NSAN LUCA 2

1De nuya pa'ʉ, nura da̱nga nda̱ Augusto Cesa bi manda da t'opabi yá thuhu gatho ya ja̱'i de maxøgue ra hai habʉ mrá nda̱'a̱, pa da 'bede'ʉ. 2Gue'bʉ mrá gobierhnu ra Cirenio ja ra hai Siria nú'bʉ bi nja nuna ra mʉdi padro. 3Gatho ya ja̱'i mi pɛ'tsi da menga ja yá hnini cada 'na habʉ myá mengu, pa da t'opabi yá thuhu'ʉ. 4Hangue ra Jose bi bønga de ja ra hnini Nasare de ra hai Galilea pa bi ma ja ra hnini Belé de ja ra hai Judea, ngue'a̱ ja mrá menguni ndu ra nda̱ Davi, ha nura Jose ja xqui 'ñehni de ja yá ja̱'i ra Davi. 5Bi ma ja ra hnini Belé pa da t'opabi yá thuhu'ʉ, bi mɛui ra Maria nú'a̱ xqui 'yadi pa da ntha̱tui, ha nu'á̱ ya mi da'thi de rá ba̱tsi. 6Ha de mbi 'bʉi'ʉ ja ra hnini Belé, bi zø ra pa da 'mʉi rá ba̱tsi ra Maria. 7Ha de guehni bi 'mʉ rá mʉdi t'ʉ, bi mant'i co yá 'mant'i, ne bi mɛgui habʉ mi ja 'nara hñunga mbo'ni, ngue'a̱ ya mi otho habʉ da t'umba ntsaya'ʉ. 8Ne de guehni guetbʉ de ra hnini Belé mi 'bʉhni 'raya ma'yo ja ra mbonthi mi su yá dɛti dega xuui. 9Nepʉ nu'ʉ́ mi da̱mfri bi hyandua 'nará ɛnxɛ Ajua̱, ne 'nara da̱nga hyats'i bi yot'a gatho rá nthets'i habʉ mi 'bʉi'ʉ, y ra ora'a̱ xi bi ntsu'ʉ. 10Pe nura ɛnxɛ bi 'ñembabi'ʉ: ―Oguí tsuhʉ, ngue'a̱ drá 'ñehe ga xi'ahʉ 'raya hoga noya nú'ʉ pa xi gui johyahʉ nu'ahʉ ne gatho ma'ra ya ja̱'i. 11Ngue'a̱ nubya xa 'mʉi ja rá hnini ndu ra nda̱ Davi 'nara Pøhøte pa gue'ahʉ, y nú'á̱ go gue'a̱ ra Cristo ra zi Hmu bá 'bɛhni pa da nda̱. 12Y po má nseña gui tsʉhʉ ra ba̱tsi xa 'bant'i co yá 'mant'i ne xa 'bɛgui habʉ ja 'nara hñunga mbo'ni. 13Y de mi uadi bi ma̱nga njabʉ nura ɛnxɛ'a̱, mi da̱mfri'ʉ bi hyanda ma'ra ya ɛnxɛ de mahets'i mi hnequi mahyɛgui con gue'a̱, mri xøcambeni Ajua̱ ne mi eñ'ʉ: 14¡Drá nsunda Ajua̱ bí 'bʉ mahets'i, ne dá 'mʉi co 'nara hoga'mʉi ya meximhai nú'ʉ xa zʉtua rá hma̱te'a̱! 15Nepʉ nu mi menga ya ɛnxɛ pa mahets'i ya ma'yo bi mʉdi bi 'ñémbabi 'na ngu ma'na: ―Maha Belé, ma ga c'a̱'tshʉ te xuá nja de guehni de nú'a̱ xa xicaguihʉ rá ɛnxɛ Ajua̱. 16Nepʉ nu'ʉ́ bi ma hnest'ihi, y bi zøni bi zʉdi'ʉ ra Jose ne ra Maria co rá ba̱tsi nú'a̱ mi 'bɛni ja 'nara hñunga mbo'ni. 17Y nú'ʉ ya ma'yo mi hyanda ra ba̱tsi, bi mʉdi bi mede gatho nú'a̱ xqui xipabi ra ɛnxɛ de gue'a̱. 18Ha gatho nú'ʉ bi 'yøde xi bi 'yø de nú'a̱ mi ma̱ñ'ʉ. 19Pe nura Maria xi mi pɛ'tstho ja mbo rá mfeni nuya ya noya pa da bentho. 20Nepʉ nuya ma'yo bi mengui xi mri xøcambeni Ajua̱ por gatho nú'a̱ xqui 'yøde ne xqui hyandi, ngue'a̱ nu'ʉ́ xqui zʉdi ngu nú'a̱ xqui sipabi'ʉ. 21Ne rá hña̱to ma pa de xqui 'mʉ ra ba̱tsi, bi thu'tsua ra seña ja rá ndo'yo ngu yá nza̱i'ʉ. Ne bi thu'mbabi ra JESU ngue'a̱ gue'a̱ xqui xipabi ra ɛnxɛ ra Maria desde ante da nda'thi de gue'a̱. 