NSANJUA 7

1'Mɛfa ra Jesu bi 'ñonitho ja ra hai Galilea, himbi ne ma bá 'bʉhni Judea ngue'a̱ nuya nda̱ gá xodyo de guehni mi honi hanja da za da hyo'a̱. 2Ha ya mi ma da dat'a 'nará ngo ya xodyo go mrá ngo dega nthøja̱'tsi. 3Hangue yá høcu ra Jesu bi 'ñembabi: ―Grí ma pa Judea, pa nuya ja̱'i mri dɛñ'a'i de guehni da za da hyandi'ʉ nehe nú'ʉ ya da̱nga nt'udi guí øt'e. 4Ngue'a̱ 'bʉ 'nara ja̱'i ne to'o da hyandua rá 'bɛfi, nu'á̱ hinda 'yøt'a rá 'bɛfi mant'a̱gui. Ya gue guí øt'a nuya da̱nga t'øt'e, 'yøt'e'ʉ ja yá thandi gatho ya ja̱'i pa da hyanda nú'a̱ guí øt'e. 5Nuyá høcu'a̱ bi xipabi njabʉ ngue'a̱ nixi gue'ʉ himi camfri ua go mi gue'a̱ rá 'mɛhni Ajua̱. 6Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Pa gueque hinxa zøta ma ora pa ga mani, pe nu'ahʉ́, otho ri orahʉ. 7Ya ja̱'i hingui tsa da ʉtsa'ihʉ, pe nuga ha̱, di ʉtsagui, ngue'a̱ dí xipabi de yá ts'o'bɛfi'ʉ. 8Nu'ahʉ́, go da rí maha ra ngo. Nuga hinga ma, asta hinda zø ma ora pa ga ma. 9Ha nu mi xipabi njabʉ, bi ma'ʉ, ha nura Jesu bi gotritho Galilea. 10Nepʉ ra Jesu bi ma nehe ja ra ngo, pe asta 'mɛfa. Bi ma pe mant'a̱guitho pa hinto da hyandi. 11Ha nuya nda̱ gá xodyo nú'ʉ mi ne da hyohma̱'a̱ xi mi honi'ʉ de guehni ja ra ngo ne mi eñ'ʉ: ―¿Habʉ di 'youa'a̱ 'bʉ? 12Ha ndunthi de nuya ja̱'i mi 'yoni ja ra ngo xi mi ña̱ de gue'a̱. 'Ra mi ena: “Nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱ xi ra hoja̱'i”; ha nu ma'ra mi ena: “Hinga majua̱ni, hønsɛ hat'atho ya ja̱'i.” 13Pe nu'ʉ́ mi ña̱ zi njante pa hinto da 'yøde, ngue'a̱ mi tsu yá mixodyoui nú'ʉ myá nda̱ de gue'ʉ. 14Ts'a mi 'yo made ra ngo ra Jesu bi yʉt'a ja ra nda̱nija̱ pa bi nxahnate. 15Ha nuya nda̱ gá xodyo xi bi 'yø ne bi 'ñémsɛ'ʉ: ―¿Hanja nuni ra Jesu nts'ɛdi ja rá mfa̱di ha hinxa nxadi? 16Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nú'a̱ dí udi, hingo dí ma̱nsɛga. Nu'á̱ bí ehe de Ajua̱ nú'a̱ to'o bá pɛncagui. 17Nu'a̱ tó'o da ne da 'yø'tuabi rá paha Ajua̱, ma da ba̱di de nú'a̱ ma nt'utuate ua bí ehe de Ajua̱ o ua go dí bensɛga nú'a̱ dí ma̱. 18Nu'a̱ tó'o bensɛ nú'a̱ ma̱, nú'á̱ go gue'a̱ ne da t'e'tsua rá nsu. Pe nu'a̱ tó'o ne da 'ñe'tsuabi rá nsu nuto bá pɛhni'a̱, nu'á̱ ma̱nga majua̱ni ne hingui hate. 19Ra Moise xa 'ra'a'ihʉ ra ley, pe ni 'na de gue'ahʉ hinxcá 'yøtehʉ nura ley'a̱. Nu'bʉ gri øthma̱hʉ nú'a̱ ma̱, nu'bʉ́ ¿hanja guí beñhʉ gui hyogaguihʉ? 