NSAN LUCA 1

1Nu'i nda Teofilo, ya guí pa̱di gue ndunthi to'o ya xa 'yofo de gatho nú'a̱ te xa nja de guecjʉua. 2Nú'a̱ bi 'yofo'ʉ ma̱ mahyɛgui ngu nú'a̱ ma̱nga nú'ʉ to'o mi 'ñoui ra Jesu desde ra mʉdi ne xa xicjʉ de rá ma̱ca noya'a̱. 3Hangue necagui dí ofo nehe de nú'a̱ stá pa̱di. Stá 'ñani xá hño desde ra mʉdi, ne dí ofo 'ramats'ʉ. Stá beni xá hño ga ofo pa ga pɛhn'abʉ, 4pa njabʉ gui pa̱di gue xi majua̱ni nú'a̱ xa si'a'i. 5Ha nuya pa'ʉ mrá nda̱ ra Erode de ja ra hai Judea, ne ja nú'a̱ ra hai'a̱ mi 'bʉhni 'nara macja̱ mrá thuhu ra Sacaría nú'a̱ mi mpɛfi co ya macja̱ nú'ʉ myá thuhu ya Abías ngue'a̱ nehe'a̱ mrá Abías. Ha nurá 'bɛhña̱ ra Sacaría mrá thuhu ra Sabe nú'a̱ xqui 'ñehe desde yá ja̱'i ndu ra macja̱ nú'a̱ mrá thuhu ra Aarón. 6Nura Sacaría ne rá 'bɛhña̱ mi 'bʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱ ne mi ø'tua gatho yá hmanda'a̱ nú'ʉ huts'i ja ra Ma̱ca T'ofo, ne himbi thimbabi'ʉ ni 'nara ts'oqui. 7Pe ni 'nara ba̱tsi hinxqui mɛ'tsi'ʉ ngue'a̱ ra Sabe himi tsa da mɛ'tsa ra ba̱tsi, ne ya xi myá da̱qu'ei'ʉ. 8Ha nura Sacaría co ma'ra yá mimacja̱ui nú'ʉ mi mpɛhui mahyɛgui, bi dat'a ra pa da yʉt'a ja ra nda̱nija̱ pa da xøcambeni Ajua̱. 9Ne nu'ʉ́ bi 'yøt'e ngu yá nza̱i pa da ba̱di to'o da zo rá thuhu pa da yʉt'a mbo ra nija̱ da tsa̱t'a ra t'uts'i, y nura Sacaría go gue'a̱ bi zo rá thuhu. 10Ha nura ora mi tsa̱t'a ra t'uts'i mbo ra nija̱, nura hmuntsja̱'i mbi 'ba thi de ra nija̱ mi apabi Ajua̱ ngue'a̱ mi gue'a̱ ra ora de ra nsadi. 11Ts'a mi tsa̱t'a ra t'uts'i ra Sacaría, mi da̱mfri bi hyanda 'nara ɛnxɛ mi 'bahni ja rá hyo ra ata habʉ t'exa ra njʉspi ngue rá nga̱ha̱ ra Sacaría. 12Ha nu mi hyandi gue mi 'bahni ra ɛnxɛ nixi mi pa̱di te da 'yøt'e co ra ntsu. 13Ha nura ɛnxɛ bi 'ñembabi'a̱: ―Sacaría, oguí tsu, ngue'a̱ dá e ga xi'i gue nuri nsadi xuá 'yøde Ajua̱. Nubyá, nuri 'bɛhña̱ ma da mɛ'ts'a'i 'nari t'ʉ, y nu'á̱ ma gui hñu'mbabi rá thuhu dra Xuua. 14Ne nu'i ma xi gui johya ndunthi de ri t'ʉ, ne ndunthi ya ja̱'i ma da johya nu sta 'mʉi'a̱. 