NSAN LUCA 11

1'Nara pa ra Jesu bi 'yapabi Ajua̱ rá Dada ja 'nara luga, y nu de mi uadi'a̱, 'nará nxadi bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, dí ne gui 'ñutcaguihe hanja ga apabihe Ajua̱ ngu mi nja ra Xuua mi utuabi yá nxadi hanja da 'yapabi Ajua̱. 2Nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu de xcrí 'yaphʉ Ajua̱ gui 'ñeñhʉ njaua: Ma zi Dada'ihe, guí 'bʉi mahets'i, drá nsunda ri ma̱ca thuhu. Bá ehe gui nda̱, ne dá t'øt'a ri paha nuua ja ra ximhai ngu nú'a̱ bí t'øt'e núbʉ mahets'i. 3'Racje te ga tsihe núbya rapaya. 4Ne pungaguihe ma ts'oquihe, ngue'a̱ necje dí pumbabihe nú'ʉ to'o xa 'yøtcahe ra nts'o'mʉi. Ne oxqui hocje ga øthe ya ts'oqui, ña̱ngaguihe de ra nts'o. 5Nehe ra Jesu bi 'ñembabi yá nxadi: ―Ma ga ma̱ñhʉ gue 'na to'o pɛ'tsa 'nará 'nangu ne drá amigo, nepʉ ngu made ra xuui da ma ja rá ngu, ne da 'ñembabi: “Drá 'ñehe gui 'yøtca ra favo gui hmica hñu ya thuhme, 6ngue'a̱ ja núbya bi zøhø ma'na ma amigo xqui 'ñehe de yabʉ ha othogui te ga umbabi.” 7Nepʉ nu'á̱ sta da̱di mbo rá ngu da 'ñena: “Hindí honi gui zocagui, ma gosthi ya stá cot'i, ne dí huixa ma ba̱tsi, hangue hingui tsa ga nangui ga 'ra'a'i nú'a̱ guí adi.” 8Pe nugui dí xi'ahʉ gue hinda nangui da umbi ngue'a̱ rá amigo, nu'á̱ da nangui da umbi, pe ngue'a̱ ya pa hinda sigui da 'yapa rá t'a̱ha̱. 9Hangue dí xi'ahʉ, 'yaphʉ Ajua̱ nú'a̱ guí hoñhʉ ne da 'ra'ahʉ; hyoñhʉ nú'a̱ te ri 'bɛp'ahʉ, ne gui tsʉdihʉ; njahʉ ngu 'nara ja̱'i bi zøhø 'rota ra gosthi ne bi socuabi. 10Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o da 'yadi, da t'umbabi; y nu'a̱ tó'o da hyoni, da zʉdi; y nu'a̱ tó'o da 'rota ra gosthi, da socuabi. 11Nu'ahʉ gyá dadahʉ, 'bʉ ri ba̱tsihʉ da 'ya'ahʉ 'nara thuhme, ¿ha gue gui umfʉ 'nara do? O 'bʉ da 'ya'a'ihʉ 'nara hua̱, ¿ha gue gui umfʉ 'nara qu'eña̱? 12O 'bʉ da 'ya'a'ihʉ 'nara ma̱do, ¿ha gue gui umfʉ 'nara penzʉ? Hina, ¿ngue ha̱? 13Nu'ahʉ masque gyá 'yøt'ats'oquihʉ, pe guí pa̱ gui umfʉ 'nara hoga t'øt'e ri ba̱tsihʉ. ¡Xihma̱ ra Dada bí 'bʉi mahets'i, nú'á̱ dua pɛnpabi ra Ma̱ca Nda̱hi to'o da 'yapabi'a̱, ne gatho ma'ra ya hño! 14'Nara pa ra Jesu bi 'yɛmba 'nara ts'onda̱hi 'nara 'ñøhø xqui japi da ngone. Ne de mi bønga nú'a̱ ra ts'onda̱hi, 'bestho bi za bi ña̱ nú'a̱ ra 'ñøhø. Ha nu mi hyanda ya ja̱'i njabʉ xi bi 'yø'ʉ. 15Pe 'ra de gue'ʉ bi ña̱ma'ñʉ ne bi 'ñena: ―Nuni ra 'ñøhø ɛnga ya ts'onda̱hi co rá ts'ɛdi ra Beelsebú nú'a̱ ra nda̱ de ya ts'onda̱hi. 16Ha nu ma'ra mi xipabi da 'yøt'a 'nara nt'udi de mahets'i, pa da 'ñudi ua xi majua̱ni mrá 'mɛhni Ajua̱. 