NSAN LUCA 22

1Ya mi ma da zøhø ra pa de ra ngo dega pascua nú'bʉ mi ts'i ra thuhme nsi rá nzoi. 2Ya nda̱ gá macja̱ ne ya xahnate de ra ley mri 'ñʉ'ti pa hanja da za da hyo ra Jesu, pe himi tsa da gʉ ngue'a̱ mi tsu'ʉ ya ja̱'i. 3Nepʉ de gue'a̱ ra Satá bi yʉt'a ja rá mfeni ra Juda nú'a̱ xqui thu'mbabi nehe ra Iscariote, 'na de nú'ʉ 'rɛt'amayoho yá apostol ra Jesu. 4Y nu'á̱ bi ma bá c'a̱'tsa ya nda̱ gá macja̱ ne ya nda̱ de ra nija̱ pa bá ña̱ui'ʉ hanja da za da 'yɛnt'ua ra Jesu ja yá 'yɛ'ʉ. 5Ha nu'ʉ́ xi bi johya ne bi hña̱'tuabi ra boja̱'a̱. 6Hangue nu'á̱ 'bestho xi mi honi hanja da za da da ra Jesu, ne bi huahna 'nara ora mi jo'o ya ja̱'i. 7Ne bi zø ra pa de ra ngo pa da ts'i ra thuhme nsi rá nzoi, gue'bʉ mi pɛ'tsi da tho 'nara t'ʉdɛti dega hña̱'ti. 8Nu'bʉ́ ra Jesu bi mɛhna ra Pedro ne ra Xuua ne bi 'ñembabi: ―Rí maha 'bɛt'ohʉ pa grí hocjʉ ra hñuni de ra pascua ga tsihʉ. 9Nepʉ nu'ʉ́ bi 'yambabi ne bi 'ñembabi: ―¿Habʉ guí ne ma grá hocje'a̱? 10Nu'bʉ́ ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu xcrí cʉthʉ ja ra hnini gui nthɛhʉni 'nara 'ñøhø di ha̱ 'na 'bada ra dehe. Ne gui tɛnhʉ asta ja nú'a̱ ra ngu habʉ da yʉt'i'a̱. 11Ne 'ñembabihʉ nú'a̱ to'o ra me ngu: “Ra Xahnate bá pɛhn'a ra noya ga eñ'ahe njaua: ¿Habʉ ja ra ngu xcá 'uegagui pa ga tsihe ra nt'oxi dega pascua co ma nxadi?” 12Nepʉ nu'á̱ ma da 'ñu't'ahʉ 'nara da̱nga ngu maña̱ ja ra tøngu, ya xa thoqui xá hño, ne ja gui hocjʉni ra nt'oxi. 13Nepʉ nu'ʉ́ bi ma bá nthɛui gatho ngu nú'a̱ xqui xipa ra Jesu. Ne ja bi hyocni'ʉ ra nt'oxi. 14Y nu mi zø ra ora da ñuni'ʉ, ra Jesu co yá apostol bi hñudi mahyɛgui ja ra mexa. 15Nepʉ nura Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―¡Xi stá ne ga tsihʉ mahyɛgui ra nt'oxi de ra pascua ngu dí 'bʉihʉbya, ante da zø ra ora ga tu! 16Ngue'a̱ nugui dí xi'ahʉ gue ya hinga ma ga yopa tsi ra nt'oxi de ra pascua ma'na'qui asta hinda zøhø nú'a̱ ra pa grá tsihʉ nuni mahets'i habʉ brí manda Ajua̱ ma Dada. 17Nepʉ nu'á̱ bi gʉ ra vaso ne bi umba njama̱di Ajua̱ ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Na̱, tsihʉ 'ra 'na tsiqui grí gathohʉ. 18Nugui dí xi'ahʉ gue ya hinga ma ga yopa tsi ra vinu dega obxi asta nú'a̱ ra pa grá 'bʉhʉ nuni mahets'i habʉ brí manda Ajua̱ ma Dada. 19Nepʉ nu'á̱ bi gʉ ra thuhme ne bi umbabi njama̱di Ajua̱ ne bi hecuabi'ʉ bi umbi, ne bi 'ñembabi: ―Guehna ma ndo'yo ma ga uni po rá ngue'ahʉ. Ora gui tsihʉ, gue'a̱ 'nara feni de ma du. 20Nepʉ de ya xqui uadi ra nt'oxi'ʉ, nu'á̱ bi gʉ ra vaso, ne bi 'ñembabi: ―Nuna vinu guehna 'nara seña de ra 'ra'yo cohi xa t'øt'e co ma ji nú'a̱ ma ga fani po rá ngue'ahʉ. 21Y nubyá 'na de gue nú'ahʉ guí 'bʉhʉua con guequi ja ra mexa, ma gui dagaguihʉ. 22Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i, ya ri ne nuna ra 'ñu xa t'utuabi pa rí ma ja ra du, pe ¡huecate nú'a̱ to'o ma da da'a̱! 23Nepʉ nu'ʉ́ bi mʉdi bi 'ñámbabi 'na ngu 'na to'o nú'a̱ mi ma da 'yøt'a njabʉ. 24Nepʉ nu'ʉ́ bi mʉdi bi 'ñámbabi to'o de gue'ʉ mi ma da ua'a̱ da ma̱. 25Pe ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Ya nda̱ ri manda yá hnini ngu ya hmu, ha nuya hnini e'tsua yá nsu yá nda̱ gue xi øt'e xá hño. 26Pe nu'ahʉ́ hingue rí 'ñepi gui njahʉbʉ. Nu'a̱ rí 'ñepi gui 'yøthʉ, nu'a̱ da nja rá nsu de gue'ahʉ, mahyoni da notsi, ha nu'a̱ tó'o da manda, mahyoni da nja ngu 'nara 'bɛgo. 27¿To'o ma'na t'umba ra nsu, ha gue nú'a̱ to'o da hñudi ja ra mexa, o nú'a̱ to'o pɛpabi? ¿Ha hingue nú'a̱ hudi ja ra mexa? Masque njabʉ, pe nugui drá 'bɛgo de gue'ahʉ. 28Nu'ahʉ hinxcá 'ueguehʉ de guequi masque xcá hyanthʉ ya ts'othogui nú'ʉ stá thogui. 29Hangue nugui ma ga 'ra'ahʉ ri nsuhʉ dega nda̱, ngu ma Dada xa 'racagui ra nsu pa ga nda̱. 30Ha nu xcrá nda̱, ma gui 'bʉhʉni nehe con guequi, ne ga ñuñhʉ. Ne ja ma grá 'ra'ahʉni ri hudihʉ nehe dega nda̱ pa gui mandahʉ nú'ʉ 'rɛt'amayoho ya 'mʉi de ya ja̱'i de Israel. 31Nehe ra Jesu bi 'ñembabi ra Simu Pedro: ―Nugue Simu, ra Satá xa 'yadi pa da hña̱c'a ri jamfrihʉ, ne da 'yø't'ahʉ ngu ra trigo ora 'biqui. 32Pe nugui stá apabi Ajua̱ ma Dada por gue'i, gue hinda 'mɛdi ri jamfri. Ha nu xcrí yopa jʉ ri jamfri, gui japi da zɛdi yá jamfri nehe nuyʉ ma'ra ri cu. 33Ha nura Simu bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'i, nugui dí 'bʉcua 'bʉ da ts'ix'a'i ra fadi, ga ma nehe, ha nu'bʉ da tho'i, dá thogui nehe. 34Ha nura Jesu bi 'ñembabi'a̱: ―Nugui dí xi'a'i nu'i Pedro, gue núbya dí nxuui ante da mafi ra menja̱ ma gui ma̱ hñu'qui gue hinguí pa̱cagui. 35Ra Jesu bi 'yambabi yá nxadi ne bi 'ñembi: ―Xi nú'bʉ dá pɛhn'ahʉ hingá hña̱xa ri buxahʉ nixi ri ncʉboja̱hʉ nixi ri mponga zɛsthihʉ, ¿ha gue bi nja te bi 'yø't'ahʉ ra 'bɛdi? Nepʉ nu'ʉ́ bi da̱di ne bi 'ñena: ―Hina. 36Nepʉ nu'á̱ bi 'ñembabi: ―Pe nubyá ha̱, dí xi'ahʉ gue nu'ʉ tó'o pɛ'tsa rá buxa ne rá ncʉboja̱, dá hña̱ts'i. Ha nu'a̱ tó'o hingui pɛ'tsa rá huai, dá pa rá pat'i pa da dai. 37Ngue'a̱ nugui dí xi'ahʉ gue mahyoni da njabʉ ngu ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo de guequi habʉ ena: “Nu'á̱ ja ra uɛnda 'nara 'yøt'ats'oqui.” Ngue'a̱ gatho nú'a̱ xa nt'ofo de guequi pɛ'tsi da njabʉ. 