NSAN LUCA 15

1Ndunthi ya 'ña̱tsa ngʉxboja̱ ne ndunthi ma'ra ya ts'oja̱'i bi ma bá tsʉdi ra Jesu pa da 'yøde nú'a̱ mi ma̱ñ'a̱. 2Hangue nuya fariseo ne ya xahnate de ra ley mi ña̱ma'ñʉ de gue'a̱, ne mi ena: ―Nuni ra 'ñøhø nza̱ntho ña̱ui ya ts'oja̱'i ne ri ñuni con gue'ʉ. 3Nepʉ ra Jesu bi xipa 'nara 'bede, ne bi 'ñembabi'ʉ: 4―Xi'bʉ 'na de gue'ahʉ 'bʉ gri pɛ'tshʉ 'na nthebe ya dɛti pe 'bʉ gui 'bɛhʉ 'na de gue'ʉ, ¿ha gue hingue gui tsohʉni nú'ʉ goho'rate ne 'rɛt'amagʉto pa gui maha ja ra mbonthi pa gua hoñhʉ nú'a̱ xcá 'bɛdihʉ asta hingui tsʉhʉ? 5Y nu xqui tsʉdihʉ'a̱ gui 'yɛnts'a ja ri xi'nxihʉ co ra johya ne gui tuxhʉ. 6Nepʉ gui zoñhʉ gatho ri amigohʉ ne ri 'nanguhʉ ne gui 'ñembabihʉ: “Ma ga johyahʉ, ngue'a̱ ya stá tsʉdi nú'a̱ ma dɛti stí 'bɛhma̱ha̱.” 7Hangue dí xi'ahʉ, njabʉtho nehe 'bʉ 'nara 'yøt'ats'oqui da ñobri, da nja ra johya mahets'i, que nú'ʉ goho'rate ne 'rɛt'amagʉto ya ja̱'i beni gue 'bʉi xá hño ne hu yá mʉi gue hinga mahyoni da ñobri. 8O ne 'nara 'bɛhña̱ pɛ'tsa 'rɛt'a ya boja̱ ne da 'bɛdi 'na, da tsø ra ñot'i ne da mpaxi 'ramats'ʉ pa da hyoni asta hinda zʉdi. 9Ha nu sta zʉdi'a̱, da zohna gatho yá mpa̱di ne yá 'nangu ne da 'ñembabi: “Ma ga johyahʉ, ngue'a̱ ya stá tsʉdi nú'a̱ ra boja̱ stí 'bɛhma̱ha̱.” 10Hangue nugui dí xi'ahʉ, njabʉtho nehe 'bʉ 'nara 'yøt'ats'oqui da ñobri, nu'bʉ́ yá ɛnxɛ Ajua̱ bí øt'ango nuni mahets'i. 11Ra Jesu bi 'ñena nehe: ―'Nara 'ñøhø mi pɛ'tsa yoho yá t'ʉ, 12nepʉ nú'a̱ mba̱tsi bi 'ñembabi rá dada: “Papá, dí ne gui 'racagui nú'a̱ rí 'ñepcagui de nú'a̱ guí pɛ'tsi.” Nu'bʉ́ nura dada bi mʉdi bi hecuabi yá hño, ne bi umbabi yá t'ʉ. 13Nepʉ de ya xqui thogui 'raya pa, nú'a̱ ra t'ʉ mba̱tsi bi munts'a gatho nú'a̱ xqui t'umbabi ne bi hña̱ts'i, ne bi bøni de guehni, bi gʉ rá 'ñu bi ma pa ma'na ra hai yabʉ habʉ bá tegue gatho rá boja̱ ja 'nara 'mʉi xi xmá nts'o. 14Pe nu mi degue gatho nú'a̱ mi ha̱, bi nja 'nara da̱nga thuhu ja nú'a̱ ra hai'a̱, ne nu'á̱ bi mʉdi bi sufri co ra thuhu. 15Nepʉ de guehni bi ma bá apa ra 'bɛfi 'nara 'ñøhø de nú'a̱ ra hai'a̱. Y nura 'ñøhø'a̱ bi umbabi ra 'bɛfi ne bi mɛhni da supa yá ts'ʉdi. 16Y ra ora mi ñunga ya ts'ʉdi, nú'á̱ mi nehma̱ da zi nú'a̱ mi tsi'ʉ, ngue'a̱ xi mi tsʉ ra thuhu, pe hinto mi huequi pa da t'umbi te da zi. 17Nu'bʉ́ nu'á̱ bi beni rá ngu ne bi 'ñena: “Hangu ya mɛfi pɛ'tsa ma dada ja rá ngu, ne bí ja ndunthi te da ts'i, asta pongui. Y nugui, go dí 'youa ya ga tu ra thuhu. 