RA JUDA 1

1Núga drá Juda rá cugui ra Cobo ne rá 'bɛgogui ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Dí op'a'ihʉ gatho nú'ahʉ xa huahn'ahʉ Ajua̱. Ajua̱ ma Dadahʉ xi ri ma̱di'ihʉ, ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo su'a'ihʉ. 2Ajua̱ da mɛ'ts'ahʉ ndunthi ra nthecate ne ra hma̱te, ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho. 3Ma zi hma̱di cu'ihʉ, ndí beni ga op'a'ihʉ hma̱ha̱ de nú'a̱ stá camfrihʉ pa ga mpøhøhʉ. Pe nubyá dí beni mathoni ga op'a'ihʉ pa ga xi'ahʉ gue oxqui hophʉ to'o da 'uec'a'ihʉ de nú'a̱ xcá camfrihʉ. Gui njahʉ ngu 'nara hoga soldado, xi gui ña̱nihʉ nú'a̱ xcá camfrihʉ, nguetho Ajua̱ ya xa 'yɛntc'a ja ma 'yɛhʉ nuna ra jamfri dí pɛ'tshʉ nújʉ yá mɛtiguihʉ'a̱. 4'Raya ts'oja̱'i ya xa yʉt'a mant'a̱gui habʉ 'bʉi ya cu. Nu'ʉ́ øt'a ya ts'o'bɛfi ne eñ'ʉ: “Ajua̱ xi ja rá nthecate hangue hinte da 'yøtcahʉ de nú'a̱ dí øthʉ.” Njabʉ ma̱ñ'ʉ, pe hingo majua̱ni. De maya'bʉ bi t'ofo gue mi ma da 'mʉi ya ts'oja̱'i ngu'ʉ, ne Ajua̱ xa 'yɛ'mbi pa da castiga'ʉ. Nú'ʉ ya ts'oja̱'i'ʉ gue'ʉ cønga Ajua̱ ma Hmuhʉ ne ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 5Dí ne ga ben'a'ihʉ de nú'a̱ ya guí pa̱dihʉ, gue Ajua̱ bi ña̱nga ya me Israel pa bi bøni'ʉ de Egipto, pe 'mɛfa nu'ʉ himbi ne bi gamfri'a̱, bi huati'ʉ. 6Nehe dí ne ga ben'a'ihʉ de nú'ʉ ya ɛnxɛ mbi 'bʉ mahets'i ne bi nts'o'yøde ngue'a̱ nu'ʉ́ mi ne ma'na ra ts'ɛdi xa t'umbi pa da nda̱, ne bi zogui'ʉ yá ma̱ca 'mʉi habʉ mi 'bʉi'ʉ. Hangue Ajua̱ bi mɛhni'ʉ pa ja ra 'bɛxuui habʉ tha̱t'i co ya tøcbøja̱ asta ra pa'a̱ Ajua̱ da hña̱'mba nguɛnda ne da castiga'ʉ. 7Nehe dí ne ga ben'a'ihʉ nú'a̱ te bi tho ya me Sodoma ne ya me Gomorra, ne ma'ra ya hnini guetbʉ de gue'ʉ. Nuya ja̱'i mengu de guehni bi nts'o'yøde nehe ngu ya ts'o'ɛnxɛ. Nuya ja̱'i'ʉ toraza mi hñuxui'ʉ, y nuya 'ñøhø mri hñuxui yá mi'ñøhøui, ha nuya 'bɛhña̱ mri hñuxui yá mi'bɛhña̱ui. Hangue Ajua̱ bi mɛmpabi'ʉ ra tsibi pa bi za̱t'i'ʉ. Guehna 'nara nt'udi pa gatho nujʉ, hinga nts'o'yødehʉ pa hindra castigaguihʉ ja ra tsibi nú'a̱ zø pa nza̱ntho. 8Nuya ts'oja̱'i to'o xa yʉt'a ja ya hmunts'i, gue'ʉ ri nhyɛcuaui ngu nú'ʉ ya ts'o'ɛnxɛ ne nú'ʉ ma'ra ya ts'oja̱'i. Hingui tsa̱ma yá mfeni, 'ñena 'ui'tha̱, ne ri ts'onga yá ndo'yo co ya ts'ot'øt'e øt'e. Hingui ne'ʉ to da manda, ne ña̱ma'ñʉ de yá ɛnxɛ Ajua̱ nú'ʉ to'o ha̱ ra ts'ɛdi. 9Pe nurá da̱nga ɛnxɛ Ajua̱ nú'a̱ rá thuhu ra Migue himbi 'yøt'e ngu øt'e'ʉ. Nu mi ntsanoyaui ra ts'onda̱hi pa himbi hopi bi hña̱'tsua rá ndo'yo ndu ra Moise, himbi ne bi zʉi de nú'a̱ xqui 'yøt'e'a̱, nu'a̱ bi 'yøt'e, bi zofo co ya noya xá hño, ne hønsɛ bi 'ñembabi: “Ra Zidada go gue'a̱ da hña̱n'a nguɛnda.” 10Pe nuya ts'oja̱'i'ʉ øtbuhlatho de nú'a̱ hingui pa̱di'ʉ. Hinte yá fa̱di nja ngu ya mbo'oni. Nu'ʉ́ øt'e nu'a̱raza go da ne'ʉ, hangue njabʉ ma'na rí nts'ocsɛ'ʉ. 11¡Tengu ya ts'othogui ma da thogui'ʉ! Nú'ʉ́ gue'ʉ ya ts'o'yøde ngu ra Caí nú'a̱ to'o himbi ne bi 'yøt'a nú'a̱ bi ma̱ Ajua̱. Nehe nu'ʉ́ nja ngu ra Balaam nú'a̱ to'o mi øt'a nú'a̱ xá nts'o pa da da̱ ra boja̱. Nehe nu'ʉ́ nja ngu ra Coré nú'a̱ to'o bi nø'tuabi ra Moise. Hangue nú'á̱ ne gatho nú'ʉ to'o mri dɛni'a̱, bi dut'a ra hai, bi du'ʉ. 12Nuya ts'oja̱'i'ʉ pa ja ri ngohʉ, ne ri ñuni con gue'ahʉ, ne xi ya ts'o'yo'ʉ, ne ri japi da ts'oca ri ngohʉ. Nu'ʉ́ nja ngu ya guui 'ñena ma da 'ua̱i, pe di duda ra nda̱hi, njabʉtho nuya ts'oja̱'i di hyatc'ua di hyat'ni. Nú'ʉ́ nja ngu ya 'bai gá fruta thø'mi da unga ra fruta pe otho. Njabʉtho'ʉ. Nu'ʉ́ nja ngu ya 'bai gá fruta xa du, xra c'ʉtsi con gatho yá 'yʉ. Nu'ʉ́ ma̱ gue ma da 'yøt'a ndunthi, pe hinte øt'e. 13Nú'ʉ́ gue'ʉ nja ngu ra ndehe 'yonga ra nda̱hi asta rá fʉgui tsøni ja ra ñanthe ne ja bí tsohni yá paxi. Njabʉ ri hnequi yá ts'o'bɛfi'ʉ. Nehe nu'ʉ́ nja ngu ya tsø xa ponga yá 'ñu ne xa 'mɛdi'ʉ ja ra 'bɛxuui. Njabʉ nehe nuya ts'oja̱'i'ʉ ma da 'mɛdi pa nza̱ntho. 14Nura Enoc go gue'a̱ rá 'bɛto de yá 'bɛto ra Adá asta rá cʉt'a, maya'bʉ bi ma̱ de nuya ts'oja̱'i, ne bi 'ñena: “'Yøhʉ gue ma da 'ñepʉ ra Zidada co ya 'motho gá ɛnxɛ. 15Ma da 'ñehe pa da hña̱'mba nguɛnda gatho ya meximhai, ne pa da castiga ya ts'oja̱'i de ya ts'ot'øt'e xa 'yøt'e'ʉ, ne ma da castiga nú'ʉ ya nønte xa nønga Ajua̱.” 