20Ha nura hmuntsja̱'i bi da̱di ne bi 'ñena: ―Nu'i pø guí 'ñoui ra ts'onda̱hi. ¿To'o xa beni da hyo'ague? 21Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Hønsɛ ngue'a̱ dá pɛ 'nara 'bɛfi nú'a̱ ra pa dega tsaya dá japi bi ña̱ni 'nara da'thi, hangue por gue'a̱ grí 'yøhʉ. 22Pe xi nu'ahʉ nehe, nú'a̱ ra pa dega tsaya guí hu'tsuahʉ ra seña ja yá ndo'yo ri ba̱tsihʉ ngu bi 'yøt'a ndu ri dadahʉ, desde rá mʉdi bi hñuxa nura seña ja yá ndo'yo, ne 'mɛfa ra Moise mi manda da t'øt'a njabʉ nehe, masque hingo bi mʉti. Hangue ringue'a̱ nu'ahʉbya, ngu da dat'a rá hña̱to ma pa de xa 'mʉi ri t'ʉba̱tsihʉ guí hu'tsuahʉ ra seña, masque ra pa dega tsaya. 23'Bʉ nu'ahʉ guí hu'tsuahʉ ra seña ri ba̱tsihʉ ra pa dega tsaya hønsɛ pa hingui ts'ocuahʉ rá ley ra Moise, nu'bʉ́ xi ¿hanja guí pø ri cuɛhʉ con gueque ngue'a̱ stá øthebi maxøgue rá ndo'yo 'nara 'ñøhø nura pa dega tsaya? 24Guí beñhʉ gue hinxá hño nú'a̱ dá øt'e, ngue'a̱ dá øt'e ra pa dega tsaya. Oguí da̱ma beñhʉ ua hingui ho 'nara t'øt'e asta hingo 'mɛt'o gui pa̱hʉ ua majua̱ni hingui ho o hina, pa njabʉ da za gui beñhʉ ngu rí 'ñepi nú'a̱ ra t'øt'e. 25Ha nu 'raya me Jerusale bi 'ñena: ―¿Ha hingo guehni thoni pa da tho? 26Xini 'bahni ña̱ ja yá thandi ya ja̱'i ne hinte sipabi. ¿Ha gue camfri ma nda̱hʉ gue xi majua̱ni go guehni ra Cristo rá 'mɛhni Ajua̱ pa e da nda̱? 27Pøde hina, ngue'a̱ nujʉ dí pa̱hʉ habʉ ra menguni. Ngue'a̱ nu stí zø ra Cristo hinto ma da ba̱di habʉ dra mengu'a̱. 28Ra Jesu bi 'yøde te mi ma̱nga ya ja̱'i, hangue nu mi nxahnate'a̱ ja ra nda̱nija̱ bi ña̱ nts'ɛdi bi 'ñena: ―¡Guí pa̱caguihʉ ne guí pa̱hʉ habʉ drá mengu! Nuga hinstá esɛhɛ. Nú'a̱ to'o bá pɛncagui go guesɛ'a̱ Ajua̱ nú'a̱ xi majua̱ni, ne nu'ahʉ́ hinguí pa̱hʉ'a̱. 29Nuga dí pa̱ca'a̱ ngue'a̱ stá ehe de gue'a̱, ne go gue'a̱ bá pɛncagui. 30Hangue nu mi 'yøde ya nda̱ gá xodyo bi ma̱nga ra Jesu njabʉ, ma'na mi ne'ʉ da gʉ'a̱ pa da zixhma̱'a̱ nts'a̱hni, pe hinto bi gʉ ngue'a̱ himi tsøta rá ora. 31Pe ndunthi ya ja̱'i de guehni bi gamfri'a̱ ne mi eñ'ʉ: ―Xi nu sta zøhø nura Cristo pa da nda̱, ¿ha gue ma da 'yøt'a ma'ra ya da̱nga nt'udi que nú'a̱ øt'ni? 32Y nuya fariseo mi 'yøde bi ma̱nga njabʉ ya ja̱'i, nu'bʉ́ nu'ʉ́ ne ya nda̱ gá macja̱ bi mɛhna 'raya gʉnts'a̱hni pa da gʉhma̱ ra Jesu. 33Hangue ra Jesu bi 'ñena: ―Ya ts'ʉtho ya pa ma ga 'bʉi con gue'ahʉ, nepʉ ma ga yo pengui habʉ bí 'bʉi nú'a̱ to'o bá pɛncagui. 34Ma gui hyongaguihʉ pe hingui ma gui tsʉcaguihʉ, ne hinda za gui mahani habʉ ma ga 'bʉca. 35Nu'bʉ́ ya nda̱ gá xodyo mi 'bʉhni bi 'ñémbabi 'na ngu 'na: ―¿Habʉ ma dí mani 'bʉ pa ena gue ya hinda za ga tsʉhʉ? ¿Ha gue ma da ma pa ja yá hai ya me Grecia habʉ bí 'bʉi ma mixodyohʉ nú'ʉ xa nxani, ne ma dí xahna nehe ya me Grecia? 