NSANJUA 8

1Ha ra Jesu bi ma ja ra t'øhø 'bo Olivo. 2Nepʉ rá hyax'a̱ bi mengui'a̱ ma'na'qui pa ja ra nda̱nija̱, ne ja bi munts'uini gatho ya ja̱'i, ne bi hñuhni'a̱ pa mi xahni'ʉ. 3Nepʉ nuya xahnate de ra ley ne ya fariseo bá tsimpabi 'nara 'bɛhña̱ xqui ts'ʉdi mri hñuxui 'nara medintha̱ti, ne bri 'ba'ma madetho habʉ mi 'bʉ ra Jesu co ya ja̱'i. 4Nepʉ nu'ʉ́ bi 'ñembabi: ―Xahnate, nuna 'bɛhña̱ bi ts'ʉdi mri hñuxui 'nara medintha̱ti. 5Nura Moise 'bɛpcahʉ ja rá ley gue ga hohʉ co ya nc'ahni nuya 'bɛhña̱ ga tsʉhʉ di øt'a njabʉ. Xi'i, ¿te go xi guí ma̱ngue? 6Nú'ʉ́ bi ma̱nga njabʉ hønsɛ pa xa 'yøde'ʉ te xa da̱di hma̱ha̱ ra Jesu, pa njabʉ xa za xa ña̱pahma̱. Ha nura Jesu bi ndoqui ne bi 'yofo 'raya noya ja ra hai co rá dedo. 7Pe nu'ʉ́ mi sigui mi ambabi'a̱, nu'bʉ́ nu'á̱ bi 'mai ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu'a̱ tó'o hinxa 'yøt'a ni 'nara ts'oqui, dá føtua 'nara mʉdi nc'ahni nuna ra 'bɛhña̱. 8Ne bi yopa ndoqui'a̱ ne bi sigui bi 'ñofo ja ra hai co rá dedo. 9Ha nu mi 'yøde'ʉ nú'a̱ bi ma̱ñ'a̱, bi zosɛ yá mfeni de yá ts'oqui'ʉ, ne bi mʉdi bi ma'ʉ 'rama'na, rá mʉdi bi ma nú'ʉ ma'na mi tsøxa yá jɛya, nepʉ gatho ma'ra, ne ra Jesu bi gosɛuini nú'a̱ ra 'bɛhña̱ mi 'bahni madetho. 10Nepʉ nura Jesu bi 'mai ne bi hyandi ya mi jo'oni ni 'na, hønsɛ nú'a̱ ra 'bɛhña̱ mi 'bʉhni, ne bi 'ñembabi'a̱: ―Na̱ná̱, ¿habʉ 'ba nú'ʉ to'o mi ña̱p'a'i? ¿Ha gue ya hinto ne da hyo'i dega nc'ahni? 11Ha nu'á̱ bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ya jo'o, Ndada. Nu'bʉ́ nura Jesu bi 'ñembabi'a̱: ―Nixi gueque hinte ma ga ø't'a'i. Grí ma, ne ya oxqui yopa øt'a ma'ra ya ts'oqui. 12Nepʉ ra Jesu bi yopa zofo ya ja̱'i ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nuga go guecagui drá ñot'i dí yo'tua yá mfeni ya ja̱'i. Nu'a̱ tó'o da dɛngagui hinda 'ño ja ra 'bɛxuui, nu'á̱ da mɛ'tsa ra ñot'i dega te pa nza̱ntho. 13Nepʉ nuya fariseo bi 'ñembabi'a̱: ―Nu'i guí ma̱nsɛ gue to'o'igue, hangue hinga majua̱ni nú'a̱ guí ma̱. 14Nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Masque dí ma̱nsɛ to'ogui, pe gue'a̱ majua̱ni nú'a̱ dí ma̱, ngue'a̱ nuga dí pa̱di habʉ stí 'ñehe ne habʉ grá ma, pe nu'ahʉ hinguí pa̱hʉ habʉ stí 'ñehe ni habʉ grá ma. 15Nu'ahʉ gyá meximhaithohʉ, ne guí ha̱ nguɛndahʉ ngu nú'a̱ guí bensɛhʉ. Pe nuga hinstá ehe pa to ga ha̱'mba nguɛnda. 