NSANJUA 5

1Nepʉ 'mɛfa bi nja 'nará ngo ya xodyo nuni Jerusale, ne ra Jesu bi mani. 2Y de guehni Jerusale mi ja 'nara mothe xqui thu'mbabi rá thuhu Betesda de ra hña̱qui ebreo, habʉ mi ja cʉt'a ya porta, ne mi gueta ra gosthi hnini habʉ mi thu'mbabi ra 'Ñu gá Ma'yo. 3Ha mi 'boni ndunthi ya da'thi, ya goda, ya doua, ne ma'ra ya ts'onate mi tø'mi rá nhua̱t'i ra dehe. 4Ngue'a̱ ja ra ora mi ca̱ini 'nará ɛnxɛ Ajua̱ ja ra mothe pa mi ua̱nt'a ra dehe. Ne nu'a̱ tó'o rá mʉdi mi cʉt'a mbo ra dehe ora dra hua̱nt'i, nú'á̱ go gue'a̱ mi ña̱ni de nu'a̱raza ra hñeni mi pɛ'tsi. 5Ha mi 'bʉhni 'nara 'ñøhø ya mi pɛ'tsa 'natema'rɛt'a ma hña̱to njɛya de mri hñeni. 6Ha nura Jesu bi hyandi mi 'bɛni ne bi ba̱di gue ya'bʉ xqui njabʉ, ne bi 'ñembabi: ―¿Ha guí ne gui ña̱ni? 7Ha nura da'thi bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Ndada, jo'o to'o da cʉtcagui mbo ra mothe nura ora sta hua̱t'a ra dehe, ha nura ora ga nehma̱ ga cʉt'i nu ma'na da da̱ma 'mɛt'o de gueque. 8Hangue ra Jesu bi 'ñembabi: ―Nangui, jʉxa ri mfidi ne 'yo. 9Nu'bʉ́ nura 'ñøhø'a̱ 'bestho bi ña̱ni, ha bi gʉxa rá mfidi ne bi 'ño. Ha nura pa'a̱ mrá pa dega tsaya. 10Hangue ya nda̱ gá xodyo bi 'ñembabi'a̱: ―Núbya rapaña go ra pa dega tsaya, ne ma leyhʉ hingui unga nsɛqui gui hña̱xa ri mfidibya. 11Ha nú'a̱ ra 'ñøhø xqui ña̱ni bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nú'a̱ to'o bi 'yøthegui go gue'a̱ bi xicagui gue ga jʉxa ma mfidi ne ga 'yo. 12Nepʉ nu'ʉ́ bi 'yambabi: ―¿To'o bi xi'a'i gui jʉxa ri mfidi ne gui 'yo? 13Ha nú'a̱ ra 'ñøhø xqui ña̱ni himbi ba̱di to'o xqui 'yøthe'a̱, ngue'a̱ mi 'bʉhni ndunthi ya ja̱'i y nura Jesu ya xqui ma. 14'Mɛfa ra Jesu bi hyonga nú'a̱ ra da'thi mbo ra nda̱nija̱ ne bi nthɛui ma'na'qui ne bi 'ñembabi: ―Nu'i ya xcá ña̱ni. Ya oxqui ma gui yopa 'yøt'a ya ts'oqui ma'na'qui, pa hingui thogui ma'ra ya ts'othogui ma'na strá nts'o. 15Nepʉ nura 'ñøhø'a̱ bi ma bá xipa ya nda̱ gá xodyo gue go mi gue'a̱ ra Jesu xqui 'yøthe'a̱. 16Hangue por gue'a̱ ya nda̱ gá xodyo xi mi ʉtsa ra Jesu, ne xi mi ne da hyohma̱, ngue'a̱ nu'á̱ mi øt'a ya da̱nga nt'udi de nuya pa dega tsaya. 17Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñena: ―Ajua̱ ma Dada hingui tsaya di mpɛfi, njabʉthogui nehe hindí tsaya. 