15Ngue'a̱ nu'á̱ ma da nja rá nsu ja rá thandi Ajua̱, y hinhya'mʉ ma da zi ra vinu gá obxi nixi ma'ra ya vinu, ne ante da 'mʉi ya di ha̱npa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 16Y nu'á̱ ma da zofo ya me Israel pa ndunthi de gue'ʉ da ñobri de yá ts'oqui ne da yopa xøcambeni Ajua̱ ma'na'qui. 17Ne nu'á̱ go di gue'a̱ ma da 'mɛt'o de ra Zidada, nehe ma da t'umba rá ts'ɛdi ngu nú'a̱ bi t'umba ra ba̱di Elía, pa da umba 'nara ts'ofo ya dada pa da yopa ma̱hui yá t'ʉ, ne da zofo ya ts'o'yøde gá ja̱'i pa da nhyoga'yøde'ʉ. Ne nu'á̱ ma da zo ya ja̱'i pa stí 'ñe ra Zidada da gamfri'ʉ. 18Ha nura Sacaría bi 'ñembabi ra ɛnxɛ: ―¿Hanja da za ga camfri de nú'a̱ guí xicagui, gue nugui ne ma 'bɛhña̱ ya dyá da̱qu'ei'be? 19Ha nura ɛnxɛ bi 'ñembabi: ―Nugui drá Grabie, duí 'bʉi ja rá thandi Ajua̱ pa dí pɛpabi, hangue nu'á̱ xuá mɛncagui pa e ga xi'a'i nuya ya hoga noya ja juadi dá xi'i. 20Hangue nubyá dí xi'i nehe, ma gui ngone, hinda za gui ña̱ asta hinda 'mʉi ri t'ʉ pa ja da za gui yopa ña̱ ma'na'qui, ngue'a̱ hinxcá camfrigui nú'a̱ stá xi'a'i. Pe nu'á̱ ma da njabʉ ngu nú'a̱ stá xi'a'i, ne nú'ʉ ya pa'ʉ bi ma̱nga Ajua̱, gue'a̱ ra pa da njabʉ. 21Ha nú'ʉ ya ja̱'i mi 'bai thi mi tø'mtho da bønga ra Sacaría, ha nu'á̱ xqui ya'a̱ mbo ra nda̱nija̱, hangue nu'ʉ́ himi pa̱ te da beni. 22Ha nu mi bønga ra Sacaría himi tsa da ña̱ui nú'ʉ mi tø'ma thi. Nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi ba̱tho gue nu'á̱ xqui hyandua 'nará thedi Ajua̱ nuni mbo ra nija̱. Y nu'á̱ mi ña̱ui ya ja̱'i pe dega señatho ngue'a̱ xqui ngone. 23Ha nu mi uadi nú'ʉ ya pa de rá 'bɛfi ra Sacaría ja ra nda̱nija̱, bi ma'a̱ pa ja rá ngu. 24Ne hints'ʉ ya'a̱ ya pa ra Sabe bi mʉdi bi nda'thi, y himbi bønga de ja rá ngu cʉt'a za̱na̱. Nu'á̱ mi benga ja rá mfeni ne mi ena: 25“Ajua̱ co rá nhyoja̱'i xa 'yøtcagui njaua pa ya hinda nøngagui ya ja̱'i.” 26Ha de rá 'rato za̱na̱ Ajua̱ bá yopa pɛhna ra ɛnxɛ Grabie pa bá ehe ja ra t'ʉca hnini nú'a̱ rá thuhu Nasare de ra hai Galilea, 27pa bá c'a̱'tsa 'nara nxutsi mrá thuhu ra Maria. Nú'a̱ ra nxutsi'a̱ ya xqui t'adi pa da ntha̱tui 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Jose nú'a̱ xqui 'ñehe desde yá ja̱'i ndu ra nda̱ Davi. 28Ha nura ɛnxɛ bi yʉt'a ja rá ngu ra Maria ne bi zɛnjua bi 'ñembabi: ―¡Ajua̱ xa ma̱'a'i ne 'bʉi con gue'i, ne ma'na xa ja̱p'a'i que gatho ma'ra ya 'bɛhña̱! 