16Pe nu'bʉ to'o dí ha̱'mba nguɛnda, nu'bʉ́ nú'a̱ dí ma̱ gue'a̱ majua̱ni, ngue'a̱ hingo dí ha̱nsɛ nguɛnda, go dí ha̱'be nguɛnda ma Dada nú'a̱ to'o bá pɛncagui. 17Nehe xa t'ofo ja ri leyhʉ, nu'bʉ yoho ya ja̱'i da damajua̱ni ne 'nada nú'a̱ da ma̱ñ'ʉ, go gue'a̱ majua̱ni. 18Nuga dí ma̱nsɛ to'ogui, ne ma Dada nú'a̱ to'o bá pɛncagui, ne'a̱ damajua̱ni to'ogui. 19Ha nu'ʉ́ bi 'ñembabi: ―¿Habʉ bí 'bʉ ri Dada? Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Nu'ahʉ hinguí pa̱cjʉ, hangue nixi ma Dada hinguí pa̱hʉ. 'Bʉ gri pa̱hma̱hʉ to'oguiga, nehe gri pa̱hma̱hʉ ma Dada. 20Ra Jesu bi ma̱nga njabʉ nu de mi xahna ya ja̱'i mbo ra 'mɛ'tsboja̱ ja ra nda̱nija̱, pe hinto bi gʉ nts'a̱hni ngue'a̱ mri 'bɛta rá ora'a̱. 21Ha nura Jesu bi yopa 'ñembabi'ʉ: ―Nuga ma ga maga, ha nu'ahʉ ma gui hyongaguihʉ pe ya gra jo'o, ne ma gui tuhʉ gri nduda ri ts'oquihʉ, hangue njabʉ hinda za gui mahani habʉ grá maga. 22Ha nuya nda̱ gá xodyo bi 'ñémsɛ'ʉ: ―¿Ha gue ma da hñosɛ 'bʉ? Hanja ena, “Hinda za gui mahani habʉ grá maga.” 23Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu'ahʉ gyá meximhaihʉ, ha nuga drá mengu mahets'i. Nu'ahʉ yá mɛti'ihʉ nuna ra ximhai, ha nuga hingo rá mɛtigui nuna ra ximhai. 24Hangue dí xi'ahʉ gue ma gui tuhʉ gri nduda ri ts'oquihʉ. Ngue'a̱ 'bʉ hingui camfriguihʉ gue go gueque ngu nú'a̱ stá xi'ahʉ, ma gui tuhʉ gri nduda ri ts'oquihʉ. 25Nepʉ nu'ʉ́ bi 'ñembabi'a̱: ―Xicje, ¿to'o'igue? Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Ya stá xi'ahʉ desde rá mʉdi to'ogui. 26Nuga masque jahma̱ ma'ra te ga xi'ahʉ de ri 'mʉihʉ ne de nú'a̱ xcá øthʉ, pe hønsɛ dí xi'ahʉ ngu nú'a̱ bi xicagui nú'a̱ to'o bá pɛncagui, y nu'á̱ ma̱nga majua̱ni. 27Pe nú'ʉ mi øde, himbi ba̱di gue ra Jesu mi ña̱ de Ajua̱ ra Dada. 28Hangue nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu xcrí pø'tshʉ Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i pa gui hyohʉ, gue'bʉ ma gui pa̱hʉ gue go gueque ngu nú'a̱ stá xi'ahʉ, ne ma gui pa̱hʉ gue hingo de ma ts'ɛdi sɛhɛ nú'a̱ dí øt'e, ngue'a̱ ngu nú'a̱ xa xica ma Dada gue'a̱ dí ma̱. 29Ha numa Dada nú'a̱ to'o bá pɛncagui 'bʉi con gueque, hinxa hyɛgasɛ, ngue'a̱ nza̱ntho dí øt'a nú'a̱ di ho'a̱. 