17Pe nura Jesu bi ba̱tho te mi beni'ʉ, hangue bi 'ñembabi: ―'Bʉ 'nara hnini da hyegue ne da ntuhni sɛhɛ, nu'bʉ́ da nhuata nú'a̱ ra hmanda mi ja. O nu'bʉ 'nara ngu da ntuhnisɛ ya mengu de ra ngu, hinda za da 'mʉ 'nadbʉ'ʉ. 18Njabʉtho nehe, nu'bʉ ra Satá da ntuhnui yá mits'onda̱hiui, nu'bʉ́ da nhuata gatho rá ts'ɛdi'a̱. Nugui dí xi'ahʉ njabʉ ngue'a̱ guí eñhʉ gue nugui dí ɛnga ya ts'onda̱hi co rá ts'ɛdi ra Beelsebú ra nda̱ de ya ts'onda̱hi. 19Pe nu'bʉ gue'a̱ gra øt'e, nu'bʉ́ xi ri 'mɛhnihʉ, ¿con te ma ts'ɛdi ɛnga ya ts'onda̱hi? Nú'ʉ́ go dá xi'ahʉ'ʉ. 20Nugui dí ɛnga ya ts'onda̱hi pe co rá ts'ɛdi Ajua̱, hangue pa̱hʉ gue nura Nda̱ de mahets'i ya xa zøhø pa da nda̱. 21Nu'bʉ 'nara 'ñøhø xi o rá ts'ɛdi ne ri hña̱ yá arhma pa ri su rá ngu, nu'bʉ́ 'bɛ'tsa xá hño nú'a̱ te pɛ'tsa ja rá ngu. 22Pe nu'bʉ da zøhø ma'na ra 'ñøhø ma'na di o rá ts'ɛdi que gue'a̱, nu'bʉ́ da nta̱te nú'a̱ bi zøhø ne da hña̱mbabi gatho yá arhma nú'ʉ mi hu rá mʉi da mats'i, ne da bepabi gatho nú'a̱ di pɛ'tsa ja rá ngu pa da jamɛti'a̱ ne da hyecuabi ma'ra. 23Nu'a̱ tó'o hingui 'bʉi con guequi, gue'a̱ ri contragui, ne nu'a̱ tó'o hingui faxqui ga munts'a ya gamfri, go gue'a̱ xani. 24Nu'bʉ 'nara ts'onda̱hi da bønga de ja 'nara 'ñøhø da 'ño habʉraza ja ra mbonthi honga ra tsaya, pe nu'bʉ de guehni hindua tsʉdi habʉ, nu'bʉ́ da beni ne da 'ñena: “Pøde ga yopa pengui habʉ nduí 'bʉi.” 25Ha nu stua yopa pengui e da zʉdi nú'a̱ ra 'ñøhø habʉ mbi 'bʉi, da zʉtua rá mfeni di nja ngu 'nara ngu nú'a̱ xa thoqui xi xá hño, xa 'bast'i ne xi strá nt'axi da zʉdi, pe hinto di 'bʉhni. 26Nepʉ nú'a̱ ra ts'onda̱hi'a̱ da ma dua tsi má yoto yá mits'onda̱hiui ma'na strá nts'o que gue'a̱, y da zøhø da yʉt'a gatho ja rá mfeni nú'a̱ ra 'ñøhø y ja da 'mʉhni ri gatho'ʉ, y njabʉ nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱ ma'na da ts'ocua rá mfeni que rá mʉdi. 27Ts'a mi ña̱ njabʉ ra Jesu, 'nara 'bɛhña̱ mi 'bʉhni bi ña̱ nts'ɛdi ne bi 'ñena: ―¡Xi nja̱pi nú'a̱ ra 'bɛhña̱ de habʉ gá 'bʉi, ne bi tede'i! 28Pe nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñena: ―¡Ma'na xa nja̱pi nú'ʉ to'o øtuabi rá noya Ajua̱ ne øt'e nú'a̱ ma̱! 29Ya ja̱'i 'yo mri munts'i gatho ja rá nthets'i ra Jesu, nepʉ nu'á̱ bi 'ñembabi'ʉ: ―Ya ja̱'i de nuya pabya xi ya ts'oja̱'i, hangue adi 'nara nt'udi ga utuabi pa da ba̱di ua xi xuá pɛncagui Ajua̱. Pe nú'a̱ ra nt'udi adi'ʉ hinga ma ga utui, hønsɛ nda'a̱ da t'utuabi, nú'a̱ ra nt'udi de ra ba̱di Joná. 30Ngue'a̱ nú'a̱ bi tho ra Joná nú'bʉ mi dut'a 'nara da̱hua̱ ne ja bi gohni hñu pa, mi gue'a̱ 'nara nt'udi pa ya me Ninive gue ra Joná go mrá 'mɛhni Ajua̱. Njabʉ nehe Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i ma da 'mʉi hñu pa mbo ra hai, y nú'á̱ go gue'a̱ 'nara nt'udi da t'utuabi nú'ʉ ya ja̱'i 'bʉi mapaya. 