22Y nu mi ua yá pa ra Maria bi nt'axqui pa da yopa yʉt'a ja ra nija̱ ma'na'qui ngu xqui 'yofo ra Moise ja ra ley, nepʉ ra Jose ne ra Maria bi zixa ra zi ba̱tsi pa ja ra nda̱nija̱ Jerusale pa dí dapabi ja rá 'yɛ Ajua̱. 23Bi 'yøt'a njabʉ'ʉ ngue'a̱ xqui t'ofo ja rá ley Ajua̱ gue gatho nú'ʉ ya mʉdi ba̱tsi da 'mʉi ne 'bʉ dya ts'ʉnt'ʉ gue'ʉ mahyoni da t'eque pa Ajua̱. 24Nehe bi ma'ʉ ja ra nda̱nija̱ pa bi hña̱'tsuabi ra 'baha Ajua̱, ngue'a̱ njabʉ ena ja rá ley Ajua̱ gue 'bʉ 'nara 'bɛhña̱ da 'mʉ rá ba̱tsi, mahyoni da zixa yoho ya zi joñ'o o yoho ya zi domitsu pa ja dí hyopabini Ajua̱ dega 'baha. 25De nuya pa'ʉ, mi 'bʉ 'nara 'ñøhø nuni Jerusale mrá thuhu ra Simiu. Nú'á̱ xi mi 'yo xá hño ja rá thandi Ajua̱, ne mi tø'mi da hyanda ra Ña̱nte nú'a̱ to'o ma da ña̱ni ya me Israel, ne nurá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ mi 'bʉi con gue'a̱. 26Ne go gue'a̱ xqui xipabi Ajua̱ gue hinda du asta hinda hyanda ra Cristo nú'a̱ xqui ma̱ Ajua̱ ma dua pɛhni. 27Nu'á̱ xqui ma ja ra nda̱nija̱ ngue'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi xqui tsits'i, y ra ora'a̱ mi 'bʉhni mbo, bi yʉt'a ra Jose nehe co ra Maria mri zi ra zi t'ʉca Jesu pa e da 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ Ajua̱ ngu xqui ma̱nga rá ley Ajua̱. 28Nepʉ de guehni ra Simiu bi zinga ra t'ʉca 'uɛne ne bi 'yɛnts'a ja yá 'yɛ ne bi xøcambeni Ajua̱ bi 'ñena: 29Nu'i Ajua̱ ma Dada'i, ya da za gui tsixcagui de guecua, ya bi hñu ma mʉi ngue'a̱ ya stá handi xa njabʉ ngu nú'a̱ gá xicagui. 30Ya stá handi co ma da ra Pøhøte, 31núna xcuá pɛhni pa da pøhø gatho ya ja̱'i. 32Nuna go guehna ngu 'nara ñot'i pa da yo'tua yá mfeni gatho nú'ʉ hingyá me Israel, y po rá nguehna ma da nja rá nsu ri hnini Israel. 33Ha nura Jose ne ra Maria rá na̱na̱ ra Jesu mi 'yøde nú'ʉ ya noya mi ma̱nga ra Simiu de ra t'ʉca 'uɛne, nú'ʉ́ xi bi 'yø'ʉ. 34Nepʉ nura Simiu bi 'yapa Ajua̱ da ja̱pi'ʉ. Ne bi 'ñembabi ra Maria rá na̱na̱ ra Jesu: ―Nuna 'uɛne xuá 'bɛhni pa da pøhø ndunthi ya me Israel, pe ndunthi de gue'ʉ ma da ʉtsa ne da 'mɛdi'ʉ. 35Y njabʉ po rá ngue ri t'ʉ ma da hnequi gatho nú'a̱ beni ja yá mfeni cada 'nara ja̱'i. Y pa gue'i ma gui thogui 'nara da̱nga dumʉi ngue'a̱ ma da t'ʉtsa'i ri t'ʉ. 36Ne mi 'bʉ 'nara 'bɛhña̱ mrá thuhu ra Ana nú'a̱ mi ña̱ co rá ts'ɛdi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱. Y nú'a̱ ra 'bɛhña̱'a̱ mrá t'ixu 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Fanuel, xqui 'ñehe desde yá ja̱'i ndu ra Aser. Y nu'á̱ ya xi mrá zi da̱qu'ei. Nú'bʉ xi mrá ba̱tsa nxutsitho bi ntha̱ti, ne nsøcta yoto njɛya bi 'mʉhui rá da̱me. 37Y ya mi øt'a goho'rate ma goho njɛya xqui mviuda. Nu'á̱ himi pøni de ja ra nija̱, ngue'a̱ nza̱ntho mi pɛpabi Ajua̱ ma pa ra xuui, mri ayuna ne xi mi apabi Ajua̱. 