NSAN LUCA 16

1Nehe ra Jesu bi 'ñembabi yá nxadi: ―Mi 'bʉi 'nara 'ñøhø xi mrá rico ne mi 'bʉi 'nará 'bɛtri. Y ra hmu xqui sipabi gue nú'a̱ ra 'bɛtri mi jʉmpa ndunthi rá boja̱. 2Nu'bʉ́ nura hmu bi zohna nú'a̱ ra 'bɛtri ne bi 'ñembabi: “Xa sicagui 'raya noya de gue'i. Hangue dí ne gui dacagui ra uɛnda de ri 'bɛfi, ngue'a̱ ya hindí ne gui sigui gui pɛpcagui.” 3Nepʉ nú'a̱ ra 'bɛtri bi bensɛ ja rá mfeni, ne mi ena: “Xibya, ¿te ga øt'e? Ma hmu ma da hña̱ga ra 'bɛfi, ha otho ma ts'ɛdi pa ga pɛ ya hai, y ri 'raca ra 'bɛtsa 'bʉ ga mpɛti. 4A, nubyá ha̱, ya dá beni te ma ga øt'e. Ma ga honga ra modo pa da ma̱cagui nú'ʉ to'o tupabi ma hmu, pa da 'raca nsɛqui ja yá ngu nura pa'a̱ da tha̱gagui ra 'bɛfi de guecua.” 5Nepʉ nu'á̱ bi zohna 'rama'na nú'ʉ to'o mi tupabi rá hmu. Nu'a̱ ra mʉdi bi 'yambabi ne bi 'ñembabi: “¿Hangu guí tupabi ma hmu?” 6Nu'bʉ́ nu'á̱ bi da̱tuabi bi 'ñena: “Dí tupabi 'na nthebe barri ra aceite.” Ha nura 'bɛtri bi 'ñembabi: “Jaua ra hɛ'mi habʉ huts'i hangu guí tupa ma hmu, y da̱ma hyoqui ma'na habʉ di ma̱ gue hønsɛ nde nthebe barritho gui tu.” 7Nepʉ nu'a̱ ma'na bi 'ñembabi: “Xi'a'i, ¿hangu guí tugue?” Nu'á̱ bi 'ñena: “'Na nthebe huada ra trigo.” Nepʉ nú'a̱ ra 'bɛtri bi 'ñembabi: “Nehe jaua ra hɛ'mi habʉ huts'i hangu guí tupa ma hmu. Hyoca ma'na habʉ di ma̱ gue hønsɛ goho'rate gui tu.” 8Nepʉ nura hmu bi 'ñe'tsua rá nsu nú'a̱ ra ts'o'bɛtri ngue'a̱ bi da̱ma nti rá mfeni pa bi gohi xá hño co nú'ʉ to'o mi tu ya thai. Hangue njabʉ nuya meximhai xi ya nimfeni pa da gohi xá hño co yá mimeximhaiui, pe nú'ʉ xa gamfri Ajua̱ hingui øt'e njabʉ. 9Pe nugui, nu'a̱ dí xi'ahʉ, masque ra boja̱ da za da hyat'a 'na, pe nehe co nú'a̱ ra boja̱'a̱ ogyá mit'ihʉ, faxhʉ nú'ʉ ja te ø'tua ra 'bɛdi, pa njabʉ gui ntsixhʉ'ʉ, pa nu sta uadi ri tehʉ de guecua ja ra ximhai ne sta uadi da thogui ra boja̱, nu'bʉ́ ma da t'a'ahʉ 'nara hoga 'ñehe nu xcrí tsøñhʉ mahets'i habʉ bí ja ya hoga 'mʉi pa nza̱ntho. 10Nu'a̱ tó'o hingui cøni masque 'na tʉi ra boja̱ xa t'umbi da su, nehe hinda gøni 'bʉ da t'umba ndunthi ra boja̱ pa da su. Nu'a̱ tó'o cøni de nú'a̱ 'na tʉi xa t'umbi pa da suhma̱, nehe da gøni 'bʉ da t'umba ndunthi pa da su. 11Hangue nugui dí xi'ahʉ, 'bʉ gui cøñhʉ ya hño de nuua ja ra ximhai nú'ʉ xa t'a'ahʉ pa gui suhma̱hʉ, ¿to'o da gamfri de gue'ahʉ pa da 'ra'ahʉ ya hño de mahets'i pa gui suhma̱hʉ? 12Nu'bʉ hingui pa̱hʉ gui suhʉ nú'a̱ hingrí mɛtihʉ, ¿hanja da za da t'a'ahʉ nú'a̱ rí 'ñep'a'ihʉ pa gui suhʉ? 13Ni 'nara 'bɛgo hinda za da mɛpabi yoho ya hmu, ngue'a̱ njabʉ da za da ʉtsa 'na, ne go da ma̱hui nú'a̱ ma'na, o nza̱ntho go di pɛpabi 'na, y nu ma'na hina. Njabʉ nehe hingui tsa gui pɛpabihʉ Ajua̱ ne da 'yoda ri mfenihʉ ra boja̱. 14Ha nuya fariseo xi mi ho da mɛ'tsa ndunthi ra boja̱ ne mi 'bʉhni mi huxa nt'øde'ʉ nú'a̱ bi ma̱nga ra Jesu ne xi mi ɛnda yá thede'ʉ. 15Ha nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu'ahʉ ri hnequi 'ñena 'na xi gyá hoja̱'ihʉ, pe hønsɛ pa gui pønga ri hmihʉ ja yá thandi ri miqu'eihʉ, pe Ajua̱ pa̱t'athohʉ ri mfenihʉ te rá 'bɛ'a̱ guí beñhʉ, hangue 'bʉ guí ne gui pønga ri hmihʉ ja yá thandi ri miqu'eihʉ, hingui tsa gui pønga ri hmihʉ ja rá thandi Ajua̱. 