NSAN LUCA 13

1De nuya pa'ʉ bi zønga 'raya ja̱'i habʉ mi 'bʉ ra Jesu pa bi xipabi gue ra Pilato xqui hyo 'raya me Galilea. Nú'ʉ ya me Galilea xqui zønga Jerusale pa da hyo 'raya mbo'ni dega hña̱'ti pa Ajua̱, nepʉ nura Pilato bi manda da tho'ʉ, y nuyá ji'ʉ bi ntha̱nts'ui yá ji ya mbo'ni. 2Y nura Jesu bi 'ñembabi: ―¿Ha guí hu ri mʉihʉ bi t'ø'tuabi njabʉ nú'ʉ ya ja̱'i ngue'a̱ ma'na myá 'yøt'ats'oqui que ma'ra ya me Galilea? 3Hina. Pe nu'bʉ nú'ahʉ nehe hingui ñobri de ri ts'oquihʉ, ne'ahʉ ma gui 'mɛdihʉ nehe ngu bi 'mɛdi'ʉ. 4Xi nú'ʉ 'rɛt'amahña̱to ya ja̱'i bi zɛ'ma ra torre de Siloé, ¿ha guí hu ri mʉihʉ gue ma'na myá 'yøt'ats'oqui'ʉ que gatho ma'ra ya me Jerusale? 5Hina, pe nu'bʉ hingui ñobrihʉ de ri ts'oquihʉ, gatho ma gui 'mɛdihʉ nehe ngu bi 'mɛdi'ʉ. 6Y ra Jesu bi xipa 'nara 'bede ya ja̱'i ne bi 'ñembabi: ―'Nara 'ñøhø mi pɛ'tsa 'na 'bai ra igo ja rá ua̱'obxi, y 'nara pa bi ma bá c'a̱'tsi ua di tøgue yá fruta, pe hinte bi zʉdi. 7Nepʉ nú'a̱ ra me ua̱'obxi bi 'ñembabi nú'a̱ rá mɛfi mi mpɛ ja ra ua̱'obxi: “Dí ne gui tsɛca nuna ra 'bai gá igo, ngue'a̱ ya hñu njɛya stá ehe dí handi ua di tøgue yá fruta, pe hinte stá tsʉdi. Hangue ¿pa te hønsɛ xa hña̱nga ndunthi ra hai habʉ 'bai, ne hinte ri uni?” 8Nepʉ bi 'ñenga nú'a̱ ra mɛfi dega ua̱'obxi: “Pøde hina, hinga tsɛcjʉ, ma ga fønba ra hai ne ga ʉ'ti. 9Xa̱ma̱ njabʉ da unga yá fruta, pe nu'bʉ hinda uni, nu'bʉ́ ha̱, ga tsɛcjʉ.” 10Nepʉ 'nara pa dega tsaya ra Jesu mi 'bʉ ja 'nara nija̱ mi xahna ya ja̱'i. 11Ne mi 'bʉhni 'nara zi 'bɛhña̱ mi hñeni, ya mi pɛ'tsa 'rɛt'amahña̱to njɛya mi njabʉ. 'Nara ts'onda̱hi xqui japi da nc'ostha, nixi himi tsa da jua̱nga rá ndo'yo ni 'na tʉi. 12Nu mi hyandi ra Jesu bi zofo ne bi 'ñembabi: ―Na̱ná̱, nubyá ya xcá ña̱ni de ri hñeni. 13Nepʉ nu'á̱ bi hñuxa yá 'yɛ ja ra zi 'bɛhña̱, y nú'a̱ ra ora'a̱ 'bestho bi za bi jua̱nga rá ndo'yo xá hño, ne bi mʉdi bi xøcambeni Ajua̱. 14Pe nura nda̱ de ra nija̱ bi bø rá cuɛ ngue'a̱ ra Jesu bi 'yøthe nú'a̱ ra zi 'bɛhña̱ ha mrá pa dega tsaya ra pa'a̱, ne bi 'ñembabi ya ja̱'i: ―Dí pɛ'tshʉ 'rato ma pa pa ga mpɛfihʉ. Y nú'ʉ ya pa'ʉ 'bʉ tsʉ'ahʉ ya hñeni, ua ehʉ pa da t'øthe'ihʉ. Oxqui ma go gui ehʉ nú'ʉ ya pa dega tsaya pa da t'øthe'ihʉ. 15Nepʉ ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―'Nagyá yohmihʉ, ¿ha gue hinguí xo'thʉ ri nda̱mfrihʉ o ri burruhʉ pa gui tsixhʉ da ntsithe masque ra pa dega tsaya? 16Ha nuna zi 'bɛhña̱ xqui 'ñehe desde yá ja̱'i ndu ra Abrá, ha ra Satá xa japi xa hñeni ya øt'a 'rɛt'amahña̱to njɛya, ¿ha gue hiní 'ñepabini da t'ɛmbabi nú'a̱ pɛ'tsni masque ra pa dega tsaya? 17Y nu mi ma̱nga njabʉ ra Jesu, gatho nuyá ncontra mi 'bʉhni bi mɛ'tsa yá tsa de nú'a̱ bi ma̱ñ'a̱. Pe nu ma'ra ya ja̱'i mri xøcambeni Ajua̱ nu mi hyanda ya da̱nga t'øt'e mi øt'a ra Jesu. 18Nehe bi 'ñena ra Jesu: ―Ma ga xi'ahʉ 'nara 'bede ri nhyɛcuaui rá hmanda Ajua̱. 