30Nu mi ma̱nga njabʉ ra Jesu, bi gamfribi'a̱ ndunthi ya ja̱'i. 31Ha nura Jesu bi xipabi nuya xodyo xqui gamfri'a̱, ne bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ gui sigui gui camfrihʉ ma noya, nu'bʉ́ xi majua̱ni go ma nxadi'ihʉ. 32Ne ma gui pa̱hʉ nú'a̱ majua̱ni, ha nu'bʉ gui pa̱hʉ nú'a̱ majua̱ni, ya hingui ma gui 'mɛgohʉ. 33Ha nu'ʉ́ bi da̱di ne bi 'ñembabi'a̱: ―Nuje go guecje yá ja̱'iguihe ndu ra Abrá, ha hinhya'mʉ stá 'mɛgohe. ¿Hanja guí ena gue ya hinga ma ga 'mɛgohe? 34Nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, nu'a̱ tó'o øt'a ya ts'oqui go gue'a̱ rá 'bɛgo ra ts'oqui. 35'Nara t'ʉ cohi pa nza̱ntho ja rá ngu, pe 'nara 'bɛgo da nja ra pa da bøni da ma. 36Njabʉtho nehe Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i, 'bʉ da pøñ'a'ihʉ de ja rá 'yɛ ra ts'oqui, nu'bʉ́ dyá ba̱tsi'ihʉ Ajua̱ ne ya hindyá 'bɛgo'ihʉ ra ts'oqui. 37Nuga dí pa̱di gue nu'ahʉ yá ja̱'i'ihʉ ndu ra Abrá. Pe nu'ahʉ guí ne gui hyogaguihʉ ngue'a̱ hingrí hohʉ nú'a̱ dí ma̱. 38Nuga dí ma̱nga nú'a̱ xa xicagui ma Dada, ha nu'ahʉ guí øthʉ ngu nú'a̱ xa ma̱nga ri dadahʉ. 39Ha nu'ʉ́ bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Pe nuje ma dadahe ndu ra Abrá. Nu'bʉ́ nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉ xi majua̱ni go dri dadahma̱hʉ ndu ra Abrá, nu'bʉ́ gri øthma̱hʉ ngu mi øt'a̱. 40Pe nu'ahʉ guí ne gui hyogaguihʉ masque nuga go stá xi'ahʉ nú'a̱ ra noya xa xicagui Ajua̱. ¡Pe ndu ra Abrá himi øt'e ngu guí øthʉbya! 41Nu'ahʉ guí øthʉ ngu nú'a̱ øt'a ri dadahʉ. Nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi 'ñembabi ra Jesu: ―Nuje hingue to'oraza ma dadahe, 'nada nú'a̱ ma dadahe, go gue'a̱ Ajua̱. 42Ha nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉ Ajua̱ go dri dadahma̱hʉ'a̱, nu'bʉ́ gri ma̱cjhma̱hʉ, ngue'a̱ stá ehe de habʉ ndí 'bʉ'be'a̱. Ngue'a̱ hinstá esɛ, nu'á̱ go bá pɛncagui'a̱. 43¿Hanja hingui tso ri mfenihʉ nú'a̱ dí xi'ahʉ? Nu'ahʉ hingui tso ri mfenihʉ ngue'a̱ hinguí ne gui 'yøhʉ nú'a̱ dí ma̱. 44Ra ts'onda̱hi go gue'a̱ ri dadahʉ, ha nu'ahʉ́ go yá ba̱tsi'ihʉ'a̱, ne nu'ahʉ go guí nesɛhʉ gui 'yø'tuabihʉ nú'a̱ di ho'a̱. Ne nu'á̱ go gue'a̱ ra hyote desde ra mʉdi. Nu'á̱ hønsɛ hat'a ya ja̱'i ne hinhya'mʉ xa ma̱nga nú'a̱ majua̱ni. Nuya nc'uamba ma̱ñ'a̱ go xa zansɛ, ngue'a̱ nu'á̱ xi ra c'uamba ne go gue'a̱ ra dada de ya nc'uamba. 