NSAN LUCA 12

1Nepʉ de gue'a̱ bi munts'a ya 'motho gá ja̱'i, y co yá ndunthi'ʉ mri net'asɛ 'na ngu ma'na. Y nura Jesu bi mʉdi bi zofo 'mɛt'o sɛhɛ yá nxadi ne bi 'ñembabi: ―Jamasuhʉ de yá ts'o nt'utuate ya fariseo, ngue'a̱ nu'ʉ́ xi ya yohmi, ne yá nt'utuate nja ngu ra nzoi tsini. 2Pe ma da zø ra pa da fa̱tuabi yá nt'utuate gue xá nts'o, ngue'a̱ gatho nú'a̱ t'a̱guibya, 'nara pa ma da hnequi, ne gatho nú'a̱ t'øt'e mant'a̱guibya, ma da zø ra pa da fa̱di. 3Hangue nugui dí xi'ahʉ gue gatho nú'a̱ guí ma̱ñhʉ mant'a̱gui, 'mɛfa ma da fa̱di habʉraza, y gatho nú'a̱ guí ma̱ñhʉ dega njone 'nambʉ, nu'á̱ ma da hma̱ nts'ɛdi pa da nt'øde habʉraza. 4Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Nú'ahʉ guí 'yohʉ con guequi, oxqui tsuhʉ nú'a̱ to'o da ne da hña̱c'a ri tehʉ ne 'mɛfa ya hinda za te da 'yø't'a'ihʉ. 5Nugui dí xi'ahʉ, gue nu Ajua̱ hønsɛ go gue'a̱ mahyoni gui tsuhʉ'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ da za da hña̱c'a ri tehʉ, ne pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa da mɛhn'ahʉ ja ra nidu nehe. 6Ya zi ts'ints'ʉ hints'ʉ ri muui asta 'ba cʉt'a por ngʉdmi, ¿ha ngue ha̱? Masque nu'ʉ́ hini muui ndunthi, pe Ajua̱ hinhya'mʉ ri pumfri ni 'na de gue'ʉ. 7Xihma̱'ihʉ, gue asta ri sta̱hʉ Ajua̱ pa̱di ri hangu'ʉ. Hangue oguí tsuhʉ, ngue'a̱ ma'na grí muuihʉ que nuya ts'ints'ʉ. 8Ne dí xi'ahʉ gue gatho nú'ʉ to'o ma da ma̱nga ja yá thandi ya ja̱'i gue xa gamfrigui, necagui ma ga ma̱nga ja yá thandi yá ɛnxɛ Ajua̱ gue majua̱ni xa gamfrigui. 9Pe nu'ʉ tó'o tsu ne cøngagui ja yá thandi ya ja̱'i, necagui ma ga ma̱ ja yá thandi yá ɛnxɛ Ajua̱ gue nu'ʉ́ hinstá pa̱di. 10Nu'a̱ tó'o da ña̱ma'ñʉ de Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i, Ajua̱ da pumbabi; pe nu'a̱ tó'o da ña̱ma'ñʉ de ra Ma̱ca Nda̱hi, nu'á̱ hinda pumbabi'a̱. 11Nu sta ts'ix'ahʉ ja yá nija̱'ʉ o ja yá thandi ya nzaya o ja ma'ra ya nda̱ de ya hnini, oxqui tu ri mʉihʉ nda'a̱ ma gui tha̱dihʉ, nixi oxqui beñhʉ 'mɛt'o nda'a̱ ma gui ma̱ñhʉ, 12ngue'a̱ nura ora gui ña̱hʉ, rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ ma da 'ñu't'ahʉ nda'a̱ rí 'ñepi gui ma̱ñhʉ. 13Nepʉ 'na de nú'a̱ ra hmuntsja̱'i bi 'ñembabi ra Jesu: ―Ma Xahnate'i, xipa ts'ʉ ma cu da 'racagui nú'a̱ rí 'ñepqui de nú'a̱ bi zogahe ndu ma dadahe. 