29Ha nu mi hyanda ra ɛnxɛ'a̱ ne mi 'yøde bi xipa nuya ya noya, ngu bi ntsu ne himbi ba̱di te mri bønga nú'a̱ bi xipi. 30Ha nura ɛnxɛ bi 'ñembabi: ―Maria, oguí tsu, ngue'a̱ Ajua̱ xi ri ma̱'a'i ne xa huahn'a'i. 31Ne nubyá ma gui nda'thi ma gui pɛ'tsa 'nari t'ʉ, ne gui hñu'mbabi rá thuhu dra JESU. 32Y nu'á̱ ma da mɛ'tsa 'nara da̱nga nsu, ngue'a̱ nu'á̱ go di gue'a̱ drá T'ʉ Ajua̱ bí 'bʉ mahets'i. Y nu Ajua̱ go gue'a̱ ma da hñuts'i dega nda̱ ja ra hnini Israel ngu bi nda̱ ra Davi nú'a̱ 'na de yá xita maya'bʉ. 33Ne nu'á̱ ma da nda̱ ja ra hnini Israel pa nza̱ntho, y hinhya'mʉ da ua rá hmanda. 34Nu'bʉ́ ra Maria bi 'ñembabi ra ɛnxɛ: ―¿Hanja da za da njabʉ gue nugui hinstá ntha̱tatho? 35Ha nura ɛnxɛ bi 'ñembabi: ―Ra Ma̱ca Nda̱hi da 'ñehe da zʉ'a'i ne rá ts'ɛdi Ajua̱ bí 'bʉi mahets'i da 'ñehe da gop'atho ngu 'nara guui. Hangue nu sta 'mʉi nú'a̱ ra zi ba̱tsi go di gue'a̱ drá ma̱ca T'ʉ Ajua̱. 36Ne ri prima ra Sabe masque guí handi ya ra da̱qu'ei pe ma da mɛ'tsa 'nará t'ʉ nehe. Mi hma̱ gue nu'á̱ himi tsa da mɛ'tsa ra ba̱tsi, pe nubyá ya øt'a 'rato za̱na̱ da'thi. 37Ngue'a̱ pa Ajua̱ otho ni 'nara t'øt'e xá hñei pa gue'a̱. 38Nepʉ ra Maria bi 'ñembabi ra ɛnxɛ: ―Rá 'bɛgogui Ajua̱, dá 'yøt'a ngu xcá xicagui. Mi uadi bi ma̱nga ra Maria njabʉ, ra ɛnxɛ bi ma 'bestho. 39De nuya pa'ʉ mi menga ra ɛnxɛ, bi da̱ma ma ra Maria ja 'nara hnini mbi ja ja ra t'øhø de ra hai Judea, 40pa rí zønga ja rá ngu ra Sacaría. Y mi zøni bi yʉt'i bi zɛnjua ra Sabe. 41Y nu mi 'yøde ra Sabe bi nzɛnjuate ra Maria, 'bestho ra ora'a̱ bi 'ña̱nga ra ba̱tsi mbo rá mʉi ra Sabe, y ra Sabe bi hña̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi. 42Ne bi ña̱ nts'ɛdi ne bi 'ñemba ra Maria: ―Ajua̱ xa ja̱p'a'i que gatho ma'ra ya 'bɛhña̱, nehe xa ja̱pa ri ba̱tsi. 43Nugui hindí 'ñepcagui e da zøngagui rá na̱na̱ ma Zidadahʉ. 