36¿Te rí bønga nuya noya xa ma̱ni 'bʉ, ena: “Ma gui hyongaguihʉ pe hingui ma gui tsʉcaguihʉ, ne hinda za gui mahani habʉ ma ga 'bʉca”? 37Nurá nga̱ts'i ra pa de ra ngo go gue'a̱ ma'na ra da̱ngo nú'a̱ ra pa'a̱, ra Jesu bi 'mai bi ña̱ nts'ɛdi ne bi 'ñena: ―Nu'a̱ tó'o tsʉ ra nduthe dá 'ñehe da zʉcagui pa da ntsithe. 38Ngu ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo, nu'a̱ tó'o da gamfrigui ma da bøhø ra dehe dega te ja rá coraso ne da nja ngu 'nara da̱the. 39Ra Jesu bi ma̱ de ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ mi ma da t'umba nuto mi ma da gamfri'a̱. Pe nura Ma̱ca Nda̱hi hinxqui 'bɛhnitho, ngue'a̱ ra Jesu hinxqui menguitho ja rá nsunda nuni mahets'i. 40Ha ya ja̱'i mi 'yøde nuya ya noya, 'ra mi ena: ―Xi majua̱ni go guehni rá da̱nga 'mɛhni Ajua̱ nú'a̱ mi hma̱ da 'ñehe. 41Ha nu ma'ra mi ena: ―Go guehni ra Cristo rá 'mɛhni Ajua̱ bá e pa da nda̱. Ha nu ma'ra mi ena: ―¿Pe hanja? ¿Ha dra menguni Galilea ra Cristo? 42Hina. Ngue'a̱ ja ra Ma̱ca T'ofo ma̱ gue nura Cristo ma da 'ñehe de yá ja̱'i ndu ra Davi, ne ma dra me Belé nuni ja ra t'ʉhnini habʉ mrá mengu ndu ra Davi. 43Ne njabʉ ya ja̱'i 'rama'na'ño mi ma̱ñ'ʉ de gue'a̱. 44Ha nu 'ra mi ne da zixhma̱ nts'a̱hni, pe hinto bi gʉ'a̱. 45Ha nuya gʉnts'a̱hni xqui 'bɛhni da gʉhma̱ ra Jesu bi mengui habʉ mi 'bʉ ya nda̱ gá macja̱ ne ya fariseo, ne bi t'embabi: ―¿Hanja hinguá tsihʉ? 46Ha nuya gʉnts'a̱hni bi da̱di ne bi 'ñena: ―¡Hindá tsihe ngue'a̱ dá ødehe ya hoga noya bi ma̱ nú'a̱ hinhya'mʉ stá øhe to'o xa ma̱ njabʉ! 47Nu'bʉ́ nuya fariseo bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―¿Ha gue ne'ahʉ ya xa hya'ahʉ'a̱? 48Guí pa̱hʉ gue ni 'na de guecje núje dyá nda̱he de ma nija̱hʉ ne dyá fariseohe hinstá camfrihe nú'a̱ xa ma̱ñ'a̱. 49Nú'ʉ xa gamfri'a̱ go gue'ʉ nú'ʉ hingui pa̱ ra ley, y go gue'ʉ ya xa t'eque pa ra 'ñʉ. 50Ha nura Nicodemo mi 'bʉhni nehe xqui munts'ui yá mifariseoui, ne go gue'a̱ xqui ma dega xuui pa bá c'a̱'tsa ra Jesu. Nu'bʉ́ nu'á̱ bi 'ñembabi gatho nú'ʉ mi 'bʉhni: 51―Pe numa leyhʉ ma̱ gue hinto tsa ga tsa̱mhʉ nts'a̱hni 'bʉ hinda nja ra nthanthya̱ 'mɛt'o pa ga pa̱hʉ te 'bɛ'a̱ xa 'yøt'e. ¿Ha gue njabʉ ma̱, o hina? 52Nepʉ nu'ʉ́ bi da̱tuabi ra Nicodemo ne bi 'ñembabi: ―¿Ha gue ne'i go grá me Galilea pa guí ne gui camfri'a̱? Hñe'ta ra Ma̱ca T'ofo pa gui pa̱di gue jo'o ni 'nará 'mɛhni Ajua̱ nú'a̱ dra me Galilea. 53Nepʉ gatho ya ja̱'i bi ma yá ngu'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\