14Pe nura Jesu bi 'ñembabi'a̱: ―Xi'a'i, ¿pa te guí xiqui njabʉ? ¿Xi to'o xa hñuxcaguiga dega nzaya o dega hyeca hai? 15Nehe bi 'ñena: ―Jamasuhʉ pa hingui hyøcuahʉ yá hño ra ximhai ne gui ne gui pɛ'tshʉ'ʉ, ngue'a̱ hingue po ya hño de ra ximhai ma da nja rá te ra ja̱'i. 16Nepʉ bi xipa 'nara 'bede nú'a̱ ra hmuntsja̱'i, ne bi 'ñembabi: ―Mi 'bʉi 'nara 'ñøhø xi mi pɛ'tsa ndunthi yá hño, y nuyá hai nehe bi unga 'nara da̱nga sofo. 17Nepʉ nú'a̱ ra 'ñøhø bi 'ño rá mfeni ne bi 'ñena: “¿Te ga øtbya gue otho habʉ ga pɛ'tsa gatho ma sofo?” 18Y nu'á̱ bi beni ne bi 'ñensɛ: “Ya dí pa̱di te ma ga øt'e, ma ga yø'ta nuyʉ ma troha, ne ma ga hoca ma'ra ma'na dya da̱ngui, ne ja ga ʉtni gatho ma sofo ne gatho nú'a̱ ma'na te dí pɛ'tsi. 19Y nu xcrá juadi ga pɛ'tsni gatho, nu'bʉ́ ga embabi ma te: Nubyá ha̱, jani gatho nú'a̱ te gui hyoni pa ndunthi ya jɛya da 'ñepʉ. Nubyá da za gui ntsaya, gui ñuni, gui ntsithe, gui johya ndunthi.” 20Pe Ajua̱ bi 'ñembabi nú'a̱ ra 'ñøhø: “'Nagrá 'bɛmfeni, núbya dí nxuui ma gui tu, y gatho nú'a̱ guí pɛ'tsi, ma gui tsopʉ nixi guí pa̱di pa to'o.” 21Njabʉtho nehe nú'a̱ to'o xa munts'a ndunthi yá hño pa guesɛ'a̱, pe nu sta du, ma da hñoya ja rá thandi Ajua̱. 22Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi yá nxadi: ―Nubyá dí xi'ahʉ, oguí tu ri mʉihʉ de nú'a̱ te gui tsihʉ nixi nú'a̱ te gui hyehʉ. 23Ngue'a̱ nuri tehʉ ma'na ri muui que ra hñuni, ha nuri ndo'yohʉ ma'na ri muui que ra he. 24Hyanthʉ ya ca, nu'ʉ́ hingui pot'i nixi xofo, nixi otho yá troha, pe Ajua̱ go gue'a̱ ri 'uini'ʉ. ¡Pe nu'ahʉ ma'na grí muuihʉ que ya ca, ne ma'na grí muuihʉ que nu'a̱raza ya ts'ints'ʉ! 25¿To'o 'na de gue'ahʉ nú'a̱ da hñuxa má ts'ʉ rá hñets'i de rá ts'ɛdisɛ? Ni 'na hinda za da 'yøt'a njabʉ. 26Nu'bʉ́ ¿hanja guí tu ri mʉihʉ po ma'ra ya t'øt'e de ri tehʉ? 27Hyanthʉ ya døni hanja gra nhye. Nu'ʉ́ hingui het'i nixi pɛ ma'na ra 'bɛfi, pe ma'na ri hnequi mahotho que yá hoga he ra nda̱ Salomó masque mri hñe mahotho'a̱. 28'Bʉ Ajua̱ heta ya nda̱po nú'ʉ 'ba ja ra mbonthi da ndømbya, ne rixudi dra c'ʉ'tsi ne dra ts'a̱t'i, xi nu'ahʉ, ¿hanja hinguí camfrihʉ gue Ajua̱ ma'na da he't'ahʉ que gue'ʉ? 29Hangue odi oda ri mfenihʉ nú'a̱ te gui tsihʉ ne nú'a̱ te gui hyehʉ, ne odi tu ri mʉihʉ nú'a̱ te ri 'bɛ'a'ihʉ. 30Ngue'a̱ gatho nú'ʉ ya ja̱'i hingui camfri, nza̱ntho oda yá mfeni nú'a̱ te da zi ne te da hye, ne tu yá mʉi'ʉ 'bʉ te 'bɛpabi. Pe ri Dadahʉ nú'a̱ bí 'bʉ mahets'i, nu'á̱ pa̱di xá hño te gatho ø't'ahʉ ra 'bɛdi. 31Nu'ahʉ, nu'a̱ gui 'yøthʉ, 'mɛt'o hyoñhʉ hanja da za gui 'bʉhʉ xá hño ja rá hmanda Ajua̱, y nu'á̱ da 'ra'ahʉ gatho nú'a̱ te gui hyoñhʉ. 