18Hangue nuya nda̱ gá xodyo ma'na xi mi 'ramanu da hyohma̱, ngue'a̱ nu'á̱ himi øta ra ley nú'a̱ mi ma̱ de ra pa dega tsaya, ne ngue'a̱ mi ma̱ gue Ajua̱ mrá Dada'a̱, y njabʉ mri nhyɛcuaui Ajua̱. 19Hangue ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, hinda za te da 'yøt'asɛ rá T'ʉ Ajua̱. Ngue'a̱ nu'á̱ handi te gatho øt'a Ajua̱ rá Dada, y nú'a̱ handi gue'a̱ øt'e nehe, ngue'a̱ te gatho øt'a rá Dada, gue'a̱ øt'a ra T'ʉ nehe. 20Ajua̱ ra Dada xi ma̱di rá T'ʉ, ne utuabi te gatho øt'e'a̱. Ne ma da 'ñutuabi yá 'bɛfi ma'na dya da̱ngui que nú'ʉ xcá hyanthʉ, pa xi gui 'yøhʉ. 21Ajua̱ ra Dada jʉxa gatho nú'ʉ xa du ne umbabi'ʉ ra te. Njabʉ nehe rá T'ʉ'a̱ umbabi ra te to'oraza nú'a̱ go da ne'a̱. 22Ajua̱ ra Dada hingui ha̱'mba nguɛnda ni 'nara ja̱'i, nguetho gatho xa 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ rá T'ʉ pa go da hña̱'mba nguɛnda'a̱, 23pa njabʉ gatho ya ja̱'i da numansu ra T'ʉ ngu di numansu'ʉ Ajua̱ rá Dada. 'Bʉ to'o hingui numansu ra T'ʉ, nehe hingui numansubi rá Dada nú'a̱ to'o bá pɛhni. 24Xi majua̱ni dí xi'ahʉ: Nu'a̱ tó'o huxa nt'øde nú'a̱ dí ma̱ ne camfri Ajua̱ nú'a̱ bá pɛncagui, pɛ'tsa ra te pa nza̱ntho, ne hinda 'bɛhna ja ra nidu, ngue'a̱ nu'á̱ ja ra uɛnda ya xa du ne xa yopa nte pa da mɛ'tsa rá te pa nza̱ntho. 25Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, ma da zø ra pa ne majua̱ni nubya ya ja, gue nú'ʉ xa du da 'yøde nú'a̱ ma̱nga rá T'ʉ Ajua̱, ha nu'ʉ tó'o da hñuxa nt'øde ma da nja yá te pa nza̱ntho. 26Ngue'a̱ Ajua̱ ra Dada ha̱sɛ ra ts'ɛdi pa da unga ra te pa nza̱ntho. Njabʉ nehe rá T'ʉ bi umba ra ts'ɛdi pa da unga ra te pa nza̱ntho nehe. 27Ne xa 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ rá T'ʉ pa go da hña̱'mba nguɛnda gatho ya ja̱'i de ja ra ximhai, ngue'a̱ go gue'a̱ Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i. 28Oguí 'yøhʉ ngue'a̱ dí xi'a'ihʉ njabʉ. Ngue'a̱ ma da zø ra pa nuto gatho xa du ma da 'yøde sta ña̱ rá T'ʉ Ajua̱. 29Y nú'ʉ to'o gatho xa 'yøt'a nú'a̱ xá hño ma da nangui pa da nja yá te pa nza̱ntho, ha nu'ʉ tó'o xa 'yøt'a nú'a̱ hingui ho ma da nangui pa da 'bɛhna ja ra nidu. 30Nuga hingui tsa te ga øt'asɛ. Nú'a̱ xicagui ma Dada, gue'a̱ dí øt'e, ne dí øt'a ra ts'ʉtbi ngu di 'bɛpqui, ne nura ts'ʉtbi'a̱ go gue'a̱ xá hño ngue'a̱ dí ø'tua rá paha ma Dada nú'a̱ to'o bá pɛncagui, hingo dí øt'a nú'a̱ go ma pahasɛga. 