45Nu'ahʉ hinguí camfriguihʉ ngue'a̱ dí ma̱nga nú'a̱ majua̱ni. 46¿To'o 'na de gue'ahʉ da zʉtca 'nara ts'oqui? Jo'o. Nuga dí xi'ahʉ nú'a̱ majua̱ni. Nu'bʉ́ ¿hanja hinguí ne gui camfriguihʉ? 47Nu'a̱ tó'o rá mɛti Ajua̱ di ho da 'yøde nú'a̱ ma̱nga Ajua̱. Nu'ahʉ hingo yá mɛti'ihʉ Ajua̱, hangue hingrí hohʉ gui 'yøhʉ nú'a̱ ma̱. 48Nepʉ ya xodyo bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ́, majua̱ni nú'a̱ dí ma̱ñhe gue grá me Nsamaria, ne grí 'ñoui ra ts'onda̱hi. 49Nu'bʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Hindrí 'ño'be ra ts'onda̱hi. Nuga dí numansu ma Dada, pe nu'ahʉ hinguí numansuguihʉ. 50Pe nuga hindí ma̱nga njabʉ pa gui esca ma nsuhʉ, ngue'a̱ 'bʉi 'na to'o esca ma nsu, ne go ha̱ nguɛnda'a̱. 51Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, nu'a̱ tó'o øtcagui nú'a̱ dí ma̱, hinhya'mʉ da du'a̱. 52Nu'bʉ́ ya xodyo bi 'ñembabi: ―Nubyá ha̱, dá pa̱he gue xi majua̱ni grí 'ñoui ra ts'onda̱hi, ngue'a̱ nu'i guí ena gue nu'a̱ tó'o da 'yø't'a'i nú'a̱ guí ma̱, hinhya'mʉ da du. Conque ra Abrá ne yá 'mɛhni Ajua̱ bi du. 53¿Ha gue go ma'na ja ri nsugue que ndu ma dadahe ra Abrá ne ndu yá 'mɛhni Ajua̱? Xi'a'igue ¿to'o go grí nhyɛcuaui? 54Ha nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―Nu'bʉ gra exasɛ ma nsu, nu'bʉ́ hinte dri muui. Numa Dada go gue'a̱ esca ma nsu, nú'a̱ guí emfʉ gue go gue'a̱ ri Ajua̱hʉ. 55Pe nu'ahʉ́ nixi xcá pa̱hʉ'a̱. Nuga ha̱, dí pa̱ca'a̱. 'Bʉ gra ena gue hindí pa̱ca'a̱, nu'bʉ́ gra c'uambahma̱ ngu nu'ahʉ. Nuga dí pa̱ca'a̱, ne dí øte nú'a̱ ma̱. 56Ndu ri dadahʉ ra Abrá mi ne co 'nara johya da hyandgagui ma 'mʉi nuya pa de ga 'youa ja ra ximhai, ne xi bi johya mi hyandga'a̱. 57Ha nuya xodyo bi 'ñembabi'a̱: ―Nixi made nthebe njɛya hinguí pɛ'tstho, ¿ne guí ena gue gá hyanda ndu ra Abrá? 58Ha nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Xi majua̱ni dí xi'ahʉ, desde ante da 'mʉi ra Abrá, nuga ya ndí 'bʉi. 59Hangue nu'ʉ́ bi gʉxa ya do pa da c'anhma̱'a̱ ngue'a̱ mi nhyɛcuaui Ajua̱. Pe nura Jesu bi 'bampi'ʉ bi 'ranga madetho de gue'ʉ ne bi bøni de ra nda̱nija̱ bi ma'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\