18Ma ga yopa penga ja rá ngu ma dada, ne ga embabi: Papá, stá øt'a 'nara ts'oqui ja rá thandi Ajua̱ ne ja ri thandigue. 19Ya hiní 'ñepcagui gui 'ñengagui ri t'ʉgui. 'Yøtc'agui ngu 'nadrá 'bɛgotho de gue'i; ga embabi njabʉ.” 20Nepʉ nu'á̱ bi gʉ rá 'ñu ne bi menga pa ja rá ngu rá dada. Pe ante da zøni, rá dada bi hyandi ne bi huequi, ne bi nest'ihi bá tsʉdi, y ngu bi nthɛui, bi hyʉfi ne bi zʉ'tsi. 21Nepʉ nura t'ʉ bi 'ñembabi: “Papá, stá øt'a 'nara ts'oqui ja rá thandi Ajua̱ ne ja ri thandigue. Ya hiní 'ñepcagui gui 'ñengagui ri t'ʉgui.” 22Pe nura dada bi 'ñembabi yá 'bɛgo: “Bá ha̱hʉ 'raya he nú'ʉ ma'na strá hño ne hyethʉ, ne hñu'tsuahʉ 'nara mfo'yɛ, ne ti'tuahʉ. 23Ne bá tsihʉ nú'a̱ ra nocanda̱mfri ga hohʉ ne ga tsihʉ. ¡Ma ga øthʉ 'nara ngo dega johya! 24Ngue'a̱ nuna ma t'ʉ ndí hu ma mʉi gue ya xqui duhma̱, pe hina, y nubyá dí ja ra uɛnda gue ya xa yopa nte. Stí 'bɛdi, pe nubyá ya dá yopa handi.” Y nu'ʉ́ bi mʉdi bi 'ñøt'ango. 25Hinga ya'a̱ bi zøhø nú'a̱ ra t'ʉ mada̱, mbi 'yo ja ra 'bɛfi. Pe nu mi zøhø guetbʉ ja rá ngu, bi 'yøde mi ja ya 'bɛ'mda ne ya hnei. 26Nepʉ nu'á̱ bi ma'ta 'na de nuya 'bɛgo pa bi 'yambabi te mi ja. 27Nepʉ nura 'bɛgo bi 'ñembabi: “Ri cu xa zøhø y nuri dada bi manda bi tho ra nocanda̱mfri ngue'a̱ bi zøhø te rá 'ñentho ha hinte xqui ja.” 28Pe nú'a̱ ra cu mada̱ xi bi bø rá cuɛ ne himi ne da yʉt'i. Ha nurá dada bi bøni bi ba̱ntebi pa da yʉt'i. 29Ha nu'á̱ bi 'ñembabi rá dada: “Papá, guí pa̱sɛ hangu ya jɛya stá 'bʉhui ne dí pɛp'a'i, ha hinhya'mʉ stá nts'o'yøde de gue'i. Pe ni 'na'qui hinxcá 'raca ma̱di 'nara zi t'a̱xi pa ga tsi'be ma amigo. 30Pe nubyá, nú'a̱ ri t'ʉ xa zøhø, xua dec'a'i ri boja̱ co ya ts'o'bɛhña̱, nu'á̱ ha̱, go asta gá hyopabi ra nocanda̱mfri.” 31Nepʉ nurá dada bi 'ñembabi: “Ma zi t'ʉ'i, nu'í nza̱ntho guí 'bʉi con guequi, y gatho nú'a̱ dí pɛ'tsi, ri mɛti nehe. 32Pe nubyá, mahyoni ga johyahʉ ne ga øthʉ 'nara ngo, ngue'a̱ ri cu ndí hu ma mʉi gue ya xqui duhma̱, pe nubyá pa guequi dí ja ra uɛnda gue ya xa yopa nte. Y stí 'bɛhma̱hʉ, pe nubyá ya dá yopa hanthʉ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\