31'Bʉ nuga gra ma̱nsɛ to'ogui, hinte da muui nú'a̱ ga ma̱. 32Pe 'bʉi 'na to'o damajua̱ni to'ogui, ne dí pa̱di gue nú'a̱ ma̱ñ'a̱ xi di muui. 33Nu'ahʉ xcá pɛnhʉ ya 'mɛhni pa da 'yambabi ra Xuua de gueque, y nu'á̱ bi damajua̱ni to'ogui ne bi xi'ahʉ nú'a̱ majua̱ni. 34Pe pa gueque ni 'nara ja̱'i hindí honi to'o da da̱di por gueque. Nuga hønsɛ dí ben'ahʉ nú'a̱ bi ma̱nga ra Xuua, qué pa gui mpøhøhʉ. 35Ra Xuua gue'a̱ mi nja ngu 'nara ñot'i, mi yo't'a ri mfenihʉ de nú'a̱ mi xi'ahʉ. Ha nu'ahʉ́, gá 'yødehʉ co ra johya nú'a̱ te mi ma̱, pe hønsɛ 'raya zi patho. 36Nuga dí pɛ ya 'bɛfi ngu xa 'racagui Ajua̱ ma Dada ga juadi ga pɛfi, y nuya 'bɛfi dí pɛfi go gue'ʉ damajua̱ni gue go Ajua̱ xpá mɛncagui. Y nuya 'bɛfi'ʉ ma'na ya da̱ngui pa da fa̱di to'ogui que nú'a̱ bi ma̱nga ra Xuua de gueque. 37Ma Dada to'o bá pɛncagui go gue'a̱ damajua̱ni to'ogui, masque hinhya'mʉ xcá 'yøhʉ xa ña̱'a̱ nixi xcá hyanthʉ tengu'a̱. 38Ne nurá noya'a̱ hinxa zoda ri mfenihʉ, nguetho nu'ahʉ hinxcá camfriguihʉ gue nuga go rá 'mɛhnigui'a̱. 'Bʉ xcá camfriguihʉhma̱, nu'bʉ́ gri pa̱hma̱hʉ te rí bønga ra Ma̱ca T'ofo. 39Nu'ahʉ hinhya'mʉ guí hɛhʉ ra Ma̱ca T'ofo, xi guí he'thʉ pa xahma̱ ja gui tsʉhma̱hʉni ra te pa nza̱ntho, pe hingui tso ri mfenihʉ de nú'a̱ guí he'thʉ, ngue'a̱ ja nura T'ofo'a̱ ja ma̱ni de gueque. 40Ha nu'ahʉ́ hinguí ne gui camfriguihʉ pa da za gui tsʉhma̱hʉ nú'a̱ ra te pa nza̱ntho. 41Nuga hindí ma̱nga njabʉ pa da 'ñesca ma nsu ya ja̱'i. 42Dí ma̱nga njabʉ ngue'a̱ dí pa̱di gue nu'ahʉ hingrí ma̱dihʉ Ajua̱. 43Masque stá ehma̱ de rá thuhu Ajua̱ ma Dada, pe nu'ahʉ hinxcá numansuguihʉ. Pe nu'bʉ 'nara ja̱'i da 'ñehe de rá thuhusɛ, nu'bʉ́ ha̱, go guí numansuhʉ'a̱. 44Hinguí ne gui camfriguihʉ ngue'a̱ go 'mɛt'o guí 'ñe'tsua nsusɛhʉ 'na ngu ma'na, hingo guí hoñhʉ da 'ñe'ts'a ri nsuhʉ Ajua̱ nú'a̱ 'natho. 45Oguí beñhʉ gue go nuga ma ga ña̱p'a'ihʉ ja rá thandi Ajua̱ ma Dada. Nurá ley ra Moise go gue'a̱ ma da ña̱p'a'ihʉ, nú'a̱ ts'a guí camfrihʉ da ña̱ñ'a'ihʉ. 46'Bʉ gri camfrihma̱hʉ nú'a̱ bi 'yofo ra Moise, nu'bʉ́ gri camfriguihʉ hma̱ha̱ nehe, ngue'a̱ nu'á̱ bi 'yofo de gueque. 47Ha nu'bʉ hinguí camfrihʉ nú'a̱ bi 'yofo'a̱, nu'bʉ́ ¿hanja da za gui camfrihʉ nú'a̱ dí ma̱ngá?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\