16Desde ante da zøhø ra Xuua Xi'tsate ya nguí pɛ'tsuahʉ rá ley ra Moise ne nú'a̱ xqui ma̱nga ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱. Y desde bi zøhø ra Xuua asta nubya xcá 'yøhʉ xa si'ahʉ ya noya dega hoga nt'øde de hanja go ri manda Ajua̱, y njabʉ ndunthi xa 'yøt'a ra ts'ɛdi da yʉt'i nu habʉ ri manda Ajua̱. 17Masque mahets'i ne ra ximhai hingui hei pa da uadi, pe ni 'nara noya nú'a̱ xa t'ofo ja rá ley Ajua̱ hinda njabʉtho, pɛ'tsi da njabʉ ngu nú'a̱ ma̱. 18'Bʉ 'nara 'ñøhø da nxungüi rá 'bɛhña̱ pa go da ntha̱tui ma'na ra 'bɛhña̱, nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱ ya bi 'yøt'a 'nara ts'oqui. Y nu'a̱ tó'o da ntha̱ti co 'nara 'bɛhña̱ xa nxungüi rá da̱me, ne'a̱ ya bi 'yøt'a 'nara ts'oqui. 19Mi 'bʉi 'nara 'ñøhø xi mrá rico, ne xi mri hñe xá hño co 'raya hoga dutu xi mahotho. Y mi øt'ango hyastho ja rá ngu co ndunthi ra nthoqui. 20Ne mi 'bʉi 'nara zi mɛti mrá thuhu ra Lasaro xi mrá hyoya, xqui hñuhni ja rá gosthingu nú'a̱ ra rico. Ne mi tsʉ 'nara hñeni mi 'ya maxøgue rá ndo'yo, 21ne asta ya tsat'yo mi te'tsuabi habʉ mi 'ya. Y nú'a̱ ra zi 'ñøhø'a̱ mi nehma̱ xa zi nú'a̱ mi tagui de ja rá mexa nú'a̱ ra rico. 22'Nara pa bi du ra zi hyoya, y ya ɛnxɛ de mahets'i bá ehe e bi zits'i pa bá 'bʉhui ra Abrá nuni mahets'i. Nepʉ 'mɛfa bi du nehe nú'a̱ ra rico, ne bi t'agui. 23Y de mi oni nú'a̱ ra rico ja ra nidu xi mri sufri ndunthi, nepʉ nu'á̱ bi gʉxa yá da ne bi hyandi de yabʉ ra Abrá ya mi 'bʉhuini ra Lasaro nehe. 24Nepʉ nura rico bi ma'ti ne bi 'ñembabi: “Ma dada'i Abrá, dá nja ri nthecate de guequi, bá pɛhna ra Lasaro da pobo qué yá dedo co 'na zi tʉi ra dehe pa e da pobo qué ma ja̱ne, ngue'a̱ xi dí sufri ndunthi nuua ja ra tsibi.” 25Ha nura Abrá bi 'ñembabi: “Amigo, beni gue nu'i nú'bʉ nguí 'bʉi ja ra ximhai xi nguí 'bʉi xá hño, ha nura Lasaro mi sufri ndunthi ra hñoya. Pe nubyá nuní 'bʉi xá hño de guecua, ha nu'i go guí sufribya núbʉ habʉ guí 'bʉi. 26Ha nixi da za da mabʉ ra Lasaro, ngue'a̱ ja 'nara hñe madetho xi xá hñe. Hangue nu'ʉ 'bʉcua hinda za dí mabʉ, ha nu'ʉ bí 'bʉpʉ, hinda za dí 'ñecua nehe.” 27Nepʉ nú'a̱ ra rico bi 'ñena: “Ma dada'i Abrá, nu'bʉ́ dí ba̱nte'i gui pɛhna ts'ʉ ra Lasaro ja rá ngu ma dada 28habʉ bí 'bʉi má cʉt'a ma cu, pa da zofo pa hinda zøhø de guecua ja ra nidu, e da sufri ngu dí sufriga.” 29Pe nura Abrá bi 'ñembabi'a̱: “Nu'ʉ́ ya bí pɛ'tsa nú'a̱ bi 'yofo ra Moise ne nú'a̱ bi 'yofo ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱. ¡Go dá 'yøte'ʉ!” 30Pe nura rico bi 'ñena: “Ha̱ha̱ majua̱ni guí ma̱, nú'i ma dada'i Abrá, pe nu'bʉ gui pɛhna 'na de nú'ʉ xa du, nu'ʉ́ dí pa̱di da 'yøte ne da ñobri.” 31Pe nura Abrá bi 'ñembabi: “'Bʉ hingo xa 'yøte nú'a̱ bi ma̱nga ra Moise ne ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱, nixi da ne da gamfri nú'a̱ da xipabi nú'a̱ di yopa nte de ja ra du.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\