44Ngue'a̱ nu ndá øde gá nzɛnjuate, numa ba̱tsi co ra johya bi da̱ma 'ña̱ni mbo ma mʉi. 45Ajua̱ da ja̱p'a'i ngue'a̱ xcá camfri nú'a̱ bi xi'a'i, ngue'a̱ ma da njabʉ ngu nú'a̱ xa xi'a'i. 46Nepʉ bi 'ñena ra Maria: Nugui xi drí xøcambeni ma zi Hmu con gatho ma mʉi, 47ne xi ri johya ma coraso de nú'a̱ xa 'yøtcagui Ajua̱ ma Pøhøte. 48Ngue'a̱ nugui 'nará zi hyoya 'bɛgogui Ajua̱, masque njabʉ pe nu'á̱ xa huancagui. Desde nubya ya ja̱'i ma da 'ñengagui gue Ajua̱ xa ja̱pcagui. 49Ajua̱ nú'a̱ xi ja rá ts'ɛdi xa 'yøtca nuya ya da̱nga t'øt'e, y xi rá nsunda rá thuhu'a̱. 50Nu'á̱ nza̱ntho ma da nja rá nthecate pa gatho nú'ʉ to'o da 'yøte'a̱. 51Ne nu'á̱ xa 'yøt'a ya da̱nga 'bɛfi co rá da̱nga ts'ɛdi, ne xa da̱pa gatho nú'ʉ to'o mri 'ñexa sɛhɛ. 52Ne xa hña̱cua yá nsu gatho nú'ʉ to'o xi mi ja yá da̱nga nsu, ne go xa gʉxa ya zi hyoya. 53Ne gatho nú'ʉ to'o mi othobi, bi t'umbabi, ha nu'ʉ tó'o mi jabi, bi 'ñothobi. 54Ne bi maxa ra hnini Israel nú'ʉ pɛpabi, ne himbi pumfri da huequi'ʉ. 55Xa 'yøt'a njabʉ ngu xqui ña̱'tuabi ndu ma dadahʉ ra Abrá ne gatho yá ja̱'i, gue hinhya'mʉ ma da pumfri da huequi'ʉ. Gue'a̱ gatho bi ma̱nga ra Maria. 56Y ra Maria bi gohuini ra Sabe ngu hñu nza̱na̱ ja rá ngu'a̱, ne 'mɛfa bi menga pa ja rá ngu. 57Nepʉ bi zø ra pa bi 'mʉi rá t'ʉ ra Sabe. 58Ne nu'bʉ́ gatho yá 'nangu ne nú'ʉ mi ja te yá njaui bi ma bá c'a̱'tsi pa bi johyaui ngue'a̱ bi 'yøde'ʉ gue Ajua̱ xi xqui ja̱pi'a̱ pa bi 'mʉ rá ba̱tsi. 59Ha nurá hña̱to ma pa bi thu'tsua ra seña ja rá ndo'yo ra ba̱tsi ngu yá nza̱i'ʉ, ne ja mi 'bʉhni ma'na'qui yá 'nangu ne nú'ʉ mi ja te yá njaui. Ne mi beni'ʉ xa hñu'mbabi dra Sacaría nehe ngu rá thuhu rá dada. 60Pe nurá na̱na̱ himbi ne, hangue bi 'ñena: ―Hina, hinga hu'mbabihʉ njabʉ, ngue'a̱ ma da thu'mbabi dra Xuua. 61Ne bi t'embabi ra Sabe: ―¿Hanja ma da thu'mbabi njabʉ gue ni 'nari ja̱'ihʉ hingrá thuhu ra Xuua? 62Nepʉ bi t'utua ra seña ra Sacaría nda'a̱ ra thuhu mi ne'a̱ da hñu'mbabi ra ba̱tsi. 63Nepʉ nu'á̱ ngue'a̱ xqui ngone hangue bi 'yadi 'na xɛni ra xithɛ, ne ja bi 'yofoni gue nura ba̱tsi drá thuhu ra Xuua. Y gatho ya ja̱'i xi bi 'yø ngue'a̱ bi hñu'mbabi njabʉ. 64Y ra ora'a̱ 'bestho bi za bi yopa ña̱ ra Sacaría, ne bi mʉdi bi xøcambeni Ajua̱. 