32Ma zi t'ʉca taxo dɛti'ihʉ, oguí tsuhʉ nú'a̱ te da 'bɛ'a'ihʉ, ngue'a̱ Ajua̱ ri Dadahʉ go gue'a̱ rá paha pa gui 'bʉhʉ ja rá hmanda'a̱, ne nu'á̱ ma da su'a'ihʉ. 33Hangue pahʉ gatho nú'a̱ guí pɛ'tshʉ, ne hyecuabihʉ ya hyoya, njabʉ gui øt'a ri 'mɛ'tsihʉ nuni mahets'i nú'a̱ hinhya'mʉ da thegue nixi da ts'oqui, ne nuni hinda za da yʉt'a ya be pa da bep'ahʉ, nixi ya zu'ue hinda zip'ahʉ nú'a̱ xcá pɛ'tshʉ. 34Ngue'a̱ habʉ ja ri 'mɛ'tsihʉ, ja guehni oda ri mfenihʉ. 35- 36Hñocjʉ ne ndø'mhʉ. Njahʉ ngu 'raya hoga 'bɛgo di zø yá ñot'i ne tø'ma yá hmu sta menga ja 'nara ngo dega ntha̱ti, ha nu sta gant'a ra gosthi, nu'ʉ́ 'bestho da xocuabi. 37Ma da johya ndunthi nú'ʉ ya 'bɛgo di nuhu sta zø yá hmu. Nugui dí xi'ahʉ gue nura hmu'a̱ da mø ra mexa ne da 'ñei da 'uini. 38Masque 'bʉ da zøhø made ra xuui o ante da hyats'i, ma da johya ya 'bɛgo nú'ʉ da ts'ʉdi di nuhu. 39Nehe dí xi'ahʉ, 'bʉ 'nara ja̱'i di pa̱hma̱ ha'mʉ da zøhø ra be ja rá ngu, nu'bʉ́ nura ja̱'i'a̱ hinda 'ña̱ha̱, di su rá ngu pa hinda hyopabi ra be da yʉt'i da bepi. 40Hangue ne'a'ihʉ ndø'mihʉ, ngue'a̱ nú'a̱ ra pa nixi gri beñhʉ, gue'bʉ xcrí tha̱mfrihʉ ma dua yopa pengui Nú'a̱ To'o bi e bi Nja̱'i. 41Nepʉ ra Pedro bi 'yambi ne bi 'ñena: ―Ma zi Hmu'i, xi nuna 'bede ja juadi gá ma̱, ¿ha gue hønsɛ pa guecje, o pa gatho ya ja̱'i? 42Nepʉ ra zi Hmu Jesu bi 'ñena: ―Xi 'nara hmu de 'nara ngu, 'bʉ da bøni da ma, ¿to'o da zocuabi rá 'bɛfi pa da su ne pa da 'uimba gatho yá mɛfi? Da zocuabi 'nara hoga 'bɛgo nú'a̱ pa̱ da su gatho, ¿ha ngue ha̱? 43Xi da johya nú'a̱ ra 'bɛgo nu sta zø rá hmu di øt'a gatho ngu nú'a̱ xqui zocuabi. 44Majua̱ni dí xi'ahʉ, gue nú'a̱ ra hmu ma da hñuxa nú'a̱ ra hoga 'bɛgo pa da supa gatho nú'a̱ di pɛ'tsa ja rá ngu. 45Pe nu'bʉ nú'a̱ ra 'bɛgo to'o bi ts'ogui pa da supa rá 'bɛfi rá hmu, da beni gue hi'me dua penga rá hmu, nepʉ nu'á̱ da mʉdi da na'mbabi yá mi'bɛgoui ne ya 'bɛhña̱ nú'ʉ ri 'mɛgo pa da 'uinga ya mɛfi, y nu'á̱ go xi dri ñuni ne dri nti. 46Ha nurá hmu