38Nepʉ nu'ʉ́ bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'ihe, jaua yoho ya huai dí pɛ'tshe. Ha nu'á̱ bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Con sɛhɛ'ʉ yoho. 39Nepʉ nura Jesu bi bøni bi ma ngu mrá nza̱i pa ja ra t'øhø 'bo Olivo. Ne gatho yá nxadi bi dɛni'a̱. 40Ha nu mi zøni de guehni, bi 'ñembabi'ʉ: ―'Yaphʉ ndunthi Ajua̱ pa gui tsɛthʉ ya ts'othogui nu stí 'ñepʉ. 41Nepʉ ra Jesu bi 'uegue de gue'ʉ ts'ʉ zi yabʉ pa bá ndandiña̱hmu bá apabi Ajua̱ rá Dada, 42ne bi 'ñembabi: ―Ma Dada'i, 'bʉ gui nehma̱, gui 'ueca nuna thogui ma ga thogui, pe hindí ne gui 'yøt'e ngu nú'a̱ ga nega, go da 'yøt'a ngu nú'a̱ ri pahague. 43Nepʉ nuni habʉ mi apabi Ajua̱'a̱, bi zøhni 'nara ɛnxɛ xqui 'ñehe de mahets'i pa bi umbabi ra ts'ɛdi pa da zɛta ra ts'othogui. 44Nu'á̱ xi mi tu rá mʉi ndunthi de mi apabi Ajua̱, pe ma'na mi apabi co ndunthi ra ts'ɛdi asta mri xanthe, ne nuyá xanthe ngu myá da̱nga tagui dega ji, mi tʉi ja ra hai. 45Nu mi uadi bi 'yapabi Ajua̱'a̱, bi mengui pa habʉ xqui zogui yá nxadi, ne bi zʉdi gatho xqui 'ña̱ha̱ ngue'a̱ ya xqui uent'i'ʉ co ra dumʉi. 46Ha nu'á̱ bi 'ñembabi: ―¿Hanja xcá a̱ha̱hʉ? Nanjʉ, ne 'yapabihʉ Ajua̱ pa gui tsɛthʉ ya ts'othogui. 47Ts'a mi ña̱ui yá nxadi ra Jesu, bi zøhø xi ndunthi ya ja̱'i, ne nura Juda 'na de nú'ʉ 'rɛt'amayoho ya nxadi, mbra 'bɛt'o de ja ya ja̱'i. Ne 'bestho bi uat'a habʉ mi 'ba ra Jesu pa bi zʉ'tsi'a̱. 48Nepʉ ra Jesu bi 'ñembabi: ―Juda, ¿ha gue co 'nara ntsʉ'tsi grí da Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i? 49Ha nú'ʉ mri 'ñoui ra Jesu mi hyandi te ma da nja bi 'ñembabi: ―Ma zi Hmu'ihe, ¿ha guí ne ga xithe co ya huai? 50Y 'na de gue'ʉ bi mɛnpa 'nara ntsɛqui 'nará 'bɛgo ra da̱nga nda̱ gá macja̱ ne bi dacua rá gu ra 'ñɛi. 51Pe ra Jesu bi 'ñembabi'ʉ: ―Hyɛhʉbʉ, oguí øthʉ njabʉ. Nepʉ nu'á̱ bi hñuxa rá 'yɛ ja rá gu nú'a̱ ra 'bɛgo, ne bi ña̱ni 'bestho. 52Nepʉ bi zofo nuya nda̱ gá macja̱, ne ya nda̱ de ra nda̱nija̱, ne ya nda̱xjua nda̱, gatho nú'ʉ xqui 'ñehe pa e da zits'i'a̱, ne bi 'ñembabi'ʉ: ―¿Ha gue drá be pa e gui jʉgaguihʉ co ya huai ne ya za? 53Pe nú'bʉ ndí 'bʉi hyastho con gue'ahʉ ja ra nda̱nija̱, hinte gá 'yøtcahʉ. Pe xibya, go xcuá ehʉ masque dega xuui pa gui jʉgaguihʉ. Ngue'a̱ nuya ya orabya go ri orahʉ pa gui nda̱hʉ de guequi, ne ya orabya go ya ora pa da nda̱ ra 'bɛxuui. 