31Nu stí zø ra pa de ra nsʉca uɛnda, nura pa'a̱ ra 'bɛhña̱ nú'a̱ mrá nda̱ de ra hai Arabia ma da 'mai ja rá thandi nú'a̱ to'o ma da hña̱nga nguɛnda pa da ña̱pabi nú'ʉ ya ja̱'i 'bʉi mapaya. Ngue'a̱ nura 'bɛhña̱'a̱ masque xi mi yabʉ rá hai pe bá ehe e bi 'yøde nú'a̱ ra mfa̱di mi pɛ'tsa ndu ra Salomó. Pe 'bʉcua 'na ma'na ra da̱ngui rá nsu que ra Salomó, pe masque njabʉ hinxa ne to'o xa 'yøde nú'a̱ ma̱. 32Nehe nura pa de ra nsʉca uɛnda nú'ʉ ya me Ninive ma da 'mai ja rá thandi nú'a̱ to'o da hña̱nga nguɛnda pa da ña̱pabi nú'ʉ ya ja̱'i 'bʉi mapaya. Ngue'a̱ nú'ʉ ya me Ninive ngu mi 'yøde nú'a̱ bi ma̱nga ra ba̱di Joná de nú'a̱ xqui ma̱nga Ajua̱, nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi da̱ma ñobri 'bestho. Pe 'bʉcua 'na ma'na ra da̱ngui rá nsu que ra Joná, pe masque njabʉ hinxa ne to'o xa 'yøde nú'a̱ ma̱. 33Jo'o 'nara ja̱'i to'o da tsøgue 'nara ñot'i ne da 'ña̱gui, o da ye'mba 'nara caho. Nu'a̱ da 'yøt'e, da tøta habʉ da tøte, pa da yot'a gatho mbo ra ngu pa di handi nú'ʉ to'o da yʉt'i. 34Nuri dahʉ gue'ʉ ngu 'raya ñot'i de ri ndo'yohʉ. Nu'bʉ ri dahʉ xá hño, guí hanthʉ habʉ guí 'yohʉ, pe nu'bʉ ri dahʉ hingui ho, hinguí hanthʉ habʉ guí 'yohʉ. Njabʉ ri mfenihʉ nehe, 'bʉ 'bʉi xá hño, nu'bʉ́ da za gui 'yohʉ xá hño ja ra ñot'i, pe nu'bʉ hingui 'bʉi xá hño, hinda za gui 'yohʉ xá hño ngue'a̱ guí 'bʉhʉ ja ra 'bɛxuui. 35Hangue 'yøthʉ 'nara ts'ɛdi pa da 'mʉi xá hño ri mfenihʉ pa da za gui 'yohʉ xá hño ne hingui 'bʉhʉ ja ra 'bɛxuui. 36Nu'bʉ ri mfenihʉ 'bʉi xá hño, nu'bʉ́ guí 'yohʉ ja ra hoga ñot'i ne guí pa̱hʉ habʉ guí 'yohʉ, ngue'a̱ ri mfenihʉ nja ngu 'nara ñot'i ri yot'a ri 'ñuhʉ. 37Nu mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra Jesu, 'nara fariseo bi zits'i pa da ñungüi ja rá ngu. Y nu mi zøni bi yʉt'i'ʉ, ha nura Jesu bi hñudi 'bestho ja ra mexa. 38Ha nura fariseo xi bi 'yø mi hyandi gue ra Jesu himbi nxʉ'yɛ 'mɛt'o pa bi ñuni ngu myá nza̱i'ʉ. 39Nu'bʉ́ nura Jesu bi 'ñembabi'a̱: ―Nu'ahʉ fariseohʉ guí njahʉ ngu ra xʉt'a vaso ne ra xʉt'a manza, xʉqui hønsɛ møte ha nu mbo xi rá nts'o. Nu'ahʉ́ guí ne gui pønga ri hmihʉ ja yá thandi ya ja̱'i, pe oda ri mfenihʉ ra nthate ne ra nts'o'mʉi. 40¡'Nagyá 'bɛmfenihʉ! ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue Ajua̱ go gue'a̱ bi hyoca maxøgue rá 'bai ra ja̱'i, de thi rá ndo'yo ne de mbo rá mfeni? 41Bá faxhʉ ya hyoya con gatho ri mʉihʉ, y njabʉ ha̱, da hnequi gue xá nt'axi ri mfenihʉ. 42¡Huecate'ihʉ nu'ahʉ fariseohʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Ngue'a̱ guí 'uecjʉ 'rɛt'a de ra bɛxo pa Ajua̱ de nú'a̱ guí pahʉ de ra xa̱c'ri ne ra ruda ne gatho ma'ra ya nda̱po nú'ʉ hints'ʉ ri muui ndunthi, pe nura hño hinguí ø'tuahʉ ri miqu'eihʉ, nixi otho ri hma̱tehʉ co Ajua̱. Xá hño gui umfʉ Ajua̱ nú'a̱ rí 'ñepabi de ya t'øt'e guí pahʉ, pe ma'na mahyoni hingui pumfrihʉ gui 'yøthʉ nza̱ntho ra hño ne gui pɛ'tshʉ ra hma̱te co Ajua̱. 