65Y gatho nú'ʉ yá 'nangu xi bi ntsu, ne gatho ja ya t'øhø de Judea habʉ mi 'bʉ ya ja̱'i bi 'ño ra 'bede de nú'a̱ xqui nja. 66Ne gatho nú'ʉ to'o mi pa̱di mi 'yo yá mfeni'ʉ ne mri 'ñámbabi 'na ngu ma'na, ne mi ena'ʉ: ―¿Te ma nsu ma da t'umbabi nú'a̱ ra ba̱tsi'a̱ 'bʉ? Mi ma̱nga njabʉ'ʉ ngue'a̱ Ajua̱ mi ja̱pi'a̱ co rá ts'ɛdi. 67Nura Sacaría rá dada ra ba̱tsi mi ha̱npa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi bi ma̱nga 'raya noya ngu Ajua̱ bi 'ñutuabi da ma̱, ne bi 'ñena: 68Xá nsunda Ajua̱ ma zi Hmuhʉ nújʉ dyá me Israelhʉ, ngue'a̱ nuya pabya ma da 'ñehe 'na to'o da pøhøguihʉ nújʉ go rá hniniguihʉ'a̱. 69Nuya pabya ma dua pɛncahʉ 'nara Pøhøte nú'a̱ xi ja rá ts'ɛdi. Nu'á̱ ma da 'ñehe desde yá ja̱'i ndu ra nda̱ Davi nú'a̱ mrá 'bɛgo Ajua̱. 70Gue'a̱ bi ña̱tcaguihʉ Ajua̱ ngu nú'a̱ bi ma̱nga yá ma̱ca 'mɛhni'a̱ desde maya'bʉ. 71Bi ña̱tcahʉ gue da ña̱ngaguihʉ de ma ncontrahʉ ne de gatho nú'ʉ to'o ri ʉtsaguihʉ. 72Nehe mi ma̱ gue mi ma da mɛ'tsua ra nthecate ndu ma xitahʉ, ne hinhya'mʉ mi ma da pumfri nú'a̱ ra ma̱ca cohi xqui gohui'ʉ. 73Guehna ra cohi bi 'yøt'a Ajua̱ co ndu ma dadahʉ ra Abrá, 74gue mi ma da ña̱ngaguihʉ de ma ncontrahʉ pa ga pɛpabihʉ'a̱ nsinque 'nara ntsu, 75ne ga 'yohʉ xá hño ne ga 'bʉhʉ xá nt'axi ja rá thandi'a̱ gatho ya pa de ma tehʉ. 76Y ra Sacaría bi 'ñemba rá ba̱tsi: Nu'i ma zi t'ʉ'i, go gue'i ma drá 'mɛhni'i Ajua̱ bí 'bʉ mahets'i, ngue'a̱ go ma gui 'bɛt'o de ra Zidada pa gui hocua rá 'ñu'a̱. 77Nu'i go ma gui zopabi rá hnini Ajua̱ pa da ba̱di'ʉ ra Pøhøte ne da mpøhø'ʉ, ne da zʉdi ra pumbate de yá ts'oqui. 78Ngue'a̱ Ajua̱ xa mɛscahʉ ra hma̱te ne ra nthecate, hangue nu'á̱ ma da mɛncahʉ 'nara hyats'i desde mahets'i pa go gue'a̱ da yotca ma mfenihʉ, 79nehe pa da yo'tua yá mfeni gatho nú'ʉ 'bʉ ja ra 'bɛxuui ne nú'ʉ rí ma ja ra 'ñu dega du. Hangue nu'á̱ ma da 'ñehe pa da yotcahʉ 'nara 'ñu xá hño pa grá 'bʉhʉ te rá 'ñentho. Nuna guehna bi ma̱nga ra Sacaría. 80Y nura zi Xuua 'yo mri te'a̱ ne 'yo mi umba ra ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Ne bá 'bʉi ja ra mbonthi asta bi zø ra pa bi mʉdi bi zofo ya me Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\