54Nepʉ de guehni bi gʉ nts'a̱hni'ʉ ra Jesu, ne bi zits'i ja rá ngu ra da̱nga nda̱ gá macja̱, ha nura Pedro mi 'bɛfa dega zi yabʉtho, mri dɛni. 55Ha nu mi zønga ra Pedro ja rá ngu ra da̱nga nda̱ gá macja̱, xqui t'udi 'nara faspi ja ra patio, ne ja mi huhni 'raya ja̱'i mri mpa'ti, nehe ra Pedro ja bi hñuhni con gue'ʉ. 56Y de guehni 'nara nxutsi rá 'bɛgo ra da̱nga nda̱ gá macja̱ nu mi hyandi gue mi huhni ra Pedro ja ra tsibi xi bi nʉ'ti'a̱ ne bi 'ñena: ―Pøde ne nuni ra da̱me go mri 'ñoui ra Jesu nehe. 57Pe nura Pedro bi gømbabi nú'a̱ ra nxutsi ne bi 'ñembi: ―Hina, hindí pa̱di to'o'a̱. 58Nepʉ hinga ya'a̱ bi hyanda ma'na ne bi 'ñembabi: ―Pøde ne'i go ngrí 'ñoui ra Jesu. Ha nura Pedro bi 'ñena: ―Hina, hinga majua̱ni ndrí 'ño'be'a̱. 59'Mɛfa de xqui thogui ngu 'na ora bi 'ñena ma'na ra ja̱'i: ―Majua̱ni nuna 'ñøhøni go mri 'ñoui'a̱, ngue'a̱ nehni mfa̱tho gue ra me Galilea. 60Nepʉ nura Pedro bi 'ñena: ―Dí xi'a'i gue nixi dí pa̱di nú'a̱ guí ma̱. Y nú'a̱ ra ora de ts'a mi ma̱nga njabʉ, bi mafi ra menja̱. 61Nú'a̱ ra ora'a̱ bi ñegui ra zi Hmu Jesu pa bi hyanda ra Pedro, ha nura Pedro 'bestho bi zo rá mfeni de nú'a̱ xqui xipabi desde rá mʉdi, xqui 'ñembabi: “Ante da mafi ra menja̱ ma gui cøngagui hñu'qui.” 62Hangue nura Pedro bi bøni pa thi, xi bá nzoni nts'ɛdi. 63Ha nuya ja̱'i nú'ʉ to'o mri su ra Jesu xi mi ø'tua ra nt'eni ne mi na'mbabi'ʉ. 64Y bi go'tua yá da co 'nara dutu ne mi umba ya mpɛ'ti, ne mi embabi'ʉ: ―¡Xicaguihe xa̱ to'o nú'a̱ bi nap'a'i! 65Ne mi xipabi ndunthi ya ts'onoya. 66Rá hyax'a̱ bi munts'a ya nda̱xjua nda̱ ne ya nda̱ gá macja̱ ne ya xahnate de ra ley. Ne bi ts'ixa ra Jesu pa habʉ mi munts'a nú'ʉ ya da̱nga nda̱ gá xodyo, y de guehni ja bá t'ambabini ne bi t'embabi: 67―Xicje, ¿ha gue xi majua̱ni go gue'i grá Cristo xuá mɛhn'a'i Ajua̱ pa gui nda̱? Nepʉ nu'á̱ bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―'Bʉ ga eñ'ahʉ gue go guequi, hingui camfriguihʉ. 68Ha nu'bʉ ga ø't'ahʉ 'raya nt'ani, hingui xicaguihʉ, ha nixi gui hyɛgaguihʉ. 69Pe nuya pa xa 'ñepʉ, Nú'a̱ To'o e bi Nja̱'i ma da hñudi ja rá 'ñɛi Ajua̱ nú'a̱ to'o bí pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi. 70Nepʉ nu'ʉ́ bi 'yambabi'a̱ ne bi 'ñembabi: ―Nu'bʉ́, ¿ha gue go gue'i rá T'ʉ'i Ajua̱? Ra Jesu bi da̱di ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Ha̱ha̱, go guecagui, ngu xcá ma̱ñhʉbya. 71Nepʉ nu'ʉ́ bi 'ñena: ―¡Pa te ma'ra ya testigo ga hoñhʉ gue nucsɛhʉ ya dá øhʉ nú'a̱ bi ma̱!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\