanthe, pe nu'ahʉ́ hinguí ne gui camfrihʉ nú'a̱ dí damajua̱nihe. 12'Bʉ hinguí camfrihʉ nú'a̱ dí xi'ahʉ de nú'a̱ jaua ja ra ximhai, nu'bʉ́ ¿hanja da za gui camfrihʉ 'bʉ ga xi'ahʉ ya t'øt'e de mahets'i? 13Ni 'nara meximhai hinxa ma mahets'i pa bá ha̱ ra noya de ya t'øt'e de guehni, hønsɛ nú'a̱ to'o bá ca̱i de mahets'i, go gue'a̱ Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i, go gue'a̱ ma̱ de ya t'øt'e de mahets'i ngue'a̱ ja ra menguni. 14Y Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i ma da t'ø'tuabi ngu bi 'yøt'a ra Moise bi pø'tsa ra qu'eña̱ dega bøja̱ maña̱ ja 'nara za nu de mi 'bʉi ja ra 'yo'mtha, njabʉ nehe mahyoni dra 'bø'tse maña̱ ja 'nara za Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i. 15Pa njabʉ nuto gatho da gamfri'a̱ hinda 'mɛdi, ma da mɛ'tsa ra te pa nza̱ntho. 16Ajua̱ xi bi ma̱di nts'ɛdi gatho ya ja̱'i de ra ximhai, hangue bá pɛhna rá 'ra T'ʉ, pa nuto gatho da gamfri'a̱ hinda 'mɛdi, nú'ʉ́ ma da mɛ'tsa ra te pa nza̱ntho. 17Ajua̱ bá pɛhna rá T'ʉ pa guecua ja ra ximhai pa da pøhø ya ja̱'i, hingue pa da mɛhni'ʉ ja ra nidu. 18Nu'a̱ tó'o camfri'a̱ hinda 'bɛhna ja ra nidu, pe nu'a̱ tó'o hingui camfri'a̱, gue'a̱ ya xa t'ɛ'mbi pa dra 'bɛhna ja ra nidu, ngue'a̱ hinxa gamfribi rá thuhu rá 'ra T'ʉ Ajua̱. 19Nu'ʉ́ ma dra 'bɛhna ja ra nidu ngue'a̱ ra ñot'i bi zøhø ja ra ximhai, pe nu'ʉ́ ma'na ri ho da 'mʉta ja ra 'bɛxuui ngue'a̱ hingui ho nú'a̱ øt'e'ʉ. 20Nuto gatho øt'a ya t'øt'e hingui ho, ri ʉtsa ra ñot'i ne hingui cuat'a ja ra ñot'i ngue'a̱ tsu da hnequi yá ts'o'bɛfi. 21Pe nu'a̱ tó'o øt'a ngu nú'a̱ ma̱nga majua̱ni, gue'a̱ cuat'a ja ra ñot'i pa da hnequi gue nú'a̱ øt'e, øt'e co rá ts'ɛdi Ajua̱. 22Nepʉ 'mɛfa ra Jesu bi ma pa ra hai Judea co yá nxadi, ne ja bá 'bʉini'ʉ 'raya pa, ne bá øt'a ra sistehe de guehni. 23Ne nura Xuua mi øt'a ra sistehe nuni Enón gueta Salim, ngue'a̱ xi mi ja ndunthi ra dehe de guehni, ne mi pa ya ja̱'i pa mri nxistehe'ʉ. 24Ne ra Xuua hinxqui jot'atho ja ra fadi. 25Ha nuyá nxadi ra Xuua mi ntsanoyaui 'rayá mixodyoui de ra sistehe pa ra nt'axqui. 26Nepʉ bi ma ya nxadi bá c'a̱'tsa ra Xuua ne bi 'ñembabi: ―Xahnate, nu'i gá damajua̱ni de nú'a̱ ra 'ñøhø gá nuui ri'nandi ra da̱the Jordá, ha nubyá bí øt'a ra sistehe nehe, y gatho ya ja̱'i pa ja rí mani. 27Nu'bʉ́ ra Xuua bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Hinda za te da mɛsɛ 'na 'bʉ Ajua̱ hingo da 'bɛpa 'na. 28Nu'ahʉ ya xcá 'yøhʉ stá ma̱ gue hingo guecagui drá Cristo nú'a̱ xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda, hønsɛ bá pɛncagui pa go ga 'mɛt'o de gue'a̱. 29Nja ngu 'nara 'ñøhø to'o ri ntha̱tui 'nara 'bɛhña̱, go gue'a̱ rá 'bɛhña̱'a̱. Ne nurá amigo nú'a̱ ra 'ñøhø ra medintha̱ti di 'bahui ne øts'e te ma̱, ne da johya'a̱ nu stí 'yøtua rá noya ne sta hyandi da mɛui rá 'bɛhña̱. Njabʉ nehe xi drí johya ngue'a̱ dí øde de nú'a̱ bí øt'a ra Jesu, ne ngue'a̱ dí øde gue ndunthi ri dɛni'a̱. 30Ngue'a̱ nu'á̱ mahyoni ma'na go da nja rá nsu'a̱, ha nuga da uadi ma nsu. 31Ngue'a̱ nu'á̱ xqui 'ñehe de mahets'i, hangue ma'na ja rá nsu de gatho, pe nu ngugui drá ja̱'itho de ra ximhai, hangue dí pa̱di nsøcta nú'ʉ ya t'øt'e jaua ja ra ximhai. 32Y nú'á̱ go gue'a̱ ma̱ de nú'a̱ te xpá hyandi ne de nú'a̱ te xpá 'yøde nuni mahets'i, pe masque njabʉ, hinto camfribi nú'a̱ ma̱ñ'a̱. 33Pe nu'a̱ tó'o da gamfribi nú'a̱ ma̱ñ'a̱, nehe ma̱ gue Ajua̱ ma̱nga majua̱ni. 34Ngue'a̱ nurá T'ʉ Ajua̱ xpá mɛhni ma̱nga nú'ʉ ya noya bá xipabi Ajua̱, ngue'a̱ nu'á̱ xa umba maxøgue rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 35Ajua̱ ra Dada xi di ma̱di rá T'ʉ, hangue xa 'yɛnt'ua gatho ja rá 'yɛ'a̱. 36Nu'a̱ tó'o camfri ra T'ʉ, go gue'a̱ pɛ'tsa ra te pa nza̱ntho, pe nu'a̱ tó'o hingui ne da gamfri ra T'ʉ, hinhya'mʉ da zʉ ra te pa nza̱ntho, hønsɛ rá cuɛ Ajua̱ ma da zʉdi'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\