16Nuya ja̱'i'ʉ te yá zɛya, y hinte ri ho'ʉ. Nú'ʉ́ øt'e nu'a̱raza ra ts'oqui go da ne'ʉ, te yá 'ñets'i, y xi ho'ta ya ja̱'i pa ne te da t'umbi'ʉ. 17Pe nu'ahʉ́ ma hma̱di cu'ihʉ, beñhʉ nú'a̱ bi ma̱nga ma'mɛt'o nuya apostol nuyá 'mɛhni ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 18Nu'ʉ́ bi xi'ahʉ gue ma da 'mʉi nú'ʉ to'o da 'ñøtbuhlatho de Ajua̱ nu de yá nga̱ts'i ya pa. Nú'ʉ́ hønsɛ ri ho da 'yøt'a yá ts'onc'at'i. 19Ne 'ueca ya cu, ne hingui øt'e'ʉ ngu nú'a̱ ri manda Ajua̱, hønsɛ øt'e nú'a̱ go da ne'ʉ. Nu'ʉ́ hingui 'bʉhui ra Ma̱ca Nda̱hi. 20Pe nu'ahʉ ma hma̱di cu'ihʉ, dá nja ri ts'ɛdihʉ de nú'a̱ ra ma̱ca jamfri xcá ha̱nihʉ xá nsunda, ne 'yapabihʉ Ajua̱ ngu nú'a̱ da 'ñu't'a'ihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 21Nsusɛhʉ pa gui 'bʉhʉ xá hño ja rá hma̱te Ajua̱. Hñu'mba mʉihʉ. Tø'mhʉ nú'a̱ ra te ma da t'a'ahʉ pa nza̱ntho ngue'a̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo bi yo rá mʉi con gue'ahʉ. 22Zohʉ nú'ʉ to'o ri dʉhʉ. 'Ñutuahʉ pa ma'na da ba̱di'ʉ nú'a̱ majua̱ni ne da gamfri'ʉ xá hño. 23Nehe zohʉ nú'ʉ ma'ra øt'a ya ts'oqui pa ya hinda sigui da 'yøt'e, ja ra uɛnda 'na guí hanthʉ xa zo ja ra tsibi ne gui da̱ma jʉcjʉ. Huequihʉ nú'ʉ to'o xi 'bʉi ja yá ts'oqui, ne zohʉ'ʉ. Pe jamasuhʉ pa hinda ja'ahʉ gui 'yøthʉ ya ts'oqui nehe. Ʉtsabihʉ yá nts'o'mʉi'ʉ, 'yøthʉ ra uɛnda ngu 'nara ts'odutu ni pa to da dat'i. 24Ajua̱ ja rá ts'ɛdi, nu'á̱ da su'a'ihʉ pa hingui 'ueguehʉ de nú'a̱ xcá camfrihʉ. Ma da 'bap'a'ihʉ ja rá thandi'a̱ habʉ da za gui hyanduahʉ rá nsunda'a̱ ngue'a̱ ya hinte ma ts'oqui gri tuhʉ, ne xi ma gui johyahʉ ndunthi. 25Nubya ne pa nza̱ntho ga nsundahʉ Ajua̱ nú'a̱ to'o bi pøhøguihʉ ngue'a̱ bá pɛhna ma Zidadahʉ ra Jesucristo pa bi du po rá nguecjʉ. Ajua̱ xi ra da̱ngui'a̱, ne xi ja rá ts'ɛdi ne ha̱ ra ts'ʉtbi, ne ri manda'a̱ desde rá mʉdi, asta nubya, ne pa nza̱ntho. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\