da zøhø nú'a̱ ra pa'a̱ hindi tø'mi. Nu'bʉ́ nura 'bɛgo'a̱ ma da castiga rá hmu ngu ma da ncastiga nú'ʉ ma'ra ya ts'o'bɛgo. 47Nu'a̱ ra 'bɛgo pa̱di xá hño nú'a̱ rá hne rá hmu, ne hinda 'yøt'e, nú'á̱ xi dra castiga co ya mfɛi. 48Pe nu'a̱ ra 'bɛgo hindi pa̱di xá hño tengu rá 'bɛfi rá hmu, ne hinda mɛfi xá hño, dra castiga pe hinga ndunthi ngu nú'a̱ ma'na. Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o da t'ɛnt'ua rá 'yɛ ndunthi ra 'bɛfi, go gue'a̱ ma'na ma da tha̱'mba nguɛnda. Ne nu'a̱ tó'o da t'umbabi ndunthi pa da su, gue'a̱ nehe ma da t'ambabi ndunthi. 49Nugui ngue'a̱ stuá ehe nuua ja ra ximhai, ma da nja ya nt'ʉtsate ne ya hegue po rá nguecagui, ne dí ne da njabʉ 'bestho. 50Ne nugui pɛ'tsi ga thogui ndunthi ya ʉgui ne ya ts'othogui, ne dí ne da njabʉ 'bestho. 51Guí hu ri mʉihʉ gue ngue'a̱ stuá ehe hinda ma da nja ra tuhni ja ra ximhai. Hina, ngue'a̱ por guequi ma da nja ya hegue ne ya tuhni. 52Desde núbya pa dí 'ñepʉ, 'bʉ 'nara 'mʉi di 'bʉi cʉt'a dya mengu, nu'ʉ́ ma da ntunsɛ ne da hyegue po rá nguequi; 'bʉ di 'bʉi hñu nú'ʉ hingui camfrigui, da ʉtsa nú'ʉ má yoho camfrigui, ha nu'bʉ di 'bʉ yoho nú'ʉ hingui camfrigui, da ʉtsa nú'ʉ má hñu. 53Ya dada da ʉtsa yá t'ʉ, ha nuya t'ʉ da ʉtsa yá dada. Ya na̱na̱ da ʉtsa yá t'ixu, ha nuya t'ixu da ʉtsa yá na̱na̱. Nuya suegra da ʉtsa yá ts'ihuɛ, ha nuya ts'ihuɛ da ʉtsa yá suegra. 54Nehe ra Jesu bi 'ñembabi ya ja̱'i: ―Ora gui hyanthʉ da njʉxa ya guui lado yʉhyadi, 'bestho guí eñhʉ gue ma da 'ua̱i, y majua̱ni da 'ua̱i. 55Ora da mʉdi ya panthi, guí eñhʉ gue ya ma da zø ra pahyadi, y majua̱ni ya ma da njabʉ. 56¡'Nagyá yohmihʉ! 'Bestho guí huxhʉ nguɛnda nú'a̱ ma da nja ngue'a̱ guí hanthʉ nú'a̱ ri hnequi ja ra ximhai ne mahets'i, pe ¿hanja hingo guí huxhʉ nguɛnda de nú'ʉ ya nt'udi ri hnequibya pa gui pa̱hma̱hʉ to'ogui? 57¿Hanja hinguí beñhʉ de sɛhɛ'ihʉ nda'a̱ xá hño gui 'yøthʉ y nda'a̱ hina? 58Nu'bʉ 'na to'o da zix'a'i pa ja ra ts'ʉtbi, nu xcrí 'yohʉ ja ra 'ñu, 'ramanu gui cohui 'nara cohi de grí yosɛhʉ, pa njabʉ ya hinda zix'a'i ja ra nzaya, ngue'a̱ nu'bʉ gui tsøñhʉ ja ra nzaya, nu'á̱ da 'bɛpa ra polecia da zix'a'i, ha nú'a̱ ra polecia ma da go'a fadi. 59Y de guehni hingui pøni asta hingui jut'i gatho nú'a̱ gri tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\