43¡Huecate'ihʉ nu'ahʉ fariseohʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Ngue'a̱ nza̱ntho guí ne gui hñuhʉ ja ya hoga hudi dega nsu ja ya nija̱, ne nza̱ntho guí nehʉ dra zɛnjua'ihʉ co ndunthi ra t'equ'ei ja ya tai. 44¡Nú'ahʉ gyá xahnatehʉ de ra ley, ne nú'ahʉ gyá fariseohʉ, 'nagyá yohmihʉ! ¡Huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Ngue'a̱ nu'ahʉ guí ts'ocuahʉ yá mfeni ya ja̱'i, guí njahʉ ngu ya nt'agui hingui hnequi, ha 'rani ya ja̱'i maña̱ de gue'ʉ pe nixi pa̱di'ʉ tengu rá nts'o mbo. 45Nepʉ bi da̱di 'nara xahnate de ra ley ne bi 'ñembabi ra Jesu: ―Ma Xahnate'ihe, ora guí ma̱ njabʉ, guí ña̱ma'ñʉ de guecje nehe núje dyá xahnatehe de ra ley. 46Pe nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―¡Huecate'ihʉ nu'ahʉ gyá xahnatehʉ de ra ley ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ nehe! Ngue'a̱ guí japhʉ ya ja̱'i da 'yøt'a 'raya t'øt'e nú'ʉ hingui tsa da 'yøt'e, pa guí eñhʉ gue njabʉ da za da dɛnba rá ley Ajua̱, ha nu'ahʉ́ nixi guí øtuahʉ nurá ley'a̱, ja ra uɛnda guí tutuahʉ ya ja̱'i 'nara 'bats'i xi rá hñʉ y ni ts'ʉ hinguí faxhʉ da ndude. 47¡Huecate'ihʉ ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Ngue'a̱ guí yopa hocuahʉ yá pantyo ndu yá 'mɛhni Ajua̱ nú'ʉ bi hyosɛ ndu ri xitahʉ. 48Njabʉ ri hnequi gue guí tɛnbathohʉ yá 'mʉi ndu ri xitahʉ, ngue'a̱ nú'ʉ́ go gue'ʉ bi hyo nuya 'mɛhni'ʉ, ha nu'ahʉ go guí yopa hocuahʉ yá pantyo, hangue ri hnequi gue 'nada ri mfenihʉ co ndu ri xitahʉ. 49Hangue sɛhɛ Ajua̱ go gue'a̱ xqui 'ñena co rá da̱nga mfa̱di'a̱: “Nú'ʉ́ ma ga pɛnpa ma 'mɛhni nú'ʉ da ma̱nga ma noya, pe 'ra de gue'ʉ ma da hyo'ʉ, ha nu ma'ra ma da ʉtsa'ʉ.” 50Hangue nuya ja̱'i 'bʉibya, Ajua̱ ma da hña̱'mba nguɛnda'ʉ de gatho yá ma̱ca ji yá 'mɛhni Ajua̱ xa mfani desde bi mʉdi ra ximhai, 51desde ra Abé asta ra Sacaría nú'a̱ bi tho mbo ra nda̱nija̱ guetbʉ ja ra ata. Hangue nugui dí xi'ahʉ gue Ajua̱ ma da 'yambabi nú'ʉ ya ja̱'i 'bʉi mapaya de nú'ʉ ya hoja̱'i xa tho. 52¡Huecate'ihʉ nu'ahʉ gyá xahnatehʉ de ra ley ngue'a̱ ma xi dra castiga'ihʉ! Ngue'a̱ go osɛ ri 'yɛhʉ rá mfa̱di de ra ma̱ca noya, pe nu'ahʉ́ ni guí hophʉ ma'ra to'o da nehma̱ da ba̱di, ha ni gue'ahʉ hinguí ne gui pa̱hʉ. 53Nu mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra Jesu, ya xahnate de ra ley ne ya fariseo xi bi bø yá cuɛ con gue'a̱, nepʉ bi mʉdi'ʉ xi bi 'yø'tua ndunthi ya nt'ani, 54ngue'a̱ mi ne xa 'yøde'ʉ da ña̱ma'ñʉ'a̱ pa njabʉ xa za xa ña̱pabi'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\