38Ora mi 'bʉhni ra Jose ne ra Maria co ra t'ʉ'uɛne mbo ra nda̱nija̱, ra ora'a̱ bi yʉt'a ra Ana nehe, ne bi umba njama̱di Ajua̱. Nepʉ bi mʉdi bi xipabi de ra zi ba̱tsi nú'ʉ to'o gatho mi tø'ma ra Ña̱nte nú'a̱ to'o da ña̱nga ra hnini Jerusale. 39Nepʉ mi uadi ra Jose ne ra Maria bi 'yøt'a gatho ngu nú'a̱ xqui manda ja rá ley Ajua̱, bi menga pa ja yá hnini Nasare de ja ra hai Galilea. 40De guehni ra ba̱tsi mri 'yo rá te, ne 'yo mri nja rá ts'ɛdi, ne 'yo mri nja rá mfa̱di, y Ajua̱ mi ja̱pabi ndunthi'a̱. 41Tat'a jɛya mi pa ra Jose ne ra Maria pa da nu ra ngo de ra pascua nuni Jerusale. 42Y de mi juata 'rɛt'amayoho njɛya ra Jesu, bi ma ri hñu'ʉ pa Jerusale pa da nu ra ngo ngu myá nza̱i'ʉ. 43Y nu mi ua ra ngo, bá penga ra Jose ne ra Maria, ha nura Jesu bá cohi de guehni Jerusale nsinque bi ba̱ rá na̱na̱ ne ra Jose. 44Nu'ʉ́ mi hu yá mʉi gue mbra 'ñoui ma'ra ya ja̱'i nú'ʉ bá pengüi ja ra ngo. Bi 'ño maxøgue 'na pa ra 'ñu, asta ja 'mɛfa bi 'ñani'ʉ ra ba̱tsi, bi 'ño bi 'yambabi nú'ʉ mi ja te yá njaui ne yá mpa̱di. 45Pe himbi zʉdi'ʉ de guehni, hangue bi yopa mengui'ʉ pa Jerusale pa dua honi. 46Nepʉ rá hñupa bi zʉdi mi 'bʉhni mbo ja ra nda̱nija̱ mi huhni madetho de ya xahnate de ra ley mi østho nú'a̱ te mi ma̱ñ'ʉ nepʉ nu'á̱ mi ø'tua ya nt'ani'ʉ. 47Gatho nú'ʉ ya ja̱'i to'o mi øde nú'a̱ mi ma̱ñ'a̱ xi mri 'yø ngue'a̱ xi mi ja rá mfa̱di'a̱ ne mi tha̱di xá hño nú'ʉ ya nt'ani mi t'ø'tuabi nehe. 48Y nu mi hyanda rá na̱na̱ ne ra Jose gue mi huhni co ya xahnate de ra ley, himi pa̱di te da beñ'ʉ. Y nurá na̱na̱ bi 'ñembabi: ―Ma zi t'ʉ'i, ¿hanja xcá 'yøtcahe njabʉ? Nugui ne ri dada go dí hoñ'ahe co ndunthi ra dumʉi. 49Pe ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―¿Pa te gui jacjʉ guí hongaguihʉ? ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue nugui mahyoni ga pɛpa rá 'bɛfi ma Dada? 50Pe nu'ʉ́ nixi mi pa̱di te mri bønga nú'ʉ ya noya bi xipabi'ʉ. 51Nepʉ de guehni bi mɛui rá na̱na̱ ne ra Jose bi menc'ʉ pa ja ra hnini Nasare, ne nu'á̱ bi sigui bi 'yøtua yá ts'ofo'ʉ. Ha nurá na̱na̱ mi pɛ'stho ja rá mfeni gatho nú'a̱ te bi nja co rá t'ʉ. 52Y nura Jesu 'yo mri te rá mfa̱di ne rá nda̱ngui, ne Ajua̱ xi bi hopa rá 'mʉi'a̱, ne ya ja̱'i nehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\