NSAN LUCA 14

1'Nara pa dega tsaya bi ma ra Jesu da ñunga ja rá ngu 'nara nda̱ gá fariseo, ha nu ma'ra ya fariseo mi sutho de nú'a̱ mi øt'e. 2Ne ja guehni mi 'bʉhni 'nara 'ñøhø xi mi neni'a̱. 3Nepʉ nura Jesu bi 'yambabi ya fariseo ne ya xahnate de ra ley ne bi 'ñembabi: ―¿Te ma̱nga ja ra ley, ha gue da za da t'øthe 'nara da'thi ja ra pa dega tsaya, o hina? 4Pe nu'ʉ́ ni 'nara noya himbi da̱di, bi hmetho. Nu'bʉ́ ra Jesu bi hñuxa rá 'yɛ ja nú'a̱ ra 'ñøhø mi neni, ne bi 'yøthe ne bi mɛhni da ma. 5Nepʉ bi 'ñembabi ya fariseo: ―¿To'o 'na de gue'ahʉ 'bʉ da zo 'nari burruhʉ o 'nari nda̱mfrihʉ ja 'nara poso, nepʉ hingui hña̱ihʉ ngue'a̱ ra pa dega tsaya? 6Y nu'ʉ́ himbi za te bi da̱di. 7Ha ra Jesu bi hyandi mi tsøhø nú'ʉ xqui ts'ohni ja ra hñuni ne mi huahni'ʉ ya mʉdi hudi pa da hñudi ja ra mexa, nu'bʉ́ nu'á̱ bi umbabi'ʉ 'nara ts'ofo ne bi 'ñembabi: 8―Nu'bʉ dra ts'ohn'a'i ja 'nara ngo dega ntha̱ti, oguí hudi 'bestho ja ya mʉdi hudi, xi'bʉ da zøhø ma'na nú'a̱ xa ts'ohni ne ma'na dri ts'apa mfeni que gue'i. 9Nepʉ nú'a̱ to'o xa zohn'a'i da 'ñeñ'a'i: “Tsocuabʉ ra hudi nuni ma'na.” Y nú'a̱ ra ora'a̱ 'nara 'bɛtsa pa gue'i, y gui 'bai ua hudi asta ja ra ña̱ni. 10Nu'a̱ mahyoni gui 'yøt'e nu'bʉ dra ts'ohn'a'i ja 'nara hñuni, hñudi asta ja ra ña̱ni, pa nu sta hyant'a'i nú'a̱ to'o xa zohn'a'i da 'ñeñ'a'i: “¿Hanja asta ja guí hucua? Thogui rí ma nuni asta ja ya mʉdi hudi.” Y njabʉ ha̱, da hyanda nú'ʉ ma'ra di huhni ja ra mexa gue xi ts'ap'a mfeni nehe'i. 11Nugui dí xi'ahʉ, nu'a̱ tó'o ri 'ñexasɛ de rá mfeni ma da 'bɛ rá tsa, pe nu'a̱ tó'o hini 'ñexasɛ, da t'e'tsua rá nsu. 12Y bi 'ñembabi ra Jesu nú'a̱ to'o xqui zohni: ―Nu'bʉ gui beni gui unga 'nara hñuni o 'nara nt'oxi nuua ja ri ngu, oxqui zohni hønsɛ ri amigo, nixi ri cu, nixi hønsɛ nú'ʉ te ri njaui, nixi nú'ʉ ri 'nangu ja te pɛ'tsi, ngue'a̱ nu'ʉ́ 'nara pa da zohn'a'i nehe, y njabʉ da co'ts'a'i ngu nú'a̱ xcá 'yø'tuabi. 13Nu'a̱ gui 'yøt'e, ora guí øt'ango, zohna ya zi hyoya, ne nú'ʉ ya zi da'thi xa nza yá ndo'yo hingui tsa da 'ña̱ni, ne ya zi doua, ne ya zi goda. 14Nú'ʉ ya zi ja̱'i'ʉ hinda ma da co'ts'a'i de nú'a̱ gui 'yø'tuabi'ʉ, pe 'mɛfa de rá ñoho ra 'mʉi nu xcrí yopa nte con gatho nú'ʉ ma'ra to'o xa 'yøt'e xá hño, ma gui hña̱nga ri tha̱ha̱ co ndunthi ra johya. 15Y nu mi 'yøde njabʉ nú'ʉ ya ja̱'i mi huhni ja ra mexa, 'na de gue'ʉ bi 'ñembabi ra Jesu: ―Tengu da johya nú'a̱ to'o ma da hñudi da ñuni de guehni habʉ bí manda Ajua̱. 16Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi: ―'Nara pa 'nara 'ñøhø bi 'ñøt'ango ne bi mɛhna yá 'bɛgo pa da zohna ya ja̱'i. 17Nepʉ nu mi zø ra ora pa ra nt'oxi, bi mɛnpa ra noya co 'nara 'bɛgo pa bá embabi gatho nú'ʉ xqui mbitabi: “Ya maha 'na̱, ya bí jabʉ ra mexa xa nthoqui pa gue'ahʉ.” 18Pe gatho nú'ʉ xqui mbitabi bi mʉdi bi 'ya ra pumbate ngue'a̱ bi 'ñotho yá luga. Nu'a̱ rá mʉdi bi sipi bi 'ñena: “Gui pungui, pøde hinda za ga ma. Ja núbya dá juadi dá tanga 'nara hai, y mahyoni ga ma ga c'a̱'tsi.” 19Ha nu ma'na bi 'ñena: “Stá tanga cʉt'a nt'ɛi ya nda̱mfri, y dí adi gui pungui, hinda za ga ma, ngue'a̱ mahyoni ma ga nu ua da mpɛfi xá hño.” 20Ha nu ma'na bi 'ñena: “Ja núbya dá juadi dá ntha̱ti, otho ma luga ga ma.” 21Ha nu mi menga nú'a̱ ra 'bɛgo ja rá hmu, bi xipabi te gá da̱di cada 'na nú'ʉ xqui mbitabi. Nu'bʉ́ nura hmu xi bi bø rá cuɛ ne bi 'ñembabi rá 'bɛgo: “Rí ma ja ra tai ne ja ya 'ñu de ra hnini ua tsincaua gatho nú'ʉ gui tsʉpʉ, gatho ya zi hyoya ne nú'ʉ xa nza yá ndo'yo ne hingui tsa da 'ña̱ni, ne ya doua, ne ya goda, pa ga ñu'me'ʉ.” 22Ne ya 'mɛfa nura 'bɛgo bi 'ñembabi rá hmu: “Ya stá øt'a nú'a̱ gá xicagui, pe ponguitho ya hudi de ja ra mexa.” 23Nepʉ nura hmu bi 'ñembabi rá 'bɛgo: “Nubyá rí ma ja ya da̱'ñu ne ya t'ʉca 'ñu nú'ʉ 'ranga ja ya mbonthi, y gui ja güi tsi gatho nú'ʉ gui tsʉdi pa da ñuxa nuya hudi ponguitho ja ma mexa. 24Ngue'a̱ nugui dí ma̱ gue nú'ʉ dá mbitabi ra mʉdi, ni 'na de gue'ʉ hinda ñuni con guequi.” 25Ndunthi ya ja̱'i mri dɛna ra Jesu, y nu'á̱ bi mpʉnts'i ne bi 'ñembabi'ʉ: 26―Nu'a̱ tó'o ne dua nxadi, mahyoni ma'na da ma̱digui que rá dada, ne rá na̱na̱, ne rá 'bɛhña̱, ne yá ba̱tsi, ne yá cu, ne rá tesɛ; pe nu'bʉ hina, hinda za. 27Ha nu'a̱ tó'o hinda 'ñɛi da dɛngagui masque da 'bɛdi gatho, hinda za ga øt'e ma nxadi'a̱. 28Xi'bʉ 'nara ja̱'i da beni da hyoca 'nara da̱nga ngu, ¿ha gue hinda beni 'mɛt'o te gatho mahyoni pa da uadi da hyoqui? 29Pe nu'bʉ hinda beni 'mɛt'o, ne 'bʉ hønsɛ bi fʉtua rá ua rá ngu, nepʉ ya hinda juati, y gatho nú'ʉ to'o da hyandi ma da nthede de gue'a̱, 30ne da 'ñena: “Nuna 'ñøhøni hønsɛ bi mʉta rá 'bɛfi, ya himbi za bi juati.” 31O xi'bʉ 'nara nda̱ beni da 'ñøt'atuhni co ma'na rá minda̱ui nú'a̱ pɛ'tsa 'nate 'mo ya soldado, ¿ha gue hinda beni 'mɛt'o ua da za da nta̱te co nú'ʉ 'rɛt'a 'mo yá soldado? 32Y nu'bʉ da beni 'mɛt'o gue hinda nta̱te, da mɛnpa ra noya ma'na rá minda̱ui nú'a̱ bra 'ñe yabʉtho, gue ya hinda ntunhui. 33Hangue nugui dí xi'ahʉ, toraza de gue'ahʉ nu'bʉ hingui tsogui gatho nú'a̱ guí pɛ'tshʉ, hinda za dua nxadi'ihʉ. 34Nura u xá hño, pe nu'bʉ ya bi 'bɛ rá hño, ¿hanja da za da yopa cʉqui? 35Ya hingui ho nixi pa dra tha̱nts'a ja ra hai de ya hua̱hi, nixi pa da t'ʉ'tua ja yá ua ya nda̱po, nixi pa ni 'nara t'øt'e ya hinxá hño, hangue dra føtbʉ. Nu'a̱ tó'o ja rá t'øde pa da 'yøde, dá 'yøde núna dí ma̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\