19Nu'á̱ nja ngu 'nara zi nda dega mostasa nú'a̱ da mot'a 'nara 'ñøhø ja rá hua̱hi. Y nu'á̱ da nte xi dra da̱ngui ngu 'nara 'bai gá za, y asta ja da hyocni yá 'bafi ya ts'ints'ʉ. 20Nehe bi 'ñena ra Jesu: ―Ma ga xi'ahʉ ma'na ra 'bede ri nhyɛcuaui rá hmanda Ajua̱. 21Nurá hmanda Ajua̱ ri nhyɛhui ra nzoi nú'a̱ bi mant'a 'nara 'bɛhña̱ co ngu 'nate kilo ra arina pa da hyoca ya thuhme. Bi mant'i xá hño asta xi bi ntsini gatho ja ra arina, masque mi 'na zi tʉi ra nzoi. 22Ha nura Jesu bi sigui rá 'ñu pa rí ma Jerusale. Bi thogui ja 'raya da̱nga hnini ne ya t'ʉca hnini pa mi xahna ya ja̱'i. 23Y 'nara ja̱'i bi 'yambabi ne bi 'ñembi: ―Ndada, ¿ha gue 'na tʉi ya ja̱'i nú'ʉ ma da mpøhø? Ha nu'á̱ bi 'ñembabi: 24―'Yøt'a ra ts'ɛdi gui cʉt'a ja ra ts'i'ma gosthi nú'a̱ rí ma pa ja ra te pa nza̱ntho. Nugui dí xi'a'i, gue ndunthi di nehma̱ da yʉt'ini, pe ya hinda za. 25Nja ngu de stí got'a ra gosthi nú'a̱ to'o rá mɛti 'nara ngu, njabʉ nu'ahʉ 'mɛfa ja gri ganthma̱hʉ ne gri eñhʉ: “Ma zi Hmu'ihe, xogahe ra gosthi.” Pe nu'á̱ ma da da̱di ne ma da 'ñeñ'ahʉ: “Hindí pa̱'a'ihʉ, nixi dí pa̱di habʉ gyá menguhʉ.” 26Nepʉ nu'ahʉ ma gui 'ñembabihʉ: “¿Hanja hinguí pa̱cje? gue ndrí ñuñhʉ ne ndrí ntsithehʉ, ne ja ma hninihe go gue'i gá 'ñutcahe ri noya.” 27Pe nu'á̱ ma da 'ñeñ'ahʉ: “Dí xi'ahʉ gue hindí pa̱'a'ihʉ, nixi dí pa̱di habʉ xqui 'ñehʉ. Rí maha de guecua, gatho nú'ahʉ gyá 'yøt'ats'oquihʉ.” 28Y ra ora'a̱ ja guehni ma gui nzonihʉ ne ma xi da du ri mʉihʉ ndunthi nu xcrí hyanthʉ ndu ri mʉdi xitahʉ ra Abrá, ne ra Isaac, ne ra Cobo, ne gatho yá 'mɛhni Ajua̱ di 'bʉhni habʉ bí manda Ajua̱, y nu'ahʉ hinda ma da tho'ahʉ gui cʉthʉ, ma gui cohihʉ thi. 29Ne ma dua ehe ya ja̱'i de habʉraza maxøgue de ra ximhai, desde bøxhyadi asta yʉhyadi, ne desde mahuifi asta mac'angui, y ma da yʉt'i'ʉ nuni habʉ bí manda Ajua̱ ne ma dí hñudini'ʉ ja ra mexa pa da ñuni. 30Y nura pa'a̱ nu'ʉ tó'o ya da̱nguibya, ma da notsi'ʉ, ha nu'ʉ tó'o ya notsibya, ma da nda̱ngui'ʉ. 31Y ja nú'a̱ ra pa'a̱ bi zø 'raya fariseo há mi 'bʉ ra Jesu ne bi 'ñembabi'a̱: ―Rí ma de guecua, ngue'a̱ nura nda̱ Erode ɛc'a'i da hyo'i. 32Y nura Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Rí maha bá xiphʉ nú'a̱ ra c'uamba ja̱'i'a̱ gue nugui nubya ne rixudi ma ga sigui ga ɛnga ya ts'onda̱hi ne ga øthe ya da'thi asta hinga juata ma 'bɛfi. 33Ne nu xcrá juata ma 'bɛfi de guecua ga jʉ ma 'ñu ga ma pa Jerusale, ngue'a̱ ja guehni nza̱ntho xa thopa yá 'mɛhni Ajua̱, hangue ja grá mani nehe. 34¡Nú'ahʉ gyá menguhʉ Jerusale, go gue'ahʉ guí c'anhʉ co ya do gatho nuya 'mɛhni xuá pɛhn'ahʉ Ajua̱ y asta guí hohʉ! ¡Hangu ya 'mi'qui dá ne ga munts'ahma̱ gatho ri ba̱tsihʉ, dá nja ngu 'nara zi øni munts'a yá ba̱tsi pa da huits'i ja yá hua, pe nu'ahʉ hinhya'mʉ gá ne gá 'yødehʉ! 35Pe desde nubya Ajua̱ ma da hyɛc'asɛhʉ ri nija̱hʉ. Ne dí xi'ahʉ gue ya hingui yopi gui hyandgaguihʉ asta hinda zø nú'a̱ ra pa gui 'ñeñhʉ: “Xi nja̱pi nuni to'o xuá mɛhna Ajua̱ ma Hmuhʉ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\